Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gryficach w sprawie przyjęcia ,, Programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi w roku 2012''.


P R O J E K T

Uchwała Nr ...........................

Rady Miejskiej w Gryficach

z dnia ..........................

w sprawie przyjęcia ,, Programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi w roku 2012''.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, zm. z 2011 r. Nr 112, poz. 654) i na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. i samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., zm.; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 1413, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i nr 134, poz. 777)

Rada Miejska w Gryficach,

uchwala co następuje:

§ 1.  Uchwala się ,,Program współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi w roku 2012” w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2 . Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 3 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały

Nr ............................

Rady Miejskiej w Gryficach

z dnia ......................

,,Program

współpracy Gminy Gryfice

z organizacjami pozarządowymi w roku 2012”

Gmina Gryfice uznając, że jej celem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz w uznaniu roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej, deklaruje wolę kształtowania długookresowej współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i wyraża intencję realizacji swych zadań ustawowych w ścisłym współdziałaniu z nimi.

Intencją Gminy jest rozwój współpracy z sektorem pozarządowym, będącej ważnym składnikiem lokalnego systemu demokratycznego ładu społecznego, opartego o zasady: pomocniczości, partnerstwa, efektywności, jawności przy zachowaniu suwerenności stron.

 1. Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w Programie jest mowa o:

 1. „ustawie” - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze. zm./;

 2. „Organizacji” - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ustawy;

 3. ,, zadaniu publicznym” rozumie się przez to zadania określone w art. 4 ustawy;

 4. ,,Programie” rozumie się przez to ,, Roczny program współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011”;

3. „konkursie” - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11, ust. 2 i w art.13 ustawy,

II. Cel główny i cele szczegółowe Programu

§ 2. 1. Celem głównym Programu jest zaspokajanie potrzeb społecznych

mieszkańców Gminy Gryfice oraz wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy Gminą a organizacjami.

2. Celami szczegółowymi Programu jest:

   • umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,

   • tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej,

   • budowanie społeczeństwa obywatelskiego, poprzez aktywizację społeczności lokalnej,

   • uzupełnianie działań w zakresie nie obejmowanym przez struktury samorządowe,

   • Zasady współpracy

   • § 3. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach:

    1/ pomocniczości - oznacza to, że gmina powierza organizacjom realizację zadań własnych, a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy,

    2/ suwerenności stron - przejawia się w poszanowaniu autonomii organizacji pozarządowych oraz wzajemnym nie ingerowaniu w sprawy wewnętrzne,

    3/ partnerstwa - realizowana poprzez dobrowolną współpracę, równorzędnych sobie podmiotów, rozwiązywanie spornych kwestii poprzez kompromis, wymianę poglądów, uwzględnianie wzajemnych uwag, wyjaśnianie rozbieżności, wymianę informacji, wzajemne planowanie, organizowanie i wykonywanie zadań,

    4/ efektywności - oznacza dążenie do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych,

    5/ uczciwej konkurencji - oznacza kształtowanie przejrzystych reguł współpracy opartych na równych i jawnych kryteriach wspierania organizacji pozarządowych,

    6/ jawności - oznacza to, że wszystkie możliwości współpracy Gminy z organizacjami są powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur i kryteriów podejmowania decyzji.

    1. Zakres przedmiotowy

    § 4. Przedmiotem współpracy Gminy z podmiotami prowadzącymi działalność

    pożytku publicznego jest:

    1. realizacja zadań Gminy określonych w ustawach,

    2. podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców Gminy,

    3. określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania,

    1. Formy współpracy

    § 5.1 . Gmina Gryfice współpracuje z organizacjami pozarządowymi w formie :

    1. zlecania podmiotom Programu realizacji zadań publicznych wraz z przekazaniem dotacji na ich sfinansowanie lub dofinansowanie w trybach przewidzianych ustawą lub przepisami szczególnymi;

    2. wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i realizowanych zadaniach, w szczególności poprzez publikowanie informacji na stronach internetowych gminy;

    3. konsultowania z podmiotami Programu, projektów aktów normatywnych dotyczących sfer współpracy poprzez udostępnianie projektów tych aktów na stronach internetowych gminy i na tablicy ogłoszeń;

    4. użyczanie bądź wynajmowanie na preferencyjnych warunkach lokali i budynków komunalnych oraz udostępnianie lokali na spotkania podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego;

    5. prowadzenia wspólnych przedsięwzięć, np. organizacja imprez okolicznościowych, kulturalno-promocyjnych, sportowych;

    6. bezpośredniego finansowania części wydatków związanych z organizacją różnych przedsięwzięć oraz przygotowania zaproszeń, dyplomów, podziękowań.

