Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie budynku mieszkalnego 24 rodzinnego przy ulicy Trzygłowskiej w Gryficach


Numer sprawy nadany przez zamawiającego: TBS Gryfice sp. z o.o 2/2007

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60 000 euro

na

Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie budynku mieszkalnego 24 rodzinnego przy ulicy Trzygłowskiej w Gryficach- na działkach nr 281/6, 281/8 i 281/11 ”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie budynku mieszkalnego 24 rodzinnego przy ulicy Trzygłowskiej w Gryficach- na działkach nr 281/6, 281/8 i 281/11 ”.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
ul. Wiejska 8
72-300 Gryfice

2) Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.urzad.gryfice.eu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępna na pisemny wniosek w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 12

Koszt uzyskania specyfikacji: 20 zł.

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Wspólny Słownik Zamówień ( CPV):

74313130-6 - Usługi technicznego nadzoru budowlanego

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6) Termin wykonania zamówienia: do 01.05.2008 r.

7) O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 i 2 - ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formularzem "spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach
Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania


9) Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

10) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena ofertowa brutto - 100%

11) miejsce i termin składania ofert:

W siedzibie zamawiającego:
Sekretariat Gryfickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
ul. Wiejska 8
72-300 Gryfice
do dnia
07.03.2007 r. do godz. 1000

12) Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest : Wincenty Heilik tel. (091) 38 43051

13) miejsce i termin otwarcia ofert:

W siedzibie zamawiającego:
Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
ul. Wiejska 8
72-300 Gryfice
dnia 07.03.2007 r. do godz. 1015

14) termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 07.04.2007 r.
15) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

16) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

17) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

nie dotyczy - Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Prezes Zarządu
Tadeusz Wierzchowski

Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Wiejska 8 72-300 Gryfice

Gryfice, dnia 21.02.2007r. Data upublicznienia: 21 lutego 2007r.

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_o_przetargu-nadzor.doc 2007-02-22 11:38:40 31,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ-nadzor.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-02-22 11:38:40 140,5KB 97 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 odpowiedz_dla_wykonawcow.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-03-01 15:58:18 36,5KB
Wynik postępowania
1 ogloszenie_o_wyborze_oferty-nadzor_inwestorski-Trzyglowska.doc 2007-03-07 14:23:29 33KB
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia-pelnienie_nadzoru_inwestorskiego-ul_Trzyglowska_w_Gryficach.doc 2007-03-21 13:55:37 35KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 22-02-2007 11:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Karina Markowska 21-03-2007 13:55