Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gryfice za rok 2021

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gryfice za rok 2021

I. Wstęp

Gmina Gryfice zlokalizowana jest w północno-zachodniej części Polski w województwie zachodniopomorskim w powiecie gryfickim. W skład Gminy wchodzi miasto Gryfice i 31 sołectw. Całkowita powierzchnia Gminy wynosi 261,3 km2, liczba ludności na koniec roku 2021 wynosiła – 21 937 osób (w tym na wsi 7 113 osób, w mieście 14 824 osób).

II. System gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gryfice w 2021 roku

1. Zasady ogólne

Rok 2021 był kontynuacją funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zapoczątkowanego w połowie roku 2013. Uchwałą z dnia 30 października 2020 r. Rady Miejskiej w Gryficach nr XXVII/277/2020 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Uchwała oddzieliła z systemu gospodarki odpadami posesje niezamieszkałe. Posesje te winny zawrzeć indywidualne umowy z firmami odbierającymi odpady komunalne. Gmina w zamian za opłatę z tytułu złożonej deklaracji organizuje odbiór i zagospodarowanie odpadów. Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami obejmują:

 1. odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
 2. utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 3. obsługę administracyjną systemu.

Odbiór odpadów realizowany był przez przedsiębiorstwo wyłonione w ramach przetargu, który odbył się w IV kwartale 2019 r. i dotyczył odbioru odpadów z posesji tzw. zamieszkałych i niezamieszkałych na okres 2 lat. tj. do 31.12.2021r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jednym z zadań gminy jest dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

2. Gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie 01.01.2021-31.12.2021 r.

a) informacje ogólne

Z dniem 01.07.2013 Gmina Gryfice przejęła obowiązki odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Zobowiązuje to mieszkańców do ponoszenia opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Wysokość miesięcznej opłaty została zadeklarowana przez każdego właściciela nieruchomości w deklaracji, którą należało złożyć do Burmistrza Gryfic w terminie do 15 maja 2013r. W ramach tej opłaty gmina ma obowiązek odebrać i unieszkodliwić każda ilość odpadów wytworzonych przez gospodarstwa domowe oraz zadeklarowane ilości odpadów z obiektów w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Dodatkowo opłata pokrywa utworzenie i funkcjonowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) jak również pokrywa koszty związane z obsługą administracyjną systemu. W przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących posesje istnieje obowiązek złożenia tzw. korekty deklaracji na odbiór odpadów określającej wysokość opłaty do stanu faktycznego.

Zadania z zakresu odbioru odpadów w roku 2021 realizowane były przez Firmę Handlowo Usługową Grabowiecki Sp. z o.o.

b) wysokość opłaty i terminy wpłat

Od 1 stycznia 2021 r. zmieniono metodę ustalania opłaty Uchwałą Nr XXVII/279/2020 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki opłaty na nieruchomościach zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gryfice.

Ustalono następujące stawki opłaty:

 • 7,50 zł za 1m3 zużytej wody z danej posesji – jeżeli dotrzymano obowiązek selektywnej zbiórki.
 • 22,50 zł za 1m3 zużytej wody z danej posesji – jeżeli nie został dotrzymany obowiązek selektywnej zbiórki.

Opłaty za gospodarowanie odpadami należy wnosić do końca każdego miesiąca za dany miesiąc. Opłaty można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na konto podane w deklaracji oraz na stronie internetowej www.odpady.gryfice.eu.

c) zasady segregacji odpadów odbieranych sprzed posesji

Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską regulaminem utrzymania porządku i czystości odpady komunalne zbierane selektywnie, należy gromadzić w następujący sposób:

 • odpady biodegradowalne - wrzucamy do pojemników oznaczonych napisem "odpady biodegradowalne" lub do brązowych worków,
 • odpady szklane – wrzucamy do pojemników oznaczonych napisem "szkło" lub do zielonych worków,
 • odpady tworzyw sztucznych i metali - wrzucamy do pojemników oznaczonych napisem "tworzywa sztuczne" lub do żółtych worków,
 • odpady papieru i tektury – wrzucamy do pojemników oznaczonych napisem "papier i tektura" lub do niebieskich worków,
 • odpady resztkowe zmieszane – wrzucamy do pojemników z napisem "zmieszane" lub do czarnych worków.

