Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Świadczenie usługi hotelowej, konferencyjnej oraz restauracyjnej w miejscowości nadmorskiej, w odległości do 40 km od Gryfic, na potrzeby 4 szkoleń związanych z realizacją projektu "Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Świadczenie usługi hotelowej, konferencyjnej oraz restauracyjnej w miejscowości nadmorskiej, w odległości do 40 km od Gryfic, na potrzeby 4 szkoleń związanych z realizacją projektu „Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Numer ogłoszenia: 68744-2013, data zamieszczenia: 19.02.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1 NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej, Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 385 32 77, fax 091 385 32 78.

I. 2 RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi hotelowej, konferencyjnej oraz restauracyjnej w miejscowości nadmorskiej, w odległości do 40 km od Gryfic, na potrzeby 4 szkoleń związanych z realizacją projektu „Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

II.1.2 Rodzaj zamówienia: usługi.

 1. II.1.3 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi hotelowej, konferencyjnej oraz restauracyjnej w miejscowości nadmorskiej, w odległości do 40 km od miejscowości Gryfice, na potrzeby 4 szkoleń (2 dwudniowych i 2 trzydniowych) związanych z realizacją projektu „Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przedmiot zamówienia obejmuje:

 1. zapewnienie bazy hotelowej dla uczestników szkoleń (usługa hotelowa);

 2. zapewnienie sali konferencyjnej wraz z wyposażeniem (usługa konferencyjna);

 3. zapewnienie usług restauracyjnych i cateringowych dla uczestników szkoleń (usługa restauracyjna).

Usługa hotelowa, usługa konferencyjna oraz usługa restauracyjna musi być wykonana w jednym obiekcie hotelowym Wykonawcy, położonym w odległości nie więcej niż 1 km od brzegu morza.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

 

II.1.4 Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.12.00.00-7, 55.10.00.00-1,

II.1.5 Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

 

II.1.6 Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.1.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie.

II.2 CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: do 30.05.2013 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1 WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

III.2 ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie.

III.3 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Wykonawca składa aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

 • III.3.2 Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia - zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunek, o którym wyżej mowa, na podstawie złożonego wraz z ofertą, oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt III.4.2

III.3.3 Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, tj. 2 salami szkoleniowymi (każda na co najmniej 20 osób) z ekranem, flipchartem z papierem, klimatyzacją, stolikiem prezydialnym, (od piątku ok. godz. 16.00 do niedzieli ok. godz. 17.00) wraz z postawą dysponowania tymi narzędziami. Pomieszczenia w których przebywać będą uczestnicy szkoleń muszą znajdować się w budynku, którego stan techniczny nie zagraża ich życiu lub zdrowiu. Ponadto posiadają bezpośredni dostęp dla osób niepełnosprawnych lub wychowujących dzieci np. poprzez podjazdy lub windę. W budynku znajduje się dostęp do internetu.

III.3.4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunek, o którym wyżej mowa, na podstawie złożonego wraz z ofertą, oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt III.4.2

III.3.5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej - zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunek, o którym wyżej mowa, na podstawie złożonego wraz z ofertą, oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt III.4.2

 

III.4 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 - ustawy :

 1. formularz ofertowy wykonawcy z wykorzystaniem wzoru stanowiącego - załącznik nr 1 do SIWZ,

 2. oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 - ustawy Prawo zamówień publicznych oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;

 3. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
  w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 4. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych niezbędnych do wykonania zamówienia, o których mowa w pkt III ppkt 3.3 którymi dysponuje Wykonawca, zawierający informacje o podstawie dysponowania, według wzoru, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

 

III.5 Dokumenty podmiotów zagranicznych.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817), potwierdzające, iż:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2 KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1 Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2 Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3 ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian.

Zmiana umowy może nastąpić, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z poniższych okoliczności:

1) konieczności zmiany terminu realizacji umowy, w przypadku wystąpienia wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności, co może spowodować konieczność przedłużenia lub skrócenia terminu wykonania zamówienia,

2) zmiana danych podmiotowych dotyczących Wykonawcy, lokalizacji siedziby biura Wykonawcy,

3) zmiany korzystne dla Zamawiającego,

4) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki podatku VAT

Wszystkie powyższe postanowienia z wyłączeniem pkt 4) stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności zmiany.

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1 Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.gryfice.eu

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek Pomocy Społecznej, Pl. Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, pokój nr 8 (budynek Urzędu Miejskiego - parter).

IV.3.2Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

01 marca 2013 r. godz 11.00

miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej, Pl. Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, sekretariat, pokój nr 8.

IV.3.3 Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

w Gryficach

 

Iwona Małek 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 19.02.2013.10.55.07_ogA_oszenie_o_zamA_wieniu.pdf 2013-02-19 10:55:08 465,1KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 19.02.2013.10.55.08_SIWZ_-_szkolenia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-02-19 10:55:08 672,7KB 135 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 22.02.2013.08.35.00_wyjaA_nienia_do_siwz_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-02-22 08:35:00 790,7KB
2 25.02.2013.14.48.36_WyjaA_nienie_Nr2_.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-02-25 14:48:36 329,9KB
Wynik postępowania
1 05.03.2013.12.50.43_DOC050313-05032013115330.pdf 2013-03-05 12:50:43 1,0MB
Udzielenie zamówienia
1 13.03.2013.14.48.44_udzielenie_zamA_wienia.pdf 2013-03-13 14:48:44 62,2KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jowita Piwoni 19-02-2013 10:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jowita Piwoni 19-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Jowita Piwoni 13-03-2013 14:48