Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przygotowanie, dostawa i wydawanie obiadów dwudaniowych dla uczniów w placówkach szkolnych z terenu miasta i gminy Gryfice ? Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 4,Szkoły Podstawowej w Trzygłowie, Szkoły Podstawowej w Górzycy, Szkoły Podstawowej w Prusinowie.

 

 Przygotowanie, dostawa i wydawanie obiadów dwudaniowych dla uczniów w placówkach szkolnych z terenu miasta i gminy Gryfice – Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 4,Szkoły Podstawowej w Trzygłowie, Szkoły Podstawowej w Górzycy, Szkoły Podstawowej w Prusinowie.

 

Numer ogłoszenia: 220820  - 2012 , data zamieszczenia: 26.06.2012
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1 NAZWA I ADRES:Ośrodek Pomocy Społecznej, Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 385 32 77, fax 091 385 32 78.

I. 2 RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie, dostawa i wydawanie obiadów dwudaniowych dla uczniów w placówkach szkolnych z terenu miasta i gminy Gryfice – Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 4,Szkoły Podstawowej w Trzygłowie, Szkoły Podstawowej w Górzycy, Szkoły Podstawowej w Prusinowie.

II.1.2 Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.3 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, dostawa własnym transportem i wydawanie obiadów dwudaniowych dla uczniów w placówkach szkolnych z terenu miasta i gminy Gryfice – Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 4, Szkoły Podstawowej w Trzygłowie, Szkoły Podstawowej w Górzycy, Szkoły Podstawowej w Prusinowie w dniach nauki w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014.

Wykaz ilościowy zakwalifikowanych do obiadów uczniów z placówek szkolnych z terenu Miasta i Gminy Gryfice, obejmuje następującą przeciętną ilość uczniów w jednym miesiącu: Gimnazjum Nr 1 - 30, Gimnazjum Nr 2 - 20, Szkoła Podstawowa Nr 3 - 100, Szkoła Podstawowa Nr 4 - 90, Szkoła Podstawowa w Trzygłowie - 50, Szkoła Podstawowa w Górzycy - 20, Szkoła Podstawowa w Prusinowie - 20 .

  • Posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzane
    z pełnowartościowych produktów posiadających aktualne terminy ważności, urozmaicone,                       o wysokiej wartości odżywczej oraz atrakcyjne pod względem organoleptycznym. W proponowanym menu posiłki nie mogą się powtarzać, a jednocześnie tygodniowy (5 dni) jadłospis musi zawierać minimum trzy posiłki mięsne. Wykonawca zapewni na własny koszt naczynia wymagane do spożycia posiłków tj. talerze, sztućce, szklanki oraz zadba o ich utrzymanie w czystości i sterylizację oraz potrzebny do tego sprzęt zgodnie z obowiązującymi przepisami  lub zapewni naczynia jednorazowego użytku ze sztućcami. Transport posiłków musi odbywać się z zachowaniem odpowiednich parametrów temperatur stosowanych podczas transportu potraw.
  • Obiady dwudaniowe  powinny odpowiadać następującym kryteriom:

3.1       zawartość energii powinna wynosić około 850-1000 kcal;

3.2       udział energii z tłuszczu nie powinien przekraczać 30%;

3.3       zupy – należy przygotować na wywarach jarskich (warzywnych) lub mięsnych z dodatkiem głównego składnika. Przeciętna waga jednej porcji zupy – 350-400g;

3.4       drugie danie – powinno składać się z produktów białkowych, najlepiej pochodzenia zwierzęcego - mięso, ryby, drób – porcja 100g, produktów bogatych w węglowodany złożone – ziemniaki, kasza – porcja 200g, lub danie typu łazanki, kluski, pierogi – porcja 300g, oraz dodatek warzywny – surówki, warzywa gotowane – porcja 100g. Dania mięsne lub rybne muszą występować co najmniej 3 razy w tygodniu.

