Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zadania Wydziału Finansowego

 
1. Do zadań Wydziału Finansowego należy prowadzenie spraw związanych z planowaniem i analizą realizacji budżetu Gminy, nadzór nad finansami Gminy, ustalanie wymiaru podatków, a w szczególności:
1) przygotowanie projektu uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej Gminy wraz z objaśnieniami,
2) przekazywanie podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu,
3) opracowanie planu dochodów i wydatków, w tym zadań zleconych gminie, zgodnie z uchwałą     budżetową,
4) sporządzanie planu finansowego urzędu oraz weryfikacja planów finansowych jednostek organizacyjnych zgodnie z uchwałą budżetową,
5) przygotowanie projektów uchwał zmian budżetu i zmian w budżecie oraz zarządzeń zmieniających budżet w ciągu roku,
6) bieżące prowadzenie analityki planu dochodów i wydatków gminy, uwzględniającej zmiany budżetu w ciągu roku uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza,
7) analiza realizacji wykonania budżetu gminy oraz jej jednostek organizacyjnych, sporządzanie i weryfikacja sprawozdań z wykonania budżetu gminy,
8) prowadzenie spraw związanych z obsługą kredytów, pożyczek, emisją obligacji, gwarancji i poręczeń,
9) sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych,
10) weryfikacja sprawozdań gminnych jednostek organizacyjnych oraz sporządzanie sprawozdań zbiorczych,
11) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej budżetu gminy i urzędu, w tym: przekazywanie środków pieniężnych na rachunki gminnych jednostek budżetowych, w ramach ich planów finansowych, przekazywanie dotacji jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom określonym w budżecie Gminy,
12) rozliczanie i odprowadzanie na rachunek dochodów budżetu państwa, pozyskanych dochodów związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom odrębnymi ustawami,
13) ewidencja księgowa oraz rozliczanie wydatków związanych z udzielonymi dotacjami,
14) prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
15) rozliczanie inwentaryzacji majątku Urzędu Miejskiego i Gminy oraz rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych,
16) sporządzanie list płac dla pracowników Urzędu oraz osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilno-prawnych, list diet radnych i sołtysów, naliczanie i odprowadzanie składek od wynagrodzeń na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy,
17) prowadzenie obsługi finansowo– księgowej funduszu świadczeń socjalnych, sum depozytowych,
18) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej, w tym w zakresie projektów i programów realizowanych z udziałem środków pomocowych z Unii Europejskiej, otrzymanych bezpośrednio lub za pośrednictwem budżetu państwa, dla których wymagana jest odrębna ewidencja,
19) naliczanie ryczałtów za korzystanie przez pracowników urzędu z prywatnych samochodów do celów służbowych,
20) rozliczanie pobranych zaliczek na zakupy i usługi,
21) prowadzenie w ramach budżetu gminy obsługi finansowej jednostek pomocniczych gminy i Funduszu Sołeckiego,
22) prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupu w zakresie podatku od towarów i usług VAT, dla urzędu Gminy oraz zbiorczych dla Gminy Gryfice,
23) sporządzanie deklaracji VAT–7 dla urzędu Gminy oraz zbiorczych dla Gminy Gryfice,

2. Z zakresu spraw wynikających z pełnienia przez Burmistrza roli organu podatkowego w zakresie należności podatkowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty skarbowej oraz opłat lokalnych stanowiących dochód gminy, a w szczególności:
1) przygotowywanie propozycji projektów uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych,
2) dokonywanie wymiaru i pobór podatków i opłat, wydawanie decyzji podatkowych, prowadzenie rejestru decyzji podatkowych,
3) przyjmowanie i weryfikacja deklaracji wymiarowych;
4) prowadzenie ewidencji podatników w oparciu o deklaracje, informacje podatkowe, ewidencję gruntów oraz inne dokumenty,
5) prowadzenie ewidencji wpłat należności z tytułu: przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych, odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaży mienia) oraz użytkowania i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, opłaty za zarząd, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zajęcie pasa drogowego, grzywien, mandatów i innych opłat oraz kar pieniężnych w oparciu o dokumenty otrzymane z wydziałów merytorycznych;
6) rozliczanie dochodów z tytułu pobranych podatków, opłaty targowej i innych dochodów gminy obieranych w drodze inkasa przez inkasentów (sołtysów),
7) prowadzenie księgowości podatkowej, opłat lokalnych i dochodów z mienia gminy,
8) prowadzenie ewidencji wniosków, przygotowywanie decyzji oraz sporządzanie sprawozdań dotyczących udzielanych ulg (umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty) zwolnień ustawowych w spłacie zobowiązań podatkowych oraz opłat,
9) pełnienie funkcji pomocniczej dla Burmistrza w sprawach dotyczących udzielanych ulg umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty) i zwolnień ustawowych w spłacie zobowiązań podatkowych oraz opłat należnych gminie, a pobieranych przez urzędy skarbowe,
10) prowadzenie spraw związanych z ewidencją podatników, inkasentów podatków i opłat,
11) wydawanie zaświadczeń potwierdzających dane z ewidencji podatkowej oraz zaświadczeń nie zaleganiu w podatkach i opłatach,
12) analizowanie stanu należności podatkowych i podejmowanie stosownych działań w zakresie ich egzekucji,
13) nadzorowanie i prowadzenie windykacji opłat innych niż podatkowe, pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, a będących dochodami gminy,
14) prowadzenie windykacji zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych na rzecz miny (wystawianie upomnień oraz tytułów wykonawczych, kierowanie spraw na drogę sądową raz do urzędów skarbowych),
15) występowanie z wnioskami o ustanowienie hipoteki na nieruchomościach należących do dłużnika z tytułu zobowiązań podatkowych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
16) współpraca z urzędami skarbowymi, sądami i komornikami w zakresie prowadzenia egzekucji administracyjnej i sądowej,
17) sporządzanie informacji o dochodach z podatku rolnego, podlegających przekazaniu na rachunek Izby Rolniczej,
18) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania dla inkasentów podatków i opłat;
19) prowadzenie kontroli podatkowych na podstawie obowiązujących przepisów,
20) udzielanie pisemnych interpretacji na żądanie o zakresie stosowania tej części przepisów prawa podatkowego, dla której organem podatkowym jest Burmistrz,
21) rozpatrywanie wniosków i wydawanie decyzji w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym,
22) pobieranie, ewidencjonowanie oraz wydawanie decyzji w sprawie stwierdzania nadpłaty w opłacie skarbowej,
23) prowadzenie spraw oraz sporządzanie sprawozdań związanych z pomocą publiczną,
24) przygotowywanie planów dochodów do projektu budżetu,
25) sporządzanie sprawozdań oraz opracowań w zakresie wykonania dochodów oraz z zaległości podatkowych i innych,
26) przekazywanie do BIP-u informacji z zakresu zadań Wydziału,
27) prowadzenie wewnętrznego rejestru upoważnień i pełnomocnictw z zakresu zadań Wydziału,
28) realizacja zadań obronnych wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy.

aktualizacja: 16.11.2017 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 04-07-2003 14:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Luiza Kowalska 16-11-2017 12:49