Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 282/2005 z dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie utrzymania gminnych urządzeń komunalnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gryficach


ZARZĄDZENIE Nr 282 /2005 r.

Burmistrza Gminy Gryfice

z dnia 14.01.2005 r.

w sprawie: utrzymania gminnych urządzeń komunalnych przez Zakład Gospodarki

Komunalnej w Gryficach.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 oraz art. 60 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142 poz.1591, zmiany Dz.U.z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806).

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powierzam Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Gryficach utrzymanie gminnych urządzeń komunalnych.

W roku 2005 przeznacza się na ten cel ogółem : 1.292.000 zł

a) utrzymanie dróg gminnych 640.000 zł

b) utrzymanie zieleni miejskiej 210.000 zł

c) utrzymanie obiektów rekreacyjnych 162.000 zł

d) utrzymanie studni, melioracji i szaletu 40.000 zł

f) utrzymanie cmentarzy 110.000 zł

e) oczyszczanie miasta 130.000 zł

§ 2

Ustalam następujące zakresy rzeczowe do wykonania w ramach środków o których mowa

w § 1 , jak w załącznikach do zarządzenia:

a) utrzymanie dróg gminnych - załącznik nr 1

b) utrzymanie zieleni miejskiej - załącznik nr 2 i nr 2A,

c) utrzymanie obiektów rekreacyjnych - załącznik nr 3,

d) utrzymanie studni , melioracji i szaletu - załącznik nr 4 i 4 A,

e) utrzymanie cmentarzy - załącznik nr 5

f) oczyszczanie miasta - załącznik nr 6 i 6 A

§ 3

1. Roboty wymienione w załącznikach nr 1, 2, 2A , 3, 4., 4A oraz 6 i 6A rozliczane będą wg

faktycznie poniesionych kosztów.

2. Roboty wymienione w załączniku nr 5 finansowane będą z uzyskanych dochodów z tego

tytułu, a rozliczanie dochodów i wydatków odbywać się będzie na podstawie sprawozdań

kwartalnych (zgodnie z załącznikiem).

3. Zakład Gospodarki Komunalnej otrzymywał będzie wynagrodzenie za roboty o których

mowa w ust.1 w okresach miesięcznych na podstawie faktur VAT, do których winno być

załączone zestawienie robót wykonanych w okresie którego dotyczy faktura.

Dopuszcza się fakturowanie dwa razy w miesiącu, w połowie i na koniec miesiąca, jak

również fakturowanie zaliczkowe. Ustala się termin płatności na 10 dni od daty złożenia

faktury.

§ 4

Zakład Gospodarki Komunalnej odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek nie wykonania lub nienależytego wykonania prac wymienionych w § 2.

Zobowiązany jest również do zapłaty wszelkiego rodzaju kar i grzywien nakładanych przez organy kontrolujące.

§ 5

Wskazany przedstawiciel Urzędu Miejskiego będzie nadzorował realizację niniejszego Zarządzenia łącznie z prawem wglądu do dokumentów źródłowych będących podstawą

ustalenia kosztów wykonania zakresu rzeczowego.

§ 6

Zakresy rzeczowe o których mowa w § 2 mogą ulec zmianie w każdym czasie w ramach środków o których mowa w § 1.

Na ewentualne zwiększenie zakresu rzeczowego przeznaczone zostaną dodatkowe środki.

§ 7

Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia czynię Dyrektora Zakładu Gospodarki

Komunalnej w Gryficach.

§ 8

Zakres wykonania robót objętych zarządzeniem określam na czas od 1 stycznia do

31 grudnia 2005 r.

Burmistrz Gminy

Andrzej Szczygieł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 21-02-2005 10:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-02-2005
Ostatnia aktualizacja: - 21-02-2005 10:20