Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Gmina Gryfice - Urząd Miejski w Gryficach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.gminagryfice.pl .

Status pod względem zgodności

Status:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
Informacje pochodzące od podmiotów zewnętrznych zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej – skany. Do takich informacji należą: oświadczenia majątkowe, interpelacje i zapytania, wnioski o udostępnienie informacji publicznej, petycje, uchwały i zarządzenia, programy i strategie. Niektóre informacje, zamieszczone w postaci artykułów lub załączników, opublikowane po wejściu w życie wyżej wskazanej ustawy nie są dostępne cyfrowo w całości, jednak będą sukcesywnie przetwarzane do tej postaci. Filmy, które zostały opublikowane przed dniem 20 września 2020 r. nie posiadają napisów dla osób z niepełnosprawnością słuchu i wzroku. Materiały multimedialne opublikowane po wejściu w życie ww. ustawy będą uzupełniane.
b) nieproporcjonalne obciążenie:
Zamówienia publiczne, oświadczenia majątkowe, dokumenty przekazane od innych podmiotów publicznych, skany: dokumentów z posiedzeń komisji, protokołów z posiedzeń Rady, uchwał i zarządzeń.
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:
Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2021-03-25
Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:
2021-03-25

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy jego realizacja będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z urzędem na adres urzad@gryfce.eu, lub gladka@urzad.gryfice.eu, telefonicznie od nr 91 38 53 200 lub 91 38 53 217 lub korespondencyjnie na adres Urząd Miejski w Gryficach, ul. Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać za pomocą ww. środków komunikacji.
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Marzena Gładka
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
gladka@urzad.gryfice.eu
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
91 38 53 217

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa, biurorzecznika@brpo.gov.pl INFOLINIA - 800 676 676 poniedziałki 10.00 - 18.00, wtorek - piątek 8.00 - 16.00

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://achecker.ca/checker/index.php
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna

SHIFT + ALT + M - Zawartość strony

SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka

SHIFT + ALT + 0-9 - Menu
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
Brak aplikacji mobilnej podmiotu publicznego.
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Marzena Gładka, gladka@urzad.gryfice.eu, lub urzad@gryfice.eu, dzwoniąc na numer tel. 91 38 53 217 lub 91 38 53 200. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Budynek: Urząd Miejski w Gryficach, ul. Plac. Zwycięstwa 37 1. Przed budynkiem wyznaczone są trzy miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami (utwardzona nawierzchnia, zamalowana powierzchnia na kolor niebieski, pionowy znak drogowy). 2. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 3. Do budynku prowadzą trzy wejścia: jedno dla petentów, czyli wejście główne od ul. Plac Zwycięstwa, gdzie znajdują się schody oraz podjazd dla wózków, zlokalizowany przy schodach. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Drzwi otwierają się automatycznie. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Dwa pozostałe wejścia dla pracowników znajdują się od tyłu budynku, od strony parkingu urzędowego. Nie mają usprawnień dla osób niepełnosprawnych. 4. W budynku składającym się z 5 kondygnacji swoją siedzibę mają: Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Miejski w Gryficach, Zespół Placówek Oświatowych, Starostwo Powiatowe w Gryficach oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 5. W budynku jest winda, której drzwi otwierają się automatycznie. Jest ona częściowo dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Korytarze są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. 6. Urząd nie posiada pracowników przeszkolonych w zakresie języka migowego.

Od 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie Urzędu Miejskiego, ul. Plac Zwycięstwa 37 w Gryficach, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form: mailem na adres - urzad@gryfice.eu, faksem - na nr 91 385 32 07, telefonicznie - na nr 91 385 32 00, drogą pocztową. W zgłoszeniu należy określić sprawę do załatwienia, metodę komunikowania się i podać sposób przekazania informacji zwrotnej. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Gmina Gryfice podejmie próbę cyfryzacji usług dla obywatela mających na celu zwiększenie dostępności cyfrowej.
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Burmistrz Gryfic
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne:

Informacje o zakresie działalności Urzędu określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Gryficach dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.gminagryfice.pl