Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 283/2005 z dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczo


ZARZĄDZENIE BURMISTRZA GRYFIC

Nr 283/2005 z dnia 14.01.2005 r.

w sprawie:

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji
w 2005 r. w drodze
zlecenia.

Na podstawie art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm./ zarządza się, co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2005 r. w drodze zlecenia. Ogłoszenie stanowi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Ogólno Administracyjnemu Urzędu Miejskiego w Gryficach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ GRYFIC

Andrzej SZCZYGIEŁ

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Gryfic

Na podstawie: art. 7 ust.1 pkt 10 Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm./, Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zm./ oraz art. 13 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2003 Nr 96 poz. 873 ze zm./,

BURMISTRZ GRYFIC

ogłasza konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2005 roku w drodze zlecenia

 1. Zadanie Nr 01/2005
  Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie: piłki nożnej seniorów, juniorów, trampkarzy na terenie Gryfic - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi
  65.500,00 zł;

 2. Zadanie Nr 02/2005
  Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi
  14.000,00 zł;

 3. Zadanie Nr 03/2005
  Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie: piłki nożnej seniorów, juniorów, trampkarzy na terenie Trzygłowa - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi
  13.000,00 zł;

 4. Zadanie Nr 04/2005
  Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie: piłki nożnej seniorów, juniorów, trampkarzy na terenie Prusinowa - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi
  13.000,00 zł;

 5. Zadanie Nr 05/2005
  Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie sportów strzeleckich na terenie Strzelnicy Miejskiej w Gryficach - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi
  6.000,00 zł;

 6. Zadanie Nr 06/2005
  Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie sportów strzeleckich na terenie strzelnicy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryficach - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi
  10.000,00 zł;

 7. Zadanie Nr 07/2005
  Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie lekkoatletyki - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 7.000,00 zł;

 8. Zadanie Nr 08/2005
  Organizacja współzawodnictwa sportowego na terenie Gminy Gryfice dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi
  12.000,00 zł;

 9. Zadanie Nr 09/2005
  Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie brydża sportowego - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi
  1.000,00 zł;

 10. Zadanie Nr 10/2005
  Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie sportu szachowego - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi
  3.500,00 zł;

 11. Zadanie Nr 11/2005
  Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie rozgrywek piłki nożnej oldbojów - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi
  2.000,00 zł.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, ze. zm./ wykaz zadań przeznaczonych do realizacji oraz zestawienie przyznanych kwot dotacji na realizację zleconych zadań z zakresu kultury fizycznej w roku 2005, są przeznaczone do realizacji w drodze zlecenia w okresie od - zgodnie z zawartą umową - do 31 grudnia 2005 r.

Warunki i zasady przyznawania dotacji oraz składania ofert:

 1. O przyznanie dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki mogą ubiegać się podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku - w rozumieniu ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm./ oraz prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. /Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm./, które:

  1. przedstawią ofertę wykonania wyodrębnionego zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy;

  2. prowadzą statutową działalność obejmującą swoim zakresem zadanie będące przedmiotem zlecenia.

 2. Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację zadania zleconego powinien złożyć ofertę zawierającą w szczególności:

  1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

  2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

  3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

  4. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;

  5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających wykonanie zadania, w tym wysokość środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł z zastrzeżeniem iż ewentualna dotacja celowa nie może przekroczyć 90 % kosztów realizacji całego zadania dotacji uzyskanych z Gminy;

  6. imienną listę członków stowarzyszenia według stanu na dzień 31.12.2004 r.;

  7. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania;

  8. potwierdzone kopie dokumentów dotyczących rejestracji;

  9. aktualny statut lub regulamin;

  10. potwierdzoną kopię nadania numeru REGON;

  11. potwierdzoną kopię nadania NIP;

  12. potwierdzoną kopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje trenerskie inne specjalistyczne uprawniające do prowadzenia zorganizowanych zajęć sportowych;

  13. wskazanie osoby odpowiedzialnej za realizację zadania.

 3. Dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej, bierze się pod uwagę:

  1. możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, w tym wysokość środków własnych gwarantowanych przez podmiot przedstawiający ofertę realizacji zadania;

  2. kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

  3. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;

  4. wiarygodność, rzetelność i terminowość rozliczeń;

  5. dotychczasową współpracę z lokalnym samorządem, placówkami oświatowymi, opinie i rekomendacje;

  6. czasokres funkcjonowania danego podmiotu na danym terenie.

 4. Podmioty zamierzające wspólnie realizować zadanie mają prawo na mocy stosownej umowy wielostronnej razem ubiegać się o realizację danego zadania i otrzymanie na ten cel dotacji, przy czym ofertę na realizację zadania składa jeden podmiot określony w umowie wielostronnej, z którym jest ona zawierana. Jest on ponadto zobowiązany do rozliczenia dotacji oraz sporządzania sprawozdań z realizacji zadania.

 5. Składanie ofert na realizację zadań następuje w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie Zarządzenia, na druku stanowiącym do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 29 października 2003 r. /Dz. U. Nr 193, poz. 1891/ w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

 6. Oferty składać należy w kancelarii Urzędu Miejskiego w Gryficach Pl. Zwycięstwa 37, pok. 104 lub przesłać pocztą. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 14 lutego 2005 r..

 7. Oferta podlega otwarciu od momentu złożenia.

 8. Osobą uprawnioną do kontaktu z Podmiotami jest - Henryk CHMIEL - wydział promocji, tel. 38-770-28, e-mail: chmiel@umgryfice.pl

 9. Wyniki wyboru ofert ogłaszane są w formie zarządzenia, w których podaje się kto i na jakich zasadach złożył ofertę oraz czynniki decydujące o wyborze najkorzystniejszej oferty. Jawność realizowana jest przez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wyłożenie do wglądu w Wydziale Promocji przez okres 1 miesiąca od daty dokonania wyboru.

BURMISTRZ GRYFIC

Andrzej SZCZYGIEŁ

Informacja o realizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym

Lp.

NAZWA KLUBU

Wysokość dotacji w roku 2003

Wysokość dotacji w roku 2004

1

Miejski Klub Strzelectwa Sportowego

„BASZTA” - strzelectwo

15.111

12.000

2

Klub Strzelectwa Sportowego
„BASZTA LOK” - strzelectwo

0

4.000

3

LZS

„BŁĘKITNI” - Trzygłów - piłka nożna

8.060

10.000

4

Powiatowy Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy „CHROBRY” - lekkoatletyka

9.430

7.000

5

Gminny Uczniowski Klub Sportowy „GRYF” - zawody sportowe dla dzieci młodzieży i dorosłych

0

12.000

6

Ludowy Klub Sportowy

„NASIENNIK” - tenis stołowy

16.800

14.000

7

Klub Piłkarski

„OLDBOY” - piłka nożna

0

2.000

8

LZS

„ORZEŁ” - Prusinowo - piłka nożna

12.946

13.000

9

Klub Sportowy

„RZEMIEŚLNIK” - brydż sportowy

1.000

1.000

10

Miejski Klub Sportowy

„SPARTA” - piłka nożna

64.200

65.500

11

Uczniowski Klub Sportowy

„SZACH” - szachy

0

3.500

Sporządził: Henryk Chmiel

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 21-02-2005 10:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-02-2005
Ostatnia aktualizacja: - 21-02-2005 10:20