Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2011 zadań z zakresu pomocy społecznej "Zabezpieczeni schronienia osobom bezdomnym".

Gryfice, dnia 09 grudnia 2010r.

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryficach

 

ogłasza otwarty konkurs ofert

 

na realizację w roku 2011 zadań z zakresu pomocy społecznej, który skierowany jest do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003, Nr 96, poz.873 z późn. zm) oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej.

 

I. Rodzaj zadania:

Zadaniem konkursowym jest zabezpieczenie schronienia osobom bezdomnym, które określa art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) całodobowo, przez 7 dni w tygodniu . Termin realizacji zadania 01 stycznia 2011r – 31 grudnia 2011r. Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania wynosi 20.000,00 zł.

 

II. Warunki konkursu:

 1. Oferty na realizację wyżej wymienionego zadania należy składać w zamkniętej kopercie
  w formie pisemnej pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia w
  nieprzekraczalnym terminie do 30 grudnia 2010r. do godziny 12.00 z adnotacją „Zabezpieczenie schronienia osobom bezdomnym” w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice (pok. nr 8) lub przesłać pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryficach Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice.

UWAGA !!!!!! W przypadku wysłania ofert pocztą muszą one wpłynąć
do Ośrodka Pomocy Społecznej do dnia 30 grudnia 2010 r. do godz. 12.00
(nie decyduje data stempla pocztowego).

 1. Środki finansowe przyznane podmiotowi na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej nie mogą być przeznaczone na finansowanie:

  1. realizacji projektów finansowanych z budżetu Miasta Gryfice z innego tytułu;

  2. zakupu nieruchomości;

  3. zakupu środków trwałych w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości
   o wartości początkowej przekraczającej w myśl przepisów podatkowych kwotę, powyżej której należy dokonywać odpisów amortyzacyjnych;

  4. działalności politycznej lub religijnej;

  5. kosztów świadczeń medycznych, w tym pielęgniarskich i rehabilitacyjnych, z wyjątkiem wydatków ponoszonych na niezbędne usługi pielęgnacyjne w zakresie wykraczającym poza uprawienia wynikające z przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

 1. Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w Ośrodku Pomocy Społecznej, Pl. Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, pokój nr 6. Formularze ofert wraz z informacją o wymaganych załącznikach są dostępne w siedzibie ogłaszającego konkurs oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej: www.bip.gryfice.eu.

Osobą upoważnioną do udzielania wyjaśnień w zakresie zadania jest:
Jowita Piwoni, Inspektor ds kadr i administracji

tel. (091) 385 32 75 fax. (091) 385 32 78 w godz. pomiędzy 8:00 a 11:00

 1. Oferty złożone w terminie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych.

 2. Uzupełnienie braków formalnych dotyczyć może wyłącznie:

  1. uzupełnienia brakujących podpisów pod wnioskiem, w przypadku gdy wniosek nie został podpisany przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;

  2. złożenia podpisu pod załącznikami do wniosku przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;

  3. poświadczenia za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;

  4. uzupełnienia sprawozdania merytorycznego i finansowego,

 3. W przypadku nieusunięcia braków formalnych w oznaczonym terminie, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

 4. Oferty, które spełniły warunki formalne oraz zostały pozytywnie ocenione pod względem merytorycznym, przedstawiane są przez Komisję Konkursową do wyboru Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach.

 5. Dokonując oceny ofert bierze się pod uwagę w szczególności:

  1. możliwość realizacji projektu przez wnioskodawcę;

  2. deklarowaną jakość działania i kwalifikacje osób mających realizować zadanie;

  3. przedstawioną kalkulację kosztów, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania;

  4. zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania;

  5. analizę i ocenę realizacji zadań zleconych wnioskodawcy w okresie poprzednim;

  6. rozliczenie się podmiotu ze środków finansowych otrzymanych w okresie poprzednim biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia;

  7. wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania.

 6. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego, w tym przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu podjęcia decyzji co do rozstrzygnięcia konkursu.

 7. Warunki realizacji zadania ustalone będą w drodze porozumienia z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana do realizacji, mając na uwadze treść oferty, kwotę przyznanej dotacji oraz obowiązujące lub wypracowane standardy realizacji zadania danego typu i zostaną umieszczone w umowie na realizację zadania.

 8. Wyniki konkursu ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gryficach

Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873
z późn. zm.) podawane są do wiadomości informacje
o zrealizowanych w bieżącym roku i w roku poprzednim zadaniach tego samego rodzaju wraz
z kwotą przekazanej dotacji przy udziale podmiotów, o których mowa w
art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy:

Rok

Nazwa i adres podmiotu

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji w zł

Kwota rozliczonej dotacji w zł

2009

Fundacja „Instytut Św. Brata Alberta”, Świnoujście ul. Śląska 50

Ośrodek Pomocy i Terapi im. Matki Teresy z Klkuty ul. 6 marca 4 ,72-300 Gryfice

Udzielanie pomocy bezdomnym”

20.000,00

20.000,00

2010

Fundacja „Instytut Św. Brata Alberta”, Świnoujście ul. Śląska 50

Ośrodek Pomocy i Terapii dla Bezdomnych w Gryficach

ul. 6 marca 4 ,72-300 Gryfice

Udzielanie pomocy bezdomnym”

20.000,00

20.000,00

 

                                                                                          Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                               w Gryficach

                                                                                                             Iwona Małek

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jowita Piwoni 09-12-2010 10:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jowita Piwoni 09-12-2010
Ostatnia aktualizacja: - 09-12-2010 10:24