Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WYKONANIE POMIARÓW OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ W OBIEKTACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ GRYFICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Numer sprawy nadany przez zamawiającego: TBS Gryfice sp. z o.o 8/2007

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60 000 euro

na

WYKONANIE POMIARÓW OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ

W OBIEKTACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ GRYFICKIE TOWARZYSTWO

BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „WYKONANIE POMIARÓW OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ W OBIEKTACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ GRYFICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”  

 1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

  Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
  Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
  ul. Wiejska 8
  72-300 Gryfice

  2) Określenie trybu zamówienia:

  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro

  3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.urzad.gryfice.eu

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępna na pisemny wniosek w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 12

  Koszt uzyskania specyfikacji: 20 zł.

  4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

  Wspólny Słownik Zamówień ( CPV):
  Kod CPV: 50.71.10.00-2 „Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych”

  5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  6) Termin wykonania zamówienia: do 3 miesięcy od daty podpisania umowy

  7) O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  a) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
  c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
  d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 i 2 - ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

  Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formularzem "spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach
  Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem
  Wykonawcy z postępowania


  9) Informacja na temat wadium : (jeżeli dotyczy) 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2.Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: /nie dotyczy/.

  10) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

  Cena ofertowa brutto - 100%
  11) miejsce i termin składania ofert:

  W siedzibie zamawiającego:
  Sekretariat Gryfickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
  Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
  ul. Wiejska 8

  72-300 Gryfice
  do dnia
  25.06.2007 r. do godz. 1000

  12) Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest : Wincenty Heilik tel. (091) 38 43051

  13) miejsce i termin otwarcia ofert:
  W siedzibie zamawiającego:
  Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
  Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
  ul. Wiejska 8

  72-300 Gryfice
  dnia
  25.06.2007 r. do godz. 1030

  14) termin związania ofertą

  Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 25.07.2007 r.
  15) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

  16) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  nie dotyczy

  17) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

  nie dotyczy - Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Wiejska 8 72-300 Gryfice

Gryfice, dnia 06.05.2007r. Data upublicznienia: 6 czerwca 2007r. 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie-pomiary_elektryczne.doc 2007-06-08 10:34:13 40,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ-badanie_instalacji_elektrycznej.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-06-08 10:34:13 31KB 73 razy
2 Specyfikacja_techniczna_-_pomiary_elektryczne1.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-06-08 10:34:33 14KB 994 razy
3 WYKONANIE_POMIAROW-wykaz_adresow_.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-06-08 10:34:55 27KB 102 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_o_wyborze_oferty.doc 2007-07-06 12:29:23 23KB
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.doc 2007-08-02 13:40:13 25KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 08-06-2007 10:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-06-2007
Ostatnia aktualizacja: Daniel Igielski 02-08-2007 13:40