Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ośrodek Pomocy Społecznej


 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryficach

 

Plac Zwycięstwa 37

72-300 Gryfice

tel/fax 091-385-32-77

e-mail opsgryfice@ops.gryfice.eu

 

Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7.00 do 15.00

 

Zainteresowani przyjmowani są przez pracowników

codziennie w godzinach od 7.00 do 15.00

 

Pracownicy socjalni Sekcji Pomocy Środowiskowej

przyjmują interesantów codziennie w godzinach od 8.00 do 11.00

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Iwona Małek

przyjmuje interesantów w czwartki w godzinach od 8.00 do 11.00 i od 14.00 do 16.00

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryficach jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy utworzoną w celu realizacji własnych i zleconych gminie zadań z zakresu pomocy społecznej.

Ośrodek został powołany uchwałą Nr XII/74/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy
w Gryficach z dnia 27 kwietnia 1990r.

Celem Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby
i możliwości. Ośrodek wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

 

Zakres działalności :

 • przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń

 • praca socjalna

 • prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej

 • analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej

 • realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych

 • rozwijanie nowych form pomocy i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej swoje zadania realizuje za pośrednictwem sekcji i komórek organizacyjnych, do których należą :

 

 1. Sekcja Pomocy Środowiskowej - tel. 091-385-32-76, do której zadań należy :

  • dokonanie oceny zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, kompletowanie dokumentów oraz podejmowanie innych niezbędnych czynności związanych ze świadczeniem różnorodnych form pomocy

- w zakresie zadań własnych : sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej; udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku, oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym; przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych; przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych; przyznawanie
i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego; przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia; przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego; opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem; prowadzenie pracy socjalnej na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym :

   • z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej

   • ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspakajania potrzeb członków społeczności

organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi; tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną; dożywianie dzieci; sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym; kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu; sporządzanie sprawozdawczości

 

- w zakresie zadań zleconych : przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych; opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach
o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia; organizowanie
i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznym; przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną; realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia

 

W ramach Sekcji Pomocy Środowiskowej funkcjonuje 10 Rejonów Pracy Socjalnej. Do zadań zatrudnionych tam pracowników socjalnych należy m.in. udzielanie pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb bytowych, rozwiązywanie problemów oraz przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym.

 

 

 1. Sekcja realizacji świadczeń - tel. 091-385-32-73. Zakres zadań :

  • wydawanie decyzji przyznających świadczenia

  • sporządzanie bilansu potrzeb

  • realizacja przyznanej pomocy

  • sporządzanie sprawozdań

 

 

 1. Sekcja usług opiekuńczych - tel. 091-385-32-70. Zakres zadań :

  • zapewnienie pomocy domowej w formie usług opiekuńczych osobom potrzebującym wsparcia w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej i pielęgnacji, kontaktu z otoczeniem, zapewnieniem specjalistycznych usług opiekuńczych dostosowanych do szczególnych potrzeb, wynikających ze schorzeń lub niepełnosprawności

 

 1. Sekcja świadczeń rodzinnych -tel. 091-385-32-85. Zakres zadań :

  • przyznawanie i wypłacanie następujących świadczeń

   • zasiłki rodzinne

   • dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu : urodzenia dziecka; opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego; samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu okresu jego pobierania; samotnego wychowywania dziecka; kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego; rozpoczęcia roku szkolnego; na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła; na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła; wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

   • zasiłki pielęgnacyjne

   • świadczenia pielęgnacyjne

   • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

realizacja ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, której celem jest reforma i usprawnienie systemu egzekucji alimentów od zobowiązanych, również w przypadku, gdy egzekucja prowadzona przez komornika jest bezskuteczna.

 

 

5. Sekcja dodatków mieszkaniowych - tel. 091-385-32-73. Zakres zadań :

 • przyjmowanie wniosków na dodatki mieszkaniowe

 • wydawanie decyzji dotyczących przyznawania dodatków mieszkaniowych

 • sporządzanie bilansu potrzeb środków finansowych na dodatki mieszkaniowe

 • analiza obciążeń mieszkaniowych na terenie Gminy Gryfice

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 31-01-2007 11:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Daniel Igielski 04-03-2013 13:10