Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rada Miejska

 

Rada Miejska w Gryficach tel. 91-38-53-215, 216, pok. 209, 210
e-mail: brm@urzad.gryfice.eu
Przewodniczący Rady Miejskiej w Gryficach przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę od godz. 14:00 do 15:30, pok. 209, 210.
Przyjęcie w sprawach skarg i wniosków może się odbywać w dogodnym dla Państwa terminie po uprzednim umówieniu się na spotkanie za pośrednictwem Biura Rady Miejskiej pod numerem telefonu 91-38-53-215, 216.

Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym. Kadencja Rady trwa 5 lat, licząc od dnia wyboru. Radni są wybierani w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady oraz jej liczebność określa odpowiednia ustawa. Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
Do wyłącznej właściwości Rady należy:

1)   uchwalanie statutu gminy;
2)   ustalanie wynagrodzenia burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności;
3)   powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek burmistrza;
4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu;
5)   uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
6)   uchwalanie programów gospodarczych;
7)  ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki;
8)   podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach;
9)   podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
a)  zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała Rady jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady,
b)  emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez burmistrza,
c)  zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d)  ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez burmistrza w roku budżetowym,
e)  zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Radę,
f)  tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
g)  określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez burmistrza,
h)  tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
i)  ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez burmistrza w roku budżetowym;
10)  określanie wysokości sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania;
11)  podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.609.);
12)  podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku;
12a)  podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych;
13)  podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 320), a także wznoszenia pomników;
14)  nadawanie honorowego obywatelstwa gminy;
14a)  podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;
15)  stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady.

Sprawy rozpatrywane na sesjach Rada rozstrzyga w formie uchwał.

Prawo proponowania spraw do rozpatrzenia przez Radę przysługuje: 1. radnym, 2. komisjom, 3. burmistrzowi, 4. organizacjom i stronnictwom społeczno-politycznym, stowarzyszeniom, organizacjom zawodowym i innym.

Propozycje do porządku obrad sesji winny być wnoszone do przewodniczącego Rady co najmniej na 14 dni przed ustalonym terminem sesji. Z inicjatywą podjęcia uchwały przez Radę (inicjatywa uchwałodawcza) mogą występować: 1. Przewodniczący Rady, 2. komisje, 3. co najmniej 7 radnych, 4. Burmistrz.

Z wnioskami o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawach należących do właściwości Rady mogą występować do organów wymienionych w ust. 1-4: partie polityczne, organizacje społeczne, zawodowe i spółdzielcze.
Projekt uchwały powinien określać w szczególności:

1. przedmiot uchwały,
2. podstawę prawną,
3. regulację sprawy będącej przedmiotem uchwały,
4. określenie, w miarę potrzeby źródła finansowania realizacji uchwały,
5. określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,
6. opinię prawną,
7. ustalenie terminu wejścia w życie.

Do projektów uchwał dołącza się uzasadnienie.
Projekty uchwał przewodniczący Rady kieruje do odpowiednich komisji Rady w celu ich zaopiniowania. Opinia powinna zalecać przyjęcie projektu bez poprawek, przyjęcie z określonymi poprawkami bądź odrzucenie projektu.
Przewodniczący Rady umieszcza projekty uchwał w porządku obrad najbliższej sesji. Decyzję o nie przyjęciu inicjatywy uchwałodawczej podejmuje przewodniczący Rady. Nie przyjęcie wniosku o podjęciu inicjatywy uchwałodawczej należy pisemnie uzasadnić informując o tym wnioskodawców i Radę.
Na wniosek burmistrza przewodniczący Rady jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji Rady projekt uchwały, jeżeli wnioskodawcą jest burmistrz, a projekt wpłynął do Rady co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia sesji.
Z każdej sesji sporządza się protokół, który wykłada się do wglądu w Biurze Rady. Protokół jest dokumentem jawnym. Protokół przyjmuje Rada na następnej sesji.
Uchwały stanowią odrębne dokumenty.
Uchwały podpisuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady, który przewodniczył obradom. Uchwały - z wyjątkiem uchwał budżetowych, burmistrz przekazuje Wojewodzie Zachodniopomorskiemu w terminie 7 dni od daty podjęcia.
Uchwały budżetowe, uchwały w sprawie absolutorium oraz inne uchwały objęte nadzorem RIO przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
Uchwały stanowiące prawo miejscowe podlegają publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 08-08-2003 12:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Kowalska 01-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Ewa Chojnacka 12-07-2024 08:59