    2. Współpraca może polegać także na wspomaganiu technicznym i szkoleniowym podmiotów Programu.

    VI. Priorytetowe zadania publiczne.

    § 6. 1. Program obejmuje swym zasięgiem sferę zadań publicznych, wymienionych w art. 4 ustawy, realizowanych przez gminę.

    Zadaniami priorytetowymi Programu w roku 2012 są:

    1/ wspieranie działań o zasięgu lokalnym na rzecz upowszechniania kultury oraz wspomaganie działań związanych z remontami i konserwacją zabytków,

    2/ wspieranie działań podejmowanych w zakresie ochrony środowiska, przyrody i edukacji ekologicznej,

    3/ wspieranie przedsięwzięć artystycznych o charakterze regionalnym,

    4/ wspieranie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym, kombatantów i osób represjonowanych,

    5/ wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie zajęć, współzawodnictwa i imprez z zakresu kultury fizycznej oraz rekreacji dla mieszkańców Gminy,

    6/ promowanie walorów turystycznych regionu,

    7/ działania w zakresie profilaktyki antyalkoholowej i związanej z uzależnieniami poprzez;

    • udzielenie wsparcia środowiskom abstynenckim na terenie miasta Gryfice,

    • prowadzenie działań terapeutycznych dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w zakresie prowadzenia zajęć psychologiczno-pedagogicznych,

    8/ wspieranie działań na rzecz promocji zdrowia,

    9/ wspieranie osób niepełnosprawnych,

    10/ w zakresie pomocy społecznej; pomoc w zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia osobom bezdomnym oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu,

    11/ działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - współpraca z miastami partnerskimi

    12/ zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych.

    2. Burmistrz Gryfic może, na wniosek podmiotu Programu, rozszerzyć listę zadań realizowanych w 2012 roku po uzyskaniu niezbędnych na ten cel środków finansowych.

    VII. Okres realizacji programu.

    § 7. 1 Niniejszy Program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012, z zastrzeżeniem ust. 2.

    2. Termin realizacji poszczególnych zadań określony będzie w umowach o powierzeniu lub wsparciu realizacji zadań Gminy w roku 2012.

    VIII. Sposób realizacji programu

    § 8. 1. Realizacja Programu będzie się odbywała poprzez zlecanie zadań w drodze konkursu otwartego . Tryb organizacji konkursu określa ustawa.

    2. Burmistrz Gryfic może zlecić Organizacji realizację zadania publicznego - na wniosek tej Organizacji - z pominięciem otwartego konkursu ofert. Szczegółowe warunki oraz tryb przyznawania dofinansowania określa art. 19a ustawy.

    § 9. Burmistrz Gryfic wyznaczy osoby z poszczególnych wydziałów i jednostek organizacyjnych według przedmiotu działania, do kontroli poszczególnych zadań realizowanych przez Organizacje. Rozliczanie finansowe podlega kontroli Skarbnika Gminy

    § 10. Urząd będzie wspierał działalność Organizacji poprzez udzielanie wsparcia logistycznego, bezpłatnych porad i organizacji szkoleń, pomoc przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych /w tym także środków unijnych/.

    § 11. Urząd zobowiązuje się do pomocy w promocji lokalnych organizacji pozarządowych oraz przy organizacji wystaw promujących ich dorobek.

    § 12. W celu rozwijania partnerskiej współpracy w zakresie kultury fizycznej i sportu powołana jest Gminna Rada Sportu stanowiąca ciało opiniująco-inicjujące, której zadania określone są odrębnym zarządzeniem Burmistrza Gryfic.

    IX. Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu

    § 13. 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na działalność Organizacji w 2012 roku określa się w wysokości nie mniejszej niż 387.000,00 PLN. Środki te zabezpieczone zostaną w budżecie Gminy na rok 2012.

