Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o przeniesienie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego decyzją z dnia 08.08.2016 r., znak WOŚ.II7322.16.4.2016.MU z powiatu Gryfickiego na rzecz Gminy Gryfice 2021-11-26 10:42
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 10 września 2021 r. ( data wpływu do Zarządu Zlewni w Gryficach 13.09.2021 r.), uzupełniony w dniu 05 listopada 2021 r., złozony przez pełnomocnika inwestora którym jestZakład Usług Komunalnych w Gryficach ul. Zielona 5, 72-300 Gryfice, w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na odprowadzeniu oczyszczonych ścieków poprzez istniejącą sieć kanalizacyjną, zakończoną istniejącym wylotem kanalizacyjnym, z oczyszczalni ścieków w m. Baszewice gm. Gryfice, do rowu melioracyjnego zlokalizowanego na działce ew. nr 3 obręb Baszewice gmina Gryfice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie 2021-11-17 13:26
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez pełnomocnika reprezentującego Zakład Usług Komunalnych w Gryficach, 72-300 Gryfice, w sprawie wygaszenia decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach z dnia 14 lutego 2019 r., znak SZ.ZUZ.1.421.239.2018.FKT, udzielajacej na rzecz Gminy Gryfice pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne - odprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych pochodzących z komunalnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na dz. ew. Nr 10/4 w m. Baszewice, istniejącym wylotem do urządzenia wodnego - rowu melioracyjnego R-B w dz. ew. Nr 3, obręb Baszewice, gmina Gryfice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie, przeniesionej decyzją znak SZ.ZUZ.1.4211.6.2021.SK z dnia 01 czerwca 2021 r. na rzecz Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach, ul. Zielona 5, 72-300 Gryfice 2021-11-17 13:16
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 26 maja 2021 r. ( data wpływu do zarządu Zlewni w Gryficach - 10.09.2021 r.), uzupełniony dnia 13.11.2021 r., złozony przez pełnomocnika Solar Polska New Energy PV6 Sp. z o.o., ul. Joachima Lelewela 8a, 71 - 154 Szczecin, w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące w granicach linii brzegu przewodów w rurach osłonowych - budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego średniego napięcia w zakresie przekroczenia kanału Brodniki ( działka nr 17 obręb Gryfice, gmina Gryfice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie). 2021-11-17 12:07
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 26 maja 2021 ( data wpływu do Zarządu Zlewni w Gryficach - 10.09.2021 r.), uzupełniomy dnia 03.11.2021 r. złozony przez pełnomocnika Solar Polska Energy PV6 Sp. z o.o., ul. Joachima Lelewela 8a, 71-154 Szczecin, w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące w granicach linii brzegu przewodów w rurach osłonowych - budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego średniegonapięcia w zakresie przekroczenia rzeki Regi ( działka nr 39/6 obręb Gryfice 7. gmina Gryfice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie). 2021-11-17 11:57
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy nr 170/2021 w dniu 12.11.2021 r. dla inwestycji polegającej na legalizacji zabudowy tj. lokalizacji stacji paliw na terenie działki nr 3/17, obręb geodezyjny Gryfice - 3 oraz działki nr 39/4. obręb geodezyjny Gryfice - 2. 2021-11-16 15:24
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu studni zastępczej nr 4a na działce nr 127/2 obręb geodezyjny Gryfice - 9, oraz likwidacji studni nr 4 na działce nr 40/1, obręb geodezyjny Gryfice ? 6, na terenie komunalnego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych. 2021-11-16 15:02
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestzcji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej na terenie działek nr 119, 8, 2, 206/2, obręb geodezyjny Gryfice - 7. 2021-11-16 14:59
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci nn 0,4kV na terenie działek nr 89/4, 72, 73/2, 73/4, 73/5, 73/6, 73/7, 73/7, 73/8, 73/9, 73/10, 73/11 obręb geodezyjny Zaleczczyce, gm. Gryfice. 2021-11-12 15:12
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci nn 0,4kV na terenie działek nr 118/2, 118/3, 147/1, 440/1, 440/2, 440/3, 440/4, 440/5, 440/6, 440/7, 440/8, 440/9, 440/10 obręb geodezyjny Rzęskowo, gm. Gryfice. 2021-11-12 15:10
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegjącej na budowie linii kablowej SN 15 kV wraz ze stacją transformatorową 15/0,4 kV, budowie złącza kablowo?pomiarowego, wymianę istniejącego stanowiska słupowego linii 15 kV na terenie działek nr 263/4, 83/2, 83/1, 80/2 przy ul. Starogrodzkiej, obręb geodezyjny Gryfice - 8 2021-11-12 15:07
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji nr 54/2021 z dnia 27.10.2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej 11136_L402_Gryfice_004 na liniach kolejowych PKP PLK S. A. w ramach NPW ERTMS na terenie działki nr 252/3 w obrębie ewidencyjnym nr 0005 miasta Gryfice, położonej w gminie Gryfice, stanowiacej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych. 2021-11-08 12:10
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 14 września 2021 r. złożony przez wspólników spółki cywilnej działającej pod nazwą s.c.Hosso Gryfice w sprawie o przeniesienie pozwoleń wodnoprawnych na : 1. przebudwę kanału Starkowo poprzez budowę przepustów dz. nr. 102 obręb 8 Gryfice, 2. prowadzenie przez wody powierzchniowe w kanale Starkowo nad przepustem D-2 na działce nr 102 obręb 8 Gryfice, 3. prowadzenie przez powierzchniowe ( kanał Starkowo ) kanalizacji sanitarnej 1,4 m nad kanałem, 4. likwidację ( rozbiórkę ) urządzenia wodnwgo tj. rurociągu melioracyjnego ( drenażu ) fi 5,o cm na długości L=57 m na dzialce nr 112 obręb 8 Gryfice, w ramach inwestycji pn. "Budowa dwóch budynków handlowo - usługowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 112, 263/4, 263/5, 102 obręb 8 Gryfice przy ul. Starogrodzkiej w Gryficach, udzielonych na rzecz HOSSO Silver H3 Sp. z o.o. ul. Mała Odrzańska 19, 70-535 Szczecin, decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach z dnia 08 kwietnia 2021 r., znak :SZ.ZUZ.1.4210.29.2021.MDKc 2021-11-05 15:14
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o możliwości zapoznania się z planem łowieckim Koła Łowieckiego Rega Gryfice 2021-11-05 12:19
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z 26.10.2021 r. dotyczące wydania decyzji nr 20/2021 o zezwoleniu na realizację inwesycji drogowej Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 105 w zakresie zmiany przebiegu linii rozgraniczającyh w stosunku do ZRID nr 22/2019 z dnia 09.12.2019 r. - dokument stracił ważność 2021-11-03 13:13
dokument Informacja 9o wszczęciu postęp. administracyjnego w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód obejmujące usługę wodną na wprowadzenie do urządzenia wodnego-rowu melioracyjnego na dz. nr 164/8 obr. 0032 Ościęcin, oczyszczonych ścieków komunalnych pochodzących z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków typu EKO-WGB w m. Ościęcin, planowanej do realizacji na dz. nr 162/2 i 162/1 obr. Ościecin, w ramach zadania "Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w m. Ościęcin", istniejącym wylotem DN600 osadzonym w prawej skarpie rowu melioracyjnego na dz. 164/8 obr. Ościęcin. 2021-11-03 12:19
dokument Informacja o wszczęciu postęp. administracyjnego w sprawie o wygaszenie decyzji Dyrektora Zlweni w Gryficach z dn. 06.02. 2019 r. udzielającej na rzecz Gminy Gryfice pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód obejmujące usługę wodną na wprowadzenie do ziemi -rowu meliloracyjnego na działce 164/8 obr. 0032 Ościęcin, oczyszczonych ścieków komunalnych pocbhodzących z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych typu EKO-WGB planowanej w ramach zadania "Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych dla miejscowości Ościęcin" 2021-11-03 11:55
dokument Informacja o wszczęciu postęp.administracyjnego w sprawie wygaszenie decyzji Dyrektora Zlewni w Gryficach z dn. o5.02. 2019 r. udzielającej na rzecz Gminy Gryfice pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacyjnego usytuowanego w skarpie rowu melioracyjnego znajdującego sie na działce 164/8 obr. Ościęcin służacego do wprowadzenia do ziemi - rowu melioracyjnego oczyszczonych ścieków komunalnych z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków typu EKO-WGB 2021-11-03 11:46
dokument Ważny komunikat - przerwa w obsłudze dowodów osobistych oraz utrudnienia w obsłudze spraw meldunkowych 2021-11-02 09:02
dokument Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. październiku 2021 r. - dokument stracił ważność 2021-10-26 10:01
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy nr 168/2021 dla inwestycji polegjącj na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10,1MW ze stacją transformatorową SN/WN, stacjami nn/SN i infrastrukturą towarzyszącą oraz budową magazynu energii o mocy do 10,1MW i pojemności do 40,4MWh na działkach 1/1 i 1/2, obręb geodezyjny Świeszewo, gm. Gryfice 2021-10-20 11:54
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy nr 168/2021 dla inwestycji polegjącj na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10,1MW ze stacją transformatorową SN/WN, stacjami nn/SN i infrastrukturą towarzyszącą oraz budową magazynu energii o mocy do 10,1MW i pojemności do 40,4MWh na działkach 1/1 i 1/2, obręb geodezyjny Świeszewo, gm. Gryfice 2021-10-20 11:54
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o możliwości zapoznania się z planem łowieckim Koła Łowieckiego Knieja Jaromin 2021-10-19 11:45
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o możliwości zapoznania się z planem łowieckim Koła Łowieckiego Bażant w Trzebiatowie, Koła Łowieckiego Moczary w Szczecinie, Koła Łowieckiego Rega w Gryficach. 2021-10-14 08:51
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o możliwości zapoznania się z planem łowieckim Koła Łowieckiego ŁOŚ w Trzebiatowie 2021-10-13 08:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy nr 162/2021 dla inwestycji polegjącj na budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tj. placem postojowym, stacją transformatorową, przyłączem energetycznym, ogrodzeniem i pozostałymi elementami wyposażenia na terenie działki 56/1, 56/2, obręb geodezyjny Lubieszewo, gm. Gryfice. 2021-10-08 12:49
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy nr 156/2021 dla inwestycji polegjącj na budowie elektrowni słonecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Gryfice 1, Gryfice 2, Gryfice 3, Gryfice 4 o łącznej mocy do 4 MW na działkach nr 10, 24, 27, 28, 29, 92, 95, obręb geodezyjny Gryfice - 9. 2021-10-08 12:47
dokument Informacja dot. zawiad. o przyjęciu i niewniesieniu sprzeciwu w zakresie przebudowy rowu polegająca na wykonaniu przepustu w dz. ew. 352 m.Borzyszewo 2021-10-04 12:16
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy nr 31/Wz/2021 z dnia 10.09.2021 r. dla inwestycji polegajacej na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 259, obręb Wytok, gm. Płoty. 2021-09-29 11:16
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy nr 23/Wz/2021 z dnia 10.09.2021 r. dla inwestycji polegajacej na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 233, obręb Wytok, gm. Płoty. 2021-09-29 11:15
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o możliwości zapoznania się z planem łowieckim 2021-09-27 13:08
dokument Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 105 w zakresie zmiany przebiegu linii rozgraniczającyh w stosunku do ZRID nr 22/2019 z dnia 09.12.2019 r. - dokument stracił ważność 2021-09-27 09:01
dokument Informacja dot. przebudowy rowu polegająca na wykonaniu przepustu w dz. ew. 352 m.Borzyszewo 2021-09-24 12:20
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy nr 105/2021 dla inwestycji polegjącj na budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 2 MW wraz zniezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 197/2, obręb geodezyjny Lubieszewo, gm. Gryfice. 2021-09-24 10:07
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy nr 142/2021 dla inwestycji polegjącj na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz zniezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 74/1, obręb geodezyjny Rotnowo, gm. Gryfice. 2021-09-22 10:25
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej 11136_L402_Gryfice_004 na liniach kolejowych PKP PLK S. A. w ramach NPW ERTMS na terenie działki nr 252/3 w obrębie ewidencyjnym nr 0005 miasta Gryfice, położonej w gminie Gryfice, stanowiacej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych. 2021-09-16 09:20
dokument Zawiadomienie o zwołaniu zebrana wiejskiego w celu odwołania i wyboru uzupełniającego członka Rady Sołeckiej w sołectwie Grębocin 2021-09-15 08:57
dokument Informacja Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospdarki Gminnej w sprawie listy mieszkań do remontu 2021-09-14 10:02
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci nn 0,4kV na terenie działek nr 96/4, 100, 125/17, 125/23, 125/24, 125/26, 125/33, 125/34, 125/35, 125/36, 125/37, 125/38, 125/39, 125/40, 125/43, 125/44, 125/45, 125/46, 125/47, 125/48, 125/49, 125/50, 125/51, 125/52, 125/53, 125/54, 125/55, 125/56, 125/57, 125/58, obręb geodezyjny Borzyszewo, gm. Gryfice. 2021-09-10 10:30
dokument Zawiadomienie o zwołaniu zebrana wiejskiego w celu odwołania i wyboru uzupełniającego członka Rady Sołeckiej w sołectwie Kołomąć 2021-08-30 13:06
dokument Zawiadomienie o zwołaniu zebrana wiejskiego w celu odwołania i wyboru uzupełniającego członka Rady Sołeckiej w sołectwie Lubieszewo 2021-08-30 13:05
dokument Zarządzenie Z-cy Burmistrza w spr. powołania Komisji Przetargowej kosz. stawów - dokument stracił ważność 2021-08-19 12:10
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie zebrania materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegjącej na budowie linii kablowej SN 15 kV wraz ze stacją transformatorową 15/0,4 kV, budowie złącza kablowo?pomiarowego, wymianę istniejącego stanowiska słupowego linii 15 kV na terenie działek nr 263/4, 83/2, 83/1, 80/2 przy ul. Starogrodzkiej, obręb geodezyjny Gryfice - 8. 2021-08-18 15:35
dokument Publiczne Obwieszczenie 2021-08-12 14:01
dokument Zawiadomienie o zwołaniu zebrania wiejskiego w celu stwierdzenia wygaśnięcia mandatu sołtysa i wyboru nowego sołtysa w sołectwie Prusinowo z miejscowością Niekładź 2021-08-13 11:33
dokument Zarządzenie Nr 885/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 05 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Gminnej Rady Seniorów Gminy Gryfice 2021-08-06 10:04
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci nn 0,4kV na terenie działek nr 96/4, 100, 125/17, 125/23, 125/24, 125/26, 125/33, 125/34, 125/35, 125/36, 125/37, 125/38, 125/39, 125/40, 125/43, 125/44, 125/45, 125/46, 125/47, 125/48, 125/49, 125/50, 125/51, 125/52, 125/53, 125/54, 125/55, 125/56, 125/57, 125/58, obręb geodezyjny Borzyszewo, gm. Gryfice. 2021-08-03 15:07
dokument Rozporządzenie nr 21/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz wprowadzenia minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych w związku z sytuacją epizootyczną spowodowaną wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) u drobiu i dzikiego ptactwa 2021-07-26 09:54
katalog Informacja PGW WP ZZ Gryfice - KATALOG -
dokument Rozporządzenie nr 20/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie uchulenia roporządzenia w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3142 z 09.07.2021 r.) 2021-07-15 13:02
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 05.07.2021 r., znak: PPiB.6730.25.1.2021.AK w sprawie przekazania projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień. 2021-07-14 09:52
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 25.06.2021 r., znak: PPiB.6730.25.1.2021.AK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegjącej na "Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 233, obręb Wytok, gm. Płoty" 2021-07-14 09:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 05.07.2021 r., znak: PPiB.6730.26.1.2021.AK w sprawie przekazania projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień. 2021-07-14 09:24
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 25.06.2021 r., znak: PPiB.6730.26.1.2021.AK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegjącej na "Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 259, obręb Wytok, gm. Płoty". 2021-07-14 09:23
katalog OBWIESZCZENIE PGW Wody Polskie RZGW W Szczecinie - KATALOG -
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej nabudowie elektroenergetycznej sieci kablowej oświetlenia ulicznego na terenie działek nr 40/27, 198/6, 40/32, 216/2, 330/5, 230/15, 230/17, obręb geodezyjny Gryfice 6 oraz 93, 92, obręb geodezyjny Gryfice 9 2021-07-09 09:48
dokument Rozporządzenie nr 18/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie nr 14/2021 Wojewody Zachodniopomorski9ego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2578 z 16.06.2021 r.) 2021-06-22 13:31
dokument Ogłoszenie Burmistrza Gryfic z dnia 21 czerwca 2021 r. o złożeniu oferty w trybie art 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie i o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego 2021-06-21 14:38
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej nabudowie elektroenergetycznej sieci kablowej oświetlenia ulicznego na terenie działek nr 40/27, 198/6, 40/32, 216/2, 330/5, 230/15, 230/17, obręb geodezyjny Gryfice 6 oraz 93, 92, obręb geodezyjny Gryfice 9 2021-06-15 15:33
dokument Publiczne oświadczenie zawiadomienia o wydaniu decyzji Dyrektoea RZGW w Szczecinie 2021-06-02 09:06
dokument Informacja o wszczęciu postępow. adm. GWP Gryfice Dino 2021-05-25 08:37
dokument Informacja o wszczęciu postępow. adm GWP 2021-05-25 08:12
dokument Informacja o wszvczęciu postępowania admin. GWP Gryfice 2021-05-25 08:10
dokument Rozporządzenie nr 14/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1820 z 29.04.2021 r.) 2021-05-21 10:35
katalog Informacja Zarządu Zlewni w Gryficach - KATALOG -
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren działki nr 235/1 przy ul. Trzygłowskiej w Gryficach. 2021-05-20 08:41
katalog Obwieszczenie PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie - KATALOG -
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociągu niskiego ciśnienia dn 90 PE na terenie działek nr 152/1, 225/2, obręb geodezyjny Gryfice - 6. 2021-04-26 10:51
dokument Informacja Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Kamień Pomorski 2021-04-19 12:43
dokument OGŁOSZENIE NA WYNAJĘCIE PASA DROGOWEGO POD LETNI OGRÓDEK GASTRONOMICZNY - PLAC ZWYCIĘSTWA 2021-04-09 13:07
katalog Informacja Nadzór Wodny Kamień Pomorski - KATALOG -
katalog Informacja PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gryficach - KATALOG -
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociągu niskiego ciśnienia dn 90 PE na terenie działek nr 152/1, 225/2, obręb geodezyjny Gryfice - 6. 2021-03-30 12:27
katalog Informacja PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gryficach - KATALOG -
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie działek nr 11/5, 12/1, 12/2 obręb geodezyjny Gryfice 2, oraz na terenie działek 43, 3/13, 76 obręb geodezyjny Gryfice 10 2021-03-02 12:55
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej oświetlenia ulicznego na terenie działki nr 244/19 przy ul. Łąkowej, obręb geodezyjny Gryfice - 4. 2021-02-15 15:08
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy nr 30/Wz/2020/2021 w dniu 01.02.2021 r. dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej Karczewie I wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i telekomunikacyjną o mocy do 1,5 MWp na działce nr 27/5, obręb 0012 Karczewie, gm. Płoty. 2021-02-15 15:01
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie wieży obserwacyjnej przeciwpożarowej o konstrukcji strunobetonowej o wysokości do 49,5 m wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 327/1, 328/2, 324/1, obręb geodezyjny Rzęsin, gm. Gryfice 2021-02-08 14:03
dokument Zarządzenie Nr 715/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2021 roku w drodze zlecenia 2021-02-23 13:54
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej oświetlenia ulicznego na terenie działki nr 244/19 przy ul. Łąkowej, obręb geodezyjny Gryfice - 4. 2021-01-28 12:34
dokument Informacja PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gryficach 2021-01-18 15:10
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie wieży obserwacyjnej przeciwpożarowej o konstrukcji strunobetonowej o wysokości do 49,5 m wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 327/1, 328/2, 324/1, obręb geodezyjny Rzęsin, gm. Gryfice. 2021-01-18 10:53
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie działek nr 11/5, 12/1, 12/2 obręb geodezyjny Gryfice 2, oraz na terenie działek 43, 3/11, 76 obręb geodezyjny Gryfice 10 2021-01-18 10:50
