herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 2018-04-19 13:39
Rejestr instytucji kultury - KATALOG -
Rejestr uchwał Rady Miejskiej 2013-10-08 11:02
Rejestr interpelacji i wniosków Radnych 2018-03-15 08:30
Rejestr skarg i wniosków rozpatrywanych przez Radę Miejską 2018-03-15 08:31
Rejestr zarządzeń Burmistrza 2013-10-08 11:10
Rejestr skarg i wniosków, petycji oraz innych pism wpływających do Urzędu 2018-03-15 08:32
Rejestr petycji 2017-12-21 14:08
Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw 2018-03-15 08:33
Rejestr zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na terenie Gminy Gryfice 2018-03-15 08:34
Rejestr podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Gryfice 2018-11-29 09:05
Rejestr wydanych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową na terenie miasta i gminy Gryfice 2018-11-15 07:47
Rejestr wyborców 2018-03-15 08:40
Rejestr wydanych i unieważnionych dowodów osobistych 2018-03-15 08:41
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2018-03-15 08:42
Rejestr aktów stanu cywilnego (urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób) 2018-03-15 08:43
Rejestr decyzji o warunkach zabudowy 2018-03-15 08:43
Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-03-15 08:44
Rejestr zamówień publicznych o wartości powyżej 14000 Euro 2018-03-15 08:45
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 2018-03-15 08:48
Ewidencja dzierżaw nieruchomości gruntowych 2018-03-15 09:08
Ewidencja lokali użytkowych i garaży oddanych w najem 2018-03-15 09:08
Ewidencja nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste 2018-03-15 09:09
Ewidencja ilościowo-wartościowa gminnego zasobu nieruchomości 2018-03-15 09:09
Ewidencja Ludności 2018-03-15 09:10
Ewidencja (książka) przeprowadzonych kontroli 2014-04-04 08:01
Ewidencja działalności gospodarczej 2018-03-15 09:10
Ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim (hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym) 2018-06-13 14:42
Ewidencja orzeczeń sądowych dot. eksmisji z lokali, wypłacania odszkodowań 2018-03-15 09:11
Jawny Rejestr Zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Gminie Gryfice 2016-12-22 10:00
Archiwum Urzędu Miejskiego w Gryficach 2018-03-15 09:12