Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z odwodnieniem i kanalizacją deszczową przy ul. Sportowej w Gryficach II


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Oficjalna nazwa i adres zamawiającego:

1) Gmina Gryfice, ul. Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice

2)Do kontaktów: Krzysztof Kałęcki tel.(0-91) 38 415-86,fax (091) 38-436-42

Mirosław Tyburski tel. (091) 38 770-30, fax (091) 38-436-42

3) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. 1)

oraz na stronie internetowej www.bip.gryfice.eu

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) Opis

1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z odwodnieniem i kanalizacją deszczową w Gryficach przy ul. Sportowej na działce nr 232

1.2) Opis przedmiotu zamówienia: j.w.

1.3.) Wspólny słownik zamówień (CPV): (CPV 45212221-1)

1.4) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) Wielkość lub zakres zamówienia: od 14 000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 15 maja 2008 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

1) Wymagane wadium: 8.000,00 zł wniesione do 10.10.2007 r. do godz. 11.00

2) Warunki uczestnictwa

2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

zgodnie ze SIWZ.

SEKCJA IV: TRYBY

1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

cena ofertowa brutto - 100%

3) Informacje administracyjne

3.1) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

10.10.2007 godzina 11:00.

3.3) Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 10.10.2007, godzina 11:15, Urząd Miejski w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, pokój Nr 102, I piętro.

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

1) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.doc 2007-09-19 14:06:29 25KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_i_zal.zip Po terminie otwarcia ofert 2007-09-19 14:06:29 3,0MB 95 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Wyjasnienie_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-09-28 10:40:44 15,8KB
2 Modyfikacja_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-10-03 08:54:15 15,7KB
3 Obowiazujaca_Specyfikacja_Techniczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-10-03 08:54:31 348,5KB
Odwołania
1 Protest.doc 2007-10-04 12:07:04 7,8MB
2 Odpowiedz.pdf 2007-10-04 12:07:19 29,2KB
Wynik postępowania
1 Wynik_postepowania.pdf 2007-10-23 10:18:30 17,1KB
2 Udzielenie_zamowienia.pdf 2007-11-06 12:34:07 13,2KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 19-09-2007 14:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Szredziński 19-09-2007
Ostatnia aktualizacja: Daniel Igielski 06-11-2007 12:34