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Prusinowo, Niekładź na terenie działek: 13/5, 13/4, 1 /2, 2/10, 13/3 obr. Niekładź, oraz 30, 31/11, 21/22, 21/24,21/27, 21/32, 21/35, 21/36, 21/37, 21/38, 23/1, 29/11 obr. Prusinowo. 2021-01-18 10:48
dokument Obwieszczenie PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gryficach 2021-01-08 11:49
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej Karczewie I wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i telekomunikacyjną o mocy do 1,5 MWp na działce nr 27/5, obręb 0012 Karczewie, gm. Płoty. 2021-01-08 11:18
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy nr 31/Wz/2020, znak: PPiB.6730.39.2020.AK z dnia 30.12.2020 r. dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej Karczewie III wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i telekomunikacyjną o mocy do 1,0 MWp na działce nr 47/1, obręb 0012 Karczewie, gm. Płoty. 2021-01-08 11:22
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV i n.n 0,4 kV na terenie działek nr 31, 1/8, 1/74 w Obr. Jabłonowo gm. Gryfice 2021-01-08 10:50
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania przyłącza gazowego średniego ciśnienia dn 25 PE na gazociąg na działce nr 210/6, obręb geodezyjny Borzyszewo, gm. Gryfice. 2021-01-08 10:47
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Prusinowo ? Niekładź na terenie działek: 13/5, 13/4, 1 /2, 2/10, 13/3 obr. Niekładź, oraz 30, 31/11, 21/22, 21/24,21/27, 21/32, 21/35, 21/36, 21/37, 21/38, 23/1, 29/11 obr. Prusinowo. 2020-12-16 13:05
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania przyłącza gazowego średniego ciśnienia dn 25 PE na gazociąg na działce nr 210/6, obręb geodezyjny Borzyszewo, gm. Gryfice. 2020-12-16 13:03
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV i n.n 0,4 kV na terenie działek nr 31, 1/8, 1/74 w Obr. Jabłonowo gm. Gryfice 2020-12-04 14:25
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów o zakończeniu postępowaniu administracyjnego PPiB.6730.39.1.2020.AK z dnia 23.11.2020 r. dla przedsięwzięcia Budowa farmy fotowoltaicznej Karczewie III wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i telekomunikacyjną o mocy do 1,0 MWp na działce nr 47/1, obręb 0012 Karczewie, gm. Płoty 2020-12-01 11:18
katalog Obwieszczenie PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gryficach - KATALOG -
dokument Obwieszczenie Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o odwołaniu nr SZ.RUZ.421.96-14.2019.MD z dnia 10 listopada 2020 r. 2020-11-17 14:29
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów o prowadzonym postępowaniu administracyjnymo PPiB.6730.39.1.2020.AK z dnia 27.10.2020 r. dla przedsięwzięcia Budowa farmy fotowoltaicznej Karczewie III wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i telekomunikacyjną o mocy do 1,0 MWp na działce nr 47/1, obręb 0012 Karczewie, gm. Płoty 2020-11-06 14:06
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów o prowadzonym postępowaniu administracyjnymo PPiB.6730.38.1.2020.AK z dnia 27.10.2020 r. dla przedsięwzięcia Budowa farmy fotowoltaicznej Karczewie I wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i telekomunikacyjną o mocy do 1,5 MWp na działce nr 27/5, obręb 0012 Karczewie, gm. Płoty 2020-11-04 14:21
dokument Informacja w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 r. w powiecie gryfickim 2020-11-03 07:52
dokument Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 10/2020 z dnia 20 października 2020 roku w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2020-11-03 07:44
dokument Informacja PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gryficach 2020-11-02 08:12
dokument Obwieszczenie PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gryficach 2020-11-02 08:11
dokument Obwieszczenie PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie 2020-11-02 08:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów o wszczęciu postępowania administracyjnego PPiB.6730.38.1.2020.AK dla przedsięwzięcia Budowa farmy fotowoltaicznej Karczewie I wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i telekomunikacyjną o mocy do 1,5 MWp na działce nr 27/5, obręb 0012 Karczewie, gm. Płoty 2020-10-26 07:45
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów o wszczęciu postępowania administracyjnego PPiB.6730.39.1.2020.AK dla przedsięwzięcia Budowa farmy fotowoltaicznej Karczewie III wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i telekomunikacyjną o mocy do 1,0 MWp na działce nr 47/1, obręb 0012 Karczewie, gm. Płoty 2020-10-26 07:41
dokument Obwieszczenie Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S. A. w Warszawie 2020-10-22 09:01
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej n.n. 0,4 kV w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie działek nr 44/2, 44/1, 51/1, 51/2, 53/3, obręb geodezyjny Zielin, gm. Gryfice 2020-10-05 15:34
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej n.n. 0,4 kV w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie działek nr 335/3, 152/1, 40/1, obręb geodezyjny Gryfice - 6. 2020-09-30 08:39
dokument Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. wrześniu 2020 r. XXV sesja RM 2020-09-29 10:19
dokument Obwieszczenie PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie 2020-09-23 08:11
dokument Zawiadomienie Burmistrza Gryfic o zebraniu wyborczym uzupełniającym do Rady Osiedla Nr 3 w Gryficach i wyboru Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 3 w Gryficach 2020-09-17 11:53
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o zebraniu dowodów przed wydaniem decyzji w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 332/21 obręb Borzyszewo, Gmina Gryfice. 2020-09-16 14:06
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o zebraniu dowodów przed wydaniem decyzji w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 343 obręb Borzyszewo, Gmina Gryfice. 2020-09-16 14:03
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o zebraniu dowodów przed wydaniem decyzji w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 4/1 i 4/2 obręb Brodniki, Gmina Gryfice. 2020-09-16 14:00
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o zebraniu dowodów przed wydaniem decyzji w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnym 8,82,86 obręb Lubieszewo. 2020-09-16 13:57
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o zebraniu dowodów przed wydaniem decyzji w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 36/1 obręb Kołomąć, Gmina Gryfice. 2020-09-16 13:54
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o zebraniu dowodów przed wydaniem decyzji w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 25MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 66/7 obręb Trzygłów, Gmina Gryfice. 2020-09-16 13:51
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o zebraniu dowodów przed wydaniem decyzji w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy 8MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr 191/2,192,185/2,197/1 obręb Lubieszewo. 2020-09-16 13:47
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z likwidacją rowu melioracyjnego na terenie działek nr 165, 159, obręb geodezyjny Górzyca, gm. Gryfice. 2020-09-16 11:45
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o zebraniu dowodów przed wydaniem decyzji w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 17MW i powierzchnią zabudowy do 8,58 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 63/1 i 64 w miejscowości Rybokarty, gmina Gryfice. 2020-09-16 11:42
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej n.n. 0,4 kV w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie działek nr 44/2, 44/1, 51/1, 51/2, 53/3, obręb geodezyjny Zielin, gm. Gryfice 2020-09-01 08:53
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej n.n. 0,4 kV w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie działek nr 335/3, 152/1, 40/1, obręb geodezyjny Gryfice - 6. 2020-09-01 08:49
dokument Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. sierpniu 2020 r. XXIV sesja RM. 2020-08-19 14:56
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z zasypaniem rowu melioracyjnego na terenie działek nr 165, 159, obręb geodezyjny Górzyca, gm. Gryfice. 2020-08-06 14:18
dokument Ogłoszenie Burmistrza Gryfic z dnia 23.07.2020 r. o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o pożytku poublicznym i o wolontariacie i o możliwości zgłaszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego 2020-07-27 07:34
katalog Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gryficach - KATALOG -
katalog Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gryficach - KATALOG -
dokument Informacja z dnia 09.07.2020 r. o wyłożeniu projektu operatu opisowo - kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków. 2020-07-17 13:52
dokument Ogłoszenie Burmistrza Gryfic z dnia 08.07.2020 r. o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o pożytku poublicznym i o wolontariacie i o możliwości zgłaszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego 2020-07-14 07:33
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn125/63PE na terenie działek nr 554/4, 516, 512/2, 513, 553 obręb geodezyjny Gryfice -4, oraz działek nr 241, 228/4, 229, 307, 306/1 obręb geodezyjny Gryfice -5. 2020-06-26 15:02
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka sieci gazociągu średniego ciśnienia dn125PF na działkach nr 8/3 obręb ewidencyjny 2 oraz nr 252/3 obręb ewidencyjny 5 miasta Gryfice, stanowiących tereny zamknięte Polskich Kolei Państwowych S. A. 2020-06-25 11:47
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na? rozbudowie sieci elektroenergetycznej nn. 0,4kV na terenie działek nr 291/31, 291/33, 291/28, 291/14, 291/56, 291/16, 291/7, 291/8, 291/9, 291/10, obręb geodezyjny Borzyszewo, gm. Gryfice. 2020-06-25 11:46
dokument Zarządzenie Nr 497/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia II edycji konkursu Najpiękniejszy balkon, posesja, zagroda, teren wokół Wspólnoty Mieszkaniowej 2020-06-23 15:05
dokument Zarządzenie Nr 496/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia V edycji konkursu Nasza wieś najładniejsza 2020-06-23 15:04
dokument Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. czerwcu 2020 r. XXII sesja RM. 2020-06-22 14:06
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu niskiego ciśnienia na terenie działek nr 216/2 i 376/13 obręb geodezyjny Gryfice - 6 oraz działek nr 92 i 93 obręb geodezyjny Gryfice - 9. 2020-06-16 10:57
dokument Zarządzenie Nr 484/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 01 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Gryficach w związku z wystąpieniem stanu epidemii 2020-06-04 08:12
dokument Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. czerwcu 2020 r. 2020-06-01 08:29
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na? rozbudowie sieci elektroenergetycznej nn. 0,4kV na terenie działek nr 291/31, 291/33, 291/28, 291/14, 291/56, 291/16, 291/7, 291/8, 291/9, 291/10, obręb geodezyjny Borzyszewo, gm. Gryfice. 2020-05-27 11:42
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn125/63PE na terenie działek nr 544/4, 516, 512/2, 513, 553 obręb geodezyjny Gryfice -4, oraz działek nr 241, 228/4, 229, 307, 306/1 obręb geodezyjny Gryfice -5. 2020-05-27 11:40
dokument Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. maju 2020 r. XXI sesja RM. 2020-05-21 12:43
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o przedłużeniu terminu ponownego wyłożenia do publicznego wglądu oraz terminu składania uwag do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gryfice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2020-05-14 14:11
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka sieci gazociągu średniego ciśnienia dn125PF na działkach nr 8/3 obręb ewidencyjny 2 oraz nr 252/3 obręb ewidencyjny 5 miasta Gryfice, stanowiących tereny zamknięte Polskich Kolei Państwowych S. A. 2020-05-14 12:43
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu niskiego ciśnienia na terenie działek nr 216/2 i 376/13 obręb geodezyjny Gryfice - 6 oraz działek nr 92 i 93 obręb geodezyjny Gryfice - 9. 2020-05-06 13:00
dokument Zapytanie oferowe na świadczenie usług z zakresu pomocy psychologicznej 2020-05-13 12:49
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej n.n. 0,44 kV na terenie działek nr 371, 358/56, 358/57, 358/58, 358/68, 358/69, 358/70, 358/71, 358/72, obręb geodezyjny Borzyszewo, gm. Gryfice. 2020-04-17 12:33
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie drogi z kostki betonowej na terenie działek nr 1/8 i 31, obręb geodezyjny Jabłonowo, gm. Gryfice. 2020-04-17 09:41
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o przedłużeniu terminu ponownego wyłożenia do publicznego wglądu oraz terminu składania uwag do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gryfice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2020-04-16 10:59
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW WP w Szczecinie nr SZ.RUZ.423.1.1-2.2020.NB z dnia 23.03.2020 r. w sprawie odmowy udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne oraz zatwierdzenia instrukcji gospodarowania wodą na węźle wodnym zlokalizowanym na rzece Rega w m. Gryfice 2020-04-03 10:08
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej n.n. 0,44 kV na terenie działek nr 66, 65/39, 65/40, 65/41, 65/43, 65/44, 65/45, 65/46, 65/47, 65/48, 65/49, 65/50, 65/31, obręb geodezyjny Gryfice 7. 2020-03-31 15:18
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego znak AP-4.7840.1.3-7.2020.PM informujące o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii, część lądowa w zakresie część liniowa - Etap 2: gazociąg od Terminala Konarzewo do Węzła Płoty - DN1000 2020-03-30 07:58
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wydanym postanowieniu o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 10/2019 z dnia 03.06.2019 r. wydanej dla inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE 100 SDR 11 na terenie działek nr 106 i 86/7, obręb geodezyjny Brodniki. Sprostowanie dotyczy nieprawidłowo określonej średnicy nominalnej projektowanego gazociągu. 2020-03-27 13:10
dokument Zarządzenie Nr 445/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie określenia i wykazu szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Gryfice na potrzeby zapewnienia ochrony w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej w związku z zagrożeniem zakażeniem COVID-19 wywołanej wirusem SARS CoV-2 2020-03-26 12:16
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o przedłużeniu terminu ponownego wyłożenia do publicznego wglądu oraz terminu składania uwag do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gryfice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2020-03-26 11:47
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania deyczji zmieniającej ostateczną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 25/2019 z dnia 12.09.2019 r. wydanej dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE 100 SDR 11 na terenie działek nr 49/3 i 62/34 w ul. Zdrojowej i Liliowej, obręb geodezyjny Gryfice 8. 2020-03-26 08:49
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o planowanym przedsięwzięciu "Wydobyciu kopalin z udokumentowanego złoża piasku "Prusinowo" na dz. geod. nr 20 w obrębie ewid. Prusinowo, gm. Gryfice" 2020-03-17 10:59
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej n.n. 0,44 kV na terenie działek nr388/1, 140/14, 140/15, 140/16, 140/18, 140/19, 140/20, 140/21, 140/22, 140/23, 140/24, obręb geodezyjny Rzęskowo, gm. Gryfice. 2020-03-17 10:55
dokument OGŁOSZENIE na wynajęcie pasa drogowego pod letni ogródek gastronomiczny ? Plac Zwycięstwa 2020-03-12 13:02
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 25/2019 z dnia 12.09.2019 r. wydanej dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE 100 SDR 11 na terenie działek nr 49/3 i 62/34 w ul. Zdrojowej i Liliowej, obręb geodezyjny Gryfice 8. 2020-03-11 14:03
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej n.n. 0,44 kV na terenie działek nr 371, 358/56, 358/57, 358/58, 358/68, 358/69, 358/70, 358/71, 358/72, obręb geodezyjny Borzyszewo, gm. Gryfice. 2020-03-11 14:04
dokument Ogłoszenie Burmistrz Gryfic z dnia 09 marca 2020 r. o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie i o możliwosci zgłaszania uwag do oferty na realizcję zadania publicznego 2020-05-04 14:16
dokument Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gryfice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - pliki SUiKZP uwarunkowania 2020-03-06 11:46
dokument Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gryfice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - TEKST SUiKZP 2020-03-06 11:18
dokument Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gryfice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - pliki SUiKZP - kierunki 2020-03-06 11:48
dokument Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gryfice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - pliki POŚ 2020-03-06 10:52
dokument OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO AP-4.7840.1.3-3.2019.PM INFORMUJĄCE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ DLA INWESTYCJI PN: "INWESTYCJA STANOWIĄCA INFRASTRUKTURĘ NIEZBĘDNĄ DO OBSŁUGI MIĘDZYNARODOWEGO GAZOCIĄGU BAŁTYCKIEGO (BALTIC PIPE)STANOWIĄCEGO POŁĄCZENIE SYSTEMÓW PRZESYŁOWYCH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ I KRÓLESTWA DANII - CZĘŚĆ LĄDOWA W ZAKRESIE CZĘŚĆ LINIOWA- ETAP 2 : GAZOCIĄG OD TERMINALA KONARZEWO WĘZŁA PŁOTY - DN1000" 2020-03-05 09:53
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej n.n. 0,44 kV na terenie działek nr388/1, 140/14, 140/15, 140/16, 140/18, 140/19, 140/20, 140/21, 140/22, 140/23, 140/24, obręb geodezyjny Rzęskowo, gm. Gryfice. 2020-02-27 08:22
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej n.n. 0,44 kV na terenie działek nr 66, 65/39, 65/40, 65/41, 65/43, 65/44, 65/45, 65/46, 65/47, 65/48, 65/49, 65/50, 65/31, obręb geodezyjny Gryfice 7. 2020-02-27 08:20
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie drogi z kostki betonowej na terenie działki nr 1/8, obręb geodezyjny Jabłonowo, gm. Gryfice. 2020-02-27 08:18
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gryfice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2020-02-27 08:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE 100 SDR 11 na terenie działek 66 i 65/40 w ul. Wierzbowej, obręb geodezyjny Gryfice 7. 2020-02-20 12:44
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniem wodnym wylotem wód deszczowych na terenie działek 81/1, 158, 166/7, obręb geodezyjny Górzyca, gm. Gryfice. 2020-02-20 12:43
dokument OBWIESZCZENIE - Państwowego Gospodarstwa Wodnego RZGW W Szczecinie - Baltic Pipe - dokument stracił ważność 2020-02-19 14:15
dokument Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. lutym 2020 r. XIX sesja RM 2020-02-18 13:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z wymianą odcinka sieci wraz z przyłączami na terenie działek nr 4/1, 4/2, 7, 8, 17/1, 20/28, 20/2, 20/7, 20/8, 20/26, obręb geodezyjny Rzęsin, gm. Gryfice. 2020-02-17 14:19
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE 100 SDR 11 na terenie działek 244/21 i 256/13, obręb geodezyjny Gryfice 4. 2020-02-13 13:21
dokument Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Gryfickiego 2020-02-07 11:26
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile S. A. na terenie działki nr 114, obręb Gryfice 9. 2020-02-06 12:03
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile S. A. na terenie działki nr 219/1, obręb Gryfice 6. 2020-02-06 12:02
dokument Funkcjonowaie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 r. w Powiecie Gryfickim 2020-01-29 11:57
dokument Konsultacje społeczne projektów Uchwał Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych dla stref województwa zachodniopomorskiego 2020-01-29 09:27
katalog OBWIESZCZENIE - Państwowego Gospodarstwa Wodnego RZGW W Szczecinie - Baltic Pipe - KATALOG -
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile S. A. na terenie działki nr 219/1, obręb Gryfice 6. 2020-01-24 10:30
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile S. A. na terenie działki nr 114, obręb Gryfice 9. 2020-01-24 10:28
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na ? budowie kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniem wodnym ? wylotem wód deszczowych na terenie działek 81/1, 158, 166/7, obręb geodezyjny Górzyca, gm. Gryfice. 2020-01-23 15:28
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE 100 SDR 11 na terenie działek 244/21 i 256/13, obręb geodezyjny Gryfice 4. 2020-01-23 15:25
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE 100 SDR 11 na terenie działek 66 i 65/40 w ul. Wierzbowej, obręb geodezyjny Gryfice 7. 2020-01-23 15:23
dokument Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. styczniu 2020 r. XVIII sesja RM. 2020-01-23 10:31
dokument Zarządzenie Nr 385/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w formie powierzenia na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2020 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 2020-02-11 12:53
