Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 443/2005 Burmistrza Gryfic z dnia 18.10.2005r. w sprawie zmiany układu wykonawczego na 2005 rok


ZARZĄDZENIE NR 443/2005

BURMISTRZA GRYFIC

Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2005 ROKU

w sprawie zmiany układu wykonawczego na 2005 rok

Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz.148, z późniejszymi zmianami), oraz uchwały Rady Miejskiej w Gryficach Nr XXX/291/2005
z dnia 18 października 2005 r., Burmistrz Gryfic zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2005 zgodnie z załącznikiem.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

       • Burmistrz Gryfic

Andrzej Szczygieł

      • ZAŁĄCZNIK

       • Do Zarządzenia Nr 443/2005

Burmistrza Gryfic

z dnia 18 października 2005 roku

        • ZMIANY UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU

GMINY NA ROK 2005

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2005 rok
o kwotę 82.347 z tego:

   • Dział

   • Rozdział

§

   • Kwota [zł]

   • Transport i łączność - Drogi publiczne gminne

   • 600

   • 60016

0690

   • 675

Skarbnik Gminy

Administracja publiczna - Urzędy gmin

   • 750

   • 75023

0830

   • 12.000

Skarbnik Gminy

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Straż Miejska

   • 754

   • 75416

0570

   • 500

Kom. Straży Miejskiej w Gryficach

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

   • 756

   • 75616

0690

   • 600

Skarbnik Gminy

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

   • 756

   • 75618

0490

   • 5.500

Skarbnik Gminy

0910

   • 2.802

Razem rozdział 75618

   • 8.302

 • Razem dział 756

   • 8.902

Różne rozliczenia - Różne rozliczenia finansowe

   • 758

   • 75814

0920

   • 9.500

Skarbnik Gminy

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Pozostała działalność

   • 853

   • 85395

2700

   • 27.440

Skarbnik Gminy

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Biblioteki

   • 921

   • 92116

2020

   • 23.330

Skarbnik Gminy

  • RAZEM

   • 82.347

2. Zwiększa się dochody budżetu gminy dotyczące zadań zleconych na 2005 rok
o kwotę 84.469 z tego:

   • Dział

   • Rozdział

§

   • Kwota [zł]

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

   • 751

   • 75107

2010

   • 44.254

Skarbnik Gminy

   • Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Wybory do Sejmu i Senatu

   • 751

   • 75108

2010

   • 40.215

Skarbnik Gminy

Razem dział 751

   • 84.469

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2005 rok o kwotę 370.946 zł z tego:

   • Dział

   • Rozdział

§

   • Kwota [zł]

Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

   • 700

   • 70005

4590

   • 2.400

Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami
i Ochrony Środowiska

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

   • 756

   • 75647

4300

   • 10.000

Sekretarz Gminy

Oświata i wychowania - Szkoły Podstawowe

   • 801

   • 80101

6050

   • 183.572

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej

Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej - Pozostała działalność

   • 853

   • 85395

4010

   • 5.840

Zastępca Burmistrza Gryfic

4110

   • 1.017

4120

   • 143

4210

   • 7.752

4270

   • 1.500

4300

   • 2.340

4430

   • 200

6060

   • 21.648

Razem dział 853

   • 40.440

Edukacja opieka wychowawcza - Świetlice szkolne

   • 854

   • 85401

4010

   • 6.500

Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych

4110

   • 1.170

4120

   • 160

Edukacja opieka wychowawcza - Świetlice szkolne - Świetlica przy Szkole Podstawowej w Trzygłowie

   • 854

   • 85401

4010

   • 6.500

Dyr. Szkoły Podstawowej w Trzygłowie

4110

   • 1.170

4120

   • 160

Razem dział 854

   • 7.830

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Gospodarka odpadami

   • 900

   • 90002

6060

   • 70.000

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej oraz Dyr. Zakładu Gospodarki Komunalnej

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

   • 921

   • 92109

2480

   • 29.190

Sekretarz Gminy

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Biblioteki

   • 921

   • 92116

2480

   • 23.330

Sekretarz Gminy

Razem dział 921

   • 52.520

Kultura fizyczna i sport - Pozostała działalność

   • 926

   • 92695

6059

   • 4.184

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej

  • RAZEM

   • 370.946

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy dotyczące zadań zleconych na 2005 rok
o kwotę 84.469 z tego:

   • Dział

   • Rozdział

§

   • Kwota [zł]

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

   • 751

   • 75107

3030

   • 18.900

Sekretarz Gminy

4110

   • 1.400

4120

   • 180

4170

   • 15.424

4210

   • 7.150

4300

   • 200

4410

   • 1.000

Razem rozdział 75107

   • 44.254

   • Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Wybory do Sejmu i Senatu

   • 751

   • 75108

3030

   • 22.815

Sekretarz Gminy

4110

   • 798

4120

   • 113

4170

   • 7.205

4210

   • 6.105

4270

   • 1.200

4300

   • 1.386

4410

   • 593

Razem rozdział 75108

   • 40.215

Razem dział 751

   • 84.469

3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2005 rok o kwotę 70.038,60 zł z tego:

   • Dział

   • Rozdział

§

   • Kwota [zł]

Obsługa długu publicznego - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

   • 757

   • 75702

8070

   • 33.018,60

Skarbnik Gminy

Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe

   • 801

   • 80101

4010

   • 7.830

Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych

Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe - Szkoła Podstawowa w Trzygłowie

   • 801

   • 80101

4010

   • 7.830

Dyr. Szkoły Podstawowej w Trzygłowie

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność

   • 921

   • 92195

2820

   • 29.190

Sekretarz Gminy

RAZEM

   • 70.038,60

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 15-12-2005 12:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 15-12-2005 12:10