Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przygotowanie, dostawa i wydawanie obiadów dwudaniowych dla uczniów w placówkach szkolnych z terenu Miasta i Gminy Gryfice - Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 4, Szkoły Podstawowej w Trzygłowie, Szkoły Podstawowej w Górzycy, Szkoły Podstawowej w Prusinowie.

 Przygotowanie, dostawa i wydawanie obiadów dwudaniowych dla uczniów w placówkach szkolnych z terenu Miasta i Gminy Gryfice – Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 4,Szkoły Podstawowej w Trzygłowie, Szkoły Podstawowej w Górzycy, Szkoły Podstawowej w Prusinowie.

Numer ogłoszenia: 379598-2010, data zamieszczenia: 23.11.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej, Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 385 32 77, fax 091 385 32 78.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.gryfice.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Przygotowanie, dostawa i wydawanie obiadów dwudaniowych dla uczniów w placówkach szkolnych z terenu Miasta i Gminy Gryfice – Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 4,Szkoły Podstawowej w Trzygłowie, Szkoły Podstawowej w Górzycy, Szkoły Podstawowej w Prusinowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, dostawa własnym transportem i wydawanie obiadów dwudaniowych dla uczniów w placówkach szkolnych z terenu Miasta i Gminy Gryfice –Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 4, Szkoły Podstawowej w Trzygłowie, Szkoły Podstawowej w Górzycy, Szkoły Podstawowej w Prusinowie w dniach nauki w roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012.
Wykaz ilościowy zakwalifikowanych do obiadów uczniów z placówek szkolnych z terenu Miasta i Gminy Gryfice, obejmuje następującą przeciętną ilość uczniów w jednym miesiącu: Gimnazjum Nr 1 - 40, Gimnazjum Nr 2 - 30, Szkoła Podstawowa Nr 3 - 90, Szkoła Podstawowa Nr 4 - 90, Szkoła Podstawowa w Trzygłowie - 40, Szkoła Podstawowa w Górzycy - 15, Szkoła Podstawowa w Prusinowie - 15 .
Posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzane
z pełnowartościowych produktów posiadających aktualne terminy ważności, urozmaicone,                       o wysokiej wartości odżywczej oraz atrakcyjne pod względem organoleptycznym. Przedłożone dziesięciodniowe menu powinno zawierać gramaturę posiłków, ich wartość energetyczną oraz recepturę ilościową wraz ceną rozbitą na: “wsad do kotła” i pozostały koszt związany z realizacją zamówienia. W proponowanym menu posiłki nie mogą się powtarzać, a jednocześnie tygodniowy (5 dni) jadłospis musi zawierać minimum trzy posiłki mięsne. Wykonawca zapewni na własny koszt naczynia wymagane do spożycia posiłków tj. talerze, sztućce, szklanki oraz zadba o ich utrzymanie w czystości i sterylizację oraz potrzebny do tego sprzęt zgodnie z obowiązującymi przepisami  lub zapewni naczynia jednorazowego użytku ze sztućcami. Transport posiłków musi odbywać się z zachowaniem odpowiednich parametrów temperatur stosowanych podczas transportu potraw.
Obiady dwudaniowe  powinny odpowiadać następującym kryteriom:
3.1    zawartość energii powinna wynosić około 850-1000 kcal;
3.2    udział energii z tłuszczu nie powinien przekraczać 30%;
3.3    zupy – należy przygotować na wywarach jarskich (warzywnych) lub mięsnych z dodatkiem głównego składnika. Przeciętna waga jednej porcji zupy – 350-400g;
3.4    drugie danie – powinno składać się z produktów białkowych, najlepiej pochodzenia zwierzęcego - mięso, ryby, drób – porcja 100g, produktów bogatych w węglowodany złożone – ziemniaki, kasza – porcja 200g, lub danie typu łazanki, kluski, pierogi – porcja 300g, oraz dodatek warzywny – surówki, warzywa gotowane – porcja 100g. Dania mięsne lub rybne muszą występować co najmniej 3 razy w tygodniu.
3.5    Napój – w ilości 200ml (kompot).
Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zaleconym modelem żywienia o charakterze prozdrowotnym poprzez:
4.1    stosowanie tłuszczów roślinnych;
4.2    ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych;
4.3    umiarkowane stosowanie mięsa czerwonego;
4.4    stosowanie mięsa drobiowego;
4.5    stosowanie ryb;
4.6    umiarkowane stosowanie jaj, cukru i soli;
4.7    duży udział warzyw i owoców w posiłkach, w tym także nasion roślin strączkowych.
Temperatury serwowania posiłków:
5.1    zupy – min. 750C;
5.2    drugie danie – min. 630C;
5.3    napój – min.  40C.
