herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Rejestr instytucji kultury - KATALOG -
Rejestr uchwał Rady Miejskiej 2013-10-08 11:02
Rejestr interpelacji i wniosków Radnych 2014-07-23 09:52
Rejestr skarg i wniosków rozpatrywanych przez Radę Miejską 2016-08-31 09:29
Rejestr zarządzeń Burmistrza 2013-10-08 11:10
Rejestr skarg i wniosków, petycji oraz innych pism wpływających do Urzędu 2016-10-11 15:09
Rejestr petycji 2017-12-21 14:08
Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw 2013-10-08 13:29
Rejestr zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na terenie Gminy Gryfice 2017-12-18 10:24
Rejestr podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Gryfice 2017-11-13 13:25
Rejestr wydanych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową na terenie miasta i gminy Gryfice 2017-12-14 10:56
Rejestr wyborców 2014-07-23 09:54
Rejestr wydanych i unieważnionych dowodów osobistych 2014-07-23 09:55
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2014-03-13 12:48
Rejestr aktów stanu cywilnego (urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób) 2014-07-23 09:55
Rejestr decyzji o warunkach zabudowy 2014-07-23 09:55
Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2014-07-23 09:55
Rejestr zamówień publicznych o wartości powyżej 14000 Euro 2014-07-23 09:56
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 2016-10-11 15:10
Ewidencja dzierżaw nieruchomości gruntowych 2017-12-18 10:26
Ewidencja lokali użytkowych i garaży oddanych w najem 2017-12-18 10:26
Ewidencja nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste 2017-12-18 10:27
Ewidencja ilościowo-wartościowa gminnego zasobu nieruchomości 2017-12-18 10:27
Ewidencja Ludności 2014-07-23 09:57
Ewidencja (książka) przeprowadzonych kontroli 2014-04-04 08:01
Ewidencja działalności gospodarczej 2016-10-11 15:07
Ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim (hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym) 2017-10-05 12:15
Ewidencja orzeczeń sądowych dot. eksmisji z lokali, wypłacania odszkodowań 2014-07-23 09:58
Jawny Rejestr Zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Gminie Gryfice 2016-12-22 10:00
Archiwum Urzędu Miejskiego w Gryficach 2014-07-23 09:59