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z wymianą odcinka sieci wraz z przyłączami na terenie działek nr 4/1, 4/2, 7, 8, 17/1, 20/28, 20/2, 20/7, 20/8, 20/26, obręb geodezyjny Rzęsin, gm. Gryfice. 2020-01-17 15:09
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 stycznia 2020 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2020 roku 2020-01-16 09:52
dokument Zarządzenie Nr 380/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2020 roku w drodze zlecenia 2020-01-15 15:20
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie pismo znak SZ.RUZ.421.112-8.2019.LK/IW 2020-01-14 15:12
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficcah znak: SZ.ZUZ.1.421.163.35.2018.EI z dnia 31.12.2019 r. 2020-01-10 12:10
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile Polska S. A. na terenie działki nr 114, obręb geodezyjny Gryfice 9. 2019-12-23 09:06
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile Polska S. A. na terenie działki nr 219/1, obręb geodezyjny Gryfice 6. 2019-12-23 09:01
dokument Obwieszczenie Ministra Rozwoju nr DLI-II.4620.20.2019.EŁ.14 o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu 2019-12-23 08:17
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr AP-1.7820.182-14.2019.JR z dnia 09.12.2019 r. 2019-12-16 13:51
dokument OBWIESZCZENIE - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gryficach 2019-12-13 10:41
dokument Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. grudniu 2019 r. - rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu budżetu gminy Gryfice na 2020 r. 2019-12-10 08:41
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP, pismo znak: SZ.RUZ.421.112-5.2019.LK. - dokument stracił ważność 2019-12-03 10:25
dokument Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. grudniu 2019 r. 2019-12-03 08:38
dokument Obwieszczenie nr SZ.RUZ.421.112-5.2019.LK z dnia 28.11.2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych 2019-11-29 15:05
dokument Obwieszczenie Wojedowy Zachodniopomorskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa obwodnicy Gryfic - połączenie dróg wojewódzkich nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) z dnia 26 listopada 2019 r. 2019-11-28 13:52
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryficw sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci oświetleniowej n.n. 0,4 kV na terenie działek nr 175/9 i 175/7 przy ul. J. Dąbskiego w Gryficach. 2019-11-22 13:29
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci oświetleniowej n.n. 0,4 kV na terenie działek nr 198/1 i 194 przy ul. Kamieńskiej w Gryficach. 2019-11-22 13:28
dokument Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nr SZ.ZUZ.1.421.163.28.2018.EI z dnia 05.11.2019 r. 2019-11-21 14:29
dokument Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. listopadzie 2019 r. XVI sesja RM - dokument stracił ważność 2019-11-21 12:52
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci oświetleniowej n.n. 0,4 kV na terenie działki nr 11 przy ul. Górskiej w Gryficach. 2019-11-18 14:32
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci oświetleniowej n.n. 0,4 kV na terenie działki nr 145/11przy ul. 3-go Maja w Gryficach. 2019-11-15 14:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci oświetleniowej n.n. 0,4 kV na terenie działki nr 175/9 przy ul. J. Dąbskiego w Gryficach. 2019-11-15 14:10
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryficw sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci oświetleniowej n.n. 0,4 kV na terenie działki nr 159/2 przy ul. Ks. St. Ruta w Gryficach 2019-11-15 14:08
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE 100 SDR 11 na terenie działki nr 63 przy ul. Ogrodowej, obręb geodezyjny Gryfice 8. 2019-11-15 14:07
dokument Ogłoszenie Burmistrza Gryfic z dnia 07 listopada 2019 r. o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie i o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego 2019-11-08 07:43
dokument Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. październiku 2019 r. XV sesja RM. 2019-10-24 12:23
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci oświetleniowej n.n. 0,4 kV na terenie działki nr 159/2 przy ul. Ks. St. Ruta w Gryficach 2019-10-24 08:13
dokument Zapytanie ofertowe na Wykonanie usługi w zakresie regeneracji i legalizacji podręcznego sprzętu gaśniczego będącego na wyposażeniu Urzędu Miejskiego w Gryficach 2019-10-18 11:30
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie przedszkola ze żłobkiem wraz z miejscami parkingowymi oraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 515/19 przy ul. Sienkiewicza, obręb geodezyjny Gryfice 4. 2019-10-17 09:12
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE 100 SDR 11 na terenie działki nr 63 przy ul. Ogrodowej, obręb geodezyjny Gryfice 8. 2019-10-16 15:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci oświetleniowej n.n. 0,4 kV na terenie działek nr 198/1 i 194 przy ul. Kamieńskiej w Gryficach. 2019-10-16 15:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci oświetleniowej n.n. 0,4 kV na terenie działki nr 11 przy ul. Górskiej w Gryficach. 2019-10-16 15:07
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci oświetleniowej n.n. 0,4 kV na terenie działki nr 145/11przy ul. 3-go Maja w Gryficach. 2019-10-16 15:06
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci oświetleniowej n.n. 0,4 kV na terenie działki nr 175/9 przy ul. J. Dąbskiego w Gryficach. 2019-10-16 15:05
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci oświetleniowej n.n. 0,4 kV na terenie działek nr 175/9 i 175/7 przy ul. J. Dąbskiego w Gryficach. 2019-10-16 15:03
dokument Ogłoszenie o publicznym przetargu ustnym (licytacji) miejsc do handlu przy cmentarzach komunalnych w Gryficach w dniach od 30.10.2019 r. do dnia 03.11.2019 r. 2019-10-15 12:17
dokument Ogłoszenie Burmistrza Gryfic z dnia 7 października 2019 r. o złożeniu oferty w trybie art.19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie i o możliwości zgłaszania uwag do ofert na realizację zadania publicznego 2019-10-10 07:48
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej na terenie działki nr 147, obręb geodezyjny Kukań, gm. Gryfice. 2019-10-01 14:36
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie przedszkola ze żłobkiem wraz z miejscami parkingowymi oraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 515/19 przy ul. Sienkiewicza, obręb geodezyjny Gryfice 4. 2019-09-25 15:13
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociagu średniego ciśnienia dn 63 PE 100 SDR 11 na terenie działek nr 49/3 i 62/34 w ul. Zdrojowej i Liliowej, obręb geodezyjny Gryfice 8. 2019-09-13 13:23
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej na terenie działki nr 147, obręb geodezyjny Kukań, gm. Gryfice. 2019-09-06 10:01
dokument Zawiadomienie o zwołaniu zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Wołczyno 2019-09-06 09:58
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej n.n. 0,4kV w zakresie oswietlenia ulicznego na terenie działek nr 422/2, 451/1 przy ul. Sienkiewicza, obręb geodezyjny Gryfice 4. 2019-09-05 10:57
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociagu średniego ciśnienia dn 63 PE 100 sDR 11 na terenie działek nr 11, 14/1, 15/16, 18/34, 21/1, 21/2, obręb geodezyjny Lubin oraz na działce nr 78, obręb geodezyjny Stawno-Sokołów, gm. Gryfice. 2019-09-05 10:56
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociagu średniego ciśnienia dn 125 PE i dn 40 PE na terenie działek nr 358/50, 358/49, 358/6, 358/14, 358/10, 358/42, 371, 302, 350, 355/21, obręb geodezyjny Borzyszewo, gm. Gryfice. 2019-09-05 10:55
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie sieci napowietrznych SN i nN na kablowe wraz z budową nowej stacji transformatorowej kompaktowej do zasilania elektrowni wodnej i okolicznych odbiorców na terenie działek nr 60/1, 76, 77, 413/5, 413/8, 413/9 obręb geodezyjny Stawno-Sokołów, 1, 2, 31, 98/8, 98/1, 98/23, 98/16, 98/21, 98/15, 98/20, 98/18, 9, 8, 7, 3, obręb geodezyjny Smolęcin, gm. Gryfice. 2019-09-03 11:44
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci n.n. 0,4kV w zakresie oswietlenia ulicznego na terenie działki nr 109, obręb geodezyjny Ościęcin, gm. Gryfice. 2019-08-29 15:31
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociagu średniego ciśnienia dn 63 PE 100 SDR 11 na terenie działek nr 49/3 i 62/34 w ul. Zdrojowej i Liliowej, obręb geodezyjny Gryfice 8. 2019-08-19 12:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji zlewnej na terenie oczyszczalni ścieków w celu przyjmowania ścieków dowożonych oraz osadów ściekowych na terenie działki nr 82, obręb geodezyjny Stawno-Sokołów, gm. Gryfice. 2019-08-19 12:02
dokument Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. sierpniu 2019 r. XI nadzwyczajna sesja RM. 2019-08-19 10:26
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociagu średniego ciśnienia dn 63 PE 100 sDR 11 na terenie działek nr 11, 14/1, 15/16, 18/34, 21/1, 21/2, obręb geodezyjny Lubin oraz na działce nr 78, obręb geodezyjny Stawno-Sokołów, gm. Gryfice. 2019-08-16 14:36
dokument Zarządzenie Nr 237/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 08 sierpnia 2019 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa w Sołectwie Barkowo 2019-08-14 15:18
dokument Zarządzenie Nr 238/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 08 sierpnia 2019 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich w Gminie Gryfice w sołectwach Wołczyno i Kukań 2019-08-14 15:15
dokument Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice 2019-08-14 10:34
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie d odcinka gazociagu niskiego ciśnienia dn 125 PE 100 SDR 17,6 i dn 90 PE 100 SDR 17,6 na terenie działek nr 216/2, 214/30, obręb geodezyjny Gryfice 6. 2019-08-14 10:30
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków na terenie działki nr 82, obręb geodezyjny Stawno-Sokołów, gm. Gryfice. na terenie działek nr 2019-08-08 12:00
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociagu średniego ciśnienia dn 125 PE i dn 40 PE na terenie działek nr 358/50, 358/49, 358/6, 358/14, 358/10, 358/42, 371, 302, 350, 355/21, obręb geodezyjny Borzyszewo, gm. Gryfice. 2019-08-08 11:22
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociagu niskiego ciśnienia dn 40 PE 100 SDR 11 na terenie działek nr 444/3, 212/45, 371, 254/9, obręb geodezyjny Borzyszewo, gm. Gryfice. 2019-08-08 11:17
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci n.n. 0,4kV w zakresie oswietlenia ulicznego na terenie działki nr 109, obręb geodezyjny Ościęcin, gm. Gryfice. 2019-08-07 13:20
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej n.n. 0,4kV w zakresie oswietlenia ulicznego na terenie działek nr 422/2, 451/1 przy ul. Sienkiewicza, obręb geodezyjny Gryfice 4. 2019-08-07 13:18
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie drogi wraz z budową miejsc postojowych, przebudowie sieci kanalizacji deszczowej oraz linii oświetlenia ulicznego na terenie działek nr 123, 103, 124/1, 117, 206/2, obręb geodezyjny Gryfice 7. 2019-07-25 09:43
dokument Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 2/Grc w Gryficach w sprawie wyborów do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej 2019-07-24 11:47
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji zlewnej na terenie oczyszczalni ścieków w celu przyjmowania ścieków dowożonych oraz osadów ściekowych na terenie działki nr 82, obręb geodezyjny Stawno-Sokołów, gm. Gryfice. 2019-07-22 14:58
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o planowanym przedsięwzięciu polegającym na budowie farmy solarnej (fotowoltaicznej) na terenie części działki nr 15/18 obręb Lubin, gmina Gryfice - LUBIN 10 - dokument stracił ważność 2019-07-16 11:25
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o planowanym przedsięwzięciu polegającym na budowie farmy solarnej (fotowoltaicznej) na terenie części działki nr 15/18 obręb Lubin, gmina Gryfice - LUBIN 9 - dokument stracił ważność 2019-07-16 11:24
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o planowanym przedsięwzięciu polegającym na budowie farmy solarnej (fotowoltaicznej) na terenie części działki nr 15/18 obręb Lubin, gmina Gryfice - LUBIN 8 - dokument stracił ważność 2019-07-16 11:21
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o planowanym przedsięwzięciu polegającym na budowie farmy solarnej (fotowoltaicznej) na terenie części działki nr 15/18 obręb Lubin, gmina Gryfice - LUBIN 7 - dokument stracił ważność 2019-07-16 11:20
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o planowanym przedsięwzięciu polegającym na budowie farmy solarnej (fotowoltaicznej) na terenie części działki nr 15/18 obręb Lubin, gmina Gryfice - LUBIN 6 - dokument stracił ważność 2019-07-16 11:19
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o planowanym przedsięwzięciu polegającym na budowie farmy solarnej (fotowoltaicznej) na terenie części działki nr 15/18 obręb Lubin, gmina Gryfice - LUBIN 5 - dokument stracił ważność 2019-07-16 11:16
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o planowanym przedsięwzięciu polegającym na budowie farmy solarnej (fotowoltaicznej) na terenie części działki nr 15/18 obręb Lubin, gmina Gryfice - LUBIN 4 - dokument stracił ważność 2019-07-16 11:16
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o planowanym przedsięwzięciu polegającym na budowie farmy solarnej (fotowoltaicznej) na terenie części działki nr 15/18 obręb Lubin, gmina Gryfice - LUBIN 3 - dokument stracił ważność 2019-07-16 11:15
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o planowanym przedsięwzięciu polegającym na budowie farmy solarnej (fotowoltaicznej) na terenie części działki nr 15/18 obręb Lubin, gmina Gryfice - LUBIN 2 - dokument stracił ważność 2019-07-16 11:14
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o planowanym przedsięwzięciu polegającym na budowie farmy solarnej (fotowoltaicznej) na terenie części działki nr 15/18 obręb Lubin, gmina Gryfice - LUBIN 1 - dokument stracił ważność 2019-07-16 11:13
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie d odcinka gazociagu niskiego ciśnienia dn 40 PE 100 SDR 11 na terenie działek nr 444/3, 212/45, 371, 254/9, obręb geodezyjny Borzyszewo, gm. Gryfice. 2019-07-12 11:37
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie d odcinka gazociagu niskiego ciśnienia dn 125 PE 100 SDR 17,6 i dn 90 PE 100 SDR 17,6 na terenie działek nr 216/2, 214/30, obręb geodezyjny Gryfice 6. 2019-07-12 11:35
dokument OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO Z 03.07.2019 R. W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI NR 12/2019 Z03.07.2019 R. O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ POD NAZWĄ: "ROZBUDOWA DROGI wOJEWÓDZKIEJ NR 110 NA ODCINKU OD KM 13+100 DO KM 14+300" - dokument stracił ważność 2019-07-10 09:26
dokument Informacja o wszczęciu postepowania w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę przepompowni ścieków przy ul. Zdrojowej w Gryficach. 2019-07-08 12:20
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy drodze wojewódzkiej w obrębie Rzęskowo. 2019-07-04 15:08
dokument OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO AP-1.747.8-8.2019.PM INFORMUJĄCE O WYDANIU PRZEZ WOJEWODĘ ZACHODNIOPOMORSKIEGO DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI W ZAKRESIE TERMINALU DLA INWESTYCJI PN.:"BUDOWA INFRASTRUKTURY NIEZBĘDNEJ DO OBSŁUGI MIĘDZYNARODOWEGO GAZOCIĄGU BAŁTYCKIEGO (BALTIC PIPE)STANOWIĄCEGO POŁĄCZENIE SYSTEMÓW PRZESYŁOWYCH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ I KRÓLESTWA DANII - CZĘŚĆ LĄDOWA: ETAP 1 , ETAP 2 ORAZ ETAP 3 (W ZAKRESIE PRZYŁĄCZENIA DO WĘZŁA PŁOTY" - dokument stracił ważność 2019-07-04 13:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie drogi wraz z budową miejsc postojowych, przebudowie sieci kanalizacji deszczowej oraz linii oświetlenia ulicznego na terenie działek nr 123, 103, 124/1, 117, 206/2, obręb geodezyjny Gryfice 7. 2019-07-02 14:26
dokument Podatek rolny - ogólnopolskie wzory formularzy od 1 lipca 2019 r. 2019-06-26 14:00
dokument Podatek od nieruchomości - ogólnopolskie wzory formularzy od 1 lipca 2019 r. 2019-06-26 13:54
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogowego na terenie działek nr 145/6, 103/4, obręb geodezyjny Gryfice 5. 2019-06-25 15:08
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogowego na terenie działki nr 31, obręb geodezyjny Jablonowo oraz działki nr 314 obręb geodezyjny Borzyszewo, gm. Gryfice 2019-06-25 15:07
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE 100 SDR 11 na terenie działek nr 66, 49, 74, 43 obręb geodezyjny Gryfice 7. 2019-06-25 15:05
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie sieci napowietrznych SN i nN na kablowe wraz z budową nowej stacji transformatorowej kompaktowej do zasilania elektrowni wodnej i okolicznych odbiorców na terenie działek nr 60/1, 76, 77, 413/5, 413/8, 413/9 obręb geodezyjny Stawno-Sokołów oraz 1, 2, 31, 98/8, 98/1, 98/23, 98/16, 98/21, 98/15, 98/20, 98/18, 9, 8, 7, 3, obręb geodezyjny Smolęcin, gm. Gryfice. 2019-06-18 15:35
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogowego na terenie działek nr 370, 371 obręb geodezyjny Borzyszewo, gm. Gryfice 2019-06-18 15:34
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogowego na terenie działek nr 111, 126, 131 obręb geodezyjny Brodniki, gm. Gryfice. 2019-06-18 15:32
dokument Zarządzenie Nr 188/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 07 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2019 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 2019-07-05 12:43
dokument Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr2/Grc w Gryficach w sprawie listy członków Izby Rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do Rad Powiatowych Izby Rolniczej. 2019-06-13 08:01
dokument Zarządzenie Nr 193/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu Najpiękniejszy balkon, posesja, zagroda, teren wokół Wspólnoty Mieszkaniowej 2019-06-12 13:10
dokument Zarządzenie Nr 192/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia IV edycji konkursu Nasza wieś najładniejsza 2019-06-12 13:10
dokument Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. czerwcu 2019 r. X sesja RM. 2019-06-12 10:28
dokument OGŁOSZENIE na wynajęcie pasa drogowego pod letni ogródek gastronomiczny - Plac Zwycięstwa - dokument stracił ważność 2019-06-10 14:17
dokument OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO Z 31 MAJA 2019 R. DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ PN.: "BUDOWA OBWODNICY GRYFIC - POŁĄCZENIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 110 ( UL. NIECHORSKA ) I NR 105 ( UL. PIASTÓW )" )" - dokument stracił ważność 2019-06-10 11:26
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przejście siecią kanalizacji sanitarnej przez Kanał Brodniki 2019-06-07 13:10
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE 100 SDR 11 na terenie działek nr 106 i 86/7, obręb geodezyjny Brodniki, gm. Gryfice. 2019-06-06 15:13
katalog Obwieszczenie - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki - KATALOG -
katalog OBWIESZCZENIE Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - o wydaniu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego - KATALOG -
katalog OBWIESZCZENIE Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - RZGW w Szczecinie - KATALOG -
katalog Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o zezwpleniu na realizację inwestycji pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku od km 13+100 do km 14+300 - KATALOG -
dokument Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. maju 2019 r.- IX sesja RM. 2019-05-22 10:57
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE 100 SDR 11 na terenie działek nr 66, 49, 74, 43 obręb geodezyjny Gryfice 7. 2019-05-20 12:55
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogowego na terenie działki nr 31, obręb geodezyjny Jablonowo oraz działki nr 314Borzyszewo, gm. Gryfice 2019-05-20 12:54
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogowego na terenie działek nr 370, 371 obręb geodezyjny Borzyszewo, gm. Gryfice 2019-05-20 12:52
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogowego na terenie działek nr 111, 126, 131 obręb geodezyjny Brodniki, gm. Gryfice. 2019-05-20 12:51
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogowego na terenie działek nr 145/6, 103/4, obręb geodezyjny Gryfice 5. 2019-05-20 12:43
dokument Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. maju 2019 r. 2019-05-17 08:50
katalog OBWIESZCZENIE Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - o wydaniu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego - KATALOG -
dokument Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. maju 2019 r. 2019-05-13 11:54
dokument Informacja o możliowści ubiegania się o dofinansowanie terapii podtrzymującej 2019-05-09 12:16
dokument Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. maju 2019 r. 2019-05-08 07:58
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE 100 SDR 11 na terenie działek nr 106 i 86/7, obręb geodezyjny Brodniki, gm. Gryfice. 2019-04-30 13:52
