Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wykonanie kolorystyki elewacji i wymiany pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi budynku uslugowo- mieszkalnego przy ulicy Wojska Polskiego 107 w Gryficach


Numer sprawy nadany przez zamawiającego: TBS Gryfice sp. z o.o 10/2007

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60 000 euro

na

„Wykonanie kolorystyka elewacji i wymiany pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi budynku usługowo- mieszkalnego przy ulicy Wojska Polskiego 107 w Gryficach, na działce o numerze geodezyjnym 101/6 w obrębie Gryfice 5”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego naWykonanie kolorystyki elewacji i wymiany pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi budynku usługowo- mieszkalnego przy ulicy Wojska Polskiego 107 w Gryficach, na działce o numerze geodezyjnym 101/6 w obrębie Gryfice 5”

 

 1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

  Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
  Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
  ul. Wiejska 8

  72-300 Gryfice

  2) Określenie trybu zamówienia:

  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro

  3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.urzad.gryfice.eu

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępna na pisemny wniosek w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 12

  Koszt uzyskania specyfikacj
  i: 20 zł.

  4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

  Wspólny Słownik Zamówień ( CPV):

45261210-9 prace dotyczące krycia dachów

45410000-4 prace tynkarskie

45442110-1 malowanie budynków

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6) Wielkość i zakres zamówienia:

Całkowita wielkość i zakres :

Roboty budowlane wykonania kolorystyki elewacji i wymiany pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi budynku usługowo- mieszkalnego przy ulicy Wojska Polskiego 107 w Gryficach, na działce o numerze geodezyjnym 101/6 w obrębie Gryfice 5”

wykonania kolorystyki elewacji i wymiany pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ulicy Leśna 2 w Gryficach”.

 

1. Elewacja:

 • rusztowania zewnętrzne rurowe do wysokości 10 m - 317,85 m2

 • daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wysokości do 20 m o konstrukcji drewnianej - 80,40 m2

 • odbicie tynku z zaprawy -104,57 m2

 • wywiezienie gruzu - 3,137 m3

 • tynk zewnętrzny z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich - 104,57 m2

 • tynk zewnętrzny z przygotowaniem zaprawy na ościeżach o szerokości do 15 cm - 18,648 m2

 • usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabrudzeń wodą - 261,424 m2

 • zagruntowanie tynków przed malowaniem - 261,424 m2

 • malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową- 261,424 m2

 • tynk zewnętrzny profili ciągnionych szlachetnych gładzonych o szerokości do 15 cm z przygotowaniem zaprawy - 165,15 m

2. Dach

 • wymiana pokrycia dachowego z łupku w technologii tradycyjnej na gont bitumiczny w kolorze szarym , bądź grafitowym - 298,69 m2

 • deskowanie połaci dachowej- 298,69 m2

 • wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe z cynku - 41 m

 • wykonanie obróbek blacharskich przy kominach -4,76 m2

 • wymian rur spustowych z blachy na rury okrągłe z blachy cynkowej śr. 150 mm- 32 m

 • wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szerokości powyżej 25 cm z blachy cynkowej- 11,5 m2

 • wywiezienie gruzu- 9,85 m3

7) Termin wykonania zamówienia: do 3 miesięcy od daty podpisania umowy

8) O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 i 2 - ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formularzem "spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach
Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania

9) Informacja na temat wadium : (jeżeli dotyczy) 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2.Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: nie dotyczy
10) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena ofertowa brutto - 100%

11) miejsce i termin składania ofert:

W siedzibie zamawiającego:
Sekretariat Gryfickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice
do dnia 28.06.2007 r. do godz. 1000

12) Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest : Wincenty Heilik tel. (091) 38 43051

13) miejsce i termin otwarcia ofert:

W siedzibie zamawiającego:
Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice
dnia 28.06.2007 r. do godz. 1030

14) termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 28.07.2007 r.
15) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

16) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
nie dotyczy

17) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

nie dotyczy - Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Prezes Zarządu

Tadeusz Wierzchowski

Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Wiejska 8 72-300 Gryfice

Gryfice, dnia 12.06.2007r. Data upublicznienia: 512 czerwiec 2007r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 og_oszenie_o_przetargu_nieograniczonym.doc 2007-06-12 15:25:56 45,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-06-12 15:25:56 30KB 96 razy
2 specyfikacja_techniczna.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-06-12 15:26:05 16KB 107 razy
Wynik postępowania
1 uniewaznienie_postepowania-kolorystyka_elewacji_W_Polskiego_107.doc 2007-07-06 12:31:01 21KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 12-06-2007 15:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-06-2007
Ostatnia aktualizacja: Daniel Igielski 06-07-2007 12:31