Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gryfice za rok 2022

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gryfice za rok 2022

Spis treści

 

    I. Wstęp.

      

    II. System gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gryfice w 2022 roku.

      

      1. Zasady ogólne.

      2. Gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie 01.01.2022 - 31.12.2022r.:

           a) informacje ogólne,

           b) wysokość opłaty i terminy wpłat,

           c) zasady segregacji odpadów odbieranych sprzed posesji,

           d) odbiór pozostałych odpadów w punkcie PSZOK.

            3. Uchwały dot. gospodarki odpadami komunalnymi podjęte w okresie

  01.01.2022 – 31.12.2022r.

    III. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gryfice za rok 2022.

       1. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów przeznaczonych do składowania.

       2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

       3. Dane dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi:

       a) koszty systemu gospodarowania odpadami,

       b) liczba mieszkańców,

       c) liczba właścicieli posesji, którzy nie zawarli umowy,

       d) ilość odpadów wytworzonych w 2022 r.

       e) osiągnie poziomy,

………f) ilość pozostałości z sortowania odpadów przeznaczonych do składowania

IV. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie 01.01.2022-31.12.2022r.  

    V. Podsumowanie.

 

I. Wstęp.

            Gmina Gryfice zlokalizowana jest w północno-zachodniej części Polski w województwie zachodniopomorskim w powiecie gryfickim. W skład Gminy wchodzi miasto Gryfice i 31 sołectw. Całkowita powierzchnia Gminy wynosi 261,3 km2 , liczba ludności na koniec roku 2022 wynosiła – 21 658 osób (w tym na wsi 7 214 osób, w mieście 14 444 osób).

 

II. System gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gryfice w 2022 roku.

1. Zasady ogólne.

            Rok 2022 był kontynuacją funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zapoczątkowanego w połowie roku 2013. Uchwałą z dnia 30 października 2020 r. Rady Miejskiej w Gryficach nr XXVII/277/2020 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Uchwała oddzieliła z systemu gospodarki odpadami posesje niezamieszkałe. Posesje te winny zawrzeć indywidualne umowy z firmami odbierającymi odpady komunalne. Gmina w zamian za opłatę z tytułu złożonej deklaracji organizuje odbiór i zagospodarowanie odpadów. Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami obejmują:

        ? odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,]

        ? utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

        ? obsługę administracyjną systemu.

            Odbiór odpadów realizowany był przez styczeń i luty na podstawie aneksu do poprzedniej umowy ze względu na brak ofert przetargowych. W ramach kolejnej edycji przetargu na 10 miesięcy roku 2022 wyłoniono Operatora, który odbierał odpady z posesji tzw. zamieszkałych i mieszanych w okresie 01.03.2022r. - 31.12.2022r.

       Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jednym z zadań gminy jest dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

2. Gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie 01.01.2022-31.12.2022 r.

a) informacje ogólne

            Opłata z tytułu gospodarowania odpadami pokrywa koszty odbioru, transportu, zagospodarowania odpadów, utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) jak również pokrywa koszty związane z obsługą administracyjną systemu. Opłaty są obliczane na podstawie zużycia wody na nieruchomości za poprzedni rok kalendarzowy. Mieszkańcy mogą zadeklarować posiadanie kompostownika, z tego tytułu przysługuje ulga za kompostowanie bioodpadów. Od dnia 01.01.2021 r. obowiązuje ustawowy obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

            Zadania z zakresu odbioru odpadów w roku 2022 realizowane były przez Firmę Handlowo Usługową Grabowiecki Sp. z o.o.

 

b) wysokość opłaty i terminy wpłat.

            Od 1 stycznia 2022r. w wyniku podjęcia Uchwały Nr XLIII/434/2021r. przez Radę Miejską w Gryficach z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki opłaty ustalono następujące stawki opłaty:

 • 10,50 zł za 1m3 zużytej wody z danej posesji – jeżeli dotrzymano obowiązek selektywnej zbiórki,
 • 31,50 zł za 1m3 zużytej wody z danej posesji – jeżeli nie został dotrzymany obowiązek selektywnej zbiórki.

Opłaty za gospodarowanie odpadami należy wnosić do końca każdego miesiąca za dany miesiąc. Opłaty można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na konto podane w deklaracji oraz na stronie internetowej www.odpady.gryfice.eu.

 

c) zasady segregacji odpadów odbieranych sprzed posesji

            Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską regulaminem utrzymania porządku i czystości odpady komunalne zbierane selektywnie, należy gromadzić w następujący sposób:

 • odpady biodegradowalne - wrzucamy do brązowych pojemników oznaczonych napisem "odpady biodegradowalne" lub do brązowych worków,
 • odpady szklane – wrzucamy do zielonych pojemników oznaczonych napisem "szkło" lub do zielonych worków,
 • odpady tworzyw sztucznych i metali - wrzucamy do żółtych pojemników oznaczonych napisem "tworzywa sztuczne" lub do żółtych worków,
 • odpady papieru i tektury – wrzucamy do niebieskich pojemników oznaczonych napisem "papier i tektura" lub do niebieskich worków,
 • odpady resztkowe zmieszane – wrzucamy do pojemników z napisem "zmieszane" lub do czarnych worków.

