Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XIII/118/2003 z dnia 30.12.2003 r.w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gryfice w latach 2004-2008


l

Uchwała Nr XIII/118/2003

Rady Miejskiej w Gryficach

z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gryfice w latach 2004-2008

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2001r. Nr 71, poz. 733, z 2003r. Nr 113, poz. 1069) uchwala się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gryfice w latach 2004-2008”.

W zakres wieloletniego programu wchodzą:

1. Uwarunkowania formalno-prawne kształtowania zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gryfice - jak w załączniku Nr 1.

2. Wielkość zasobu mieszkaniowego gminy z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne, stan techniczny zasobu gminy oraz prognoza dotycząca pozyskania lokali na okres 2004-2008 - jak w załączniku Nr 2.

3. Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na poszczególne lata - jak w załączniku Nr 3.

4. Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach - jak w załączniku Nr 4.

5. Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach - jak w załączniku Nr 5.

6. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach - jak w załączniku
Nr 6.

7. Wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne - jak w załączniku Nr 7.

8. Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, a w szczególności niezbędny zakres zamian lokali związanych z remontami budynków i lokali oraz planowana sprzedaż lokali - jak w załączniku Nr 8.

9. Ustalenie zasad polityki czynszowej - jak w załączniku Nr 9.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Gryficach Nr XXIX/368/2001 z dnia
20 grudnia 2001 roku w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Władysław Gliźniewicz

Przekazała: Alicja Misiecka

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej

Nr XIII/118/2003

z dnia 30.12.2003r.

Uwarunkowania formalno-prawne kształtowania zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gryfice.

Art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2001 roku Nr 71, poz. 733 ze zmianami) nakłada na gminę obowiązek ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Gryfice stanowi średniookresowy dokument planistyczny wspierający gminę w racjonalnym i efektywnym gospodarowaniu istniejącym zasobem mieszkaniowym znajdującym się w jej posiadaniu.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego, w skład zasobu mieszkaniowego gminy wchodzą lokale stanowiące własność gminy albo komunalnych osób prawnych lub spółek prawa handlowego utworzonych z udziałem gminy, z wyjątkiem towarzystw budownictwa społecznego, a także lokale pozostające w posiadaniu samoistnym tych podmiotów.

Wymóg posiadania Wieloletniego programu gospodarowania został nałożony na gminy przez art. 21 ustawy. Art. 8 ustawy stanowi, że to właśnie wieloletni program gospodarowania daje podstawę do wprowadzenia podwyżek stawek czynszowych. Czynsz z majątku komunalnego jest źródłem pokrycia kosztów utrzymania bieżącego zasobu mieszkaniowego gminy, jak również źródło finansowania działań inwestycyjnych - remontowych i modernizacyjnych.

Kolejnym kluczowym aspektem wieloletniego programu gospodarowania jest wskazanie optymalnej formuły organizacji zarządzania (administrowania) komunalnymi nieruchomościami mieszkaniowymi.

Od jakości usług świadczonych przez zarządcę nieruchomości zależy bowiem racjonalizacja kosztów utrzymania zasobu, jak również właściwe warunki zamieszkania.

Program ten dotyczy również bezpośrednio jednego z najważniejszych zadań własnych gminy, którym jest zapewnienie lokali socjalnych, zamiennych i lokali służących do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach
(art. 4 ustawy).

Obok ustawowego wymogu wieloletni program może przynieść gminie szereg korzyści, szczególnie wobec braku wystarczającej ilości środków budżetowych na samodzielne finansowanie przez władze samorządowe nowego budownictwa komunalnego. W takich warunkach trzeba jak najwięcej uwagi poświęcać na sposób i jakość gospodarowania istniejącym zasobem mieszkaniowym.

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej

Nr XIII/118/2003

z dnia 30.12.2003r.

Wielkość zasobu mieszkaniowego gminy z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne, stan techniczny zasobu gminy oraz prognoza dotycząca pozyskania lokali na okres od 2004 do 2008 roku.

A:

Zasoby mieszkaniowe Gminy Gryfice wg stanu na dzień 30.11.2003 r.

L.p.

Wyszczególnienie

Ilość lokali

Pow. użytkowa w m2

1.

Lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy zarządzane przez Gryfickie TBS spółka z o.o.

1116

50.047

w tym:

Lokale w budynkach komunalnych ze 100% udziałem Gminy

419

18.561

Lokale w budynkach z częściowym udziałem Gminy (Wspólnoty Mieszkaniowe)

697

31.486

2.

