Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zabezpieczenia schronienia osobom bezdomnym oraz sprawcom przemocy z orzeczonym nakazem opuszczenia lokalu mieszkalnego.

     

                                                                                                                                                               Gryfice, dnia 05 grudnia 2011r.

 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zabezpieczenia schronienia osobom bezdomnym oraz sprawcom przemocy z orzeczonym nakazem opuszczenia lokalu mieszkalnego.

 

 

 

I. Przedmiotem konkursu jest realizacja zadania publicznego będącego zadaniem własnym Gminy Gryfice.

 

II. Rodzaj zadania:

 1. Zadaniem konkursowym jest zabezpieczenie schronienia osobom bezdomnym, które określa art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz sprawcom przemocy z orzeczonym nakazem opuszczenia lokalu mieszkalnego, całodobowo, przez 7 dni w tygodniu poprzez zapewnienie:

 • noclegów;

 • wyżywienia (śniadania, obiady i kolacje);

 • utrzymania higieny osobistej (wc, umywalki, prysznice);

 • pomocy rzeczowej w formie: odzieży, obuwia w miarę możliwości placówki, środków do utrzymania higieny osobistej, niezbędnych leków doraźnych, materiałów opatrunkowych itp.;

 • prowadzenie terapii/rehabilitacji,

 • umożliwienie leczenia i pomocy w leczeniu uzależnień,

 • prowadzenie pośrednictwa pracy, poradnictwa prawnego i psychologicznego..

 1. Termin realizacji zadania 01 stycznia 2012r – 31 grudnia 2012r.

 2. Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania wynosi 20.000,00 zł słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

 

III. Zasady konkursu:

 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010, Nr 234, poz.1536 z późn. zm) oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzących działalność pożytku publicznego.

Podmioty ubiegajace się o realizacje zadania publicznego objętego konkursem zobowiazane są:

a) prowadzić działalność statutową w zakresie objętym konkursem;

b) dysponować odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania objętego konkursem;

c) posiadać doswiadczenie niezbędne do realizacji zadania objetego konkursem;

d) spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Z 2011r. Nr 6, poz. 26)

 1. Uruchomienie środków finansowych na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gryficach a podmiotem, którego oferta została wybrana. Umowa jest sporządzana w formie pisemnej pod rygorem nieważności i określa:

a) szczegółowy opis zadania i termin jego realizacji;

b) dotację celową należną podmiotowi realizującemu zadanie i tryb płatności;

c) tryb kontroli realizacji zadania;

d) sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej i zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji.

 1. Środki finansowe przyznane podmiotowi na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej nie mogą być przeznaczone na finansowanie:

a) realizacji projektów finansowanych z budżetu Miasta Gryfice z innego tytułu;

b) zakupu nieruchomości;

c) zakupu środków trwałych w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości o wartości początkowej przekraczającej w myśl przepisów podatkowych kwotę, powyżej której należy dokonywać odpisów amortyzacyjnych;

d) działalności politycznej lub religijnej;

e) kosztów świadczeń medycznych, w tym pielęgniarskich i rehabilitacyjnych, z wyjątkiem wydatków ponoszonych na niezbędne usługi pielęgnacyjne w zakresie wykraczającym poza uprawienia wynikające z przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty.

Oferty na realizację wyżej wymienionego zadania należy złożyć na druku stanowiącym Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Z 2011r. Nr 6, poz. 26). Druk oferty dostępny jest w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, pokój nr 6.

 1. Oferta powinna zawierać nastepujące dokumenty:

a) prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz z dokładnie określonym w nagłówku rodzajem zadania,

b) aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności (ważny 6 miesięcy od daty uzyskania),

c) aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu – statut,

d) umowę partnerską lub oświadczenie partnera w przypadku złożenia oferty wspólnej.

 1. Oferty złożone wadliwie i niekompletne co do wymaganych dokumentów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 2. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

 3. Podpisanie umowy nastąpi po przyjęciu Uchwały Budżetowej przez Radę Miejską w Gryficach na rok 2012. Ze wzorem umowy można się zapoznać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, pokój nr 6 w godz. 8.00-11.00.

 4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia w nieprzekraczalnym terminie do 27 grudnia 2011r. do godziny 12.00 z adnotacją „Zabezpieczenie schronienia osobom bezdomnym” w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice (pok. nr 8) lub przesłać pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryficach Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice.

UWAGA !!!!!! W przypadku wysłania ofert pocztą muszą one wpłynąć
do Ośrodka Pomocy Społecznej do dnia 27 grudnia 2011 r. do godz. 12.00
(nie decyduje data stempla pocztowego).

Osobą upoważnioną do udzielania wyjaśnień w zakresie zadania jest:

Jowita Piwoni, Inspektor ds kadr i administracji tel. (091) 3853275 w godz. pomiędzy 8:00 a 11:00

 1. Dokonując oceny ofert bierze się pod uwagę w szczególności:

a) możliwość realizacji projektu przez wnioskodawcę;

b) deklarowaną jakość działania i kwalifikacje osób mających realizować zadanie;

c) przedstawioną kalkulację kosztów, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania;

d) zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania;

e) analizę i ocenę realizacji zadań zleconych wnioskodawcy w okresie poprzednim;

f) rozliczenie się podmiotu ze środków finansowych otrzymanych w okresie poprzednim biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia;

g) wkład rzeczowy oraz osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.

 1. W toku postępowania konkursowego może być wybrana więcej niż jedna oferta, a kwota przyznanej dotacji może ulec zmniejszeniu w przypadku zmian i ograniczeń wprowadzonych do uchwały budżetowej na dany rok.

 2. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach powoła Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 3. Komisja Konkursowa przedkłada Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach propozycje co do wyboru ofert na realizację zadania, który powinien podjąć decyzję o wyborze oferty na realizację zadania, bądź o nierozstrzygnięciu konkursu w terminie do 29 grudnia 2011 roku na podstawie protokołu prac komisji konkursowej, z zastrzeżeniem ust. 14.

 4. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego, w tym przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu podjęcia decyzji co do rozstrzygnięcia konkursu.

 5. Ogłoszenie wyniku konkursu nastąpi niezwłocznie po wyborze oferty:

- Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gryficach,

- tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach,

- na stronie internetowej: www.gryfice.eu.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873
z późn. zm.) podawane są do wiadomości informacje
o zrealizowanych w bieżącym roku i w roku poprzednim zadaniach tego samego rodzaju wraz
z kwotą przekazanej dotacji przy udziale podmiotów, o których mowa w
art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy:

Rok

Nazwa i adres podmiotu

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji w zł

Kwota rozliczonej dotacji w zł

2010

Fundacja „Instytut Św. Brata Alberta”, Świnoujście ul. Śląska 50

Ośrodek Pomocy i Terapi im. Matki Teresy z Klkuty ul. 6 marca 4 ,72-300 Gryfice

Udzielanie pomocy bezdomnym”

20.000,00

20.000,00

2011

Fundacja „Instytut Św. Brata Alberta”, Świnoujście ul. Śląska 50

Ośrodek Pomocy i Terapii dla Bezdomnych w Gryficach

ul. 6 marca 4 ,72-300 Gryfice

Udzielanie pomocy bezdomnym”

20.000,00

20.000,00

 

                                                                             Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                   w Gryficach

 

                                                                                                   Iwona Małek

                                                                                           

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jowita Piwoni 05-12-2011 14:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jowita Piwoni 05-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Jowita Piwoni 05-12-2011 14:17