Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XIV/127/2004 z dnia 20.01.2004 r.w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 2004r.


UCHWAŁA Nr XIV/127/2004

Rady Miejskiej w Gryficach

z dnia 20 stycznia 2004r.

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 2004r.

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zmianami) oraz § 23 ust. 2 Statutu Gminy Gryfice - Rada Miejska w Gryficach u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Ustanawia się plan pracy Rady Miejskiej w Gryficach na 2004r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Realizację uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej, Burmistrzowi Gryfic, komisjom stałym Rady Miejskiej oraz radnym.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku.

Przewodniczący Rady

Władysław Gliźniewicz

Przekazała: Alicja Misiecka

PLAN PRACY

RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH NA 2004 rok

L.p.

T e m a t y k a

Sposób realizacji

Odpowiedzialny

Termin

realizacji

1.

1. Ustalenie zasad rozdziału środków na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

(Dz. 926 rozdział 92605).

2. Uchwalenie Statutu Gminy Gryfice

3. Zatwierdzenie planów pracy Komisji stałych Rady.

Przewodniczący Rady Miejskiej

29.02.2004r.

2.

1. Informacja Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o działalności w 2003r.

2. Uchwalenie statutów jednostek pomocniczych gminy.

Informację przedstawia GKRPA

Przewodniczący RM

31.03.2004r.

3.

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfice za 2003r. Absolutorium dla Burmistrza Gryfic.

2. Sprawozdanie o stanie realizacji wniosków z kampanii wyborczej w jednostkach pomocniczych gminy.

Sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawia Burmistrz Gryfic

Burmistrz Gryfic

30.04.2004r.

4.

Wspieranie i rozwój przedsiębiorczości na terenie Gminy

Spotkanie z przedsiębiorcami z terenu gminy Gryfice

do 30.06.2004r.

5.

Sprawozdanie ze stanu realizacji budżetu gminy w okresie I półrocza 2004 roku

Sprawozdanie przedkłada Burmistrz G-c

14.09.2004r.

6.

1. Ustanowienie harmonogramu działań do Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz kosztów jego realizacji.

2. Informacja dot. złożonych oświadczeń majątkowych za 2003r. przez radnych, Burmistrza G-c, kierowników jednostek organizacyjnych gminy

3. Uchwalenie podatków gminnych na 2005r.

Harmonogram przedkłada GKRPA

Przewodniczący RM

Projekty uchwał przedkłada Burmistrz G-c

16.11.2004r.

7.

1. Uchwalenie budżetu Gminy Gryfice na 2005r.

2. Uchwalenie planu pracy RM na 2005r.

Projekt budżetu przedkłada Burmistrz Gryfic

Przewodniczący RM

do 31.12.2004r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 24-05-2005 12:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-05-2005
Ostatnia aktualizacja: - 24-05-2005 12:45