Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2007 r. w drodze zlecenia.


ZARZĄDZENIE BURMISTRZA GRYFIC

Nr 189/2007 z dnia 19.09.2007 r.

w sprawie:

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji
w 2007 r. w drodze zlecenia.

Na podstawie art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm./ zarządza się, co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna
i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2007 r. w drodze zlecenia. Ogłoszenie stanowi Załącznik Nr 1
do Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Ogólno Administracyjnemu Urzędu Miejskiego w Gryficach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 • BURMISTRZ GRYFIC

  • /-/Andrzej SZCZYGIEŁ

   • Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Gryfic

Na podstawie: art. 7 ust.1 pkt 10 Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm./, Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zm./ oraz art. 13 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
/Dz. U. z 2003 Nr 96 poz. 873 ze zm./,

BURMISTRZ GRYFIC

ogłasza konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2007 roku w drodze zlecenia

 1. Zadanie Nr 01/2007
  Organizacja współzawodnictwa wśród dzieci w zakresie piłki nożnej - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 1.500,00 zł;

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
o wolontariacie /Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, ze. zm./ wykaz zadań przeznaczonych do realizacji oraz zestawienie przyznanych kwot dotacji na realizację zleconych zadań z zakresu kultury fizycznej w roku 2007, są przeznaczone do realizacji w drodze zlecenia w okresie od - zgodnie z zawartą umową
- do 31 grudnia 2007 r.

Warunki i zasady przyznawania dotacji oraz składania ofert:

 1. O przyznanie dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki mogą ubiegać się podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku - w rozumieniu ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r.
  Nr 15, poz. 148 ze zm./ oraz prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 r. /Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm./, które:

  1. przedstawią ofertę wykonania wyodrębnionego zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy;

  2. prowadzą statutową działalność obejmującą swoim zakresem zadanie będące przedmiotem zlecenia.

 2. Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację zadania zleconego powinien złożyć ofertę zawierającą w szczególności:

  1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

  2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

  3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

  4. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;

  5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających wykonanie zadania, w tym wysokość środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł z zastrzeżeniem iż ewentualna dotacja celowa nie może przekroczyć 90 % kosztów realizacji całego zadania dotacji uzyskanych z Gminy;

  6. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania;

  7. kopie dokumentów dotyczących rejestracji;

  8. aktualny statut lub regulamin;

  9. kopie nadania numeru REGON;

  10. kopie nadania NIP;

  11. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje trenerskie inne specjalistyczne uprawniające do prowadzenia zorganizowanych zajęć sportowych;

  12. wskazanie osoby odpowiedzialnej za realizację zadania.

 3. Dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej, bierze się pod uwagę:

  1. możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, w tym wysokość środków własnych gwarantowanych przez podmiot przedstawiający ofertę realizacji zadania;

  2. kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

  3. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;

  4. wiarygodność, rzetelność i terminowość rozliczeń;

  5. dotychczasową współpracę z lokalnym samorządem, placówkami oświatowymi, opinie i rekomendacje;

  6. czasokres funkcjonowania danego podmiotu na danym terenie.

 4. Podmioty zamierzające wspólnie realizować zadanie mają prawo na mocy stosownej umowy wielostronnej razem ubiegać się o realizację danego zadania i otrzymanie na ten cel dotacji, przy czym ofertę na realizację zadania składa jeden podmiot określony w umowie wielostronnej, z którym jest ona zawierana. Jest on ponadto zobowiązany do rozliczenia dotacji oraz sporządzania sprawozdań z realizacji zadania.

 5. Składanie ofert na realizację zadania następuje w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie Zarządzenia, na druku stanowiącym do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 29 października 2003 r.
  /Dz. U. Nr 193, poz. 1891/ w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
  o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

 6. Oferty składać należy w kancelarii Urzędu Miejskiego w Gryficach Pl. Zwycięstwa 37, pok. 104 lub w wydziale promocji pokój 114 lub przesłać pocztą. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 19 października 2007 roku.

 7. Oferta podlega otwarciu od momentu złożenia.

 8. Osobą uprawnioną do kontaktu z Podmiotami jest - Henryk CHMIEL - wydział promocji, tel. 38-770-28,
  e-mail: chmiel@urzadgryfice.eu

 9. Wyniki wyboru ofert ogłaszane są w formie zarządzenia. Jawność realizowana jest przez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wyłożenie do wglądu w Wydziale Promocji przez okres 1 miesiąca od daty dokonania wyboru.

BURMISTRZ GRYFIC

    • /-/Andrzej SZCZYGIEŁ

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 15-10-2007 08:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-10-2007
Ostatnia aktualizacja: - 15-10-2007 08:41