Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wykonanie kolorystyki elewacji i wymiany pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ulicy Leśna 2 w Gryficach


Numer sprawy nadany przez zamawiającego: TBS Gryfice sp. z o.o 9/2007

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60 000 euro

na

„Wykonanie kolorystyki elewacji i wymiany pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ulicy Leśna 2 w Gryficach „

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego naWykonanie kolorystyki elewacji i wymiany pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ulicy Leśna 2 w Gryficach”.  

 1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

  Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
  Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
  ul. Wiejska 8

  72-300 Gryfice

  2) Określenie trybu zamówienia:

  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro

  3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.urzad.gryfice.eu

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępna na pisemny wniosek w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 12

  Koszt uzyskania specyfikacji:
  20 zł.

  4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

  Wspólny Słownik Zamówień ( CP
  V):

45261210-9 prace dotyczące krycia dachów

45410000-4 prace tynkarskie

45442110-1 malowanie budynków

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6) Wielkość i zakres zamówienia:

Całkowita wielkość i zakres :

Roboty budowlane wykonania kolorystyki elewacji i wymiany pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ulicy Leśna 2 w Gryficach”.

1. Elewacja:

 • rusztowania zewnętrzne rurowe do wysokości 10 m - 97,96 m2

 • odbicie tynku z zaprawy - 95,56 m2

 • wywiezienie gruzu - 2,87 m3

 • tynk zewnętrzny z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich - 84,73 m2

 • tynk zewnętrzny z przygotowaniem zaprawy na ościeżach o szerokości do 15 cm- 4,782 m2

 • malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową- 100,31 m2

 • tynk zewnętrzny profili ciągnionych szlachetnych gładzonych o szerokości do 15 cm z przygotowaniem zaprawy - 49,20 m

 • bonie prostokątne ( tasiemkowe) na ścianach w tynku zwykłym - 14 m

2. Dach

 • rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki- 126,50 m2

 • wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe z cynku - 17,30 m

 • wymian rur spustowych z blachy na rury okrągłe z tworzyw sztucznych śr. 110 mm-13,00 m

 • wymiana łacenia dachu - 126,50 m2

 • wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szerokości do 25 cm z blachy cynkowej- 17,52 m2

 • izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietynowej - 126,50 m2

 • wywiezienie gruzu- 1,265 m3

 • pokrycie dachu dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę- 126,50 m2

 • wykonanie i montaż podokienników o szerokości do 25 cm z blachy cynkowej - 4,55 m2

7) Termin wykonania zamówienia: do 3 miesięcy od daty podpisania umowy

8) O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 i 2 - ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formularzem "spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach
Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania


9) Informacja na temat wadium : (jeżeli dotyczy) 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2.Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: nie dotyczy

10) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena ofertowa brutto - 100%

11) miejsce i termin składania ofert:

W siedzibie zamawiającego:
Sekretariat Gryfickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
ul. Wiejska 8
72-300 Gryfice
do dnia 25.04.2007 r. do godz. 1000

12) Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest : Wincenty Heilik tel. (091) 38 43051

13) miejsce i termin otwarcia ofert:

W siedzibie zamawiającego:
Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
ul. Wiejska 8
72-300 Gryfice
dnia 25.04.2007 r. do godz. 1030

14) termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 25.05.2007 r.
15) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

16) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

17) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

nie dotyczy - Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Prezes Zarządu

Tadeusz Wierzchowski

Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Wiejska 8 72-300 Gryfice

Gryfice, dnia 05.04.2007r. Data upublicznienia: 5 kwietnia 2007r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie-kolorystyka.doc 2007-04-06 12:07:17 32,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ-kolorystyka.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-04-06 12:07:17 214,5KB 81 razy
2 specyfikacja_techniczna-kolorystyka.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-04-06 12:08:31 23KB 78 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_o_wyborze_oferty-na_wykonanie_kolorystyki_elewacji.doc 2007-04-27 13:56:42 34KB
Udzielenie zamówienia
1 og_oszenie_o_udzieleniu_zamowienia-kolorystyka_elewacji.doc 2007-05-15 15:36:22 26KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 06-04-2007 12:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Karina Markowska 15-05-2007 15:36