Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacje nieudostępnione

ZARZĄDZENIE NR 1163/2022
BURMISTRZA GRYFIC z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zasad udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Gryficach


Na podstawie art.4 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902) i art 11b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) Burmistrz Gryfic zarządza, co następuje:
§ 1. Ustala się tryb i sposób załatwienia w Urzędzie Miejskim w Gryficach spraw związanych z udzielaniem odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej.
§ 2. 1. Udostępnianie informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Gryficach realizowane jest poprzez:
1) zamieszczanie informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Gryficach - zasady tworzenia, przekazywania i publikowania informacji w BIP określa odrębne zarządzenie,
2) udostępnianie w portalu danych, o których mowa w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego,
3) zamieszczanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gryficach,
4) umożliwienie uczestnictwa w posiedzeniach Rady Miejskiej w Gryficach i transmisję on-line obrad,
5) wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych,
6) udostępnianie na wniosek zainteresowanego.
2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
3. Nie udostępnia się informacji publicznej w granicach ustawy o dostępie do informacji publicznej w przypadkach gdy:
1) żądana informacja jest opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gryficach,
2) udostępnienie jej naruszy przepisy o ochronie informacji niejawnych, o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,
3) udostępnienie danych naruszy prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorstwa, z wyłączeniem informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji oraz gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca zrezygnują z przysługującego im prawa do ochrony.
4. Jeżeli żądana informacja jest opublikowana w BIP, wnioskodawcy wskazuje się jej umiejscowienie w zasobach BIP, poprzez podanie dokładnej ścieżki dostępu ze wskazaniem odnośnika do publikacji lub odpowiedniej zakładki.
§ 3. 1. Do udzielania informacji publicznej zobowiązuje się pracowników Urzędu Miejskiego w Gryficach, w zakresie wykonywanych obowiązków służbowych, określonych zakresem czynności.
2. Wykazy/Ogłoszenia/Obwieszczenia i inne informacje, podlegające podaniu  do publicznej wiadomości w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, przekazywane są przez odpowiedzialną merytorycznie komórkę organizacyjną do Wydziału Ogólno-Administracyjnego Urzędu, celem ich dystrybucji, podając okres publikacji informacji.
§ 4. Wniosek, o którym mowa w § 2  ust. 1  pkt 6,  określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. 1. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej podlegają zarejestrowaniu w rejestrze wniosków o udostępnienie informacji publicznej, prowadzonym przez Wydział Ogólno-Administracyjny przez Inspektora ds. systemu zarządzania jakością i kontroli zarządczej, który ponosi odpowiedzialność za:
1) kontrolę terminowości załatwienia zarejestrowanych wniosków,
2) prowadzenie zbioru dokumentacji związanej z załatwieniem wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
2. Wzór rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Do załatwienia wniosku o udzielenie informacji publicznej nadawany jest numer wynikający wyłącznie z rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej (JRWA – 1431 Udostępnianie informacji publicznej).
4. Wszystkie wnioski o udostępnienie informacji publicznej powinny być kierowane poprzez Sekretariat do dekretacji Burmistrza/Zastępcy Burmistrza lub Sekretarza, następnie przekazywane są do rejestracji w rejestrze wniosków o udostępnienie informacji publicznej, a następnie do Naczelników Wydziałów/Kierowników Biur odpowiednich komórek organizacyjnych.
5. Naczelnicy Wydziałów/Kierownicy Biur komórek organizacyjnych ponoszą odpowiedzialność za udostępnianie informacji publicznej, będącej w posiadaniu kierowanej przez nich komórki organizacyjnej, zgodnie z zakresem określonym w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gryficach oraz za zapewnienie prawidłowej organizacji, terminowości udostępniania informacji publicznej i kontrolę zgodności udostępnianych informacji z przepisami o ochronie danych osobowych.
6. Naczelnicy Wydziałów/Kierownicy Biur komórek organizacyjnych, bądź wyznaczeni przez nich podlegli pracownicy, niezwłocznie weryfikują informacje i dokumenty, na bazie których przygotowują odpowiedź, mając na względzie zakres możliwości udostępnienia informacji.
7. Jeśli zakres żądanych informacji przedstawiony w jednym wniosku dotyczy kilku komórek organizacyjnych, wówczas Sekretarz Gminy wyznacza komórkę merytoryczną odpowiedzialną za zebranie informacji i przygotowanie odpowiedzi. Komórki pozostałe zobowiązane są do współpracy z komórką merytoryczną.
8. Udostępniane informacje publiczne oznacza się danymi:
1) Urzędu Miejskiego, jako podmiotu udzielającego informacji,
2) danymi określającymi tożsamość osoby, która wytworzyła informacje lub odpowiada za jej treść, należy przez to rozumieć imię i nazwisko osoby oraz stanowisko służbowe,
3) danymi określającymi tożsamość osoby, która udostępniła informację, należy przez to rozumieć imię i nazwisko osoby oraz stanowisko służbowe,
4) datę udostępnienia informacji,
9. Projekt odpowiedzi przekazuje się do podpisu Burmistrzowi/Zastępcy Burmistrza/Sekretarzowi, a następnie jeden z egzemplarzy przekazuje się do pracownika Wydziału Ogólno-Administracyjnego, odpowiedzialnego za prowadzenie rejestru wniosków o udostępnianie informacji publicznej.
10. W przypadku, gdy wnioskodawca wymaga, aby udostępniana informacja została zatwierdzona elektronicznym podpisem kwalifikowanym, czynności tej dokonuje Burmistrz lub Sekretarz lub inna upoważniona osoba.
11. W przypadku, gdy wnioskodawca wymaga, aby udostępniana informacja została przesłana e-mailem, skan podpisanej przez Burmistrza odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej należy przesłać na adres: kowalska@urzad.gryfice.eu.
§ 6. 1. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
2. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje udostępniający, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonej we wniosku.
3. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w formie lub w sposób określony we wniosku, udostępniający powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w formie lub w sposób wskazany w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
4. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, pracownik obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2  miesiące od dnia złożenia wniosku.
§ 7. 1. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny.
2. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, udostępniający informację publiczną ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, udostępniający informację publiczną może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
3. Opłatę ustala się indywidualnie, w toku realizacji każdorazowego wniosku o udzielenie informacji publicznej i jest ona uzależniona od treści wniosku oraz wskazanej w nim formy udostępnienia danych.
4. W przypadku, gdy realizacja wniosku wymaga wniesienia opłaty, udostępniający w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy o wysokości opłaty, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji, albo wycofa wniosek.
§ 8. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej w przypadku określonym w § 6  ust. 3  następuje w drodze decyzji wydanej przez Burmistrza Gryfic.
§ 9. Traci moc Zarządzenie Nr 1052/2014 Burmistrza Gryfic z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad udostępniania informacji publicznej.
§ 10. Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy oraz Naczelnikom Wydziałów/Kierownikom Biur komórek organizacyjnych Urzędu.
§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2022 r., podlega przekazaniu pracownikom i ma zastosowanie do wniosków, które wpłynęły po dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

Zarządzenie Nr 1164/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zasad udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania oraz otwartości danych w Urzędzie Miejskim w Gryficach

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 04-01-2010 15:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Kowalska 04-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Luiza Kowalska 17-05-2024 10:33