Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Porządek obrad LXXVII sesji 2024-03-18 12:30
dokument Zawiadomienie o zwołaniu LXXVII sesji RM w dn. 25.03.2024 r. o g. 10.00 2024-03-18 12:31
dokument Projekt uchwały uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2024 r. 2024-03-25 07:25
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na l. 2024-2035. 2024-03-25 07:28
dokument Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach. 2024-03-18 12:25
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Gryfice a Gminą Golczewo, dotyczącego powierzenia wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. 2024-03-18 12:24
dokument Projekt uchwały uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie Gminy Gryfice wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 2024-03-18 12:24
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Gryfice na lata 2024-2027 eksploatowanych przez Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie 2024-03-18 12:23
dokument Projekt uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dziennego dla seniorów pod nazwą Dzienny Dom Seniora w Gryficach działającego w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach 2024-03-18 12:22
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/155/2015 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach. 2024-03-18 12:22
dokument Projekt uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Gryficach oraz nadania mu Statutu. 2024-03-22 08:06
dokument Projekt uchwały w sprawie utworzenia Przedszkola nr 3 w Gryficach oraz nadania Statutu. 2024-03-18 12:20
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gryfice. 2024-03-18 12:19
dokument Projekt uchwały uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2024 na terenie Gminy Gryfice oraz określenia sezonu kąpielowego. 2024-03-18 12:18
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfice w roku 2024. 2024-03-18 12:17
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą 2024-03-18 12:12
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Baszewice o numerze geodezyjnym 89 (udział 1/2 części-własność Gminy Gryfice) o powierzchni 0,1300 ha. 2024-03-18 12:11
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Baszewice o numerze geodezyjnym 90 o powierzchni 0,0170 ha. 2024-03-18 12:11
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Baszewice o numerze geodezyjnym 96 o powierzchni 0,0200 ha. 2024-03-18 12:10
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych przy ul. M. J. Piłsudskiego w obrębie geodezyjnym nr 2 miasta Gryfice. 2024-03-18 12:09
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Gryfice, stanowiącej działkę nr 127/2 położonej w miejscowości Gryfice w obrębie geodezyjnym nr 9 miasta Gryfice służebnością gruntową. 2024-03-18 12:08
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierzawy z dotychczasowymi dzierzawcami. 2024-03-18 13:22
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości położonej w obrębie Wilczkowo, Gmina Gryfice, oznaczonej numerem geodezyjnym 146 2024-03-18 12:06
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w postaci nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Gryfice 2024-03-18 12:05
dokument Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działania Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. 2024-03-18 12:04