Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr XXXI/300/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 29.11.2005 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.


U C H W A Ł A Nr XXXI / 300 /2005

RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH

z dnia 29 listopada 2005 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409; z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926; z 1998 r. Nr 108, poz. 681 z 2001 Nr 81, poz.875; z 2002 Nr 200, poz.1680; z 2003r. Nr 110 poz. 1039, Nr 162 poz. 1568; oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz.1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz.1484) Rada Miejska w Gryficach u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005r. określoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005 roku / M.P. Nr 62 z dn. 26 października 2005 r. poz. 867 / obniża się z kwoty 27,88 zł za 1q do kwoty 27,00 zł za 1 q.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 3. Traci moc uchwała XXII/185/2004 Rady Miejskiej w Gryficach z dn.

7 grudnia 2004r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia

1 stycznia 2006r.

Przewodniczący Rady

Władysław Gliźniewicz

Gryfice, dnia 8.11.2005 r.

U Z A S A D N I E N I E

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym /Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926 oraz z 1998 r. Nr 108, poz. 681; z 2001 Nr 81, poz. 875 oraz z 2002 Nr 200, poz.1680, Nr 200 poz.1680; oraz z 2003r. Nr 110 poz. 1039 i Nr 162 poz. 1568 ; oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz.1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz.1484 / nakłada obowiązek podatkowy dotyczący podatku rolnego na osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 powołanej ustawy, podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, oraz od 1 ha gruntów rolnych równowartość pieniężną 5 q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

Na podstawie art. 6 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy rada gminy jest uprawniona do obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia
17 października 2005 r. / M.P Nr 62, poz. 867. / ogłosił, że średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005r. wyniosła
27,88 zł za 1 q.

W związku z tym proponuje się ustalić cenę żyta w wysokości 27,00 zł za 1 q jako podstawę do obliczania podatku rolnego.

Stawka ta w stosunku do ceny GUS została obniżona o ok. 3 %

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 23-12-2005 08:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 23-12-2005 08:57