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia tj. Przygotowania i ewentualnego transportu posiłków zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach a w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.), Rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 kwietnia 2004r. W sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE L 139 z dnia 30 kwietnia 2004r.) oraz innych obowiązujących przepisów w zakresie żywienia.
Wykonawca zobowiązuje się do zagospodarowania odpadów powstających w związku z realizacją zamówienia.
Dodatkowe indywidualne zlecenia, zamawiający przekazywać będzie faksem lub telefonicznie, nie później niż 24 godziny przed ich wykonaniem.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  55.52.40.00-9, 55.32.10.00-6, 55.32.00.00-9.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
UWAGA:
W przypadku szkół na terenie Miasta Gryfice, w których znajdują się pomieszczenia kuchenne: Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 3 oraz Szkoła Podstawowa Nr 4, sposób wydawania posiłków i warunki korzystania z pomieszczeń kuchennych szkoły oraz stołówki i ich wyposażenia Wykonawca ustala w drodze porozumienia z Dyrektorem danej jednostki.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: od 13.12.2010r. do końca roku szkolnego 2011/2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w rozdziale X specyfikacji.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń   i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. (art. 26 ust. 3).
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1). formularz ofertowy wykonawcy z wykorzystaniem wzoru stanowiącego - załącznik nr 1 do SIWZ;
2). oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określone         w art. 22 ust.1 - ustawy Prawo zamówień publicznych oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;
3). aktualny odpis z właściwego rejestru (rejestr sądowy) albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4). zaświadczenie o wpisie do Rejestru Zakładów wydane przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego zgodnie z art. 61 i art. 62 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 z późn. zm) oraz w przepisach wykonawczych.
5).aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
6). dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych;
7). decyzje inspektora sanitarnego o dopuszczeniu środka transportu do przewozu posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia;
8). porozumienie zawarte między Wykonawcą a Dyrektorami Szkół: Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Szkoły Podstawowej Nr 4, stanowiące, iż w przypadku wybrania jego oferty i zawarcia umowy na realizacje zadania, o sposobie wydawania posiłków, a także o udostępnieniu mu stołówki oraz innych odpowiednich pomieszczeń kuchennych a także o zasadach korzystania ze stołówki.
9). sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;
10). polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;
11). dziesięciodniowe menu z określeniem gramatury, wartości energetycznej każdego posiłku oraz ilościowej receptury potraw wraz z ceną rozbitą na: “wsad do kotła” i pozostały koszt związany z realizacją zamówienia. . Dokument powinien być czytelny, sporządzony w formie komputerowej.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.gryfice.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek Pomocy Społecznej, Pl. Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, pokój nr 6 (budynek Urzędu Miejskiego - parter).
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
02.12. 2010r. do godz. 12:00,
miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej, Pl. Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, sekretariat, pokój nr 8.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


                                                                          Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
       
                                                                                               Iwona Małek

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie.pdf 2010-11-23 13:53:25 103,1KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz__2010.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-23 13:53:25 190,6KB 250 razy
Wynik postępowania
1 powiadomienie_o_wyborze_07.12.2010.pdf 2010-12-07 11:22:28 96,5KB
Udzielenie zamówienia
1 DOC131210-1.pdf 2010-12-13 08:17:10 110,1KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jowita Piwoni 23-11-2010 13:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jowita Piwoni 23-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Jowita Piwoni 13-12-2010 08:17