Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zadania Gminnego Biura Reagowania

Do zadań Gminnego Biura Reagowania należą:
1. W zakresie reagowania:

 1. realizacja zadań gminnego centrum zarządzania kryzysowego,
 2. opracowanie i aktualizowanie "Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego”,
 3. kierowanie pracami gminnego zespołu zarządzania kryzysowego,
 4. zabezpieczenie prac gminnego centrum zarządzania kryzysowego,
 5. monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji,
 6. realizowanie procedur uruchamiania działań w czasie stanu klęski żywiołowej,
 7. zapewnienie współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych na terenie gminy w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków na zasadach określonych w ustawach,
 8. przygotowywanie warunków umożliwiających koordynację pomocy humanitarnej,
 9. realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej.

2. W zakresie obrony cywilnej:

 1. określanie zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym lub siłami natury oraz programowanie procesu zapobiegania tym zagrożeniom,
 2. opracowywanie i aktualizacja planu obrony cywilnej,
 3. opracowywanie i uzgadnianie rocznych planów działania,
 4. organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej,
 5. organizowanie szkolenia ludności w zakresie samoobrony,
 6. przygotowanie i zapewnienie działania w systemie wyrywania i alarmowania oraz w systemie     wczesnego ostrzegania o zagrożeniach ,
 7. tworzenie i przygotowanie do działań jednostek organizacyjnych (formacji) obrony cywilnej,
 8. przygotowywanie i organizowanie ewakuacji (przyjęcia) ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze,
 9. planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuacji ludności,
 10. planowanie i zapewnienie ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
 11. planowanie i zapewnienie ochrony medycznej poszkodowanym w wyniku masowego    zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz nadzorowanie przygotowania zakładów opieki zdrowotnej do niesienia tej pomocy,
 12. koordynowanie na szczeblu gminy realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem publicznych urządzeń zaopatrywania w wodę w warunkach specjalnych,
 13. zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonania zadań obrony cywilnej, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków technicznych oraz umundurowania,
 14. integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służ, w tym sanitarno-epidemiologicznych i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,
 15. opracowywanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących obrony cywilnej i mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej,
 16. współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej,
 17. organizowanie i prowadzenie szkolenia organów kierowania oraz formacji obrony cywilnej,
 18. przygotowanie i zapewnienie niezbędnych sił do doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych.

3. W zakresie obronności:

 1. planowanie, wykonywanie i koordynacja przedsięwzięć w zakresie podwyższania gotowości obronnej,
 2. przygotowanie i realizacja przedsięwzięć związanych z programowaniem operacyjnego funkcjonowania gminy,
 3. opracowanie ,,Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy” w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i zabezpieczenie jego systematycznej realizacji,
 4. koordynowanie i nadzorowanie przygotowań gospodarczo-obronnych przez gminne jednostki organizacyjne, podległe podmioty gospodarcze oraz instytucje współdziałające szczególnie w zakresie dostaw, usług i innych świadczeń na rzecz Sił Zbrojnych,
 5. koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań obronnych przez podległe instytucje,
 6. ustalanie obiektów i proponowanie ich do ujęcia przez Wojewodę w wykazie obiektów, obszarów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie oraz organizowanie ochrony III kategorii podlegających szczególnej ochronie w czasie podwyższania gotowości obronnej i w czasie wojny,
 7. wykonywanie i koordynowanie spraw związanych z natychmiastowym uzupełnieniem Sił Zbrojnych,
 8. administrowanie rezerwami osobowymi w tym rejestracja, kwalifikacja i ewidencja,
 9. nakładanie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony,
 10. orzekanie o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny oraz uznaniem za jedynego żywiciela,
 11. współpraca z instytucjami wojskowymi i pozamilitarnymi w zakresie dotyczącym spraw obronnych.

4. Zabezpieczenie p.poż budynku administracyjnego Urzędu.
5. Przygotowywanie planu wydatków do projektu budżetu w zakresie prowadzonych zadań oraz sprawozdań z realizacji budżetu.
6. Prowadzenie wewnętrznego rejestru umów finansowanych ze środków budżetowych Gminy.

aktualizacja: 26.02.2021 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 04-07-2003 14:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Luiza Kowalska 26-02-2021 13:42