Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Klauzula informacyjna RODO - Urząd Stanu Cywilnego

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, z późn. zm.)

Administratorzy:

 1. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Gryficach, Pl. Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice – w zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w Urzędzie Stanu Cywilnego;

 2. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru;

 3. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska.

Kontakt i informacje o Inspektorze Ochrony Danych (IOD):

 1. IOD Gmina Gryfice: iod@urzad.gryfice.eu, tel. 91 38 53 259 lub w siedzibie Urzędu pok. 226 w godz. 7:30-11:30

 2. Ministerstwo Cyfryzacji: iod@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora lub poprzez formularz pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt

 3. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji: iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora

 4. Z każdym z wymienionych inspektorów ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają w jego zakresie działania.

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami ustawy ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska przez:

 1. Gminę Gryfice w celu wprowadzenia danych do rejestru, udostępniania z niego danych oraz prowadzenia ksiąg stanu cywilnego;

 2. Ministerstwo Cyfryzacji i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w celu prowadzenia rejestru elektronicznego;

w celu:

 1. sporządzenia: aktu urodzenia dziecka / aktu małżeństwa / aktu zgonu,

 2. przyjęcia oświadczeń: o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa / rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa / o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia /małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko / o zmianie imienia lub imion.

 3. wydania zaświadczenia: o stanie cywilnym / do zawarcia małżeństwa za granicą / o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego / wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego,

 4. wydania odpisu aktu stanu cywilnego,

 5. sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego

 6. realizacji wniosku: o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą / o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy / o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach / o zmianę imienia lub nazwiska,

 7. dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie,

 8. wydania dokumentów z akt zbiorowych,

 9. zameldowania,

 10. nadania numeru PESEL.

Odbiorcy Danych

Kierownik urzędu stanu cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także podmioty uprawnione na podstawie przepisów ustawowych. Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Udostępnienie danych

 1. służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych;

 2. osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny;

 3. osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody Pani /Pana zgody;

 4. jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą;

Okres przechowywania danych

Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:

 1. 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu urodzenia;

 2. 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.

Prawa podmiotów danych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

 2. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Źródło pochodzenia danych osobowych

Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące organy:

 1. kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany;

 2. kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska.

Dowolność lub obowiązek podania danych

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Leszek Wójcikiewicz 23-07-2019 10:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-07-2019
Ostatnia aktualizacja: Leszek Wójcikiewicz 23-07-2019 10:15