Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Bieżący bezgotówkowy zakup paliw w Gryficach do pojazdów będących własnością Gminy Gryfice przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, nie dłużej niż do 31.12.2007 r.


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym


Burmistrz Gryfic ogłasza przetarg nieograniczony na:

Bieżący bezgotówkowy zakup paliw w Gryficach do pojazdów będących własnością Gminy Gryfice przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, nie dłużej niż do 31.12.2007 r.”

 1. Nazwa i adres zamawiającego.

Gmina Gryfice, Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice,

Osobą upoważnioną do udzielania informacji w zakresie przedmiotu zamówienia jest Wanda Piwoni, 0-91 38426-49, 0-91 38-420-21 , fax 0-91 38-436-42

 1. Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

 2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.bip.gryfice.eu

 1. Określenie przedmiotu zamówienia

Według Wspólnego słownika Zamówień - CPV: 23100000-8

Przedmiotem zamówienia jest zaopatrywanie bezgotówkowe w paliwa o określonej ilości w „wybranej stacji” dostawcy, położonej na terenie m. Gryfice:

a) benzyna bezołowiowa 95 E - w ilości ok. 7.000 litrów,

b) olej napędowy ON - w ilości ok. 2.000 litrów

pojazdów Gminy Gryfice w godzinach pracy stacji paliw 6 do 22, zarówno w dni robocze jak i w dni wolne od pracy oraz w dni świąteczne w okresie obowiązywania umowy.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 1. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

 1. Termin wykonania zamówienia

Przewidywany termin od styczeń 2007r. do 31.12.2007r.

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w rozdziale II pkt 5 SIWZ

Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie Zamówienia;

- nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy.

Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń o których mowa w rozdziale II pkt 6 SIWZ

 1. Informacja na temat wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Ocena oferta zostanie przeprowadzona na podstawie kryterium ceny.

 1. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy złożyć do dnia 11 grudnia 2006 r. do godz. 11.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gryficach, 72-300 Gryfice Pl. Zwycięstwa 37, pok. 103. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego Gryfice, Pl. Zwycięstwa 37 w dniu 11 grudnia 2006 r. o
godz. 11.10
pokój nr 102.

 1. Termin związania ofertą

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni , termin rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 1. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_o_przetargu_nieograniczonym.doc 2006-12-01 15:43:11 19,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Przetarg.zip Po terminie otwarcia ofert 2006-12-01 15:43:11 33,1KB 76 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 modyfikacja_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-12-08 16:48:03 54,1KB
Wynik postępowania
1 ATT00736.pdf 2006-12-12 14:21:13 54,6KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 01-12-2006 15:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-12-2006
Ostatnia aktualizacja: - 01-12-2006 15:43