Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zadania Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej

Do zadań Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej należą sprawy:
1. Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym w szczególności:

 1. przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy ,
 2. koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,
 3. koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzaniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 4. obsługa techniczno-biurowa Gminnej Komisji Urbanistycznej,
 5. przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów,
 6. prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 7. ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowanie wyników tej oceny,
 8. dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 9. prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 10. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
 11. prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 12. rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania trenu,
 13. wyposażaniem gruntów w urządzenia komunalne,
 14. udzielanie informacji o środowisku, wg wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

2. Prowadzenie spraw związanych z remontami, modernizacjami i inwestycjami gminnymi, a w szczególności:

 1. planowanie, przygotowanie, realizacja i rozliczanie remontów i inwestycji, których inwestorem jest gmina wraz z dokumentacją przyjęcia na stan majątku gminy,
 2. wnioskowanie do Wydziału Ogólno-Administracyjnego objęcia ubezpieczeniem obiektów powstałych w wyniku inwestycji lub zmiany ubezpieczenia dla majątku po modernizacji,
 3. przygotowanie i nadzór nad realizacją prac remontowych i inwestycyjnych w Urzędzie,
 4. nadzór nad realizacją oraz rozliczeniem remontów i inwestycji gminnych prowadzonych przez jednostki organizacyjne,
 5. ze współfinansowaniem remontów i inwestycji gminnych,
 6. z dofinansowaniem społecznych inicjatyw lokalnych,
 7. opracowywanie projektów dotyczących strategii inwestycyjnej gminy, projektów wieloletnich programów inwestycyjnych i rocznych planów inwestycji i remontów,
 8. z przygotowaniem, organizacją i przeprowadzaniem przetargów na realizację remontów i inwestycji.

3. Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami gminnymi i ulicami miejskimi, a w szczególności:

 1. przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy, dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnej kategorii,
 2. projektowanie przebiegu dróg,
 3. remonty, budowę, modernizację i ochronę dróg wraz z urządzeniami i obiektami drogowymi,
 4. prowadzenie ewidencji dróg gminnych,
 5. określanie szczególnego korzystania z dróg w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne,
 6. sporządzanie decyzji za zajęcie pasa drogowego,
 7. koordynację i obsługę współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych,
 8. oświetlenie ulic.

4. Prowadzenie spraw z dziedziny gospodarki lokalowej i komunalnej, a w szczególności dotyczące:

 1. przygotowania i realizacji polityki mieszkaniowej gminy,
 2. administrowania, gospodarowania i zarządzania gminnym zasobem lokalowym oraz nieruchomościami budynkowymi,
 3. przyznawania lokali mieszkalnych i socjalnych,
 4. ewidencja i realizacja orzeczeń sądowych dot. eksmisji z lokali , wypłacania odszkodowań,
 5. zarządu nieruchomościami wspólnymi,
 6. stawek czynszów i opłat za lokale mieszkalne i użytkowe, opłat za wodę i odbiór ścieków, opłat za usługi komunalne,
 7. tworzenia i utrzymywania terenów zielonych,
 8. cmentarzy w tym cmentarzy wojennych,
 9. nadzór nad funkcjonowaniem gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej,
 10. utrzymania czystości oraz porządku na terenach komunalnych,
 11. budowa, remonty i utrzymanie przystanków,
 12. ewidencja przystanków komunikacyjnych będących we własności lub zarządzaniu Gminy Gryfice,
 13. określanie warunków i zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych będących we własności lub zarządzaniu Gminy Gryfice,
 14. bieżące funkcjonowanie infrastruktury technicznej Gminy, podejmowanie i koordynowanie działań w zakresie gospodarki energetycznej, cieplnej, gazowej oraz telekomunikacji i informatyzacji.

5. Współpraca ze spółką i jednostką budżetową w zakresie realizacji zadań z zakresu Wydziału.
6. Monitoring i kontrola realizacji umów zawartych z Gminą przez spółki i inne podmioty gospodarcze w ww. zakresie.
7. Prowadzenie spraw związanych z reklamami na mieniu gminnym.
8. Prowadzenie spraw z zakresu pozyskiwania środków pomocowych a w szczególności:

 1. nawiązywanie kontaktów i współpraca z instytucjami dysponującymi środkami finansowymi przeznaczonymi na aktywizacje gospodarczą Gminy,
 2. przygotowywanie wniosków o dofinansowanie zadań Gminy ze środków Unii Europejskiej oraz innych dokumentów (itp.: umowy, harmonogramy, sprawozdania),
 3. prowadzenie ewidencji projektów gminnych współfinansowanych ze środków UE,
 4. współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi w zakresie projektów UE,
 5. monitorowanie wszystkich przedsięwzięć finansowanych przez Gminę przy udziale środków pochodzących z UE,
 6. współdziałanie z miastami partnerskimi w zakresie realizacji wspólnych projektów UE,
 7. informowanie przedsiębiorców, jednostek szkolnictwa, kultury i sportu oraz organizacji pozarządowych o funduszach pomocowych,

9. Prowadzenie spraw z zakresu realizacji zamówień publicznych a w szczególności:

 1. sporządzanie planu zadań realizowanych w trybie zamówień publicznych wspólnie z kierownikami wydziałów,
 2. przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 3. prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
 4. sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych

10. Realizacja przy udziale sołectw zadań remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych finansowanych z funduszu sołeckiego, pozostających w zakresie właściwości wydziału.
11. Planowanie i realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego oraz rad osiedla, w tym coroczne przygotowywanie informacji o wysokości środków przypadających na dane sołectwo oraz rozliczanie funduszu sołeckiego.
12. Sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań remontowych, modernizacyjnych i inwestycji gminnych.
13. Przygotowywanie planu dochodów i wydatków do projektu budżetu w zakresie prowadzonych zadań Wydziału oraz sprawozdań z realizacji budżetu.
14. Prowadzenie wewnętrznego rejestru umów finansowanych ze środków budżetowych Gminy,
15. Realizacja zadań obronnych wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy.
16. Przekazywanie do BIP-u informacji z zakresu zadań Wydziału.

aktualizacja: 26.02.2021 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 04-07-2003 14:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Luiza Kowalska 26-02-2021 13:40