Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wykonanie robót zduńskich w zasobach zarządzanych przez Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Gryficach


Numer sprawy nadany przez zamawiającego: TBS Gryfice sp. z o.o 4/2007

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60 000 euro

na

Wykonywanie robót zduńskich w zasobach zarządzanych przez Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Gryficach w roku 2007 (około 25 szt. pieców )

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonywanie robót zduńskich w zasobach zarządzanych przez Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Gryficach w roku 2007 (około 25 szt. pieców )

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
ul. Wiejska 8

72-300 Gryfice

2) Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.urzad.gryfice.eu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępna na pisemny wniosek w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 12

Koszt uzyskania specyfikacji: 20 zł.

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Wspólny Słownik Zamówień ( CPV):

45.26.26.30-6 - wznoszenie pieców

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6) Termin wykonania zamówienia: do 3 miesięcy od daty podpisania umowy

7) O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 i 2 - ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formularzem "spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach
Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania


9) Informacja na temat wadium : (jeżeli dotyczy) 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2.Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 1.000,00 PLN , słownie: jeden tysiąc złotych.

10) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena ofertowa brutto - 100%

11) miejsce i termin składania ofert:

W siedzibie zamawiającego:
Sekretariat Gryfickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
ul. Wiejska 8

72-300 Gryfice
do dnia 29.03.2007 r. do godz. 10
00

12) Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest : Wincenty Heilik tel. (091) 38 43051

13) miejsce i termin otwarcia ofert:

W siedzibie zamawiającego:
Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
ul. Wiejska 8

72-300 Gryfice
dnia 29.03.2007 r. do godz. 10
30

14) termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 30.04.2007 r.
15) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

16) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

17) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

nie dotyczy - Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Wiejska 8 72-300 Gryfice

Gryfice, dnia 14.03.2007r. Data upublicznienia: 14 marca 2007r. 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_o_przetargu_nieograniczonym_na_roboty_zdunskie.doc 2007-03-14 16:01:47 28,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_na_piece_kaflowe.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-03-14 16:01:47 17KB 57 razy
2 SPECYFIKACJA_TECHNICZNA_WYKONANIA.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-03-14 16:02:58 36,5KB 1626 razy
3 Wykaz_piecy_do_przestawienia_2007_rok.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-03-14 16:05:27 48,5KB 85 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_o_wyborze_oferty-na_wykonanie_robot_zdunskich.doc 2007-04-05 15:05:09 33KB
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_na_wykonanie_robot_zdunskich.doc 2007-04-20 13:00:58 25,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 14-03-2007 16:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-03-2007
Ostatnia aktualizacja: Karina Markowska 20-04-2007 13:00