    2. Gmina udzielać też będzie pomocy finansowej wspierając działania Organizacji poprzez pokrywanie drobnych wydatków na zakup nagród do różnych konkursów, druk ogłoszeń, zaproszeń, zakup artykułów spożywczych na spotkania integracyjne itp. Pomoc ta udzielana będzie w ramach możliwości finansowych ze środków GPRPA, promocji, OPS. Ponadto Gmina użycza organizacjom pozarządowym nieodpłatnie lokale biurowe, sale konferencyjne, widowiskowe.

    X. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowana ofert w otwartych konkursach ofert.

    § 14. 1. Każdorazowo, w związku z ogłoszonym konkursem ofert na wykonanie zadań publicznych samorządu gminy w danym obszarze, wynikającym z rocznego Programu współpracy, w celu opiniowania składanych ofert Burmistrz powołuję komisję konkursową, zwaną dalej Komisją.

    2. Do obowiązków kierowników jednostek organizacyjnych i naczelników wydziałów realizujących konkursy ofert, należy prowadzenie spraw związanych z powołaniem i pracą Komisji zgodnie z właściwością komórki organizacyjnej.

    3. W skład komisji konkursowej wchodzą:

    1. Pracownicy właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej wyznaczeni przez Burmistrza, który wyznacza też przewodniczącego Komisji.

    2. Osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z wyłączeniem osób, reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy biorące udział w konkursie.

    3. Na wniosek pracownika właściwej merytorycznie komórki w skład komisji konkursowej mogą zostać powołane także, z głosem doradczym , osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

    4. Osoby o których mowa w pkt. 2 zgłaszane są przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 pkt.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Procedurę ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej określa Burmistrz w zarządzeniu.

    5. W ocenie oferty złożonej w konkursie , nie może brać udział osoba, której powiązania ze składającym ją podmiotem mogą budzić zastrzeżenia co do jej bezstronności.

    6. Na pierwszym posiedzeniu każdy członek Komisji podpisuje zobowiązanie , że w przypadku stwierdzenia istnienia powiązań , o których mowa w pkt.5 , członek komisji zgłasza ten fakt na posiedzeniu Komisji i zostaje wyłączony z oceny oferty podmiotu , z którym powiązanie występuje.

    7. Pracami Komisji konkursowej kieruje Przewodniczący Komisji.

    8. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych , bez udziału oferentów. Termin i miejsce posiedzenia komisji określa Przewodniczący. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zarządzić inny tryb pracy w Komisji.

    9. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

    10. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów , w obecności co najmniej połowy pełnego składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

    11. Rozstrzygnięcie komisji nie jest wiążące dla Burmistrza.

    12. Uczestnictwo w pracach Komisji jest nieodpłatne.

    XI. Informacja o sposobie tworzenia programu, przebiegu konsultacji i sposobie oceny realizacji programu.

    § 15. Projekt Programu utworzony został na podstawie działań realizowanych w roku 2011 przez Organizacje.

    § 16. 1. Konsultacje ……………………………………….

    § 17. Burmistrz Gryfic złoży Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji Programu za 2012 r. nie później niż do końca kwietnia 2013 r.

    § 18. Do oceny realizacji programu ustala się następujące wskaźniki:

    1. liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert i liczna działań zrealizowanych z pominięciem otwartego konkursu,

    2. liczba złożonych ofert, w tym liczba organizacji w trybie konkursowym i bez konkursu,

    3. liczba zawartych umów,

    4. liczba umów, które nie zostały zrealizowane ze wskazaniem przyczyn braku realizacji,

    5. beneficjenci zrealizowanych zadań,

    6. wielkość własnego wkładu finansowego i pozafinansowego organizacji w realizację zadań,

    7. wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach.

    8. wskazanie innej pomocy organizacyjnej, rzeczowej lub finansowej udzielonej organizacjom.

    § 19. Uwagi, wnioski i propozycje dotyczące bieżącej realizacji Programu mogą być zgłaszane Burmistrzowi Gryfic przez cały rok realizacji programu i będą wykorzystane do usprawnienia współpracy między samorządem a Organizacjami.

    § 20. Wzory dokumentów związanych z realizacją Programu określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz. 25 z dnia 10 stycznia 2011 r.)

    UZASADNIENIE

    Uchwalenie rocznego programu współpracy na 2012 rok Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego stanowi wypełnienie obligatoryjnego zapisu art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 19-10-2011 11:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wanda Piwoni 19-10-2011
Ostatnia aktualizacja: - 19-10-2011 11:58