Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o konkursie


OGŁOSZENIE O KONKURSIE

BURMISTRZ GRYFIC

Ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr - 3 im. WOPK w Gryficach

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r., w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. z 2003 r. nr 89, poz. 826, nr 189, poz. 1854):

A) w przypadku osoby będącej nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym:

 1. ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;

 2. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

 4. w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskała pozytywną ocenę dorobku zawodowego;

 5. posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

 6. nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674, nr 170, poz. 1218, nr 220, poz. 1600), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;

 7. nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne;

 8. nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r., o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r., nr 14, poz. 114, nr 249, poz. 2104, Dz. U. z 2006 r., nr 79, poz. 551);

B) w przypadku osoby niebędącej nauczycielem:

 1. ukończyła studia wyższe magisterskie;

 2. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy;

 3. posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe odpowiadające kierunkowi kształcenia w szkole lub zakresowi zadań placówki;

 4. spełnia wymagania określone w pkt A2 i A 5-8.

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły;

 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;

 3. akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem;

 4. dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

 5. dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

 6. ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia ministra Edukacji narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r., w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;

 7. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

 8. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674, nr 170, poz. 1218, nr 220, poz. 1600), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

 9. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

10)oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r., o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r., nr 14, poz. 114, nr 249, poz. 2104, Dz. U. z 2006 r., nr 79, poz. 551);

11)oświadczenie, ze kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i nr 153, poz. 1271 Dz. U. z 2004 r., nr 25, poz. 219, nr 33, poz. 285, Dz. U. z 2006 r., nr 104, poz. 708, nr 104, poz. 711) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

12)oświadczenie, że kandydat na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 2007 r., o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów i ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. nr 25, poz. 162) złożył w Zachodniopomorskim Kuratorium Oświaty w Szczecinie oświadczenie lustracyjne.

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr - 3 w Gryficach w terminie do 11 maja br. w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gryfic

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Szczegółowych informacji dotyczących konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 091-3842966.

Informujemy, że na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 2007 r., o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów i ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. nr 25, poz. 162) kandydaci maja obowiązek złożenia oświadczeń lustracyjnych do Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Burmistrz Gryfic

Andrzej Szczygieł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 26-04-2007 10:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-04-2007
Ostatnia aktualizacja: - 26-04-2007 10:42