dokument Zarządzenie Nr 151/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 141/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zwołania zebrań mieszkańców miasta Gryfice w celu wyboru Rad i Zarządów Osiedli 2019-04-29 10:58
dokument Zarządzenie Nr 141/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zwołania zebrań mieszkańców miasta Gryfice w celu wyboru Rad i Zarządów Osiedli 2019-04-25 15:21
dokument Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. kwietniu 2019 r. VIII sesja RM 2019-04-25 09:23
dokument Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryficach informuje, że został włączony do Projektu Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw w powiecie Gryfickim współfinansowanym ze środków Funduszu Sprawiedliwości z Ministerstwa Sprawiedliwości. 2019-04-25 08:58
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie urządzenia wodnego - istniejącego rowu R-1G3 na działce nr 64 i 33/16, obręb geodezyjny Gryfice 1. 2019-04-25 08:23
dokument Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - ponowne wyłożenie. 2019-04-18 15:14
dokument Ogłoszenie w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Gminy Gryfice - Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. 2019-04-18 10:24
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE 100 SDR 11 na terenie działek nr 150/2, 199, obręb geodezyjny Gryfice 8. 2019-04-15 08:20
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami na terenie działek nr 102, 111, 112, 113, 116, 440/14, obręb geodezyjny Brodniki, gm. Gryfice. 2019-04-12 10:41
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami na terenie działek nr 27/1, 28/1, obręb geodezyjny Gryfice 8. 2019-04-12 10:40
dokument Zarządzenie Nr 134/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w formie wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Gryfice na rok 2019 obejmującego promocję zdrowia oraz działania w obszarze aktywności fizycznej 2019-05-07 14:07
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2019-04-11 08:02
dokument Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z usług wodnych dla inwestycji poelgającej na "Budowa obwodnicy Gryfic - połączenie dróg wojewódzkich nr 110 i nr 105". 2019-04-04 14:53
katalog OBWIESZCZENIE Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - KATALOG -
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie urządzenia wodnego - istniejącego rowu R-1G3 na działce nr 64 i 33/16, obręb geodezyjny Gryfice 1. 2019-03-29 15:23
dokument Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice. 2019-03-29 15:20
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. 2019-03-28 13:00
dokument Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Gryfickiego 2019-03-27 08:08
dokument Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. marcu 2019 r. VII sesja RM. 2019-03-19 14:48
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE 100 SDR 11 na terenie działek nr 150/2, 199, obręb geodezyjny Gryfice 8. 2019-03-14 12:28
dokument obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami na terenie działek nr 27/1, 28/1, obręb geodezyjny Gryfice 8. 2019-03-12 15:22
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami na terenie działek nr 102, 111, 112, 113, 116, 440/14, obręb geodezyjny Brodniki, gm. Gryfice. 2019-03-12 15:20
dokument Obwieszczenie Starosty Gryfickiego o zakończonym postępowaniu administracyjnym w sprawie o zatwierdzenie decyzją "Projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu projektowanej inwestycji stanowiącej infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego gazociągu bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Królestwa Danii: Etap 1 od ZZ Niechorze do terminala Konarzewo - DN900, Etap 2 od terminala Konarzewo do węzła Płoty - DN1000". 2019-03-06 15:07
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociagu średniego ciśnienia dn 63 PE 100 SDR 11 na działkach nr 49/3, 62/35, obręb geodezyjny Gryfice 8. 2019-03-06 15:00
dokument Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w marcu 2019 r. 2019-03-06 11:25
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postepowania - Baltic Pipe 2019-03-04 14:02
dokument Zarządzenie Nr 95/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich w Gmine Gryfice 2019-03-15 11:18
dokument Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach - VI sesja 26.02. 2019 r. godz. 10.00 2019-02-21 14:48
dokument Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2019-02-14 11:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku koszarowego na budynek administracji publicznej i biurowy, budowie kotłowni gazowej wraz z kominem zewnętrznym oraz dobudowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz dźwigu osobowego na dziłkach nr 11/12, 11/26 wraz z lokalizacją miejsc postojowych na terenie działki nr 11/9 przy ul. Koszarowej, obręb geodezyjny Gryfice 2 2019-02-11 14:33
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie zaplecza socjalnego boiska sportowego na działce nr 86/28, obręb geodezyjny Trzygłów, gm. Gryfice. 2019-02-11 14:14
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie zespołu trzech zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 8/1, 281, 279/2, 282, 292, 275/4, obręb geodezyjny Lubieszewo, gm. Gryfice. 2019-02-11 14:14
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociagu średniego ciśnienia dn 63 PE 100 SDR 11 na działkach nr 49/3, 62/35, obręb geodezyjny Gryfice 8. 2019-02-07 12:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2019-02-07 10:46
dokument Inforamcja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną dla inwestycji polegajacej na budowie oczyszcalni ścieków w miejscowości Baszewice, gm. Gryfice. 2019-02-06 09:45
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 30.01.2019 r., znak: WST.-K.420.53.2018.AL.18 dotyczące wyznaczenia nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami w obrębie Brodniki, gm. Gryfice". 2019-02-06 08:30
dokument Inforamcja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem na odcinku od ul. Sienkiewicza obręb Gryfice 4 do ul. Skrajnej obręb Borzyszewo". 2019-02-05 13:20
dokument Inforamcja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z nawierzchni przebudowywanej drogi gminnej realizowanej w ramach inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem na odcinku od ul. Sienkiewicza obręb Gryfice 4 do ul. Skrajnej obręb Borzyszewo". 2019-02-05 13:00
dokument Terminy posiedzień stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. lutym 2019 r. 2019-02-04 11:15
dokument Zarządzenie Nr 82/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2019 przez organizacje pozarządowe, ujętego w projekcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 2019-02-20 14:12
dokument Zarządzenie Nr 81/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie odwołania otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2019 przez organizacje pozarządowe, ujętego w projekcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 2019-01-31 15:34
dokument Inforamcja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną dla inwestycji polegającej na "Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych dla miejscowości Ościecin". 2019-01-25 13:18
dokument Inforamcja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu kanalizacyjnego dla inwestycji polegającej na "Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych dla miejscowości Ościecin". 2019-01-25 13:17
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku koszarowego na budynek administracji publicznej i biurowy, budowie kotłowni gazowej wraz z kominem zewnętrznym oraz dobudowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz dźwigu osobowego na dziłkach nr 11/12, 11/26 przy ul. Koszarowej, obręb geodezyjny Gryfice 2. 2019-01-24 15:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie zaplecza socjalnego boiska sportowego na działce nr 86/28, obręb geodezyjny Trzygłów, gm. Gryfice. 2019-01-24 15:24
dokument OBWIESZCZENIE Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 2019-01-24 13:14
dokument Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. styczniu 2019 r. 2019-01-24 10:33
dokument Zarządzenie Nr 65/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2019 przez organizacje pozarządowe, ujętego w projekcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 2019-01-31 15:36
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 04.01.2019 r., znak: WST.-K.420.53.2018.AL.15 dotyczące wydania postanowienia z dnia 04.01.2019 r., znak: WST-K.420.53.2018.AL.14, w którym nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsiewziecia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami w obrębie Brodniki, gm. Gryfice". 2019-01-21 15:30
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 07.01.2019 r., znak: WST.-K.420.6.2018.MK.30 o trwającym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa obwodnicy Gryfic - połączenie dróg wojewódzkich nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów)". 2019-01-15 08:48
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie zespołu trzech zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 8/1, 281, 279/2, 282, 292, 275/4, obręb geodezyjny Lubieszewo, gm. Gryfice. 2019-01-11 10:28
dokument OBWIESZCZENIE Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - o wydaniu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego 2018-12-31 08:08
dokument Zarządzenie Nr 27/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2019 roku w drodze zlecenia 2018-12-28 08:29
dokument Zarządzenie Nr 26/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2019 roku w drodze zlecenia 2019-01-24 09:40
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 14.12.2018 r., znak: WST-K.420.53.2018.AL.12 w sprawie przedłużenia terminu wydania postanowienia, co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami w obrębie Brodniki, gm. Gryfice". 2018-12-21 09:18
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce nr 82, obręb geodezyjny Stawno-Sokołów, gm. Gryfice. 2018-12-21 09:09
dokument Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m grudniu 2018 r. 2018-12-10 09:54
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV w zakresie oswietlenia ulicznego na działce nr 58, obręb geodezyjny Rzęskowo, gm. Gryfice. 2018-12-07 11:49
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV w zakresie oswietlenia ulicznego na działce nr 127, obręb geodezyjny Baszewice, gm. Gryfice. 2018-12-07 11:47
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV w zakresie oswietlenia ulicznego na działce nr 86/29 i 86/11, obręb geodezyjny Trzygłów, gm. Gryfice. 2018-12-07 11:46
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków oraz rurociągu odprowadzającego ścieki oczyszczone do rowu melioracyjnego na terenie działek nr 10/4, 150/1 i 3, obręb geodezyjny Baszewice, gm. Gryfice. 2018-12-06 14:47
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego nabudowie oczyszczalni ścieków, odcinka kanalizacji sanitarnej oraz rurociągu odprowadzającego ścieki oczyszczone do rowu melioracyjnego na terenie działek nr 162/1, 162/2, 163, 155, 164/8, obręb geodezyjny Ościęcin, gm. Gryfice. 2018-12-06 14:46
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce nr 82, obręb geodezyjny Stawno-Sokołów, gm. Gryfice. 2018-11-29 15:32
dokument Zaproszenie na ostatni etap konsultacji społecznych w ramach projektu grantowego "Dobre konsultacje, dobry plan" 2018-11-28 15:30
dokument KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE PROJEKTU BALTIC PIPE 2018-11-22 13:37
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV w zakresie oswietlenia ulicznego na działce nr 86/29 i 86/11, obręb geodezyjny Trzygłów, gm. Gryfice. 2018-11-19 13:30
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV w zakresie oswietlenia ulicznego na działce nr 58, obręb geodezyjny Rzęskowo, gm. Gryfice. 2018-11-19 13:29
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV w zakresie oswietlenia ulicznego na działce nr 127, obręb geodezyjny Baszewice, gm. Gryfice. 2018-11-19 13:28
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego nabudowie oczyszczalni ścieków, odcinka kanalizacji sanitarnej oraz rurociągu odprowadzającego ścieki oczyszczone do rowu melioracyjnego na terenie działek nr 162/1, 162/2, 163, 155, 164/8, obręb geodezyjny Ościęcin, gm. Gryfice. 2018-11-09 15:30
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków oraz rurociągu odprowadzającego ścieki oczyszczone do rowu melioracyjnego na terenie działek nr 10/4, 150/1 i 3, obręb geodezyjny Baszewice, gm. Gryfice. 2018-11-09 15:29
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 22.10.2018 r., znak: WST-K.420.6.2018.MK.26 w sprawie przedsięwziecia pn. "Budowa obwodnicy Gryfic - połączenie dróg wojewódzkich nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów)". 2018-11-02 13:47
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 23.10.2018 r., znak: WST-K.420.25.2018.NK.16 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. "Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminie Gryfice na działce nr 82, obręb Stawno-Sokołów, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie". 2018-11-02 12:37
dokument OBWIESZCZENIE Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - dokument stracił ważność 2018-10-30 13:01
dokument INFORMACJA Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - dokument stracił ważność 2018-10-30 12:59
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie ulic Bursztynowej, Szmaragdowej, Turkusowej, Szafirowej, Brylantowej, Rubinowej, i Perłowej wraz z budową kanalizacji deszczowej na działkach nr 300, 301, 291, 398, 191, 297, 293/1, 292, 33/16, 290/4, 64 obręb geodezyjny Gryfice 1 oraz na działce nr 554/4 obręb geodezyjny Gryfice 4. 2018-10-22 15:30
dokument Ogłoszenie Burmistrza Gryfic z dnia 17 października 2018 r. o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie i o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego 2018-10-18 13:31
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15kV i 0,4kV, stacji transformatorowej 15/0,4kV, złączy kablowych 0,4kV oraz słupa elektroenergetycznego 15kV na działkach nr 128/4, 182/5, 129, 160 obręb geodezyjny Zielin, 4/3, 4/4 obręb geodezyjny Gryfice 3.. 2018-10-15 13:22
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego cisnienia dn 40 PE 100 SDR 11 na działce nr 63 i 62/34, obręb geodezyjny Gryfice 8. 2018-10-09 09:26
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociagu średniego ciśnienia na działce nr 28 i 17/2 przy ul. Niekładzkiej, obręb geodezyjny Gryfice 1. 2018-10-09 09:25
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 24.09.2018 r., znak: WST-K.420.6.2018.MK.23 w sprawie wezwania do uzupełnienia raportu o oddziaływanie na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa obwodnicy Gryfic - połączenie dróg wojewódzkich nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów). z dnia 2018-09-28 11:08
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działce nr 49/3, obręb geodezyjny Gryfice 2018-09-24 15:17
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociagu średniego ciśnienia na działce nr 28 i 17/2 przy ul. Niekładzkiej, obręb geodezyjny Gryfice 1, 2018-09-18 10:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie ulic Bursztynowej, Szmaragdowej, Turkusowej, Szafirowej, Brylantowej, Rubinowej, i Perłowej wraz z budową kanalizacji deszczowej na działkach nr 300, 301, 291, 398, 191, 297, 293/1, 292, 33/16, 290/4, 64 obręb geodezyjny Gryfice 1 oraz na działce nr 554/4 obręb geodezyjny Gryfice 4. 2018-09-18 10:37
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego cisnienia dn 40 PE 100 SDR 11 na działce nr 63 i 62/34, obręb geodezyjny Gryfice 8. 2018-09-18 10:30
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu niskiego ciśnienia na działce nr 254 i 244/19 przy ul. Łąkowej, obręb geodezyjny Gryfice 4 2018-09-10 11:38
dokument Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju o wydaniu decyzji z dnia 28 maja 2018 r., znak: DLI.2.6621.1.2018.MLi.5 utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego nr 18/2018 z dnia 24.11.2017 r., znak: AP-1.7820.139-5.2017.TT, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ?Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów- Płoty?, 2018-09-07 13:18
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 21.08.2018 r., znak WST-K.4260.23.2017.AL,MCD.40 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 22/2018 dla przedsięwzięcia pn. "Budowa ulicy Bursztynowej, Szmaragdowej, Turkusowej, Szafirowej, Brylantowej, Rubinowej i Perłowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Gryficach". 2018-08-27 11:27
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 21.08.2018 r., znak WST-K.4260.23.2017.AL,MCD.39 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 22/2018 dla przedsięwzięcia pn. "Budowa ulicy Bursztynowej, Szmaragdowej, Turkusowej, Szafirowej, Brylantowej, Rubinowej i Perłowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Gryficach". 2018-08-27 11:25
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15kV i 0,4kV, stacji transformatorowej 15/0,4kV, złączy kablowych 0,4kV oraz słupa elektroenergetycznego 15kV na działkach nr 128/4, 182/5, 129, 160 obręb geodezyjny Zielin, 4/3, 4/4 obręb geodezyjny Gryfice 3, 7/1 obręb geodezyjny Gryfice 2. 2018-08-24 14:53
dokument Ogłoszenie w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków dla Gminy Gryfice 2018-08-24 13:25
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działce nr 49/3, obręb geodezyjny Gryfice 8 2018-08-24 13:15
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu niskiego ciśnienia na działce nr 254 i 244/19 przy ul. Łąkowej, obręb geodezyjny Gryfice 4 2018-08-23 15:34
dokument Wyraź swoją opinię nt. projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gryfice. 2018-08-27 12:50
dokument Punkt informacyjny ?Dobre konsultacje, dobry plan?. 2018-08-23 13:33
dokument II etap konsultacji społecznych w ramach projektu grantowego "Dobre konsultacje, dobry plan" realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych i Fundację Stabilo. 2018-08-23 13:32
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociagu średniego ciśnienia na działce nr 10/1, obręb geodezyjny Gryfice 1. 2018-08-17 09:06
dokument Zarządzenie Nr 1244/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2018 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 2018-08-10 11:30
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej w zakresie oświetlenia ulicznego na działkach nr 199, 194, obręb geodezyjny Gryfice 8. 2018-07-25 07:39
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 132, 134, 138, obręb geodezyjny Grądy, gm. Gryfice. 2018-07-25 07:38
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 28 ul. Niekładzka, obręb geodezyjny Gryfice 2. 2018-07-25 07:37
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej oświetleniowej na działkach nr 62/34, 62/35, obręb geodezyjny Gryfice 8. 2018-07-23 09:15
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu niskiego ciśnienia na działce nr 216/2, obręb geodezyjny Gryfice 6 2018-07-23 09:12
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej w zakresie oświetlenia ulicznego na działkach nr 8, 9/2, obręb geodezyjny Baszewice, gm. Gryfice. 2018-07-17 15:32
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu niskiego ciśnienia na działce nr 216/2, obręb geodezyjny Gryfice 6 2018-07-11 15:35
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociagu średniego ciśnienia na działce nr 10/1, obręb geodezyjny Gryfice 1. 2018-07-11 15:34
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej oświetleniowej na działkach nr 62/34, 62/35, obręb geodezyjny Gryfice 8. 2018-07-11 15:33
dokument Zarządzenie Nr 1218/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 02 lipca 2018 r. w sprawie odwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa w Sołectwie Kukań z miejscowościami Wołczyno i Krakowice 2018-07-02 14:17
dokument Zarządzenie Nr 1217/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 02 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2018 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 2018-07-02 13:52
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej w zakresie oświetlenia ulicznego na działkach nr 199, 194, obręb geodezyjny Gryfice 8. 2018-06-29 13:59
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej w zakresie oświetlenia ulicznego na działkach nr 8, 9/2, obręb geodezyjny Baszewice, gm. Gryfice. 2018-06-29 13:55
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 28 ul. Niekładzka, obręb geodezyjny Gryfice 2. 2018-06-29 13:53
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 132, 134, 138, obręb geodezyjny Grądy, gm. Gryfice. 2018-06-29 13:51
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na działce nr 15/7 i 48 przy ul. Niechorskiej, obręb geodezyjny Gryfice 1. 2018-06-29 13:42
dokument Zarządzenie Nr 1205/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia III edycji konkursu Nasza wieś najładniejsza 2018-06-27 09:57
