Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dostawa i wymiana stolaki okiennej i drzwiowej w budynkach komunalnych zarządzanych przez Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Gryficach


Numer sprawy nadany przez zamawiającego: TBS Gryfice sp. z o.o 5/2007

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60 000 euro

na

„Dostawa i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach komunalnych zarządzanych przez Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Gryficach ”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach komunalnych zarządzanych przez Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Gryficach ”  

 1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

  Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
  Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
  ul. Wiejska 8

  72-300 Gryfice

  2) Określenie trybu zamówienia:

  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro

  3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.urzad.gryfice.eu

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępna na pisemny wniosek w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 12

  Koszt uzyskania specyfikacji: 20 zł.

  4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

  Wspólny Słownik Zamówień ( CPV):

  45421000-4 (Roboty w zakresie stolarki budowlanej)

  5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  6) Termin wykonania zamówienia: do 3 miesięcy od daty podpisania umowy

  7) O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  a) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
  c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
  d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 i 2 - ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

  Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formularzem "spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach
  Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem
  Wykonawcy z postępowania


  9) Informacja na temat wadium : (jeżeli dotyczy) 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2.Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 1.000,00 PLN , słownie: jeden tysiąc złotych.

  10) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

  Cena ofertowa brutto - 100%

  11) miejsce i termin składania ofert:

  W siedzibie zamawiającego:
  Sekretariat Gryfickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
  Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
  ul. Wiejska 8

  72-300 Gryfice
  do dnia 30.03.2007 r. do godz. 10
  00

  12) Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest : Wincenty Heilik tel. (091) 38 43051

  13) miejsce i termin otwarcia ofert:

  W siedzibie zamawiającego:
  Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
  Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
  ul. Wiejska 8

  72-300 Gryfice
  dnia 30.03.2007 r. do godz. 1
  030

  14) termin związania ofertą

  Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 30.04.2007 r.
  15) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

  16) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  nie dotyczy

  17) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

  nie dotyczy - Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

  Prezes Zarządu

Tadeusz Wierzchowski

Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Wiejska 8 72-300 Gryfice

Gryfice, dnia 14.03.2007r. Data upublicznienia: 14 marca 2007r. 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_o_przetargu_nieogr-wymiana_stolarki.doc 2007-03-14 16:11:36 42KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ-stolarka.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-03-14 16:11:36 222,5KB 121 razy
2 specyfik_techniczna-stolarka.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-03-14 16:11:46 57,5KB 131 razy
3 Zalacznik_nr_3-stolarka_okienna_i_drzwiowa.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-03-14 16:11:54 48,5KB 276 razy
4 Zalacznik_nr_3-stolarka.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-03-14 16:12:02 96,5KB 125 razy
5 uzupe_nienie_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-03-15 15:04:45 32KB 107 razy
6 uzupelnienie_do_siwz-stolarka_okienna_i_drzwiowa.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-03-20 12:49:44 19,5KB 92 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 WYJASNIENIE_DO_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-03-23 15:00:46 36,5KB
Wynik postępowania
1 ogloszenie_o_wyborze_oferty-na_dostawe_i_motaz_stolarki.doc 2007-04-05 15:03:44 35,5KB
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_na_dostawe_i_montaz_stolarki.doc 2007-04-20 13:01:13 26KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 14-03-2007 16:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-03-2007
Ostatnia aktualizacja: Karina Markowska 20-04-2007 13:01