Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o naborze


BURMISTRZ GRYFIC

z siedzibą w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37

ogłasza konkurs na stanowisko

pracownik d/s księgowości podatkowej

I. Wymagania

Wymagania niezbędne

 1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym naborem,

 3. posiada wyższe wykształcenie magisterskie ekonomiczne,

 4. posiada co najmniej roczny staż pracy w księgowości

 5. osoba nie karana, w tym także za przewinienia zawodowe i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne,

 6. osoba nie karana za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

 7. nieposzlakowana opinia,

 8. znajomość przepisów o podatkach i opłatach lokalnych,

 9. znajomość przepisów w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego,

 10. znajomość przepisów prawa związanych z funkcjonowaniem jednostki administracji publicznej - samorządowej.

 11. znajomość obsługi komputera-oprogramowania MS OFFICE, OPEN OFFICE

Wymagania dodatkowe

1. umiejętność porozumiewania się z ludźmi na zasadzie partnerstwa, kreatywność,otwartość, dokładność,

2. samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność

II. Kandydat na stanowisko objęte naborem składa następujące dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem wraz z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu (list motywacyjny),

 2. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej (życiorys),

 3. dokumenty potwierdzające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem:

  1. kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,

  2. kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej,

  3. kopie innych dokumentów świadczących o posiadanych kwalifikacjach (studia podyplomowe, kursy, szkolenia itp.),

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 2. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,

 3. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

 4. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa o których mowa w art. 31 pkt 4 ustawy z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. Z 2005 r. Nr 14 poz. 114 z późn.zm.),

Do zakresu zadań pracownika d/s księgowości podatkowej będzie należało
w szczególności:

1. prowadzenie w systemie komputerowym ewidencji księgowej w zakresie:

 • podatku od nieruchomości osób fizycznych z terenów wiejskich,

 • podatku rolnego, leśnego od osób fizycznych i osób prawnych,

 • podatku od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,

 • wieczyste użytkowanie dla wszystkich podmiotów gospodarczych i osób fizycznych,

 • dzierżawy gruntów, sprzedaży działek, rozliczanie podatku VAT z tytułu sprzedaży

 • rozliczanie należności z tytułu sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych,

2. kontrola terminowości wpłat należności dokonywanych przez podatników, inkasentów oraz prawidłowe naliczenie odsetek od nieterminowych wpłat,

3. podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków windykacyjnych w celu wyegzekwowania należności ,

4. sporządzanie sprawozdań w zakresie prowadzonych podatków,

5. prowadzenie „książki druków ścisłego zarachowania”

Zasady wynagradzania - zasady wynagradzania kandydata zostaną określone w oparciu
o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2005r., Nr 146, poz. 1222 Z poźn. zm.)

Kandydatów prosimy o składanie ofert w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór
na stanowisko pracownika d/s księgowości podatkowej”:

 • w sekretariacie Burmistrza (pok.103 w biurowcu przy Pl. Zwycięstwa 37
  w Gryficach)

 • pocztą na adres: Urząd Miejski w Gryficach, Pl. Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice (liczy się data wpływu przesyłki do Urzędu Miejskiego)

Termin składania ofert: do 03 sierpnia 2007 r. do godziny 1500.

III. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gryfic.

IV. Inne informacje:

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gryficach oraz na tablicy informacyjnej Urzędu. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowe informacje: tel.
(0-91) 38 433-15 lub 38 770 21

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Gryfice, dnia 18.07.2007r.

Burmistrz Gryfic

Andrzej Szczygieł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 19-07-2007 15:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karina Markowska 19-07-2007
Ostatnia aktualizacja: - 19-07-2007 15:57