Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr V/39/2007 z 27.03.2007 w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy Gryfice na 2007 r.


UCHWAŁA NR V/ 39 /2007

RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH

z dnia 27 marca 2007 roku

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 r Nr 23 poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337), Rada Miejska w Gryficach
u c h w a l a co następuje:

§ 1 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2007 rok o kwotę 123.865 zł z tego:

   • Dział

   • Rozdział

§

   • Kwota [zł]

Różne rozliczenia - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

   • 758

   • 75801

2920

   • 88.287

- subwencje ogólne z budżetu państwa

Różne rozliczenia - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

   • 758

   • 75831

2920

   • 32.368

- subwencje ogólne z budżetu państwa

      • Razem dział 758

   • 120.655

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe

   • 801

   • 80101

0970

   • 3.210

- wpływy z różnych dochodów

      • Razem dział 801

   • 3.210

  • RAZEM

   • 123.865

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy dotyczące zadań własnych na rok 2007
o kwotę 677.564 z tego:

   • Dział

   • Rozdział

§

   • Kwota [zł]

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

   • 756

   • 75618

0450

   • 1.000

- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

   • 756

   • 75621

0010

   • 107.938

- podatek dochodowy od osób fizycznych

Razem dział 756

   • 108.938

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

   • 921

   • 92109

6298

   • 39.974

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

   • 921

   • 92120

6298

   • 243.506

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Razem dział 921

   • 283.480

Kultura fizyczna i sport - Pozostała działalność

   • 926

   • 92695

6298

   • 285.146

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

      • Razem dział 926

   • 285.146

      • RAZEM

   • 677.564

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2007 rok o kwotę 1.609.209 zł z tego:

   • Dział

   • Rozdział

§

   • Kwota [zł]

Rolnictwo i łowiectwo - Melioracje wodne

   • 010

   • 01008

6050

   • 50.000

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Rolnictwo i łowiectwo - Pozostała działalność

   • 010

   • 01095

6050

   • 45.000

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

      • Razem dział 010

   • 95.000

Transport i łączność - Drogi publiczne gminne

   • 600

   • 60016

4270

   • 50.000

Zakup usług remontowych

      • Razem dział 600

   • 50.000

Gospodarka mieszkaniowa - Towarzystwa budownictwa społecznego

   • 700

   • 70021

4430

   • 100.000

- różne opłaty i składki

      • Razem dział 700

   • 100.000

Administracja publiczna - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

   • 750

   • 75075

4270

   • 70.000

- zakup usług remontowych

4300

   • 85.000

- zakup usług pozostałych

      • Razem rozdział 75075

   • 155.000

Administracja publiczna - Pozostałą działalność

   • 750

   • 75095

3030

   • 47.000

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Razem dział 750

   • 202.000

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicze straże pożarne

   • 754

   • 75412

6060

   • 120.000

-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Razem dział 754

   • 120.000

Oświata i wychowania - Szkoły Podstawowe

   • 801

   • 80101

4010

   • 46.000

- wynagrodzenia osobowe pracowników

4270

   • 208.210

- zakup usług remontowych

      • Razem rozdział 80101

   • 254.210

Oświata i wychowania - Przedszkola

   • 801

   • 80104

2510

   • 15.022

- dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

6210

   • 45.000

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

      • Razem rozdział 80104

   • 60.022

Oświata i wychowania - Gimnazja

   • 801

   • 80110

4010

   • 25.000

- wynagrodzenia osobowe pracowników

4270

   • 47.000

- zakup usług remontowych

6050

   • 20.000

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

      • Razem rozdział 80110

   • 92.000

Oświata i wychowania - Dowożenie uczniów do szkół

   • 801

   • 80113

4010

   • 5.287

- wynagrodzenia osobowe pracowników

Oświata i wychowania - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

   • 801

   • 80114

4010

   • 5.000

- wynagrodzenia osobowe pracowników

Oświata i wychowania - Szkoły artystyczne

   • 801

   • 80132

6220

   • 5.000

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

 • Razem dział 801

   • 421.519

Ochrona zdrowia - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

   • 851

   • 85154

4170

   • 18.900

- wynagrodzenia bezosobowe

4210

   • 14.986

- zakup materiałów i wyposażenia

4300

   • 30.000

- zakup usług pozostałych

 • Razem dział 851

   • 63.886

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Oczyszczanie miast i wsi

   • 900

   • 90003

4300

   • 50.000

- zakup usług pozostałych

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

   • 900

   • 90004

6210

   • 80.000

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Oświetlenie ulic, placów i dróg

