Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Gryfice


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym


Burmistrz Gryfic ogłasza przetarg nieograniczony na:

„UDZIELENIE I OBSŁUGĘ DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO
DLA GMINY GRYFICE”

 1. Nazwa i adres zamawiającego.

Gmina Gryfice,Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice,

Osobą upoważnioną do udzielania informacji w zakresie przedmiotu zamówienia jest Janina Borowiecka, tel. 0-91 38-420-26, fax 0-91 38-436-42

 1. Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

 2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.bip.gryfice.eu

 1. Określenie przedmiotu zamówienia

Według Wspólnego słownika Zamówień - CPV: 66-13-00-00-0

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na udzieleniu i obsłudze długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3 000 000 zł (trzy miliony złotych) dla Gminy Gryfice zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 1. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

 1. Termin wykonania zamówienia

Przewidywany termin uruchomienia kredytu - 2 październik 2006r.

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w rozdziale II pkt 5 SIWZ

Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń o których mowa w rozdziale II pkt 6 SIWZ

 

 

 1. Informacja na temat wadium

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 5.000,00zł. Szczegółowe informacja w rozdziale II pkt 8 SIWZ

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Ocena oferta zostanie przeprowadzona na podstawie kryterium ceny.

 1. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego tj. Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, sekretariat pokój nr 103, I piętro.
Termin składania ofert upływa 20.09.2006 r. o godz. 9.00

 1. Termin związania ofertą

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni , termin rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 1. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

15. Informacja na temat miejsca i terminu otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi 20.09.2006 r. o godz. 9.15 w siedzibie Zamawiającego tj. Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, sali nr 102, I piętro.

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_o_przetargu_nieograniczonym_-_kredyt.doc 2006-09-08 09:39:37 24KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ-kredyt.doc Po terminie otwarcia ofert 2006-09-08 09:39:37 28KB 102 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Modyfikacja_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2006-09-11 16:12:46 19KB
2 Pytania_i_odpowiedzi.doc Po terminie otwarcia ofert 2006-09-18 10:02:43 20KB
Wynik postępowania
1 informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.doc 2006-10-04 11:10:06 19,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 08-09-2006 09:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-09-2006
Ostatnia aktualizacja: - 08-09-2006 09:39