3.5       Napój – w ilości 200ml (kompot).

  • Zamawiający wymaga, iż Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zaleconym modelem żywienia o charakterze prozdrowotnym poprzez:

4.1       stosowanie tłuszczów roślinnych;

4.2       ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych;

4.3       umiarkowane stosowanie mięsa czerwonego;

4.4       stosowanie mięsa drobiowego;

4.5       stosowanie ryb;

4.6       umiarkowane stosowanie jaj, cukru i soli;

4.7       duży udział warzyw i owoców w posiłkach, w tym także nasion roślin strączkowych.

  • Temperatury serwowania posiłków:

5.1       zupa – min. 700C;

5.2       drugie danie – min. 630C;

5.3       napój – min.  40C.

  • Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia tj. Przygotowania i ewentualnego transportu posiłków zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach a w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.), Rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 kwietnia 2004r. W sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE L 139 z dnia 30 kwietnia 2004r.) oraz innych obowiązujących przepisów w zakresie żywienia.
  • Wykonawca zobowiązuje się do zagospodarowania odpadów powstających w związku z realizacją zamówienia.
  • Dodatkowe indywidualne zlecenia, zamawiający przekazywać będzie faksem lub telefonicznie, nie później niż 24 godziny przed ich wykonaniem.

II.1.4 Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  55.52.40.00-9, 55.32.10.00-6,

II.1.5 Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

UWAGA:

Sposób i warunki korzystania z pomieszczeń szkoły i ich wyposażenia Wykonawca ustala we własnym zakresie z Dyrektorem danej jednostki.

 

II.1.6 Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:Nie.

II.1.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie.

II.2 CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:dni nauki szkolnej od 04.09.2012 r. do końca roku szkolnego 2013/2014

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1 WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

III.2 ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie.

III.3 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w rozdziale X specyfikacji.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń   i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. (art. 26 ust. 3).

III.3.2 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1). formularz ofertowy wykonawcy z wykorzystaniem wzoru stanowiącego - załącznik nr 1 do SIWZ;

2). oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określone  w art. 22 ust.1 - ustawy Prawo zamówień publicznych oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;

3). aktualny odpis z właściwego rejestru (rejestr sądowy) albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

4). zaświadczenie (decyzję, postanowienie) wydane przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie zezwolenia na produkcję i obrót żywnością.

5). aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

6).  dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych;

7). decyzję inspektora sanitarnego o dopuszczeniu środka transportu do przewozu posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia;

8). sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;

9). polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;

10). dziesięciodniowe menu z uwzględnieniem gramatury, wartości energetycznej każdego posiłku oraz ilościowej receptury potraw wraz z kalkulacją ceny “wsadu do kotła”. Dokument powinien być czytelny, sporządzony w formie komputerowej.

III.3.3 Dokumenty podmiotów zagranicznych.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817), potwierdzające, iż:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6    miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 6   miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:Nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian.

Zmiana umowy może nastąpić, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z poniższych okoliczności:

1) konieczności zmiany terminu realizacji umowy, w przypadku wystąpienia wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności, co może spowodować konieczność przedłużenia lub skrócenia terminu wykonania zamówienia,

2) zmiana danych podmiotowych dotyczących Wykonawcy, lokalizacji siedziby biura Wykonawcy,

3) zmiany korzystne dla Zamawiającego,

4) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki podatku VAT

Wszystkie powyższe postanowienia z wyłączeniem pkt 4) stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności zmiany.

 

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.gryfice.eu

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:Ośrodek Pomocy Społecznej, Pl. Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, pokój nr 6 (budynek Urzędu Miejskiego - parter).

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

06.07. 2012r. do godz. 11:00,

miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej, Pl. Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, sekretariat, pokój nr 8.

IV.3.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 

                                                              Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                          w Gryficach

                                                                            

                    Iwona Małek

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-06-26 12:39:33 567,3KB 121 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Zmiana_Nr_1_do_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-06-28 09:22:37 362,2KB
2 WyjaA_nienia_dot._zmA_wienia_publicznego.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-02 11:36:35 206,1KB
Wynik postępowania
1 powiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2012-07-17 13:41:46 212,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jowita Piwoni 26-06-2012 12:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jowita Piwoni 26-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Jowita Piwoni 17-07-2012 13:41