Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wymianę pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi budynku mieszkalnego przy ulicy Armii Krajowej nr 1 w Gryficach


Numer sprawy nadany przez zamawiającego: TBS Gryfice sp. z o.o 11/2007

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

na

„Wymianę pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi budynku mieszkalnego przy ulicy Armii Krajowej nr 1 w Gryficach”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego naWymianę pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi budynku mieszkalnego przy ulicy Armii Krajowej nr 1 w Gryficach”

 1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
  Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
  Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
  ul. Wiejska 8

  72-300 Gryfice

  2) Określenie trybu zamówienia:
  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej od 14 000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych
  3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.urzad.gryfice.eu
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępna na pisemny wniosek w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 12
  4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

  Wspólny Słownik Zamówień ( CPV):

45261210-9 prace dotyczące krycia dachów

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6) Wielkość i zakres zamówienia:

Roboty budowlane wykonania wymiany pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi budynku mieszkalnego przy ulicy Armii Krajowej nr 1 w Gryficach zgodnie z dokumentacją projektową .

Zakres prac :

 • wymiana pokrycia dachowego z dachówki zakładkowej technologii tradycyjnej na karpiówkę ceramiczna w koronkę - 291,80 m2

 • wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe z cynku - 34,00 m

 • wykonanie obróbek blacharskich przy kominach - 20,10 m2

 • wymian rur spustowych z blachy na rury okrągłe z blachy cynkowej śr. 150 mm- 13,00 m

 • wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szerokości powyżej 25 cm z blachy cynkowej- 26,00 m2

 • impregnacja grzybobójcza drewna - 290,00 m2

 • przemurowanie kominów 3,26 m3

 • wykonanie rusztowania przy kominach, ponad 0,5 m3 w/ miejsce- 4 szt

 • osadzenie okienek w połaci dachowej- 6 szt

 • wzmocnienie krokwi deskami grubości 32 mm, nabicie desek dwustronne - 58 m

 • wymiana zniszczonej podbitki okapów z desek profilowanych grubości 25 mm- 27 m2

 • wywiezienie gruzu- 3,5 m3

 

7) Termin wykonania zamówienia: do 2 miesiące od daty podpisania umowy
8) O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 i 2 - ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formularzem "spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach
Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania

9) Informacja na temat wadium : (jeżeli dotyczy) 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2.Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: nie dotyczy
10) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena ofertowa brutto - 100%
11) miejsce i termin składania ofert:
W siedzibie zamawiającego:
Sekretariat Gryfickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice
do dnia 12.10.2007 r. do godz. 1000
12) Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest : Wincenty Heilik tel. (091) 38 43051
13) miejsce i termin otwarcia ofert:
W siedzibie zamawiającego:
Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice
dnia 12.10.2007 r. do godz. 1030

14) termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 12.11.2007 r.
15) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

16) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
nie dotyczy
17) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

nie dotyczy - Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Prezes Zarządu

Tadeusz Wierzchowski

Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Wiejska 8 72-300 Gryfice

Gryfice, dnia 27.09.2007r. Data upublicznienia: 27 września 2007r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_o_przetargu_nieograniczonym.doc 2007-09-27 14:22:07 34,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-09-27 14:22:07 174,5KB 73 razy
2 specyfikacja_techniczna.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-09-27 14:22:22 15KB 87 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_o_wyborze_oferty-na_wymiane_pokrycia_dachowego-ul_Armii_Krajowej_nr_1_w_Gryficach.doc 2007-10-16 13:26:13 12KB
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.doc 2007-10-24 12:51:29 16,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 27-09-2007 14:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-09-2007
Ostatnia aktualizacja: Daniel Igielski 24-10-2007 12:51