   • 900

   • 90015

6050

   • 100.000

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność

   • 900

   • 90095

6058

   • 196.531

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 • Razem dział 900

   • 426.531

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

   • 921

   • 92109

2480

   • 10.000

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

6058

40.455

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 • Razem dział 921

   • 50.455

Kultura fizyczna i sport - Pozostała działalność

   • 926

   • 92695

6058

   • 79.818

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Razem dział 926

   • 79.818

  • RAZEM

   • 1.609.209

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2007 rok
o kwotę 5.022 zł z tego:

   • Dział

   • Rozdział

§

   • Kwota [zł]

Oświata i wychowanie - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

   • 801

   • 80146

4300

   • 2.622

- zakup usług pozostałych

4410

   • 2.400

- podróże służbowe krajowe

  • RAZEM

   • 5.022

§ 3 Zwiększa się przychody ogółem o kwotę 2.064.260z tego:

- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego - przychody pozycja 903- 316.804

- kredyty - przychody pozycja 952 475.000 zł

- inne źródła (wolne środki) - przychody pozycja 955 1.272.456

§ 4 Zmniejsza się przychody ogółem o kwotę 475.000z tego:

- pożyczki z WFOŚiGW - przychody pozycja 952 475.000 zł

§ 5 Zmniejsza się rozchody ogółem o kwotę 568.626 z tego:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - rozchody pozycja 963 568.626

§ 6. Wprowadza się zmiany w planach finansowych zakładów budżetowych

 1. Przychody

a) Przedszkole Nr 1

Zmniejsza się stan środków obrotowych na początku roku o kwotę 6.521 zł

Zwiększa się przychody o kwotę 37.822z tego:

Oświata i wychowanie - Przedszkola

   • 801

   • 80104

2510

   • 2.822

- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy

6210

   • 35.000

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

b) Przedszkole Nr 2

Zwiększa się stan środków obrotowych na początek roku o kwotę 3.747 zł

Zwiększa się przychody o kwotę 22.200z tego:

Oświata i wychowanie - Przedszkola

   • 801

   • 80104

2510

   • 12.200

- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy

6210

   • 10.000

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

 1. Rozchody

 1. Przedszkole Nr 1

Zmniejsza się stan środków obrotowych na koniec roku o kwotę 6.521 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 37.822z tego

Oświata i wychowanie - Przedszkola

   • 801

   • 80104

4300

   • 1.822

- zakup usług pozostałych

4410

   • 1.000

- podróże służbowe krajowe

6070

   • 35.000

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 1. Przedszkole Nr 2

Zwiększa się stan środków obrotowych na koniec roku o kwotę 3.747 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 22.200z tego:

Oświata i wychowanie - Przedszkola

   • 801

   • 80104

4300

   • 800

- zakup usług pozostałych

4410

   • 1.400

- podróże służbowe krajowe

4270

   • 10.000

- zakup usług remontowych

6080

   • 10.000

- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych

§ 7 Wprowadza się zmiany w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 1. Zwiększa się przychody o kwotę 28.326 zł z tego:

a) stan środków na początku roku - 28.326 zł

 1. Zwiększa się wydatki o kwotę 28.326 zł z tego:

   • Dział

   • Rozdział

§

   • Kwota [zł]

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

   • 900

   • 90011

4300

   • 28.326

- zakup usług pozostałych

  • RAZEM

   • 28.326

§ 8 W uchwale Nr III/11/2006 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfice na rok 2007 wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik Nr 3 do wymienionej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku do uchwały.

Załącznik Nr 3a do wymienionej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku do uchwały.

Załącznik Nr 4 do wymienionej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku do uchwały.

Załącznik Nr 5 do wymienionej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku do uchwały.

§ 9 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 10 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    • Przewodniczący Rady

     • Stanisław Błysz

Sporządziła: Małgorzata Gołąb

7

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 03-04-2007 14:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2007
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2007 14:49