Z dniem 01.01.2021 r. nie ma już możliwości wyboru opłaty za niesegregowanie odpadów.

d) odbiór pozostałych odpadów w punkcie PSZOK

Na terenie Gminy funkcjonuje od sierpnia 2015 PSZOK na ul. Niekładzkiej 4 przy firmie F.H.U Grabowiecki. Punkt przyjmuje odpady selektywnie:

 1. szkło,
 2. metale, w tym odpady opakowaniowe z metali,
 3. tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych,
 4. odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 5. papier i tektura,
 6. bioodpady,
 7. odpady niebezpieczne,
 8. przeterminowane leki,
 9. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 10. przeterminowane chemikalia (m. in. pozostałości/resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz puste opakowania po nich; rozpuszczalniki, środki czyszczące specjalnego użycia, substancje do wybielania plam i opakowania po nich);
 11. zużyte baterie i akumulatory;
 12. zużyte świetlówki, lampy żarowe, halogenowe;
 13. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 14. meble oraz inne odpady wielkogabarytowe;
 15. zużyte opony;
 16. odpady budowlane i rozbiórkowe (czysty gruz betonowy, ceglany);
 17. odpady tekstyliów i odzieży.

3. Uchwały dot. gospodarki odpadami komunalnymi podjęte w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

W roku 2021 podjęto następujące uchwały:

 • Uchwała Nr XLIII/436/2021 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
 • Uchwała Nr XLIII/435/2021 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 7 grudnia 2021 r.w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Uchwała NR XLIII/434/2021 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na nieruchomościach zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gryfice.
 • Uchwała NR XLIII/433/2021 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Gryfice.

III. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gryfice za rok 2021.

1. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów przeznaczonych do składowania.

Na terenie Gminy Gryfice nie ma możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Odpady odebrane z terenu Gminy trafiają do Instalacji Komunalnej w Słajsinie.

2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

 Gmina Gryfice posiada dokumentację technicznej na budowę gminnego PSZOK na terenie oczyszczalni ścieków w Gryficach.

3. Dane dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi (zgodnie z zapisami art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach):

a) koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. 6 056 349 zł (w tym utrzymanie PSZOK – 84 000 zł)

b) liczba mieszkańców (dane na koniec 2021 r.)

 • ilość mieszkańców wg. danych meldunkowych – 21 937
 • ilość złożonych deklaracji na odbiór odpadów – 4 986 szt.

c) liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1. Brak.

d) ilość odpadów komunalnych wytworzonych w roku 2021 na terenie Gminy Gryfice:

 1. Opakowania z papieru i tektury (Kod odpadu 15 01 01) - 432,74 Mg
 2. Opakowania z tworzyw sztucznych (Kod odpadu 15 01 02) - 595,10 Mg
 3. Opakowania ze szkła (Kod odpadu 15 01 07) - 529,58 Mg
 4. Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (Kod odpadu 17 01 01) - 33,58 Mg
 5. Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 (Kod odpadu 17 01 07) - 1,61 Mg
 6. Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 (Kod odpadu 17 09 04) - 63,8 Mg
 7. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200103 i 200121 zawierające niebezpieczne składniki (Kod odpadu 20 01 35*) - 14,144 Mg
 8. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200103 i 200121 zawierające niebezpieczne składniki (Kod odpadu 20 01 36) - 12,276 Mg
 9. Odpady zielone ulegające biodegradacji (Kod odpadu 20 02 01) - 1 025,16 Mg
 10. Zmieszane odpady komunalne (Kod odpadu 20 03 01) - 6 108,99 Mg
 11. Odpady wielkogabarytowe (Kod odpadu 20 03 07) - 577,28 Mg

Odpady zebrane selektywnie: 3 159,86 Mg. Łącznie odpady selektywne, remontowo budowlane, urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz odpady zmieszane: 9 394,254 Mg

e) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w roku 2021 Gmina Gryfice osiągnęła:

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 0% (osiągnięto poziom maksymalny),

f) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w roku 2021 Gmina Gryfice osiągnęła następujący poziom:

 • poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych wyniósł  25,95% przy minimalnym poziomie 20%.

g) ilość pozostałości z sortowania odpadów przeznaczonych do składowania.

 • Balast po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu komunalnych odpadów zmieszanych wyniósł w roku 2021 – 2 112,904 Mg.

IV. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

 1. należność - 5 205 476,69 zł
 2. wpłaty - 5 056 186,34 zł,
 3. zaległości na dzień 31.12.2021 r. - 149 290,35 zł.

V. Podsumowanie

Zgodnie z wymogami ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach z dniem 1 lipca 2013 roku Gmina Gryfice wprowadziła nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Rada Miejska w Gryficach podjęła wszystkie wymagane prawem uchwały. Z dniem 01.01.2021 r. segregacja odpadów stała się obowiązkiem ustawowym. Wg. danych z końca 2021 roku mieszkańcy Gminy złożyli 4986 deklaracje. Gmina osiągnęła poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych 25,95% przy minimalnym 20%. Osiągnięto również maksymalny poziom ograniczenia składowania masy odpadów biodegradowalnych.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Leszek Wójcikiewicz 28-04-2022 09:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Drążkowiak 28-04-2022
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Drążkowiak 28-04-2023 12:34