Lokale stanowiące własność Gminy w budynkach zarządzanych przez Zarządy Wspólnot Mieszkaniowych
(wg adresów budynków)

148

5.969

w tym:

 1. Akacjowa 15

 2. Bracka 7

 3. Bracka 8

 4. Górska 15

 5. Górska 16

 6. J.Piłsudskiego 8

 7. Kościuszki 23

 8. Kościuszki 30

 9. Ks.St.Ruta 78

 10. Nadrzeczna 1-2

 11. Nadrzeczna 42

 12. Nadrzeczna 43

 13. Nadrzeczna 44

 14. Niechorska 17

 15. Niechorska 21

 16. Niechorska 25

 17. Rodziwiczówny 10

 18. Sportowa 13

 19. Starogrodzka 1

 20. Starogrodzka 21

 21. Tenisowa 3

 22. Trzygłowska 15

 23. Woj.Polskiego 72

11

8

5

7

3

2

2

1

2

18

13

9

24

7

3

8

1

11

1

3

3

1

5

214

351

198

313

139

106

87

31

61

636

573

348

1029

357

173

414

25

348

52

100

133

48

233

B:

Lokale mieszkalne będące własnością Gryfickiego TBS Spółki z o.o. przekazane aportem przez Gminę wraz z najemcami.

L.p.

Adres budynku

Ilość lokali

Powierzchnia użytkowa w m2

1.

Łąkowa 17

15

546,41

2.

Łąkowa 19

15

540,15

3.

Łąkowa 21

15

704,60

4.

Litewska 8

4

99,49

5.

Litewska 8a

6

258,75

Razem

55

2149,40

C:

W Gminnym zasobie mieszkaniowym jest:

- lokali socjalnych - 45

- lokali znajdujących się w budynkach
przeznaczonych do sprzedaży -918

- lokali znajdujących się w budynkach
nie przeznaczonych do sprzedaży -153

D:

Lokale socjalne w zasobach Gminy Gryfice w budynkach ze 100% udziałem Gminy.

L.p.

Ulica

Nr budynku

Ilość lokali w budynku

Ilość lokali socjalnych

Łącznie lokali socjalnych

1.

Armii Krajowej

37

4

1

1

2.

Rapackiego

24

2

1

1

3.

Wojska Polskiego

69

4

1

1

4.

3-ga Maja

1

4

1

1

5.

Ościęcino

38

3

2

2

6.

Wanierowo

17

1

1

1

7.

Kukań

5

2

1

1

8.

Armii Krajowej

1

5

1

1

9.

Niepodległości

5

3

1

1

10.

Niepodległości

4

4

1

1

11.

Niepodległości

1

2

1

1

12.

Leśna

2

4

1

1

13.

Leśna

3

2

1

1

14.

Leśna

4

2

1

1

15.

Klasztorna

2

7

1

1

16.

Klasztorna

13

3

1

1

17.

Kamienna Brama

5

10

1

1

18.

Gdyńska

7

6

1

1

19.

Gdyńska

17

6

2

2

20.

M.J.Piłsudskiego

20

4

1

1

21.

Broniszewska

17

18

6

6

22.

M.J.Piłsudskiego

21

2

1

1

Razem

98

29

29

Lokale socjalne w budynkach wspólnotowych

L.p.

Ulica

Nr budynku

Ilość lokali w budynku

Ilość lokali socjalnych

Łącznie lokali socjalnych

1.

Armii Krajowej

11

8

1

1

2.

Nowy Świat

17

6

1

1

3.

Rapackiego

22

10

1

1

4.

Kołomąć

12

7

1

1

5.

Rotnowo

29

6

3

3

6.

Ks.St.Ruta

89

7

1

1

7.

Ks.St.Ruta

67

6

1

1

8.

Ks.St.Ruta

5

17

1

1

9.

Ks.St.Ruta

4

14

1

1

10.

Ks.St.Ruta

13

5

1

1

11.

Mickiewicza

3

9

2

2

12.

Grudziądzka

9

3

1

1

13.

M.J.Piłsudskiego

31

7

1

1

RAZEM

105

16

16

OGÓŁEM

203

45

45

E.:

Zasób mieszkaniowy Gminy Gryfice w 89% (dot.ilości budynków) jest zasobem przedwojennym wybudowanym w okresie przed 1945 rokiem, i tak:

Rok budowy

Ilość budynków

Do 1945

99

1946-1960

3

1961-1980

8

1981-1990

-

1991-2000

-

2001-2002

1

Razem

111

F:

W zasobie mieszkaniowym Gminy Gryfice jest:

 • 70 lokali w 13 budynkach wyposażonych w 4 elementy mające wpływ na wysokość czynszu tj. c.o., c.w., gaz, łazienka i wc,

 • 140 lokali w 17 budynkach wyposażone w 3 elementy mające wpływ na wysokośc czynszu tj. c.o. gaz, wc,

 • 289 lokali w 73 budynkach nie podłączonych do sieci kanalizacji miejskiej w tym 188 lokali w 48 budynkach ze 100% udziałem Gminy,

 • 72 lokale w 40 budynkach na terenie wiejskim,

 • 533 lokale posiadają instalacje wodno-kanalizacyjne

 • 13 lokali w 4 budynkach nie posiada gazu

Prognoza pozyskania lokali na okres 2003 do 2008 roku.

