Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wykonanie remontu świetlicy w m. Rybokarty


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Gryfice, Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ:

www.bip.gryfice.eu

4. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie remontu świetlicy w m. Rybokarty.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

6. Termin wykonania zamówienia:

Ustala się termin realizacji zamówienia - 2 miesiące od daty zawarcia umowy.

7. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW: 7.1. Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 7.1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 7.1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wy­konania Zamówienia 7.1.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie Zamówienia, 7.1.4. nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy, 7.2. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i zaświadczeń. Ocena dokonana zostanie przez komisję przetargową na formularzu DRUK ZP - 17 na zasadzie spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z ubiegania się o zamówienie publiczne o czym zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykluczonego Wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę wykonawcy, który został wykluczony z postępowania, uznaje się za odrzuconą.

8. Informacje na temat wadium:

Wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) należy wnieść do dnia 06.10.2008 r. do godz. 10.30. Wadium wnoszone w postaci pieniężnej należy wnieść w formie przelewu na konto w Banku Spółdzielczym w Gryficach nr 02937600010000054720010013. O wniesieniu wadium w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena ofertowa brutto - 100%

10. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice,
pokój nr 103 (sekretariat) do dnia
06.10.2008 r. do godz. 11.00.

11. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, pokój nr 102 w dniu 06.10.2008 r. o godz. 11.15.

12. Termin związania ofertą:

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:

Nie dotyczy.

15. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej:

Nie dotyczy.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie.doc 2008-09-16 15:21:03 18,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 przetarg.zip Po terminie otwarcia ofert 2008-09-16 15:21:03 1,0MB 106 razy
Wynik postępowania
1 Wynik_postepowania.pdf 2008-10-13 13:28:10 26,4KB
Udzielenie zamówienia
1 Udzielenie_zamA_wienia.pdf 2008-10-24 10:15:51 47,8KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 16-09-2008 15:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-09-2008
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Szredziński 24-10-2008 10:15