Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VII/98/2007 z 29.05.2007 w spr. poręczenia za zobowiązanie z tytułu zaciagniętego przez Gryfickie TBS Sp. z o.o. w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy 24-rodzinnego budynku przy ul. Trzygłowskiej w Gryficach


UCHWAŁA Nr VII/98/2007

Rady Miejskiej w Gryficach

z dnia 29 maja 2007 r.

w sprawie poręczenia za zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego przez Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy

24 - rodzinnego budynku przy ul.Trzygłowskiej w Gryficach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006 r. Nr 17 poz. 128,Nr 181 poz. 1337),

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1.Postanawia się udzielić Bankowi Gospodarstwa Krajowego poręczenia finansowego do kwoty 880.000,00 zł (słownie osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) za zobowiązania Gryfickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gryficach z tytułu umowy kredytu

zawartej przez Gryfickie TBS z BGK na sfinansowanie inwestycji obejmującej budowę budynku mieszkalnego 24 - rodzinnego przy ul. Trzygłowskiej

w Gryficach.

2.Poręczenie jest terminowe obejmuje ustalony w umowie kredytu okres na który

kredyt został przyznany oraz okres jego spłaty- łącznie nie dłużej niż 35 lat od

dnia zawarcia umowy poręczenia.

3.Upoważnia się Burmistrza Gryfic do reprezentowania Gminy Gryfice do

poręczenia kredytu,o którym mowa w ust.1.

§ 2

Spłata z tytułu poręczenia będzie dokonywana z dochodów własnych Gminy Gryfice.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 4

Traci moc uchwała nr VI /74/2007 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie poręczenia za zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego przez Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy

24-rodzinnego budynku przy ul. Trzygłowskiej w Gryficach.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stanisław Błysz

Sporządziła: Elżbieta Duchnowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 05-06-2007 13:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-06-2007
Ostatnia aktualizacja: - 05-06-2007 13:00