Gmina rozpoczęła budowę 48 rodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Kamieńskiej.

Oddanie budynku do użytku zaplanowano na 2005r. Skierowania do zawarcia umów najmu otrzymają osoby oczekujące na przydział lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy Gryfice, spełniające kryteria określone w Uchwale Rady Miejskiej Nr XXLX/369/2001 z dnia
20 XII 2001 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy oraz osoby zamieszkujące w budynkach przeznaczonych do rozbiórki lub remontu gruntownego.

Zaplanowano również uzyskanie lokali mieszkalnych w wyniku przebudowy obiektów po byłych placówkach oświatowych (szkoła podstawowa w Ościęcinie i przedszkole
w Prusinowie), w następujących ilościach: Ościęcin - 4 mieszkania, Prusinowo - 4 mieszkania, dla rodzin wieloosobowych.

Zgodnie z art. 4 w związku z art. 21 ust.1 pkt 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Rada Miejska w Gryficach określiła zasady wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfice. Lokale mieszkalne w chwili obecnej pozyskiwane są tylko
i wyłącznie z uzysku, który następuje z przypadków losowych tj. zgony, eksmisje. W miarę pozyskiwania środków finansowych gmina będzie starała się zapewnić lokale socjalne osobom, którym sąd orzekł eksmisję - art. 14 w/cyt. Ustawy. W tym celu przewiduje się przejąć od innych właścicieli i gestorów budynki o niskim standardzie technicznym,
w których po dokonaniu nakładu finansowego będzie można pozyskać lokale socjalne.

Zatwierdzając wieloletni program gospodarowania mieszkaniowego zasobem gminy, Gmina otwiera sobie możliwości:

 1. ubiegania się o kredyty na warunkach preferencyjnych udzielane gminie na realizacje komunalnej infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu jedno i wielorodzinnego - ustawa z 26.10.1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity - Dz.U. Nr 98, poz. 1070 z 2000r.).

 2. ubiegania się o dotacje celowe z Budżetu Państwa dla gmin w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
  i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U Nr 71, poz. 733 z 2001r. z późniejszymi zmianami), na tworzenie zasobu lokali socjalnych.

 3. Uzyskanie zasobu mieszkaniowego na terenie gminy w ramach inwestycji Gryfickiego TBS - spółki z o.o.

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Miejskiej

Nr XIII/118/2003

z dnia 30.12.2003r.

Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na poszczególne lata.

Stan techniczny budynków mieszkalnych Gminy Gryfice jest zróżnicowany i zależy od wieku budynku, jego lokalizacji, konstrukcji oraz wyposażenia w instalacje.

Większość budynków jest znacznie wyeksploatowana, obciążona licznymi wadami konstrukcyjnymi oraz wyposażonych bądź nie w instalacje znajdujące się w złym stanie technicznym.

W celu poprawy stanu technicznego budynków niezbędne będzie wykonanie w latach
2004-2008 szeregu prac remontowych i modernizacyjnych a w szczególności:

 1. wymiana stolarki okiennej,

 2. wymiana i remont pokryć dachowych,

 3. remont konstrukcji dachowych,

 4. roboty dociepleniowe ścian budynków,

 5. wymiana wewnętrznych instalacji elektrycznych budynków,

 6. wymiana wewnętrznych linii zasilania elektrycznego,

 7. malowanie klatek schodowych,

 8. malowanie elewacji budynków,

 9. wykonanie osobnych przyłączy wodnych do budynków,

 10. doprowadzenie do budynków kanalizacji,

 11. doprowadzenie do budynków instalacji gazowej,

 12. roboty zduńskie,

 13. wymiana wewnętrznej instalacji gazowej,

 14. wymiana wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej,

 15. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

 16. roboty ogólnobudowlane.

W latach 2004-2008 przewiduje się poprawę obecnego stanu technicznego budynków (lokali mieszkalnych). Wiek budynków jak i wieloletnie zaniedbania remontowe określają konieczność rozbiórek oraz wielkość potrzeb remontowych w budynkach nadających się do eksploatacji. W celu realizacji likwidacji budynków (rozbiórki) niezbędne będzie odtworzenie zasobu bądź przeniesienie najemców do lokali zamiennych.

W y k a z

Budynków i lokali mieszkalnych, z których wykwaterowaniu podlegają najemcy w związku z koniecznością:

 • dokonania rozbiórki,

 • przeprowadzenia remontu gruntownego

w latach 2004-2008

L.p.

Lokalizacja budynku (ulica)

Nr budynku

Rodzaj lokalu

Dane techniczne

UWAGI Przeznaczenie budynku

P+K

p.u m2

p.m m2

2004r.

1.

Wojska Polskiego

43/1

mieszkalny

1+1

46,20

32,20

rozbiórka

2.

Wojska Polskiego

43/3

mieszkalny

2+1

56,00

30,00

3.

