Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zawiadomienie o zwołaniu XLIII sesji RM w dn. 7.12.2021 r. o g. 10:00 2021-12-02 14:15
dokument Porządek obrad XLIII sesji RM z dn. 7.12.2021 g.10:00 2021-12-02 14:13
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2021 r 2021-12-02 13:58
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na l. 2021-2035 2021-12-02 13:57
dokument Projekt uchwały w spr. opłat za korzystanie z gminnego obiektu użyteczności publicznej - pływalnia w Gryficach przy ul. Sienkiewicza 2021-12-02 13:56
dokument Projekt uchwały w spr. ustanowienia wysokości i zasad, na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Gryfice będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów dojazdu 2021-12-02 13:55
dokument Projekt uchwały w spr. ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Gminy Gryfice 2021-12-02 13:54
dokument Projekt uchwały w spr. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gryfic 2021-12-02 13:53
dokument Projekt uchwały w spr. przyjęcia ?Programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2021? 2021-12-02 13:52
dokument Projekt uchwały w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 2021-12-02 13:51
dokument Projekt uchwały w spr. ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Gryfice 2021-12-02 13:50
dokument Projekt uchwały w spr. wyboru metody za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na nieruchomościach zamieszkałych i mieszanych położonych na terenie Gminy Gryfice 2021-12-03 08:51
dokument Projekt uchwały w spr. pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021-12-02 13:46
dokument Projekt uchwały w spr. postanowienia o odbieraniu odpadów od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy 2021-12-02 13:45
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej nr 102/3 (udział 3/4) położonej w miejscowości Borzyszewo w obrębie geodezyjnym Borzyszewo na rzecz współwłaściciela nieruchomości 2021-12-02 13:41
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany Uchwały Nr XXXVI/367/2021 Rady Miejskiej w Gryficach w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Kukań oznaczonych geodezyjnie jako działki numer 48/1 i 48/2 2021-12-02 13:40
dokument Projekt uchwały w spr. nadania nazwy Rondo im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2021-12-02 13:38
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą 2021-12-02 13:37
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2021-12-03 08:55