dokument Zarządzenie Nr 1199/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa w Sołectwie Kukań z miejscowościami Wołczyno i Krakowice 2018-07-02 13:56
dokument Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. czerwcu 2018 r. LI sesja RM 2018-06-21 08:16
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na działce nr 15/7 i 48 przy ul. Niechorskiej, obręb geodezyjny Gryfice 1. 2018-06-13 15:13
dokument Wody Polskie - Informacja o wniesieniu sprzeciwu, w drodze decyzji, do zgłoszenia wodnoprawnego, na wykonanie ziemnego stawu rybnego we wsi Kukań, działka nr 68, gmina Gryfice 2018-06-08 15:20
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15kV i 0,4kV, stacji transformatorowej 15/0,4kV, złączy kablowych 0,4kV oraz słupa elektroenergetycznego SN na działkach nr 53, 104, 87/2, 128/4 obręb geodezyjny Zielin, 4/2 obręb geodezyjny Gryfice 3, 7/1 obręb geodezyjny Gryfice 2. 2018-06-06 15:33
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV w zakresie oswietlenia ulicznego na działce nr 206/2 i 218/6 ul. Sportowej, obręb geodezyjny Gryfice 7. 2018-05-23 15:27
dokument Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m.maju - L sesja RM. - 2018-05-18 09:15
dokument Obwieszczenie Starosty Gryfickiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem na odcinku od ul. Strzeleckiej do ul. Szewskiej w Gryficach. 2018-05-14 14:38
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie drogi wewnętrznej na działce nr 285/4 przy ul. Niechorskiej, obręb geodezyjny Gryfice 1. 2018-05-08 15:29
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na działce nr 15/7 i 285/4 przy ul. Niechorskiej, obręb geodezyjny Gryfice 1 2018-05-08 15:28
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15kV i 0,4kV, stacji transformatorowej 15/0,4kV, złączy kablowych 0,4kV oraz słupa elektroenergetycznego SN na działkach nr 53, 104, 87/2, 128/4 obręb geodezyjny Zielin, 4/2 obręb geodezyjny Gryfice 3, 7/1 obręb geodezyjny Gryfice 2. 2018-05-07 13:10
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV w zakresie oswietlenia ulicznego na działce nr 83 ul. Starogrodzka, obręb geodezyjny Gryfice 8. 2018-05-07 13:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 376/1 przy ul. J. Dabskiego 36 (dach budynku mieszkalnego wielorodzinnego), obręb geodezyjny Gryfice 7. 2018-05-07 13:09
dokument INFORMACJA Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - zgłoszenie wodnoprawne m. Kukań 2018-05-07 10:33
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV w zakresie oswietlenia ulicznego na działce nr 206/2 i 218/6 ul. Sportowej, obręb geodezyjny Gryfice 7. 2018-04-26 14:16
dokument Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach XLIX sesja RM. 2018-04-20 12:59
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 8/31, obręb geodezyjny Barkowo, gm. Gryfice. 2018-04-20 12:14
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 211, obręb geodezyjny Rybokarty, gm. Gryfice. 2018-04-20 12:13
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 65, obręb geodezyjny Górzyca, gm. Gryfice. 2018-04-20 12:13
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wyznaczeniu nowego terminu wydania postanowienia co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa ulicy Bursztynowej, Szmaragdowej, Turkusowej, Szafirowej, Brylantowej, Rubinowej i Perłowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Gryficach". 2018-04-18 08:34
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o zmianie nazwy przedsięwzięcia z "Przebudowa ulic Bursztynowej, Szmaragdowej, Turkusowej, Szafirowej, Brylantowej, Rubinowej i Perłowej w Gryficach" na "Budowa ulicy Bursztynowej, Szmaragdowej Turkusowej, Szafirowej, Brylantowej, Rubinowej i Perłowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Gryficach" w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. 2018-04-18 08:32
dokument Obwieszczenie Starosty Gryfickiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyjiz o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem na odcinku od ul. Strzeleckiej do ul. Szewskiej w Gryficach. 2018-04-18 08:23
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie drogi wewnętrznej na działce nr 285/4 przy ul. Niechorskiej, obręb geodezyjny Gryfice 1. 2018-04-12 14:37
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na działce nr 15/7 i 285/4 przy ul. Niechorskiej, obręb geodezyjny Gryfice 1. 2018-04-12 14:35
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 376/1 przy ul. J. Dabskiego 36 (dach budynku mieszkalnego wielorodzinnego), obręb geodezyjny Gryfice 7. 2018-04-11 09:10
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV w zakresie oswietlenia ulicznego na działce nr 83 ul. Starogrodzka, obręb geodezyjny Gryfice 8. 2018-04-10 08:49
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15kV i 0,4kV, stacji transformatorowej 15/0,4kV, złączy kablowych 0,4kV oraz słupa elektroenergetycznego SN na działkach nr 53, 104, 87/2, 128/4 obręb geodezyjny Zielin, 4/2 obręb geodezyjny Gryfice 3, 7/1 obręb geodezyjny Gryfice 2. 2018-04-10 08:48
dokument Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. kwietniu 2018 r. 2018-04-06 08:39
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 8/31, obręb geodezyjny Barkowo, gm. Gryfice. 2018-03-27 14:51
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 211, obręb geodezyjny Rybokarty, gm. Gryfice. 2018-03-27 14:51
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 65, obręb geodezyjny Górzyca, gm. Gryfice. 2018-03-27 14:50
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o podjęciu zawieszenego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 8/31, obręb geodezyjny Barkowo, gm. Gryfice. 2018-03-22 15:29
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o podjęciu zawieszenego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 211, obręb geodezyjny Rybokarty, gm. Gryfice. 2018-03-22 15:29
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o podjęciu zawieszenego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 65, obręb geodezyjny Górzyca, gm. Gryfice. 2018-03-22 15:28
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 16 marca 2018 r., znak: WST-K.420.6.2018.MK.8 w sprawie wyznaczenia nowego terminu wydania postanowienia dot. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa obwodnicy Gryfic - połączenie dróg wojewódzkich nr 110 (ul. niechorska) i nr 105 (ul. Piastów)". 2018-03-22 12:23
dokument Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. marcu 2018 r.-XLVIII sesja RM. 2018-03-21 09:51
dokument Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w dniu 13.03.2018 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2018-03-15 09:36
dokument Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. marcu 2018 r. 2018-03-02 14:37
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 23/3 i 7/1 przy ul. J. Piłsudskiego, obręb geodezyjny Gryfice 2. 2018-02-27 13:54
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie parkingów oraz dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 15/7 przy ul. Niechorskiej, obręb geodezyjny Gryfice 1 2018-02-23 11:04
dokument Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. lutym XLVII sesja RM 2018-02-22 14:03
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia na działce nr 106, obręb geodezyjny Brodniki, gm. Gryfice. 2018-02-21 09:58
dokument Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. lutym 2018 r. 2018-02-21 08:43
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji projektu dokumentu pn: "Program Rewitalizacji dla Gminy Gryfice na lata 2017-2023" 2018-02-20 09:04
dokument Obwieszczenie Burmistrza Trzebiatowa w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej dn 180 PE wraz z urządzeniami na działce nr 94 - obręb geodezyjny Gryfice 9, 24 - obręb geodezyjny Stawno-Sokołów, 84, 90, 93, 132 i 140 - obręb geodezyjny Lubieszewo, gm. Gryfice. 2018-02-15 10:34
dokument Obwieszczenie Burmistrza Trzebiatowa w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z kanalizacją teletechniczną na działkach nr 86, 83/10, 81/1, 95/19, 97/4, 95/5, 96/1, 98/4, 98/3, 105, 49, 89/15, 83/14 i 84, obręb geodezyjny Gryfice 5. 2018-02-15 10:34
dokument Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. lutym 2018 r. 2018-02-15 07:49
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie parkingów oraz dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą technicznąna działce nr 15/7 przy ul. Niechorskiej, obręb geodezyjny Gryfice 1. 2018-02-08 14:30
dokument Terminy posiedzen stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. lutym 2018 r. 2018-02-02 11:45
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 206/2 i 220/4 przy ul. Sportowej oraz 274/4, 275/1, 275/2, 2736 przy ul. Brzozowej, obręb geodezyjny Gryfice 7. 2018-01-29 11:23
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia na działce nr 106, obręb geodezyjny Brodniki, gm. Gryfice. 2018-01-23 15:29
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2018 przez organizacje pozarządowe, ujętego w projekcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 2018-02-16 13:34
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 89 i 154, obręb geodezyjny Dziadowo, gm. Gryfice. 2018-01-10 15:26
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 7/7 i 17, obręb geodezyjny Raduń, gm. Gryfice. 2018-01-10 15:24
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 99 przy ul. Osadniczej, obręb geodezyjny Gryfice 9. 2018-01-10 15:24
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 119 przy ul. Sosnowej, obręb geodezyjny Gryfice 7. 2018-01-10 15:23
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 1/5 i 21 przy ul. Starogrodzkiej, obręb geodezyjny Gryfice 8. 2018-01-10 15:23
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 221 przy ul. Brzozowej, obręb geodezyjny Gryfice 7. 2018-01-10 15:22
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 19, obręb geodezyjny Brodniki, gm. Gryfice. 2018-01-10 15:20
dokument Obwieszczenie Burmistrza Trzebiatowa w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej oświetleniowej oraz słupów oświetleniowych na działkach nr 63 i 62/36 przy ul. Ogrodowej, obręb geodezyjny Gryfice 8 2018-01-08 11:42
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wyznaczeniu nowego terminu wydania postanowienia co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulic Bursztynowej, Szmaragdowej, Turkusowej, Szafirowej, Brylantowej, Rubinowej i Perłowej w Gryficach". 2018-01-08 11:40
dokument Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Gryficach ogłasza drugi ustny przetarg (licytacja) na sprzedaż autobusu Autosan 2018-01-18 14:25
dokument Obwieszczenie Burmistrza Trzebiatowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej oświetleniowej oraz słupów oświetleniowych na działkach nr 63 i 62/36 przy ul. Ogrodowej, obręb geodezyjny Gryfice 8. 2018-02-15 10:23
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 89 i 154, obręb geodezyjny Dziadowo, gm. Gryfice. 2017-12-11 15:38
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 7/7 i 17, obręb geodezyjny Raduń, gm. Gryfice. 2017-12-11 15:37
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 23/3 i 7/1 przy ul. J. Piłsudskiego, obręb geodezyjny Gryfice 2. 2017-12-11 15:36
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 99 przy ul. Osadniczej, obręb geodezyjny Gryfice 9. 2017-12-11 15:35
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 119 przy ul. Sosnowej, obręb geodezyjny Gryfice 7. 2017-12-11 15:34
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 1/5 i 21 przy ul. Starogrodzkiej, obręb geodezyjny Gryfice 8. 2017-12-11 15:33
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 221 przy ul. Brzozowej, obręb geodezyjny Gryfice 7. 2017-12-11 15:32
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 206/2 i 220/4 przy ul. Sportowej oraz 274/4, 275/1, 275/2, 2736 przy ul. Brzozowej, obręb geodezyjny Gryfice 7. 2017-12-11 15:31
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 19, obręb geodezyjny Brodniki, gm. Gryfice. 2017-12-11 15:29
dokument Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Gryficach ogłasza ustny przetarg (licytacja) na sprzedaż autobusu Autosan 2017-12-08 13:10
dokument Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m grudniu 2017 r. 2017-12-06 11:20
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wydania decyzji nr 18/2017 z dnia 24.11.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty. 2017-12-05 13:00
dokument Konsultacje społeczne w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gryfice 2017-11-24 11:30
dokument Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. listopadzie 2017 r. XLI sesja RM. 2017-11-22 11:19
dokument Informacja o podstawowej kwocie dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 1-2 oraz statystycznej liczbie dzieci, uczniów oraz uczestników zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, o której mowa w art. 78c ustawy o systemie oświaty - po dokonanej aktualizacji wg stanu na 30.09.2017 r. 2017-11-21 12:59
dokument 10.11.2017 - 24.11.2017 Konsultacje społeczne "Programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2018" 2017-11-10 14:23
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcnika gazociagu niskiego ciśnienia na działce nr 216/2 ul. Panoramiczna, obręb geodezyjny Gryfice 6. 2017-11-09 13:12
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 8/31, obręb geodezyjny Barkowo, gm. Gryfice. 2017-11-07 13:13
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 211, obręb geodezyjny Rybokarty, gm. Gryfice. 2017-11-07 13:13
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 65, obręb geodezyjny Górzyca, gm. Gryfice. 2017-11-07 13:11
dokument Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie i możliwości zgłaszania uwag do oferty na relizację zadania publicznego 2017-11-03 11:37
dokument Terminy podiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. październiku 2017 r.-XL sesja RM. 2017-10-23 09:07
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcnika gazociagu niskiego ciśnienia na działce nr 216/2 ul. Panoramiczna, obręb geodezyjny Gryfice 6. 2017-10-13 10:20
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn: "Program Rewitalizacji dla Gminy Gryfice na lata 2017-2023" 2017-10-12 10:04
dokument Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. październiku 2017 r. 2017-10-11 14:53
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty. 2017-10-04 11:01
dokument Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. wrześniu 2017 r.-XXXIX sesja RM. 2017-09-22 10:18
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 8/31, obręb geodezyjny Barkowo, gm. Gryfice. 2017-09-13 14:54
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 211, obręb geodezyjny Rybokarty, gm. Gryfice. 2017-09-13 14:53
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 65, obręb geodezyjny Górzyca, gm. Gryfice. 2017-09-13 14:53
dokument Formularz wniosków - Konsultacje społeczne dotyczące opracowania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gryfice 2017-09-08 08:32
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 223, obręb geodezyjny Przybiernówko, gm. Gryfice. 2017-09-05 08:58
dokument Informacja o terminie dokonania wpłaty III raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w roku bieżącym 2017-09-04 13:49
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulic Bursztynowej, Szmaragdowej, Turkusowej, Szafirowej, Brylantowej, Rubinowej i Perłowej w Gryficach". 2017-08-29 10:29
dokument Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. sierpniu 2017 r. - XXXVIII sesja RM. 2017-08-24 10:58
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2017-08-17 14:56
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice w rejonie ul. J. Piłsudskiego 2017-08-17 14:54
dokument Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. sierpniu 2017 r. 2017-08-11 08:40
dokument Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ( tryb pozakonkursowy) ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie i o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego. 2017-08-07 11:16
dokument Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ( tryb pozakonkursowy) ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie i o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego. 2017-08-07 11:15
dokument Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ( tryb pozakonkursowy) ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie i o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego. 2017-08-07 11:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociagu niskiego ciśnienia dn40PE na działkach nr 216/2, 230/5 ul. Panoramiczna, obręb geodezyjny Gryfice 6. 2017-08-02 09:12
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 25.07.2017 r., znak WST-K.4207.24.2017.PC.11 o wydaniu postanowienia z dnia 25.07.2017 r., znak: WST-K.4027.24.2017.PC.9, w którym nie stwierdzono potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej drogi ul. Pomorska w Gryfiach (od drogi powiatowej 3204Z) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 105 (Borzyszewo). 2017-08-01 10:50
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 223, obręb geodezyjny Przybiernówko, gm. Gryfice. 2017-07-31 14:49
dokument informacja o terminach składania wniosków na : 500+ - świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny 2017-07-25 13:24
dokument Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. lipcu 2017 r. XXXVII sesja RM. 2017-07-13 14:47
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociagu niskiego ciśnienia dn40PE na działkach nr 216/2, 230/5 ul. Panoramiczna, obręb geodezyjny Gryfice 6. 2017-07-04 15:24
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 26.06.2017 r., znak WST-K.4207.24.2017.PC. dotyczące przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej drogi ul. Pomorska w Gryfiach (od drogi powiatowej 3204Z) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 105 (Borzyszewo). 2017-07-04 12:31
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach nr 245, 262 przy ul. Błonie, obręb geodezyjny Gryfice 4. 2017-07-04 12:29
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach nr 79/1, 116, 117 obręb geodezyjny Brodniki, gm. Gryfice. 2017-07-04 12:28
dokument Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. lipcu 2017 r. 2017-07-04 08:14
dokument Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Gryficach w m. czerwcu 2017 r. 2017-06-26 10:53
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na poziomie piwnicyw budynku przychodnina ośrodek hiperbarii na działce nr 15/7 przy ul. Niechorskiej, obręb geodezyjny Gryfice 1. 2017-06-16 13:24
dokument Dzień otwarty w Delegaturach Krajowego Biura Wyborczego 2017-06-16 08:40
dokument Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. czerwcu 2017 r. 2017-06-13 13:24
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach nr 79/1, 116, 117 obręb geodezyjny Brodniki, gm. Gryfice. 2017-06-12 13:19
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach nr 245, 262 przy ul. Błonie, obręb geodezyjny Gryfice 4. 2017-06-12 13:19
dokument Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. czerwcu 2017 r. 2017-06-09 09:18
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na poziomie piwnicyw budynku przychodnina ośrodek hiperbarii na działce nr 15/7 przy ul. Niechorskiej, obręb geodezyjny Gryfice 1. 2017-06-01 15:03
dokument Obwieszczenie Burmistrza Trzebiatowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie Szkoły Podstawowej w Górzycy na działce nr 178/3, obręb geodezyjny Górzyca, gm. Gryfice. 1 2017-06-01 15:01
dokument Informacja o podstawowej kwocie dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 1-2 oraz statystycznej liczbie dzieci, uczniów oraz uczestników zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, o której mowa w art. 78c ustawy o systemie oświaty 2017-05-31 15:00
dokument Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. czerwcu 2017 r. 2017-05-30 09:31
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 19.05.2017 r., znak WST-K.4207.24.2017.PC.3 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej drogi ul. Pomorska w Gryfiach (od drogi powiatowej 3204Z) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 105 (Borzyszewo). 2017-05-29 10:32
dokument Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach-XXXV sesja RM. 2017-05-26 08:10
dokument Obwieszczenie Burmistrza Trzebiatowa w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbiórce istniejącego budynku socjalnego oraz budowie nowego budynku socjalnego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 103 przy ul. Sportowej, obręb geodezyjny Gryfice 7. 2017-05-11 14:35
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części istniejacego budynku handlowego na portiernię szpitalną na działce nr 15/7 przy ul. Niechorskiej, obręb geodezyjny Gryfice 1. 2017-05-10 08:35
dokument Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. maju 2017 r. 2017-05-04 12:13
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice w rejonie ul. J. Piłsudskiego 2017-04-27 11:15