Wojska Polskiego

43/4

mieszkalny

2+1

40,30

28,60

4.

Wojska Polskiego

43/4

mieszkalny

1

11,70

5.

Wojska Polskiego

57/2

mieszkalny

2+1

57,27

35,90

remont

6.

Wojska Polskiego

57/3

mieszkalny

2+1

66,87

52,10

7.

Wojska Polskiego

57/4

mieszkalny

2+1

47,91

31,46

8.

Wojska Polskiego

57/5

mieszkalny

2+1

45,88

24,38

9.

Wojska Polskiego

57/7

mieszkalny

1

24,99

2005r.

10.

Niepodległości

10/1

mieszkalny

2+1

37,35

21,60

rozbiórka

11.

Niepodległości

10/2

mieszkalny

2+1

43,74

32,85

12.

Niepodległości

10/3

mieszkalny

3+1

66,31

56,18

13.

Niepodległości

10/4

mieszkalny

1+1

38,54

23,97

14.

Niepodległości

42A/1

mieszkalny

2+1

56,40

38,72

rozbiórka

15.

Niepodległości

42/1

mieszkalny

1+1

28,14

18,36

16.

Niepodległości

42/2

mieszkalny

3+1

60,64

45,68

17.

Klasztorna

1/1

mieszkalny

3+1

45,24

34,74

rozbiórka

rozbiórka

18.

Klasztorna

1/2

mieszkalny

2+1

24,06

19,00

19.

Klasztorna

1/3

mieszkalny

2+1

31,68

26,43

2006r.

20.

Leśna

2/1

mieszkalny

3+1

45,25

35,32

remont

gruntowny

21.

Leśna

2/2

mieszkalny

1+1

19,24

27,24

22.

Leśna

2/3

mieszkalny

2+1

26,70

19,96

23.

Leśna

4/2

mieszkalny

3+1

50,04

37,62

24.

Leśna

2/2

socjalny

1+1

14,10

10,50

25.

Leśna

4/1

socjalny

1

15,60

2007r.

26.

Piłsudskiego

20/1

socjalny

1+1

34,01

27,52

rozbiórka

27.

Piłsudskiego

20/2

mieszkalny

2+1

57,02

49,50

28.

Piłsudskiego

20/3

mieszkalny

2+1

34,07

27,52

29.

Piłsudskiego

20/4

mieszkalny

1+1

30.

Piłsudskiego

21/2

socjalny

2+1

46,10

26,17

2008r.

31.

Podgórna

1/1

mieszkalny

1+1

29,96

26,06

rozbiórka

32.

Podgórna

1/2

mieszkalny

2+1

29,00

26,00

33.

Podgórna

1/3

mieszkalny

2+1

31,20

27,20

34.

Podgórna

1/4

mieszkalny

2+1

29,50

26,00

35.

Wałowa

21A/1

mieszkalny

2+1

40,20

30,00

Wykwaterowanie po 2008roku w ramach realizacji planu zagospodarowania

36.

Wałowa

21A/2

mieszkalny

1+1

33,92

13,34

37.

Wałowa

21A/3

mieszkalny

1+1

37,81

16,23

38.

Wałowa

21A/4

mieszkalny

2+1

54,79

42,00

39.

Wałowa

21A/5

mieszkalny

1+1

27,44

16,68

40.

Wałowa

21A/6

mieszkalny

1+1

29,21

15,98

41.

Wałowa

21A/7

mieszkalny

2+1

48,20

31,90

Plan remontów i modernizacji zasobów mieszkaniowych Gminy Gryfice w latach 2004-2008 odpowiadający możliwościom finansowym.

Lp

Nazwa zadania

2004r.

2005r.

2006r.

2007r.

2008r

1.

Wymiana stolarki okiennej - szt.

25

27

24

22

20

2.

Wymiana i remont pokryć dachowych, remont konstrukcji dachowych

2

2

1

2

1

3.

Roboty dociepleniowe ścian budynków

-

4

2

2

4

4.

Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej - ilość lokali

5

5

3

-

2

5.

Malowanie klatek schodowych - szt.

2

3

3

2

2

6.

Malowanie elewacji - ilość budynków

-

2

2

2

3

7.

Przyłączenie budynków do kanalizacji sanitarnej

10

8

8

10

10

8.

Doprowadzenie do mieszkań instalacji gazowej

-

3

2

2

-

9.

Roboty zduńskie - szt.

25

25

24

22

20

10

Modernizacja i wykonanie c.o.-ilość lokali

2

2

2

1

3

11

Wykonanie osobnych przyłączy wodnych do budynków

3

3

2

2

4

12

Wykonanie wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych

18

20

17

17

15

13

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych w budynkach

1

1

2

1

-

14

Badanie instalacji elektrycznej w lokalach

142

Wsie

24

-

274

15

Roboty ogólnobudowlane

15

17

14

11

10

Uwaga:

 • roczne plany remontów i modernizacji będą uwzględniać wykazy budynków i lokali,

 • na wykonanie remontów gruntownych i wykonanie rozbiórek budynków nieodzowne jest wsparcie finansowe gminy,

 • plany roczne podlegają zatwierdzeniu przez Burmistrza

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Miejskiej

Nr XIII/118/2003

z dnia 30.12.2003r.