 

 

d) odbiór pozostałych odpadów w punkcie PSZOK.

Na terenie Gminy funkcjonuje od stycznia 2022 roku PSZOK na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków adres Stawno 18. Punkt przyjmuje odpady selektywnie:

 1. szkło,
 2. metale, w tym odpady opakowaniowe z metali,
 3. tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych,
 4. odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 5. papier i tektura,
 6. bioodpady,
 7. odpady niebezpieczne,
 8. przeterminowane leki,
 9. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 10. przeterminowane chemikalia (m. in. pozostałości/resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz puste opakowania po nich; rozpuszczalniki, środki czyszczące specjalnego użycia, substancje do wybielania plam i opakowania po nich);
 11. zużyte baterie i akumulatory;
 12. zużyte świetlówki, lampy żarowe, halogenowe;
 13. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 14. meble oraz inne odpady wielkogabarytowe;
 15. zużyte opony;
 16. odpady budowlane i rozbiórkowe (czysty gruz betonowy, ceglany);
 17. odpady tekstyliów i odzieży.

PSZOK powstał w oparciu o Zarządzenie 981/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Gryfice i nadania mu regulaminu.

 

 

3. Uchwały dot. gospodarki odpadami komunalnymi podjęte w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022r.

W roku 2022 podjęto następujące uchwały:

 • Uchwała Nr XIV/536/2022 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 26 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/268/2020 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 30 września 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfice.
 • Uchwała Nr LIV/537/2022 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 26 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/269/2020 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 30 września 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Uchwała Nr LIV/535/2022 r. z dnia 26.10.2022 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Gryfice.
 •  

III. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gryfice za rok 2022.

 

1. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów przeznaczonych do składowania.

            Na terenie Gminy Gryfice nie ma możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Odpady odebrane z terenu Gminy trafiają do Instalacji Komunalnej w Słajsinie.

 

2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

 

            Gmina Gryfice utworzyła w roku 2022 własny PSZOK, istnieją potrzeby inwestycyjne dot. rozbudowy punktu o dodatkowe kontenery do zbierania odpadów.

 

3. Dane dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi (zgodnie z zapisami art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach):

 

 1. koszty poniesione w związku z odbieraniem, zbieraniem, transportem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych: 5 817 996,00 zł
 2. liczba mieszkańców (dane na koniec 2022 r.)

- ilość mieszkańców wg. danych meldunkowych – 21 658

- ilość złożonych deklaracji na odbiór odpadów – 5398 szt.

 1. liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1.

Brak.

 1. ilość odpadów komunalnych zebranych i odebranych w roku 2022 z terenu Gminy Gryfice:

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Masa odpadów w Mg

1.

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

521,19

2.

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

826,86

3

15 01 04

Opakowania z metali

23,5005

4.

15 01 07

Opakowania ze szkła

844,80

5

16 01 03

Zużyte opony

39,16

6.

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

7,12

7.

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

86,99

8.

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

91,40

9

20 01 21*

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

0,115

10

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31         

0,436

11

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

0,325

12

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200103 i 200121 zawierające niebezpieczne składniki

12,707

13

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200103 i 200121 zawierające niebezpieczne składniki

9,736

14

20 02 01

Odpady zielone ulegające biodegradacji

1 442,7800

15

20 03 01

Zmieszane odpady komunalne

4 702,14

16.

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

414,84

Odpady 4 frakcji (szkło, tworzywa sztuczne i metale, bioodpady, papier i tektura)  zebrane selektywnie: 3 659,1305 Mg.

Łącznie odpady selektywne, remontowo budowlane, urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz odpady zmieszane: 9 024,0995 Mg.

 

 1. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w roku 2022 Gmina Gryfice osiągnęła:

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

przekazywanych do składowania: 0 % (osiągnięto poziom maksymalny),

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w roku 2021 Gmina Gryfice osiągnęła następujący poziom:

- poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych wyniósł  33,69  % przy minimalnym poziomie 25 %/.

 1. ilość pozostałości z sortowania odpadów przeznaczonych do składowania.

Balast po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu komunalnych odpadów zmieszanych wyniósł w roku 2022 – 1615,2360 Mg.

 

IV. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie 01.01.2022- 31.12.2022r.

 

W okresie 01.01.2022- 31.12.2022r.:

 • Należność: 7 044 591,24 zł,
 • Wpłaty: 6 940 831,75 zł,
 • Zaległości wpłat za rok 2022 stan na dzień 31.12.2022r.: 103 759,49 zł.

 

V. Podsumowanie.

            Zgodnie z wymogami ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach z dniem 1 lipca 2013 roku Gmina Gryfice wprowadziła nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Rada Miejska w Gryficach podjęła wszystkie wymagane prawem uchwały. Z dniem 01.01.2021 r. segregacja odpadów stała się obowiązkiem ustawowym. Wg. danych z końca 2022 roku mieszkańcy Gminy złożyli 5398 deklaracji. Gmina osiągnęła poziom wagowy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych 33,69 % przy minimalnym 25%. Osiągnięto również maksymalny poziom ograniczenia składowania masy odpadów biodegradowalnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Drążkowiak 28-04-2023 12:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Drążkowiak 28-04-2023
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Drążkowiak 28-04-2023 12:38