dokument Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. kwietniu 2017 r. 2017-04-21 10:01
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociagu średniego ciśnienia na działkach nr 102, 111, 112, 113, 116, 440/14, obręb geodezyjny Brodniki, gm. Gryfice 2017-04-18 13:13
dokument Obwieszczenie Burmistrza Trzebiatowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbiórce istniejącego budynku socjalnego oraz budowie nowego budynku socjalnego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 103 przy ul. Sportowej, obręb geodezyjny Gryfice 7. 2017-04-14 10:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach nr 106, 92/2 obręb geodezyjny Rzęskowo, gm. Gryfice. 2017-04-14 10:32
katalog Zawiadomienia o zwołaniu zebrania wiejskiego - KATALOG -
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach nr 106, 92/2 obręb geodezyjny Rzęskowo, gm. Gryfice. 2017-03-21 13:28
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociagu średniego ciśnienia dn 40 PE na działce nr 63/13 ul. Orzechowa, obręb geodezyjny Gryfice 7. 2017-03-16 15:05
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci energetycznej na działkach nr 31 obręb geodezyjny Jabłonowo, 253/1, 253/9 Borzyszewo, gm. Gryfice. 2017-03-16 15:00
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociagu średniego ciśnienia na działkach nr 369/15 i 369/8, obręb geodezyjny Rzęskowo, gm. Gryfice. 2017-03-16 14:56
dokument Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. marcu 2017 r. 2017-03-08 15:08
dokument Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym w dniu 08.03.2017 r. 2017-03-06 14:32
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach nr 79/2, 75, 77/6, 77/7 przy ul. Spacerowej, obręb geodezyjny Gryfice 7. 2017-03-03 08:12
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci energetycznej na działkach nr 31, 253/1, 253/9 Borzyszewo, gm. Gryfice. 2017-02-10 12:52
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach nr 79/2, 75, 77/6, 77/7 przy ul. Spacerowej, obręb geodezyjny Gryfice 7. 2017-02-07 15:20
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociagu średniego ciśnienia dn 40 PE na działce nr 63/13 ul. Orzechowa, obręb geodezyjny Gryfice 7. 2017-02-07 15:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągów średniego ciśnienia dn 125/90/63/40 PE na dziłkach nr: - 554/4 obręb geodezyjny Gryfice 4; - 20, 10/2, 53/6, 15/2, 285/7 obręb geodezyjny Gryfice 1; - 118/1, 139, 140/3, 140/13, 141/13, 144/1, 142/12, 145/18, 439/6, 424/178, 424/113, 424/8 obręb geodezyjny Rzęskowo. 2017-02-07 15:03
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13.01.2017 r. o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2017 r. 2017-02-06 12:23
katalog Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2017 roku w drodze zlecenia - KATALOG -
dokument Terminy posiedzen stalych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. lutym 2017 r. XXXII sesja RM. 2017-02-02 15:14
dokument Materiały dotyczące lokalizacji i godzin funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Gryfickim 2017-01-24 11:13
dokument Ogłoszenie Burmistrza Gryfic w sprawie konsultacji skierowanych do organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Gryfice 2017-01-20 11:52
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociagu średniego ciśnienia na działkach nr 102, 111, 112, 113, 116, 440/14, obręb geodezyjny Brodniki, gm. Gryfice 2017-01-17 10:55
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociagu średniego ciśnienia na działkach nr 369/15 i 369/8, obręb geodezyjny Rzęskowo, gm. Gryfice. 2017-01-17 10:52
dokument Ogłoszenie wyników o wyborze Partnera do wspólnej realizacji projektu 2017-01-10 15:03
dokument Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach - XXXI sesja RM. 2016-12-21 08:21
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na rok 2017 2016-12-16 09:59
dokument Ogłoszenie naboru Partnerów do wspólnej realizacji Projektu 2016-12-12 15:02
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wydania decyzji nr 77/2016 z dnia 10.11.2016 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu dystrybucyjnego na działce nr 8/3 obręb geodezyjny Gryfice 2, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S. A. 2016-11-28 10:45
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wydania decyzji nr 16/2016 z dnia 18.11.2016 r. o zewoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 105 z drogą powiatową nr 0135Z do m. Raduń, w km 23+772. 2016-11-28 09:36
dokument Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach-grudzień 2016 2016-11-25 09:40
dokument Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach-listopad 2016 r. 2016-11-18 12:38
dokument Obwieszczenie Burmistrza Trzebiatowa w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie świetlicy wiejskiej na działce nr 14/29, obręb geodezyjny Rzęsin, gm. Gryfice 2016-11-03 15:25
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zewoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 105 z drogą powiatową nr 0135Z do m. Raduń, w km 23+772. 2016-10-31 13:34
dokument Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach-październik 2016 r. 2016-10-27 08:53
dokument Protokół z przeprowadzonego postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych 2016-10-26 14:46
dokument Informacja dotycząca konsultacji społecznych w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 2016-10-25 09:33
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinku gazociagu dystrybucyjnego na działce nr 8/3 obręb geodezyjny Gryfice 2, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S. A. 2016-10-11 15:25
dokument Zapytanie ofertowe - psycholog 2016-10-11 12:57
dokument Informacja FEAD 2016 - dystrybucja artkułów żywnościowych dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Gryfice w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 2016-10-10 10:08
dokument Zarządzenie Nr 624/2016 z dnia 23 września 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2016 przez organizacje pozarządowe ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 2016-10-06 09:59
dokument Zaproszenie na bezpłatne szkolenie dla rolników powiatu gryfickiego 2016-10-05 09:19
dokument Obwieszczenie Burmistrza Trzebiatowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie świetlicy wiejskiej na działce nr 14/29, obręb geodezyjny Rzęsin, gm. Gryfice 2016-09-29 09:20
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu w sprawie wydania zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 10/2016 z dnia 19 maja 2016 r. dotyczącej inwestycji polegającej na budowie budynku przedszkola publicznego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 232 przy ul. Sportowej, obręb geodezyjny Gryfice 7.j, obręb geodezyjny Gryfice 7. 2016-09-23 12:12
dokument Zarządzenie Nr 616/2016 z dnia 19 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 2016-09-22 10:39
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie oświetlenia ulicznego na działkach nr 53, 35/2, obręb geodezyjny Zielin, gm. Gryfice. 2016-09-21 15:31
dokument Terminy posiedzdń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach-wrzesien 2016 r. 2016-09-19 09:39
dokument Zarządzenie Nr 597/2016 Burmistrza Gryfic z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2016 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 2016-09-02 12:47
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu w sprawie wydania zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 24/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. dotyczącej inwestycji polegającej na budowie budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 62/3, obręb geodezyjny Baszewice, gm. Gryfice. 2016-09-01 11:38
dokument Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach-wrzesień 2016 r. 2016-08-31 12:18
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 10/2016 z dnia 19 maja 2016 r. dotyczącej inwestycji polegającej na budowie budynku przedszkola publicznego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 232 przy ul. Sportowej, obręb geodezyjny Gryfice 7. 2016-08-30 09:04
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie oświetlenia ulicznego na działkach nr 35/2 i 53, obręb geodezyjny Zielin, gm. Gryfice 2016-08-24 10:50
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kamień Pomorski w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej w ciągu ul. Wierzbowej wraz z niebędną infrastrukturą techniczną na działce nr 89 obręb Gryfice 9 oraz działkach nr 66, 98/2, 49, 74, 101, 43 obręb Gryfice 7. 2016-08-23 13:23
dokument Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach-sierpień 2016 r. 2016-08-23 11:36
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 24/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. dotyczącej inwestycji polegającej na budowie budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 62/3, obręb geodezyjny Baszewice, gm. Gryfice. 2016-08-30 09:01
dokument Obwieszczenie Burmistrza Trzebiatowa w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 17/1, 14/24, 13, 14/2, 14/25 obręb geodezyjny Rzęsin, gm. Gryfice. 2016-08-01 12:19
dokument Obwieszczenie Burmistrza Trzebiatowa w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie infrastrukrury elektroenergetycznej oświetlenia terenu w Gryficach przy ul. Niekładzkiej na działce nr 10 obręb Gryfice 2 i działce 28 obręb Gryfice 1. 2016-08-01 12:18
dokument Zarządzenie Nr 530/2016 Burmistrza Gryfic z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu Nasza wieś najładniejsza 2016-06-24 13:25
dokument Obwieszczenie Burmistrza Trzebiatowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 17/1, 14/24, 13, 14/2, 14/25 obręb geodezyjny Rzęsin, gm. Gryfice. 2016-06-24 09:22
dokument Obwieszczenie Burmistrza Trzebiatowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie infrastrukrury elektroenergetycznej oświetlenia terenu w Gryficach przy ul. Niekładzkiej na działce nr 10 obręb Gryfice 2 i działce 28 obręb Gryfice 1. 2016-06-23 08:10
dokument Obwieszczenie Burmistrza gminy Kamień Pomorski o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej w ciągu ul. Wierzbowej wraz z niebędną infrastrukturą techniczną na działce nr 89 obręb Gryfice 9 oraz działkach nr 66, 98/2, 49, 74, 101, 43 obręb Gryfice 7. 2016-06-20 08:56
dokument Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach-czerwiec 2016 r. 2016-06-15 09:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku przedszkola publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 232 przy ul. Sportowej, obręb geodezyjny Gryfice 7. 2016-06-02 09:49
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2016 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 2016-06-24 11:48
dokument Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach-maj 2016 2016-05-16 12:40
dokument Obwieszczenie Starosty Gryfickiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie łącznika ulic Wesołej i Osadniczej w Gryficach. 2016-04-26 11:27
dokument Zapytanie ofertowe - świadczenie usług z zakresu pomocy psychologicznej kierowanych do rodzin, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej jak i rodzin, w których istnieje zagrożenie umieszczenia dzieci w pieczy a także do rodzin z dziećmi, objętych procedurą Niebieskiej Karty 2016-05-25 10:44
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2016 przez organizacje pozarządowe, ujętego w budżecie Gminy w rozdziale 85121 ochrona zdrowia 2016-06-01 13:53
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2016 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 2016-05-25 10:41
dokument Zarządzenie Nr 488/2016 Burmistrza Gryfic z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa w Sołectwie Zielin 2016-04-20 14:55
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku przedszkola publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 232 przy ul. Sportowej, obręb geodezyjny Gryfice 7. 2016-04-18 15:30
dokument Zarządzenie Nr 481/2016 Burmistrza Gryfic z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa w Sołectwie Smolęcin 2016-04-12 15:08
dokument Obwieszczenie Starosty Gryfickiego - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie łącznika ulic Wesołej i Osadniczej w Gryficach. 2016-04-11 08:13
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącego ciagu pieszo-jezdnego wraz z odwodnieniem oraz budowie sieci oświetlenia ulicznego na działkach nr 249, 242/1, 240 przy ul. Nowy Świat/Górska, obręb geodezyjny Gryfice 5 2016-03-18 11:41
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2016 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 2016-04-01 10:28
dokument Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach-marzec2016 r. 2016-03-11 11:55
dokument Rodzina 500+ Świadczenia wychowawcze 2016-03-03 14:41
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącego ciagu pieszo-jezdnego wraz z odwodnieniem oraz budowie sieci oświetlenia ulicznego na działkach nr 249, 242/1, 240 przy ul. Nowy Świat/Górska, obręb geodezyjny Gryfice 5 2016-03-03 11:46
dokument Terminy posiedzen stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach-luty2016 r. 2016-02-18 11:42
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2016 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 2016-04-01 10:26
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącego ciagu pieszo-jezdnego wraz z odwodnieniem oraz budowie sieci oświetlenia ulicznego na działkach nr 249, 242/1, 240 przy ul. Nowy Świat/Górska, obręb geodezyjny Gryfice 5. 2016-02-04 09:52
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2016 roku w drodze zlecenia 2016-02-26 08:00
dokument Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach-styczen 2016 r. 2016-01-20 15:19
dokument Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach-styczen 2016 r. 2016-01-08 13:34
dokument UWAGA - PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 2016-01-05 14:28
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 62/3, obręb geodezyjny Baszewice, gm. Gryfice. 2016-01-05 09:37
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 447/1, obręb geodezyjny Borzyszewo, gm. Gryfice. 2016-01-05 09:36
dokument Obwieszczenie Burmistrza Trzebiatowa w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przpompownią z przepompownią dla budynków mieszkalnych przy ul. Kamienna Brama nr 4, 5, 6 na działkach nr 220/4, 220/5, 220/6, 220/7, 220/8, obręb geodezyjny Gryfice 5. 2016-01-05 09:25
dokument Zarządzenie Nr 379/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2016 przez organizacje pozarządowe, ujętego w projekcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 2015-12-28 10:57
dokument Terminy posiedzień stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach- XIX sesja RM. 30 grudnia 2015 r. 2015-12-22 12:58
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi publicznej na działce nr 40, obręb geodezyjny Gryfice 9. 2015-12-16 11:56
dokument Obwieszczenie Burmistrza Trzebiatowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przpompownią z przepompownią dla budynków mieszkalnych przy ul. Kamienna Brama nr 4, 5, 6 na działkach nr 220/4, 220/5, 220/6, 220/7, 220/8, obręb geodezyjny Gryfice 5. 2015-11-25 15:17
dokument Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2015-11-24 15:44
dokument Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2015-11-24 15:41
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 62/3, obręb geodezyjny Baszewice, gm. Gryfice. 2015-11-19 15:31
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego na działkach nr 6, 19, 23, obręb geodezyjny Barkowo, gm. Gryfice. 2015-11-19 15:30
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 447/1, obręb geodezyjny Borzyszewo, gm. Gryfice. 2015-11-19 15:27
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi publicznej na działce nr 40, obręb geodezyjny Gryfice 9. 2015-11-18 12:48
dokument Terminy posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Gryficach-XVII sesja RM Listopad 2015 r. 2015-11-18 09:06
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 90/40 PE na działkach nr - 43 obręb geodezyjny Gryfice 10, - 12, 8/2, 7/1, 10, 8/3 obręb geodezyjny Gryfice 2, - 28, 30 obręb geodezyjny Gryfice 1, - 13/2, 30/1 obręb geodezyjny Niekładź 2015-11-05 08:08
dokument Terminy posiedzeń stałych Komisji rady Miejskiej w Gryficach - listopad 2015 2015-10-30 10:21
dokument Terminy posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Gryficach-październik 2015-10-23 09:34
dokument Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w dniu 15.10.2015 r. z posiedzenia Komisji Konkursowej w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2015-10-22 12:55
dokument PRAWO POMOCY W POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI 2015-10-20 15:23
dokument Wykaz danych teleadresowych dla mieszkańców Gryfic celem zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia. 2015-10-15 08:36
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 90/40 PE na działkach nr - 43 obręb geodezyjny Gryfice 10, - 12, 8/2, 7/1, 10, 8/3 obręb geodezyjny Gryfice 2, - 28, 30 obręb geodezyjny Gryfice 1, - 13/2, 30/1 obręb geodezyjny Niekładź. 2015-10-07 13:19
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 90/63 PE na działkach nr 13/2 obręb geodezyjny Niekładź, 30, 23/1, 23/2, 31/12 obręb geodezyjny Prusinowo. 2015-09-22 15:22
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63/40 PE na działkach nr 89 ul. J. Dąbskiego i dz. nr 63/13 obręb geodezyjny Gryfice 7. 2015-09-22 15:10
dokument Informacja o terminie dokonania wpłaty III raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w roku bieżącym 2015-09-08 10:56
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu niskiego ciśnienia dn 125/90 PE 100 SDR na działkach nr 216/2 ul. Panoramiczna i 376/13 ul. Widokowa, obręb geodezyjny Gryfice 6. 2015-09-07 14:58
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 90/63 PE na działkach nr: 13/2 obręb geodezyjny Niekładź, 30, 23/1, 23/2, 31/12 obręb geodezyjny Prusinowo. 2015-08-20 09:25
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr: 89 obręb geodezyjny Gryfice 9, 63/13 obręb geodezyjny Gryfice 7. 2015-08-19 15:20
dokument Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na wynajem pomieszczeń kuchennych wraz zapleczem i wyposażeniem w Szkole Podstawowej Nr 4 w Gryficach 2015-08-17 12:17
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu niskiego ciśnienia dn 125/90 PE 100 SDR na działkach nr 216/2 ul. Panoramiczna i 376/13 ul. Widokowa, obręb geodezyjny Gryfice 6. 2015-08-05 12:47
dokument Wyniki zapytania ofertowego na usługę psychologa 2015-06-15 09:53
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii energetycznej napowietrznej 15 kV na odcinku skrzyżowania z istniejącą linią napowietrzną 110 kV relacji Gryfice-Trzebiatów na działkach nr 15, 4, 7/35 obręb geodezyjny Raduń, gm. Gryfice 2015-06-09 15:20
dokument Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryficach informuje ... 2015-05-22 12:46
dokument Zapytanie ofertowe - psycholog 2015-05-18 09:16
dokument Terminy posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Gryficach-maj 2015 2015-05-15 09:16
dokument Urządu Stanu Cywilnego w Gryficach informuje ... 2015-05-12 09:41
dokument Informacja o terminie dokonania wpłaty II raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w roku bieżącym 2015-05-11 11:35
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii energetycznej napowietrznej 15 kV na odcinku skrzyżowania z istniejącą linią napowietrzną 110 kV relacji Gryfice-Trzebiatów na działkach nr 15, 4, 7/35 obręb geodezyjny Raduń, gm. Gryfice 2015-05-08 14:56
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania I piętra i poddasza budynku Prokuratury Rejonowej w Gryficach z funkcji mieszkalnej na pomieszczenia biurowe prokuratury na działce nr 54 przy ul. 11-go Listopada, obręb geodezyjny Gryfice 5. 2015-05-05 11:58
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn 125 PE na działkach nr 463 ul. Mała i 462 ul. Sopocka, obręb geodezyjny Gryfice 4. 2015-04-03 08:10
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania I piętra i poddasza budynku Prokuratury Rejonowej w Gryficach na działce nr 54 przy ul. 11-go Listopada, obręb geodezyjny Gryfice 5. 2015-04-02 09:38
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice dla części terenu położonego w obrębie geodezyjnym: Otok, Trzygłów, Rzęsin, Kołomąć, Borzyszewo, Raduń, Prusinowo, Wołczyno, Borzęcin. 2015-03-27 11:54
dokument Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2015 2015-03-20 08:17
dokument Obwieszczenie - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn 125 PE na działkach nr 463 ul. Mała i 462 ul. Sopocka, obręb geodezyjny Gryfice 4. 2015-03-17 14:15
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 3205Z ul. Rapackiego wraz z wymianą nawierzchni chodników oraz budowie kanalizacji sanitarnej na działce nr 550, obręb geodezyjny Gryfice 4. 2015-03-04 15:27
dokument Lista kandydatów na członków komisji konkursowych Gminy Gryfice do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizcję zadań w 2015 roku. 2015-03-02 14:22