Planowana sprzedaż lokali w latach 2004-2008

Sprzedaż lokali mieszkalnych w Gminie Gryfice prowadzona jest według zasad określonych Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/295/2001 z dnia 30 stycznia 2001r. w sprawie zasad prywatyzacji nieruchomości komunalnych położonych na terenie miasta i gminy Gryfice, zmienionej w roku 2002 Uchwałą Nr XXX/390/2002 z dnia 12 lutego 2002r. i Nr XXXIV/420/2002 z dnia 25 czerwca 2002roku.

Wolne lokale mieszkalne mogą być sprzedawane w drodze przetargu nieograniczonego, natomiast lokale mieszkalne będące przedmiotem najmu wyłącznie na rzecz najemców na ich wniosek.

Wielkość dokonanej sprzedaży lokali mieszkalnych w latach 2001-2003 oraz planowaną sprzedaż w latach 2004-2008 przedstawia poniższe zestawienie:

Lokale mieszkalne sprzedane:

Rok 2001 - 43 lokale

Rok 2002 - 23 lokale

Rok 2003 - 23 lokale

Łącznie - 89 lokali

Planowana sprzedaż lokali mieszkalnych:

Rok 2004 - 33 lokale

Rok 2005 - 20 lokali

Rok 2006 - 20 lokali

Rok 2007 - 20 lokali

Rok 2008 - 20 lokali

Łącznie - 116 lokali

Przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców stosowane są zniżki i umorzenia. Zniżki uzależnione są od roku budowy w którym znajduje się sprzedawany lokal
i ewentualnie przeprowadzonego w nim remontu gruntownego. Umorzenia natomiast od sposobu zapłaty należności za nabywaną nieruchomość, która może mieć formę gotówkowej lub systemie ratalnym. Wspomniane zniżki przedstawiają się następująco:

 1. Usytuowane w budynkach położonych na terenach przeznaczonych na cele inne niż mieszkalne.

 2. Usytuowane w budynkach przekazanych aportem na własność Gryfickiego TBS -Spółka z o.o.

 3. Położone w budynkach przeznaczonych do rozbiórki według wykazu ujętego w załączniku Nr 3 niniejszej Uchwały.

 4. Położone w budynkach wybudowanych po dniu 30 listopada 1997roku.

 5. Zostały wynajęte na czas określony.

 6. Przydzielone zostały jako lokale socjalne.

 7. Zostały oddane w najem jako lokale zamienne na czas remontu.

W chwili obecnej sprzedaż lokali prowadzona jest na wniosek złożony przez najemcę i we wszystkich budynkach, które nie podlegają wyłączeniu z powodów określonych w punktach od 1 do 7.

Jak wynika z zestawienia ilościowego sprzedanych i planowanych do sprzedaży lokali, obrót w tym zakresie ma tendencję malejącą. Największą ilość lokali mieszkalnych sprzedano w latach 1994-1998 i tak: rok 1993 - 36 lokali, rok 1994 - 146 lokali, 1995 - 235 lokali, 1996 - 143 lokale, 1997- 304 lokale, 1998 - 121 lokali, 1999 - 29 lokali i rok 2000 - 48 lokali - łącznie w tych latach sprzedano 949 lokali.

Malejąca ilość prywatyzowanych lokali mieszkalnych stawia potrzebę wprowadzania zmian w obowiązującej Uchwale, o której mowa we wstępie, w zakresie udzielanych bonifikat przy nabywaniu mieszkań przez najemców.

Załącznik Nr 5

do Uchwały Rady Miejskiej

Nr XIII/118/2003

z dnia 30.12.2003r.

Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy.

Wprowadzona w 2000roku restrukturyzacja zarządzania nieruchomościami komunalnymi
i wspólnymi prowadzi do realizacji określonych przez gminę (właściciela zasobu) celów.

Kluczowe z nich to:

 • wyższa jakość usług zarządzania nieruchomościami komunalnymi i wspólnymi przy

 • zachowaniu racjonalnego obciążenia budżetu gminy oraz osób fizycznych,

- niższe koszty związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości oraz przeznaczenie uzyskanych oszczędności na poprawę ich stanu technicznego (remonty),

 • ograniczenie zbędnych kosztów firmy zarządzającej nieruchomościami oraz

 • przeznaczenie uzyskanych przez zarządcę oszczędności na rozwój oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych swoich pracowników,

- uzyskanie przez stabilnych finansowo zarządców przewagi na konkurencyjnym rynku oraz zwiększenie ich wiarygodności jako partnera gminy w zarządzaniu jej majątkiem,

 • zainteresowanie rozwojem firm zarządzających i poprawą jakości świadczonych przez

 • nie usług potencjalnych inwestorów z zewnątrz.

