Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przemurowanie główek kominowych (ponad dachem) w budynkach komunalnych zarządzanych przez Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Gryficach w roku 2007


Numer sprawy nadany przez zamawiającego: TBS Gryfice sp. z o.o 6/2007

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60 000 euro

na

„Przemurowanie główek kominowych (ponad dachem )

w budynkach komunalnych zarządzanych przez Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Gryficach ”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego naPrzemurowanie główek kominowych (ponad dachem) w budynkach komunalnych zarządzanych przez Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Gryficach ”  

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
ul. Wiejska 8

72-300 Gryfice

2) Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.urzad.gryfice.eu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępna na pisemny wniosek w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 12

Koszt uzyskania specyfikacji:
20 zł.

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Wspólny Słownik Zamówień ( CPV):

45262500-6 roboty murarskie

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6) Termin wykonania zamówienia: do 3 miesięcy od daty podpisania umowy

7) O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 i 2 - ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formularzem "spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach
Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania


9) Informacja na temat wadium : (jeżeli dotyczy) 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2.Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 1.000,00 PLN , słownie: jeden tysiąc złotych.

10) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena ofertowa brutto - 100%

11) miejsce i termin składania ofert:

W siedzibie zamawiającego:
Sekretariat Gryfickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
ul. Wiejska 8

72-300 Gryfice
do dnia 03.04.2007 r. do godz. 10
00

12) Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest : Wincenty Heilik tel. (091) 38 43051

13) miejsce i termin otwarcia ofert:

W siedzibie zamawiającego:
Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
ul. Wiejska 8

72-300 Gryfice
dnia 03.04.2007 r. do godz. 10
30

14) termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 03.05.2007 r.
15) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

16) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

17) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

nie dotyczy - Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Prezes Zarządu

Tadeusz Wierzchowski


Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Wiejska 8 72-300 Gryfice

Gryfice, dnia 14.03.2007r. Data upublicznienia: 14 marca 2007r. 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie-przemurowanie_glowek_kominowych.doc 2007-03-15 13:06:24 29KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ-przemurowanie_glowek_kominowych.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-03-15 13:06:24 21KB 118 razy
2 specyfikacja_techn-przemurowanie_kominow.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-03-15 13:06:35 40KB 137 razy
3 ZESTAWIENIE_KOMINOW_DO_NAPRAWY.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-03-15 13:06:48 59KB 140 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_o_uniewaznieniu_postepowania-na_przemurowanie_glowek.doc.doc 2007-04-05 15:05:40 32,5KB
2 og_oszenie_o_wyborze_oferty-na_przemurowanie_glowek_kominowych.doc 2007-04-27 13:55:53 45KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 15-03-2007 13:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Karina Markowska 15-05-2007 15:37