dokument NOWE DOWODY OSOBISTE OD 1 MARCA 2015 2015-02-10 12:48
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej ul. Starogrodzka "bis" na działkach nr 1/3, 1/5, 86/6, obręb geodezyjny Gryfice 8. 2015-02-09 08:19
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wydzieleniu gruntu pod drogę publiczną na działce nr 24/5, obręb geodezyjny Rzęsin, gm. Gryfice. 2015-02-06 13:07
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wydzieleniu gruntu pod drogę publiczną na działce nr 55, obręb geodezyjny Sikory, gm. Gryfice. 2015-02-06 13:06
dokument Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2015 r. w drodze zlecenia 2015-02-04 15:23
dokument Obwieszczenie - wszczęcie postępowania administracyje w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na przebudowie drogi powiatowej nr 3205Z ul. Rapackiego wraz z wymianą nawierzchni chodników oraz budowie kanalizacji sanitarnej na działce nr 550, obręb geodezyjny Gryfice 4. 2015-01-28 15:36
dokument Zarządzenie Nr 35/2015 Burmistrza Gryfic w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego ujętego w projekcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 przez organizacje pozarządowe. 2015-01-22 14:42
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej ul. Starogrodzka "bis" na działkach nr 1/3, 1/5, 86/6, obręb geodezyjny Gryfice 8. 2015-01-21 11:05
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na zagospodarowaniu terenu przy Baszcie Prochowej na działkach nr 52, 53, 54/9 obręb geodezyjny Gryfice 10. 2015-01-16 11:59
dokument Zarządzenie Nr 1307/2014 Burmistrza Gryfic w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 przez organizacje pozarządowe. 2014-12-09 14:49
dokument Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert 2014-12-08 15:14
dokument Zarządzenie Nr 1305/2014 z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie konsultacji Programu Współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 2014-11-21 15:15
dokument obwieszczenie Burmistrza Płotów - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "Budowie sieci wodociągowej de 90PE na dz. dr nr 453, 449 oraz dz. nr 4 i 452/3 wraz z przyłączami de32PE do dz. nr 330/3, 330/4, 330/5, 330/6 i 330/7 obręb Rzęsin, gm. Gryfice" 2014-11-19 10:30
dokument obwieszczenie Burmistrza Nowogardu - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenu przy Baszcie Prochowej w Gryficach na działkach nr 52, 53, 54/9 przy ul. Leśnej i Nadbrzeżnej. 2014-11-03 09:44
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn125PE na działkach nr 554/4, 516, 563/2, 559, 451/1 obręb geodezyjny Gryfice 4. 2014-10-30 15:30
dokument obwieszczenie Burmistrza Płotów - zakończenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2014-10-27 08:20
dokument Terminy posiedzeń stałych komisji Rrady Miejskiej w Gryficach - pażdziernik 2014 r. 2014-10-24 14:26
dokument Obwieszczenie - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dz. nr 554/4, 516, 563/2, 559, 451/1 obręb geodezyjny Gryfice 4. 2014-10-02 09:34
dokument Obwieszczenie - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dz. nr 453, 449, 4, 452/3, 330/3, 330/4, 330/5, 330/6, 330/7 obręb geodezyjny Rzęsin, gm. Gryfice. 2014-10-01 14:31
dokument terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach - wrzesień 2014 r. 2014-09-22 15:02
dokument Informacja o terminie dokonania wpłaty III raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w roku bieżącym 2014-09-16 14:51
dokument Zarządzenie nr 1212/2014 Burmistrza Gryfic z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finanowej uczniom na zakup podreczników i materiałów edukacyjnych 2014-08-18 10:41
dokument Zarządzenie Nr 1213/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 2014-08-13 13:09
dokument OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH Z WYPOSAŻENIEM W GIMNAZJUM NR 2 W GRYFICACH 2014-08-07 09:15
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dz. nr 298, 146 ul. Mickiewicza, obręb Gryfice 5. 2014-07-25 09:35
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dz. nr 98/23 obręb geodezyjny Smolęcin. 2014-07-25 09:29
dokument Zmiany w przepisach o zbiórkach publicznych - informacja 2014-07-16 12:31
dokument Obwieszczenie - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dz. nr 298, 146 ul. Mickiewicza, obręb geodezyjny Gryfice 5. 2014-07-03 13:59
dokument Wyniki zapytania ofertowego na świadczenie usługi terapeuty rodzinnego 2014-06-17 14:59
dokument Obwieszczenie - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dz. nr 98/23 obręb geodezyjny Smolęcin. 2014-06-16 13:51
dokument terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach - czerwiec 2014 r. absolutorium 2014-06-09 14:01
dokument Zarządzenie nr 1140/2014 Burmistrza Gryfic z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2014 przez organizacje pozarządowe, ujętego w gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 2014-06-02 12:42
dokument Obwieszczenie - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dz. nr 463 ul. Mała i 593 ul. Melchiora Wańkowicza, obręb geodezyjny Gryfice 4. 2014-05-29 15:30
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dz. nr 63/13 obręb geodezyjny Gryfice 7.. 2014-05-27 08:46
dokument Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach - XLVIII sesja RM. 2014-05-26 09:33
dokument Zapytanie ofertowe -terapeuta rodzinny 2014-05-23 13:39
dokument Informacja Zakładu Gospodarki Komunalnej w Likwidacji w Gryficach w sprawie nowej stawki za wodę i ścieki. 2014-05-23 09:48
dokument Obwieszczenie - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dz. nr 103/4, 145/6, 162, 190 obręb geodezyjny Gryfice 5. 2014-05-16 15:28
dokument Obwieszczenie - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dz. nr 444/1 obręb Brodniki. 2014-05-09 10:22
dokument Obwieszczenie - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dz. nr 63/13, 89 przy ul. J. Dąbskiego, obręb Gryfice 7. 2014-05-08 14:55
dokument Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców 2014-05-08 08:17
dokument Zarządzenie Burmistrza Gryfic w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-05-06 18:05
dokument Zapytanie ofertowe - psycholog-terapeuta rodzinny 2014-05-07 14:58
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie numerów oraz granic stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r. 2014-04-29 12:57
dokument Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach - XLVII sesja RM. 2014-04-24 10:31
dokument Zarządzenie nr 1108/2014 Burmistrza Gryfic z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego dla celów głosowania korespondencyjnego. 2014-04-24 09:37
dokument Informacja Dyrektora ZZMiUW w Szczecinie w sprawie realizacji prac konserwacyjnych 2014-04-23 10:05
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dz. nr 216/2, 34/13, obręb geodezyjny Gryfice 6. 2014-04-14 15:26
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dz. nr 65/3, 66, 65/14, obręb geodezyjny Gryfice 7.. 2014-04-14 15:23
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dz. nr 65/3, 66, 65/14, obręb geodezyjny Gryfice 7.. 2014-04-14 15:23
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dz. nr 111, 444/1, obręb geodezyjny Brodniki. 2014-04-10 15:07
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dz. nr 111, 444/1, 444/2, 442/1, 53/12, 53/28 obręb geodezyjny Brodniki. 2014-04-09 14:16
dokument Zarządzenie nr 69/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 04.03.2014 r. w sprawie ustalenie liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów i sejmiku województwa. 2014-03-28 09:56
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 04.03.2014r. w sprawie ustalenie liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów i sejmiku województwa. 2014-03-28 09:53
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dz. nr 62/34, 62/35, 62/36, 32/38, 49/3, 82, 268/2 ul. Ogrodowa. 2014-03-25 12:11
dokument Obwieszczenie - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dz. nr 111, 444/1 obręb geodezyjny Brodniki 2014-03-24 14:43
dokument Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokali - pomieszczeń biurowych - Pl. Zwycięstwa 37 2014-03-24 11:30
dokument Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach 2014-03-19 12:38
dokument Obwieszczenie - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dz. nr 280/8 obręb geodezyjny Borzyszewo, dz. nr 31 obręb geodezyjny Jabłonow 2014-03-18 11:24
dokument Obwieszczenie - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dz. nr 111, 444/1, 444/2, 442/1, 53/12, 53/28 obręb geodezyjny Brodniki 2014-03-18 11:20
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Śniadeckich dz. nr 216/2, 34/13 2014-03-17 10:02
dokument Protokół z posiedzenia komisji konkursowej w dniu 25.02.2014 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2014-02-28 14:14
dokument Ogłoszenie w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokali - pomieszczeń biurowych 2014-02-28 11:05
dokument Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2014 2014-02-11 14:50
dokument Zarządzenie Burmistrza Gryfic Nr 1023 z dnia 03.02.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2014 r. w drodze zlecenia 2014-02-03 13:51
dokument Przypomnienie o terminie płatności za zezwolenia alkoholowe 2014-01-29 08:50
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Gryfice do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Gryficach przy ul. 3 Maja 4 w 2014 roku 2014-01-23 09:09
dokument OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice 2014-01-20 09:11
dokument Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2014 2014-01-14 13:27
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na rok 2014 2014-01-14 13:12
dokument Lista kandydatów na członków komisji konkursowych Gminy Gryfice do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizcję zadań w 2014 roku. 2014-01-15 13:01
dokument Informacja dotycząca zryczłtowanego dodatku energetycznego. 2014-01-07 08:30
dokument Zarządzenie Nr 996/2013 Burmistrza Gryfic z dnia 20.12.2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania pn. Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Gryfice do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Gryficach przy ul. 3 Maja 4 w 2014 roku. 2013-12-23 11:09
dokument Zarządzenie Nr 978/2013 z dn. 10 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 2013-12-17 08:11
dokument Terminy posiedzen stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach-XLII sesja RMh 2013-12-10 08:52
dokument Ogłoszenie w sprawie naboru kamdudatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w roku 2014 2013-12-05 11:45
dokument Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na zadania publiczne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na rok 2014 2013-12-13 14:00
dokument XLI sesja RM 2013-11-21 13:50
dokument Ogłoszenie o konsultacjach społecznych programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2014. 2013-11-06 14:10
dokument Tderminy posiedzen stałych Komisji RM w m. pazdzierniku 2013 r, 2013-10-21 13:09
dokument Informacja o wyniku postępowania zorganizowanego na sprzedaż samochodu IFA W50L/LF 2013-09-04 09:10
dokument Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia referendum lokalnego 2013-08-20 08:59
dokument Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym na najem lokalu użytkowego (kiosku) położonego w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Gryficach 2013-08-16 09:29
dokument Gmina Gryfice ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego 2013-08-12 11:12
dokument OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH Z WYPOSAŻENIEM W GIMNAZJUM NR 2 W GRYFICACH 2013-07-17 13:32
dokument Ogłoszenie Burmistrza Gryfic w sprawie przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego IFA W 50L/LF 2013-07-15 15:29
dokument Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi na rok 2013, którego przedmiotem jest powierzenie wykonania zadania publicznego będącego zadaniem własnym Gminy Gryfice. 2013-07-12 11:27
dokument Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania narkomanii na rok 2013, którego przedmiotem jest powierzenie wykonania zadania publicznego będącego zadaniem własnym Gminy Gryfice 2013-06-18 14:03
dokument Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2013-06-14 13:00
dokument Otwarty konkurs ofert na zadanie ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok. 2013-06-10 12:15
dokument Ogłoszenie konkursuofert na realizację zadania z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice pn. " Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z programem informacyjno-edukacyjnym dla dzieci i młodzieży promującym zdrowy styl życia bez środków psychoaktywnych". 2013-05-17 14:57
dokument Zarządzenie Burmistrza Gryfic w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w Sołectwie Prusinowo dotyczących wyznaczenia lokalizacji wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni z tworzywa sztucznego 2013-05-16 15:07
dokument Burmistrz Gryfic ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałanie uzależnieniom 2013-05-13 12:42
dokument Ogłoszenie wyników konkursu ofert 2013-04-30 14:39
dokument Informacja o szkoleniu z zakresu Ekonomii Społecznej 2013-04-26 11:08
dokument Zapytanie ofertowe o podanie ceny Relacji video obrad sesji Rady Miejskiej w Gryficach w roku 2013.r w Internecie. 2013-03-15 11:18
dokument Ogłoszenie Burmistrza Gryfic na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi, którego przedmiotem jest wsparcie/powierzenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Gryfice, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie w roku 2013. 2013-03-01 14:23
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic z dnia 28.02.2013 r. o obwodach wyborczych 2013-03-01 11:06
dokument Zapytanie ofertowe o podanie ceny Relacji obrad sesji Rady Miejskiej w Gryficach w roku 2013.r w Internecie. 2013-02-13 14:22
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2013 roku pn. ,, Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Gryfice do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Gryficach przy ul. 3 Maja 4? w 2013 roku. 2013-01-30 08:46
dokument Program Przeciwdziałanie Bezdomności zwierząt domowych w Gminie Gryfice na rok 2013 2013-01-29 08:46
dokument Informacja dotycząca zmian w ustawie o świadczeniach rodzinnych 2013-01-18 12:09
dokument Zarządzenie Burmistrza Gryfic Nr 633 z dnia 09.01.2013 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2013 r. w drodze zlecenia. 2013-01-15 13:15
dokument Przypomnienie o terminie płatności za zezwolenia alkoholowe 2013-01-15 13:15
dokument ZARZADZENIE Nr 622/2012 Burmistrza Gryfic z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania pn. "Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Gryfice do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gryficach przy ul. 3 Maja 4". 2013-01-03 11:03
dokument Stawki podatku od nieruchomości na 2013 rok 2012-12-28 14:39
dokument Lista kandydatów na członków komisji konkursowych Gminy Gryfice do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań w 2013 roku. 2012-12-28 14:09
dokument Rozporządzenie Porządkowe Nr 1/2012 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie ograniczenia uzywnaia wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa zachodniopomorskiego 2012-12-21 07:40
dokument Zarządzenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych. 2012-12-20 09:12
dokument Burmistrz Gryfic ogłasza otwarty konkurs ofert na udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim na terenie Gminy Gryfice ? prowadzenie klubu abstynenta 2012-12-06 15:04
dokument Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wynajem pomieszczeń kuchennych wraz z zapleczemw Szkole Podstawowej Nr 4 w Gryficach. 2012-12-05 09:42
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic z dnia 29 listopada 2012 r. o podaniu do wiadomości publicznej uchwały Rady Miejskiej w Gryficach w sprawie podziału Gminy Gryfice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2012-11-29 09:24
dokument Uchwała Nr XXV/322/2012 z 24.10.2012 r. w spr. podziału gminy Gryfice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2012-11-06 14:43
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic z dnia 5 listopada 2012 r. o podaniu do wiadomości publicznej uchwały Rady Miejskiej w Gryficach w sprawie podziału Gminy Gryfice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2012-11-05 11:20
dokument Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na wynajem pomieszczeń kuchennych wraz zapleczem i wyposażeniem w szkole podstawowej Nr 4 w Gryficach 2012-10-29 08:50
dokument Ogłoszenie o konsultacjach społecznych programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2013. 2012-10-24 14:22
dokument Projekt regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Gryfice 2012-11-09 10:29
dokument Zmiana w dofinansowaniu kosztów kształcenia młodocianych pracowników 2012-08-30 14:10
dokument Rozkładach jazdy autobusów komunikacji miejskiej w Gryficach, który będzie obowiązywać od 1 września 2012 r. 2012-08-24 14:45
dokument Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż samochodu osobowego DAEWOO Nubira 2012-08-24 08:53
dokument Zaproszenie do negocjacji - "Ochrona imprezy plenerowej Święto Plonów" 2012-08-02 08:13
dokument Zaproszenie do negocjacji - "Zabezpieczenie medyczne imprezy plenerowej Święto Plonów" 2012-08-01 11:25
dokument Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu osobowego Nubira 2012-06-14 08:47
dokument Informacja o wyniku przetargu zorganizowanego na sprzedaż samochodu ŻUK nr rej. SZD678h 2012-06-13 08:24
dokument Informacja o szkoleniu dla właścicieli i personelu punktów sprzedaży napojów alkoholowych 2012-05-16 09:03
dokument Ogłoszenie o przetargu - zbycie samochodu pożarniczego marki Żuk oraz samochodu osobowego. 2012-05-08 11:49
dokument Obwieszczenie w sprawie podjęcia w dniu 15 lutego 2012 r. przez Radę Miejską w Gryficach uchwały Nr VX/196/2012 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gryfice 2012-04-26 13:42
dokument Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadania w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi na 2012 r. 2012-02-28 15:13
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Gryficach w sprawie programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych w Gminie Gryfice na rok2012 2012-02-06 15:54
dokument Komunikat Burmistrza Gryfic o rozpoczęciu w dniu 06.II.2012r konsuktacji społecznych projektu uchwały"Programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych w gmine gryfice na rok 2012. 2012-02-06 10:26
dokument Zarządzenie Burmistrza Gryfic w sprawie konsultacji Programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych w Gminie Gryfice na rok 2012. 2012-02-06 10:22
dokument Zarządzenie Burmistrza Gryfic w sprawie konsultacji Programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych w Gminie Gryfice na rok 2012. 2012-02-06 10:22
dokument Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2012 r. w drodze zlecenia w Zarządzeniu Burmistrza Gryfic Nr 270/2012 z dnia 05.01.2012 roku. 2012-01-30 15:16
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2012 roku pn. "Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Gryfice do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno - Wychowawczego w Gryficach w 2012 roku". 2012-01-30 13:20
dokument Zarządzenie Burmistrza Gryfic w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Gryfice w 2012 roku. 2012-01-30 13:18
dokument Zarządzenie Burmistrza Gryfic w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2012 r. w drodze zlecenia. 2012-01-27 14:45
dokument Informacja o wykazie nieruchomości do sprzedaży 2012-01-20 13:00
dokument Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2012-01-18 08:13
dokument Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert 2012-01-16 11:29
dokument Zarządzenie Nr 270/2012 z dnia 05.01.2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2012 r. w drodze zlecenia. 2012-01-05 15:16
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Burmistrza Gryficz dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. "Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Gryfice do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gryficach przy ul. 3 Maja 4" 2011-12-30 11:58
dokument Zarządzenie Burmistrza Gryfic w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2012 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2012-01-02 08:46
katalog Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zabezpieczenia schronienia osobom bezdomnym oraz sprawcom przemocy z orzeczonym nakazem opuszczenia lokalu mieszkalnego. - KATALOG -
dokument Komunikat Burmistrza Gryfic o rozpoczęciu konsultacji społecznych ,,Programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2012". 2011-10-19 12:04
dokument Zarządzenie Nr 206/2011 Burmistrza Gryfic z dnia 18.10.2011 r. w sprawie konsultacji Programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2012. 2011-10-19 12:00
dokument Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gryficach w sprawie przyjęcia ,, Programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi w roku 2012''. 2011-10-19 11:58