Nadzór właścicielski pełni w imieniu gminy rolę klienta zamawiającego usługi oraz monitorującego działania wykonawców. Wśród najważniejszych funkcji pełnionych przez jednostkę nadzoru występują:

- weryfikacja, zatwierdzanie i koordynacja dochodów związanych z lokalami,

- weryfikacja, zatwierdzanie planów oraz koordynacja realizacji remontów, modernizacji, wyburzeń oraz remontów gruntownych budynków,

- weryfikacja i zatwierdzanie remontów nieruchomości lub jej części, w których gmina jest jednym ze współwłaścicieli w porozumieniu z zarządem bądź z zarządcą nieruchomości wspólnej oraz wspólnotą mieszkaniową,

- uczestnictwo w sporządzaniu i realizacji planów rewitalizacji i rewaloryzacji zasobów mieszkaniowych,

- reprezentowanie interesów gminy jako jednego ze współwłaścicieli we wspólnotach mieszkaniowych,

- definiowanie standardów zarządzania nieruchomościami komunalnymi oraz obsługi lokali komunalnych,

- nadzorowanie i kontrola usług świadczonych przez zarządców nieruchomości,

- nadzorowanie wykonania i rozliczanie remontów zlecanych zarządcom nieruchomości lub innym wykonawcom,

- nadzór i koordynacja obsługi użytkowników nieruchomości, wynajem lokali komunalnych, kwalifikacja lokali oraz osób oczekujących na lokal wg. zasad określonych Uchwałą Rady Miejskiej.

W przypadku formy prawnej zarządcy należy preferować spółkę z o.o. która wydaje się formą optymalną w zakresie zarządzania nieruchomościami w aktualnym otoczeniu prawnym i społecznym, z uwagi na:

 • konieczność prowadzenia pełnej rachunkowości

 • możliwość uzyskania przez zleceniodawcę wiarygodnych informacji na temat jej kondycji finansowej,

 • wymóg określonego kapitału założycielskiego,

 • sporządzanie bilansów i sprawozdań finansowych udostępnionych przez archiwa rejestrów handlowych, prowadzonych przez rejonowe sądy gospodarcze.

Zakres obowiązku zarządcy powinien obejmować zadania typowo administracyjne oraz zarządzania technicznego. Do podstawowych z nich zaliczyć można:

 • prowadzenie, przy współpracy z jednostką nadzoru właścicielskiego ewidencji nieruchomości komunalnych i ich użytkowników,

 • utrzymania nieruchomości i terenów do nich przyległych w należytym stanie technicznym oraz sanitarno-porządkowym,

 • wykonywanie czynności związanych z naliczeniem należności za nieruchomości i windykacji tych należności,

 • wykonywanie w imieniu gminy czynności prawnych związanych z obsługą najemców,

 • realizowanie konserwacji i remontów bieżących w zakresie ustalonym w umowie o zarządzanie,

 • współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Gryfickie TBS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została powołana jako jednoosobowa Spółka Gminy Gryfice, w miejsce zlikwidowanego zakładu budżetowego gminy.

Spółka jest instytucją non profit, bez prawa wypłacania zysków udziałowcom. Wpływy z czynszów zleceniobiorca ma generalnie przeznaczyć na pokrycie kosztów utrzymania zasobu, jego eksploatację, remonty i modernizację.

Załącznik Nr 6

do Uchwały Rady Miejskiej

Nr XIII/118/2003

z dnia 30.12.2003r.

Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach

1. Podstawowym źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej są czynsze.

2. Innym ważnym źródłem finansowania są dotacje z budżetu gminy, które przeznaczone będą na:

 • pokrycie kosztów utrzymania i remontów lokali socjalnych,

 • inwestycje budowlane,

 • spłatę odsetek od kredytów na remonty budynków pobranych przez Wspólnoty Mieszkaniowe, w których Gmina jest udziałowcem.

3. Kredyty na warunkach preferencyjnych udzielane gminie na realizację komunalnej infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu - Ustawa
z 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity Dz.U. Nr 98, poz. 1070 z 2000roku ze zmianami).

4. Dotacje celowe z budżetu Państwa dla gmin na podstawie art. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Wielkość środków finansowych na gospodarkę mieszkaniową w poszczególnych latach uzależniona będzie od możliwości budżetu gminy, środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, poziomu cen materiałów budowlanych, poziomu czynszów mieszkaniowych i windykacji czynszów.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/118/2003 z dnia 30.12.2003r.

Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania
i racjonalnego gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,
a w szczególności niezbędny zakres zamian lokali związanych z remontami budynków i lokali oraz planowanie sprzedaży lokali.

