Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie nr 577/2008 z dnia 22.12.2008 r. w sprawie przekazania w zarządzanie budynku mieszkalnego położonego w Niekładziu


ZARZĄDZENIE NR.577/2008

Burmistrza Gryfic

z dnia..22.12.2008 roku

w sprawie przekazania w zarządzanie budynku mieszkalnego położonego w Niekładziu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy

( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591, zmiany Dz. U. z 2002 r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz 1271, nr 214 poz. 1806 z 2003 r. , nr 80 poz. 7717 i nr 162 poz. 1668 z 2004 r. nr 102 poz. 1055, nr 116poz. 1203, nr 167 poz. 1759 z 2005 r. nr 172 poz. 1441, nr 175 poz. 1457 z 2006 r. nr 17 poz. 128, nr 181 poz. 1337, z 2007 r. nr 48 poz. 327, nr 138 poz. 974, nr 173 poz. 1281 oraz z 2008 r. nr 180, poz. 1111) § 9 ust. 1 umowy o zarządzanie z dnia 2 lutego 2000 r. w brzmieniu ustalonym § 1 aneksu nr 1 z dnia 10 kwietnia 2001 r.

Zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przekazać Gryfickiemu TBS spółka z o. o. w zarządzanie budynek mieszkalny położony na

działkach nr 3/85, 3/86, 3/87, 3/88 w Niekładziu.

§ 2.

Przekazanie budynku nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym w terminie do 20 grudnia

2008r., wraz z wyrysem i wypisem z rejestrów gruntów.

§ 3.

Umowy najmu lokali mieszkalnych zawierane z pierwszymi najemcami winne uwzględniać:

    1. Zwolnienie z wpłaty kaucji mieszkaniowej tytułem wykonania robót wykończeniowych

lokalu przez najemcę,

    1. Wykonanie robót wykończeniowych w zamiennych lokalach mieszkaniowych przez ich najemców,

    2. Wykonanie robót w lokalach wymienionych w ust. 1 i 2 winno nastąpić w terminie 30- dni licząc od dnia zawarcia umowy najmu.

§ 4.

Po wykonaniu robót wykończeniowych Wydział Planowania Przestrzennego, Gospodarki

Gminnej zgłosi do Nadzoru Budowlanego w Gryficach zakończenie robót budowlanych i

wydanie decyzji na użytkowanie budynku.

§ 5.

Ewidencję przychodów i kosztów zarządca będzie prowadzić z zachowaniem zasad

rachunkowości, składając informacje i sprawozdania w terminach określonych w umowie

o zarządzanie zasobami komunalnymi.

§ 6.

Zarządca zawrze umowę na dostawę wody i odbiór ścieków przejmując odpowiedzialność za

utrzymywanie stanu technicznego zewnętrznej instalacji wodociągowej za zaworem za

wodomierzem głównym zamontowanym w studzience wodomierzowej, oraz zewnętrznej

instalacji sanitarnej do studzienki kanalizacyjnej na granicy działki nr 3/85.

§ 7.

Do wykonania zarządzenia zobowiązuję Prezesa Zarządu Gryfickiego TBS spółka z o.o.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Andrzej Szczygieł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 12-01-2009 10:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-01-2009
Ostatnia aktualizacja: - 12-01-2009 10:52