dokument Zbiórka zużytego sprzętu AGD i RTV 2011-10-13 14:04
dokument Ogłoszenie Burmistrza Gryfic o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w m.Krakowice obr.Wołczyno 2011-10-10 14:01
dokument Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2011-09-19 12:28
dokument Protokół z postępowania konkursowego wyboru ofert na wzięcie w nieodpłatne użyczenie części nieruchomości z przeznaczeniem na obiekt kulturalno-gastronomiczny "letnia kawiarenka" na Placu Zwycięstwa w Gryficach 2011-09-12 11:03
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Gryfice w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 2011-09-09 11:16
dokument obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice 2011-08-10 07:45
dokument Zarządzenie Burmistrza Gryfic w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników 2011-08-09 11:54
dokument OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH Z WYPOSAŻENIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W GRYFICACH 2011-08-01 12:47
dokument Konkurs na wzięcie w nieodpłatne użyczenie części nieruchomości z przeznaczeniem na obiekt kulturalno-gastronomiczny - letnia kawiarenka na Placu Zwycięstwa w Gryficach 2011-07-07 15:30
dokument Ogłoszenie Burmistrza Gryfic o zoorganizowanej w dniu 1 lipca 2011 r. akcji wyłapywania bezpańskich psów 2011-06-14 11:55
dokument Nabór na ławników sądów powszechnych na kadencję 2012-2015 2011-06-16 08:31
dokument Zarządzenie Burmistrza Gryfic w sprawie zwołania zebrań mieszkańców w celu wyboru Rad i Zarządów Osiedli. 2011-04-04 11:36
dokument Zarządzenie Burmistrza Gryfic zmieniające zarządzenie w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich. 2011-03-23 11:36
dokument Wybory do organów jednostek pomocniczych Gminy Gryfice - harmonogram zebrań wiejskich. 2011-03-11 14:26
dokument Ogłoszenie o przetargu pisemnym na wynajem pomieszczeń kuchennych z wyposażeniem w Gimnazjum nr 2 w Gryficach. 2011-03-11 14:18
dokument Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi na rok 2011, których przedmiotem jest powierzenie wykonania zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Gryfice 2011-02-25 10:04
dokument Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanych w m.Rzęskowo i Ościęcin. 2011-02-17 11:05
dokument Zarządzenie Burmistrza Gryfic w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2011 r. w drodze zlecenia. 2011-02-08 14:45
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2011 roku pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gryfice do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno - Wychowawczego w Gryficach w 2011 roku". 2011-01-31 13:43
dokument Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert 2011-01-10 09:18
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadań z sakresu pomocy społecznej "Zabezpieczenie schronienia osobom bezdomnym". 2011-01-03 09:38
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2011 r. w drodze zlecenia. 2010-12-23 10:54
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2011 zadań z zakresu pomocy społecznej "Zabezpieczeni schronienia osobom bezdomnym". 2010-12-09 10:24
dokument Zarządzenie Burmistrza Gryfic w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2011 przez organizacje pozarządowe, ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2010-12-02 13:18
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarukowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice. 2010-11-22 08:35
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Gryfice do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gryficach". 2010-11-19 14:03
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie granic obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Gryfice 2010-10-26 18:35
dokument Komunikat Burmistrza Gryfic o rozpoczęciu konsultacji społecznych "Programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2011". 2010-10-12 09:11
dokument Zarządzenie Burmistrza Gryfic Nr 1156 z dnia 11 października 2010 r. w sprawie konsultacji Programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 2010-10-12 09:08
dokument Projekt Programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi w roku 2011 2010-10-12 09:06
dokument Wyniki konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2009 roku w drodze zlecenia 2010-10-08 11:25
dokument Wyniki konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2009 roku w drodze zlecenia 2010-10-08 11:24
dokument Ogłoszenie Burmistrza Gryfic w sprawie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2010 roku w drodze zlecenia 2010-10-07 08:48
dokument Ogłoszenie Burmistrza Gryfic w sprawie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2010 roku w drodze zlecenia 2010-09-10 11:18
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym PKP S.A. 2010-09-10 11:15
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice 2010-08-30 08:38
dokument Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanych w miejscowości Rzęskowo i Ościęcin 2010-08-24 09:22
dokument Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym na najem lokalu użytkowego (kiosku) położonego w Szkole Podstawowej Nr 4 w Gryficach 2010-08-09 15:23
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o przeprowadzeniu ponownej dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gryfice dla części terenu położonego w obrębie geodezyjnym Smolęcin i Łopianów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2010-07-30 11:38
dokument Zawiadomienie Burmistrza Gryfic w sprawie wykazów nieruchomości do sprzedaży. 2010-07-16 09:11
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 lutego 2010 r. 2010-07-07 10:20
dokument Wybory 2010 - Informacja Burmistrza Gryfic 2010-06-07 08:20
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Gryfice w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku. 2010-05-14 12:37
dokument Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2010-05-04 10:46
dokument Informacja Burmistrza Gryfic o wywieszeniu do publicznej wiadomości wykazu nr 9/2010 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Gryficach przy ul. Klasztornej 1 2010-04-27 08:32
dokument Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie okresowego zakazu poruszania się pojazdów przewożących towary niebezpieczne na drogach województwa zachodniopomorskiego. 2010-04-16 14:42
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gryfice dla części terenu położonego w obrębie geodezyjnym Smolęcin i Łopianów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2010-04-06 08:50
dokument Ogłoszenie o akcji wyłapywania bezpańskich psów z terenu Gryfic 2010-03-17 08:11
dokument Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym na najem lokalu użytkowego położonego w Gryficach przy ul. M.J. Piłsudskiego 33 2010-03-15 11:41
dokument Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym na najem lokalu użytkowego położonego w Gryficach przy ul. Ks. St. Ruta 18 2010-03-15 11:40
dokument Ogłoszenie Burmistrza Gryfic o unieważnieniu przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Gryficach przy ul. M.J. Piłsudskiego 33 2010-02-24 15:22
dokument Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi na rok 2010 r. 2010-02-12 09:03
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice, obręb geodezyjny Rzęskowo. 2010-01-19 09:22
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wg uchwały nr XXVI/330/2009 z dnia 31 marca 2009 r. 2010-01-19 09:08
dokument Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej. 2010-01-19 08:38
dokument Ogłoszenie o sprzedaży samochodu pożarniczego 2010-01-07 15:26
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. ?Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Gryfice do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gryficach. 2010-01-07 15:24
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2010 przez organizacje pozarządowe 2010-01-05 08:41
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2010 r. w drodze zlecenia. 2009-12-28 12:04
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej "Udzielenie pomocy bezdomnym" 2009-12-30 11:44
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2010 ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez organizacje pozarządowe. 2009-11-20 09:02
dokument ogłoszenie w sprawie opracowywania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice dla części terenu położonego w obrębie geodezyjnym Smolęcin i Łopianów, wymagającego przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2009-10-05 09:04
dokument Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Gryficach przy ul. M.J. Piłsudskiego i Sportowej 2009-09-29 08:06
dokument Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Gryficach przy ul. Szmaragdowej, Brylantowej i Turkusowej 2009-09-29 08:06
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfice w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw wraz z zabudową towarzyszącą w Gryficach przy ul. Starogrodzkiej dz. nr 79/9 2009-09-18 11:01
dokument Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego. 2009-09-17 15:20
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie jednotorowej linii elektroenergetycznej relacji Kamień Pomorski - Gryfice 2009-09-09 15:07
dokument Infromacja w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji budowy parku elektrowni wiatrowych 2009-09-04 12:57
dokument Ogłoszenie Burmistrza Gryfic o planowanym przesięwzięciu p.n. "Budowa stacji paliw z zabudowa towarzyszącą na działce nr 79/9 obręb 8 m. Gryfice, ul Starogrodzka w Gryficach" 2009-08-26 12:13
dokument Ogłoszenie Burmistrza Gryfic o planowanym przesięwzięciu p.n. "Budowa biogazowni o mocy 2MW na działce nr 36 obręb 2 m. Gryfice" 2009-08-26 12:13
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice dla terenu w części obrębu Przybiernówko. 2009-08-07 15:06
dokument Informacja o wyniku przetargu - ul. Szmaragdowa, Brylantowa i Turkusowa przetarg 2 zestawienie do bip. 2009-08-07 14:20
dokument Wyniki konkursu na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi 2009-07-31 10:57
dokument Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na wynajem pomieszczeń kuchennych z wyposażeniem w Gimnazjum nr 2 w Gryficach 2009-07-30 11:18
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie: "Budowy III kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Smolęcinie". 2009-07-29 08:12
dokument Ogłoszenie Burmistrza Gryfic w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych związanych z planowaną budową drogi gminnej na odcinku od drogi wojewódzkiej 105 obręb Wilczkowo do drogi gminnej w miejscowości Rybokarty o dł. 1,9 km. 2009-07-13 14:48
dokument Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Rzęskowo, gm. Gryfice 2009-06-18 12:51
dokument Ogłoszenie Burmistrza Gryfic w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, którego przedmiotem jest powierzenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Gryfice, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie. 2009-06-18 11:01
dokument Budowa hali produkcyjnej innowacyjnej fabryki do produkcji innowacyjnych środków wspomagania wzrostu roślin wykonanych na bazie mieszanek torfowych, boksów magazynowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu istniejącego zakładu torfu na terenie działki nr 40 obręb Grądy 2009-06-18 09:46
dokument Informacja PKW dotycząca wyników głosowania w poszczególnych obwodach na terenie województwa Zachodniopomorskiego 2009-06-10 09:51
dokument Informacja Burmistrza Gryfic w sprawie terminów składania wniosków dotyczących wyborów do Parlamentu Europejskiego 2009-05-25 10:59
dokument Informacja Burmistrza Gryfic w sprawie udostępnienia do wglądu spisu wyborców 2009-05-25 10:51
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o przystąpieniu do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko- Baszewice, Lubin, Ościęcin, Waniorowo. 2009-05-22 08:00
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o przystąpieniu do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko- Rzęskowo 2009-05-22 07:55
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o przystąpieniu do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2009-05-22 07:54
dokument Zarządzenie Burmistrza Gryfic w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009 roku. 2009-05-15 12:43
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Gryfice w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009 roku. 2009-05-08 08:15
dokument Uchwała PKW z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu przygotowania i przeprowadzenia głosowania oraz przekazywania dokumentów w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. 2009-04-20 10:46
dokument Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, wyznaczonych na dzień 7 czerwca 2009 r. 2009-04-20 10:18
dokument Budowa Drogi gminnej WLiczkowo - Rybokarty 2009-03-26 08:45
dokument Przebudowa dróg powiatowych w centrum miasta Gryfice, obejmująca ulice: Niepodległości, Wojska Polskiego, .Bracka, Kościelna, Mickiewicza 2009-03-23 08:58
dokument Ogłoszenie Burmistrza o planowanym przedsięwzięciu p.n. "Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego przy ul. Sienkiewicza 10 w Gryficach" 2009-03-09 15:01
dokument Ogłaszenie wyników konkursu na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi na rok 2009 2009-02-26 14:33
dokument Ogłoszenie o planowanym przesięwzięciu "Budowa parku elektrowni wiatrowych 2 x 2,5 MW = 5 MW w Gryficach na działkach nr 33, 36 i 21 przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego" 2009-02-23 13:25
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2009 r. w drodze zlecenia. 2009-01-05 12:14
dokument Ogłoszenie o wyborze oferty 2009-01-02 11:05
dokument Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania z zakresu pomocy społecznej "Udzielenie pomocy bezdomnym" 2008-12-12 13:05
dokument Informacja Burmistrza Gryfic na temat aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 2008-12-04 10:53
dokument Prowadzenie działań terapeutycznych dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w celi zapobiegania uzależnieniom i przemocy. 2008-11-28 11:37
dokument Udzielenie wsparcia środowiskom abstynenckim na terenie miasta Gryfice - prowadzenie Klubu Abstynenta 2008-11-28 11:36
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka 2008-10-27 15:31
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GRYFIC o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 2008-03-18 09:08
dokument OGŁOSZENIE BURMISTRZA GRYFIC o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 2008-03-18 09:04
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert. 2008-01-24 11:42
dokument Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert 2007-12-21 15:17
dokument Uchwała Nr CLXXXIV/471/207 Składu orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania wydatków i rozrachunków nieznajdujących pokrycia w planowanych 2007-12-14 09:46
dokument Uchwała Nr CLXXXIV/472/207 Składu orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu publicznego dołączonej do projektu uchwały budżetowej Gminy Gryfice na 2008 r. 2007-12-14 09:45
dokument Konkurs ofert na prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży oraz rodziców w celu zapobiegania uzależnieniom i przemocy. 2007-12-14 09:20
dokument Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi. 2007-12-14 09:19
dokument Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2008 r. w drodze zlecenia. 2007-12-07 14:37
dokument INFORMATOR o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy 2007-11-08 10:10
dokument Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2007 r. w drodze zlecenia. 2007-10-15 08:41
dokument Zarządzenie Burmistrza Gryfic w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku. 2007-10-02 10:43
dokument Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, którego przedmiotem jest organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej 2007-06-06 12:00
dokument Informacja o wywieszeniu wykazu lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynku nr 57 przy ul. Wojska Polskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego 2007-03-05 14:20
dokument Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi 2007-01-25 12:15
dokument Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi - zajęcia terapeutyczne 2007-01-25 12:14
dokument Ogłoszenie Burmistrza Gryfic w sprawie konkursu na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2007 roku w drodze zlecenia 2007-01-02 15:34
dokument Ogłoszenie Burmistrza w sprawie konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi - zajęcia terapeutyczne 2006-12-13 12:54
dokument Ogłoszenie Burmistrza w sprawie konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi 2006-12-13 12:54
dokument Informacja Burmistrza Gryfic na temat ogrodów działkowych 2006-11-20 14:45
dokument Informacja o wyniku przetargu zorganizowanego na sprzedaż nieruchomości położonej w Gryficach przy ul. Niepodległości 74 2006-11-20 14:44
dokument Informacja o wyniku przetargu zorganizowanego na dzierżawę nieruchomości położonej w Gryficach przy ul. M.J. Piłsudskiego (dawna "wartownia") 2006-11-20 14:43
dokument Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 20 października 2006 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 2006-10-23 14:13
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfice z dnia 20 października 2006 r. w sprawie numerów i granic obwodów głosowania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Gryfice dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz burmistrza zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. 2006-10-23 14:12
dokument Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 28 września 2006 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych. 2006-10-06 22:46
dokument Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Gryficach 2006-10-06 22:46
dokument Informacja o siedzibie Gminnej Komizji Wyborczej w Gryficach i o pełnionych dyżurach 2006-10-06 22:46
dokument Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2006 roku w drodze zlecenia. 2006-09-04 15:53
dokument Ogłaszenie wyników konkursu na realizację zadania z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006. 2006-08-08 15:22
dokument Konkurs na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, integrujących całą społeczność lokalną i promujących zdrowy styl życia na terenie miasta Gryfice. 2006-06-23 12:28
dokument Ogłaszenie wyników konkursu na realizacje zadania w zakresie zadań własnych gminy, którego przedmiotem jest wydanie broszury ,, Gryfice- przewodnik po mieście i okolicy”. 2006-06-23 10:52
dokument Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadania w zakresie zadań własnych gminy, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006-06-01 14:02
dokument Konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania dorobku kultury, promowanie walorów turystycznych regionu. 2006-04-21 16:09
dokument Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia, przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 2006-04-19 14:28
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie liczby radnych do Sejmiku Województwa, Rady Powiatu i Rad Gmin Powiatu Gryfickiego. 2006-03-23 13:11
dokument Burmistz Gryfic ogłasza wyniki konkursu na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, którego przedmiotem było wsparcie wykonania zadania publicznego będącego zad 2006-02-10 15:27
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wprowadzeniu obowiązku usuwania nadmiaru śniegu i lodu zalegającego na dachach obiektów budowlanych 2006-02-08 12:57
dokument Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2006 roku w drodze zlecenia. 2005-12-23 11:45
dokument Konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży oraz rodziców w celu zapobiegania uzależnieniom i przemocy". 2005-12-15 12:30
dokument Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi 2005-12-15 12:29
dokument Skład Obwodowych Komisji Wyborczych na Wybory Prezydenckie w dniu 9 października 2005 r. 2005-09-19 13:38
dokument Ogłoszenie Burmistrza Gryfic na wykonanie remontu pomieszczeń świetlicy wiejskiej w budynku nr 24 w Rzęskowie 2005-09-08 15:39
dokument Ogłoszenie Burmistrza Gryfic o składach osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych 2005-09-02 14:55
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o obwodach głosowania 2005-08-25 14:06
dokument Stypendia i zasiłki szkolne 2005-03-31 16:03
dokument Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, którego przedmiotem było wsparcie wykonania zadania publicznego będącego zadaniem własnym 2005-03-21 11:42
dokument Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi, którego przedmiotem jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem 2005-02-07 15:55
dokument Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2005 r. w drodze zlecenia. 2005-02-04 14:16
dokument Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowiska dyrektorów: Gimnazjum Publicznego Nr 1 i Nr 2 w Gryficach 2004-04-22 10:26