 1. W 2004 roku gmina podejmie się sfinansowania ze środków własnych (budżetowych)
  i Gryfickiego TBS - Spółki z o.o. rozpoczętej budowy 48 - rodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Kamieńskiej w Gryficach. Realizacja tej inwestycji zwiększy zasób mieszkaniowy gminy i Gryfickiego TBS - Spółki z o.o. z priorytetem obejmowania wybudowanych lokali przez mieszkańców:

 • wnioskujących o poprawę warunków mieszkaniowych w wyniku zamiany mieszkania
  „z urzędu”

 • którym przysługuje prawo do lokalu zamiennego w związku z przeznaczeniem budynku do rozbiórki lub remontu gruntownego,

 • zakwalifikowanych na listę przydziału mieszkań komunalnych i listę najemców wg zasad obowiązujących w Gryfickim TBS - Spółka z o.o.

Dalszy udział finansowy gminy jest ukierunkowany w zwiększeniu zasobu mieszkaniowego Gryfickiego TBS Spółka z o.o., którego jedynym właścicielem jest Gmina Gryfice, partycypując w kosztach przyszłej inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Trzygłowskiej uzyskując kolejne 24 mieszkania do zasiedlenia.

Uprawnienia jakie posiada Gryfickie TBS - Spółka z o.o. do zaciągnięcia preferencyjnego kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego stwarzają możliwość i szansę realizacji następnych inwestycji.

 1. Planowana sprzedaż lokali mieszkalnych.

Z uwagi na wysokie koszty utrzymania lokali mieszkalnych w budynkach wybudowanych przed rokiem 1945, jak również w budynkach wspólnotowych z małym udziałem gminy, proponuje się:

1) Przystąpić do sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wspólnotowych poprzez:

 1. w pierwszej kolejności zaproponowanie nabycia lokalu jego najemcy,

 2. w przypadku rezygnacji z kupna, lokal może być przekazany aportem dla Gryfickiego TBS - Spółka z o.o. - bez naruszania prawa najemcy,

 3. zwalniane lokale w wyniku „ruchu ludności” w takich budynkach nie będą zasiedlane lecz przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

2) Wyłączyć ze sprzedaży budynki w całości stanowiące własność gminy:

 • J. Piłsudskiego 5 i 7

 • Kamienna Brama 2

 • Kościuszki 12 i 5

 • 3-go Maja 1

 • Armii Krajowej 1, 15 i 37

 • Szewska 8, 10A, 11,12 i 13

 • Gdyńska 7,9,11,13,15,17 i 19

 • Niepodległości 1,2,3,4,5,7,8 i 9

 • Wojska Polskiego 106 i 107

 • Sportowa 8

 • Wałowa 5

 • Wybudowania 2

 • Podwiejska 15

 • Leśna 1,2,3 i 4

3) Dokonać przekwalifikowania obecnych lokali socjalnych znajdujących się w budynkach wspólnotowych na mieszkania komunalne poprzez przekwaterowanie najemców do innych, wyłączonych ze sprzedaży lokali socjalnych. W chwili obecnej lokale socjalne do przekwalifikowania znajdują się w budynkach wspólnotowych:

 • przy ul. Armii Krajowej 11 - 1 lokal socjalny

 • przy ul. Nowy Świat 17 - 1 lokal socjalny

 • przy ul. Rapackiego 22 - 1 lokal socjalny

 • przy ul. Ks.St.Ruta 4 - 1 lokal socjalny

 • przy ul. Ks.St.Ruta 5 - 1 lokal socjalny

 • przy ul. Ks.St.Ruta 13 - 1 lokal socjalny

 • przy ul. Ks.St.Ruta 67 - 1 lokal socjalny

 • przy ul. Ks.St.Ruta 89 - 1 lokal socjalny

 • przy ul. Grudziądzkiej 9 - 1 lokal socjalny

 • przy ul. Mickiewicza 3 - 2 lokale socjalne

 • przy ul. M.J. Piłsudskiego 31 - 1 lokal socjalny

 • w Kołomąciu nr 12 - 1 lokal socjalny

 • w Rotnowie nr 29 - 3 lokale socjalne

Przekwalifikowanie wymienionych lokali socjalnych umożliwi w przyszłości dokonanie sprzedaży lokali w trybie, o którym mowa w pkt. 2 , ppkt 1).

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/118/2003 z dnia 30.12.2003r.

Ustalenie zasad polityki czynszowej.

1. Ustala się następujące rodzaje czynszów:

a/ za lokale mieszkalne oddane w najem na czas nieoznaczony

b/ za lokale zamienne

c/ za lokale socjalne

2. Stawki czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu oddanego w najem na czas nieoznaczony, lokalu zamiennego oraz lokalu socjalnego ustala Burmistrz Gryfic.

3.1. Czynsz obejmuje: koszty administrowania, koszty eksploatacji, koszty konserwacji
i drobnych napraw, utrzymania technicznego budynku, koszty utrzymania czystości i porządku, energii cieplnej i elektrycznej w częściach wspólnych nieruchomości.

