Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zmiana sposobu użytkowania budynku koszarowego na budynek mieszkalny wielorodzinny


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Oficjalna nazwa i adres zamawiającego:

1) Gmina Gryfice, ul. Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice

2)Do kontaktów: Mirosław Tyburski tel. (091) 38 770-30, fax (091) 38-436-42

Krzysztof Kałęcki tel.(0-91) 38 415-86,fax (091) 38-436-42

3) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. 1)

oraz na stronie internetowej www.bip.gryfice.eu

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) Opis

1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Zmiana sposobu użytkowania budynku koszarowego na budynek mieszkalny wielorodzinny”

1.2) Opis przedmiotu zamówienia: j.w.

1.3.) Wspólny słownik zamówień (CPV): ( 45000000-7)

1.4) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) Wielkość lub zakres zamówienia: od 14 000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 listopada 2008 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

1) Wymagane wadium: 100.000,00 zł wniesione do 16.10.2007 r. do godz. 11.00

2) Warunki uczestnictwa

2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

zgodnie ze SIWZ.

SEKCJA IV: TRYBY

1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

cena ofertowa brutto - 70%

przerób do końca 2007 r. - 30%

3) Informacje administracyjne

3.1) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

16.10.2007 godzina 11:00.

3.3) Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 16.10.2007, godzina 11:15, Urząd Miejski w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, pokój Nr 102, I piętro.

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

1) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie.doc 2007-09-26 09:03:01 25KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_i_zal.zip Po terminie otwarcia ofert 2007-09-26 09:03:01 513,4KB 78 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Modyfikacja_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-10-02 14:21:29 15,9KB
2 Wyjasnienie1.zip Po terminie otwarcia ofert 2007-10-12 14:52:49 2,4MB
3 Wyjasnienie2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-10-15 14:01:02 17,2KB
Wynik postępowania
1 Wynik_postepowania.pdf 2007-10-23 10:19:30 20,9KB
Udzielenie zamówienia
1 Udzielenie_zamowienia.pdf 2007-12-03 12:24:26 13,1KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 26-09-2007 09:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Szredziński 26-09-2007
Ostatnia aktualizacja: Daniel Igielski 03-12-2007 12:24