3.2. Najemca lokalu oprócz czynszu jest obowiązany do uiszczania związanych z eksploatacją mieszkania opłat niezależnych od właściciela lokalu, tj. opłat za dostawę do lokalu energii elektrycznej i cieplnej, gazu, wody oraz za odbiór nieczystości płynnych i stałych,
w wypadkach gdy najemca lokalu nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług.

4.1. Ustala się czynniki obniżające maksymalną stawkę czynszu wg tabeli:

1.

Brak instalacji ciepłej wody w lokalu

-5%

2.

Brak instalacji centralnego ogrzewania

-5%

3.

Brak urządzeń łazienkowych

-10%

4.

Brak instalacji WC w lokalu

-10%

5.

Brak instalacji gazowej

-10%

6.

Brak instalacji wodociągowej

-10%

7.

Brak instalacji kanalizacyjnej

-5%

8.

Lokal z kuchnią bez światła dziennego („ślepa”)

-5%

9.

Lokal wspólny (wc, łazienka, przedpokój, kuchnia, itp.)

-5%

10.

Lokal położony w budynkach przeznaczonych do rozbiórki

-50%

11.

Lokal położony:

 1. w suterenie

 2. na poddaszu

 3. w oficynie

-5%

-5%

-5%

12.

Lokal położony na terenie wiejskim

-10%

4.2. Przy zastosowaniu obniżki z tytułu przeznaczenia budynku do rozbiórki nie stosuje się żadnej innej obniżki.

4.3. Suma procentowy obniżek stawki czynszu wynikających z pkt 4.1 i 4.2. nie może być większa niż 50%.

5.1. Stawka czynszu za lokal zamienny jest równa stawce czynszu za lokal oddany w najem na czas nieoznaczony z uwzględnieniem czynników obniżających tę stawkę określonych
w pkt 4.1 i 4.2 załącznika nr 9 do uchwały.

5.2. Stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekraczać połowy najniższej stawki czynszu obowiązującej w gminnym zasobie mieszkaniowym.

6.1 Przez powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego rozumie się powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności: pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania. Za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów i komórek przeznaczonych do przechowywania opału.

6.2. Obmiaru powierzchni użytkowej lokalu dokonuje się w świetle wyprawionych ścian.

Powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20m. Należy zaliczyć do obliczeń w 100%, o wysokości równej lub większej od 1,40m lecz mniejszej od 2,20m - w 50% o wysokości mniejszej od 1,40m pomija się całkowicie. Pozostałe zasady obliczania powierzchni należy przyjmować zgodnie z Polską Normą odpowiednią do określenia i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych
w budownictwie.

7. Dla lokali, których stosunek najmu powstanie po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, Burmistrz ustali w drodze zarządzenia wysokość czynszu (stawkę maksymalną), który nie może przekraczać w stosunku rocznym 3% wartości odtworzeniowej lokalu z zastosowaniem czynników obniżających stawkę maksymalną (pkt 4.1).

8.1. W czasie trwania stosunku najmu wynajmujący może podwyższyć stawkę czynszu, jeśli dokonał w lokalu ulepszeń mających wpływ na wysokość czynszu.

8.2. W przypadku uszczuplenia wyposażenia technicznego z przyczyn leżących po stronie wynajmującego, czynsz najmu zmniejsza się zgodnie z pkt 4.1 załącznika Nr 9 do uchwały.

8.3. Dokonane przez wynajmującego ulepszenia lub uszczuplenia wyposażenia technicznego lokalu musi być potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym, który będzie stanowił załącznik do umowy najmu lokalu.

8.4. Zmiana stawki czynszu wynikająca z zapisu pkt 8.1. i 8.2. nastąpi z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez strony umowy najmu.

8.5. W przypadku podnajęcia całego lub części lokalu, dokonanego za pisemną zgodą wynajmującego wysokość czynszu podwyższa się odpowiednio o 30 %. Podwyżka czynszu nie dotyczy podnajęcia, za zgodą wynajmującego, lokalu lub jego części uczniom lub studentom.

9. Czynsz najmu płacony jest z góry do 10 dnia każdego miesiąca na wskazany przez wynajmującego rachunek, z wyjątkiem przypadków, gdy strony pisemnie ustaliły zmianę terminu i formy płatności.

  1. Wynajmujący lokal może podwyższyć czynsz, wypowiadając dotychczasową wysokość czynszu najpóźniej na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego.

  1. Zapis pkt 10.1. nie dotyczy podwyżki czynszu określonej w pkt 8.1.

11. Czynsz opłacają najemcy lokali mieszkalnych, zamiennych i socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy.

12. W sprawach, dotyczących czynszu, nieuregulowanych niniejszą uchwałą mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.Nr 71, poz. 733z późniejszymi zmianami).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 24-05-2005 12:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-05-2005
Ostatnia aktualizacja: - 24-05-2005 12:49