Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Projekt uchwały w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 r. 2012-06-21 09:36
dokument Projekt uchwały w spr. udzielenia Burmistrzowi Gryfic absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 r. 2012-06-21 09:34
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy Gryfice na 2012 r. 2012-06-21 09:33
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na l. 2012-2020 2012-06-21 09:32
dokument Projekt uchwały w spr. udzielenia pomocy finansowej dla Straży Granicznej w Rewalu 2012-06-21 09:30
dokument Projekt uchwały w spr. przystąpienia do sporzadzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice 2012-06-21 09:29
dokument Projekt uchwały w spr. przystąpienia do realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Trzygłowie 2012-06-21 09:27
dokument Projekt uchwały w spr. przystąpienia do realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania9.1 - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Gryficach 2012-06-21 09:20
dokument Projekt uchwały w spr. ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gryfice 2012-06-20 14:42
dokument Projekt uchwały w spr. upowaznienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej - przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gryfice 2012-06-20 14:40
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XXXVI/380/2006 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach 2012-06-20 14:37
dokument Projekt uchwały w spr. ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych 2012-06-20 14:33
dokument Projekt uchwały w spr. rozpatrzenia skargi mieszkańców bloku nr 19 w Prusinowie 2012-06-20 14:31
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami - w trybie bezprzetargowym 2012-06-20 14:11
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały o przyjęciu "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Gryfice". 2012-06-20 14:08
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własmości nieruchomości położonej przy ul. Gdańskiej w Gryficach o numerze geodezyjnym 452/6 na rzecz właściciela działki sąsiedniej o numerze geodezyjnym 625 2012-06-20 14:05
dokument Projekt uchwały w spr. nadania nazwy urzędowej nowo powstałej ulicy w miejscowości Rzęskowo 2012-06-20 14:02
dokument Projekt uchwały w spr. przekazania Komisji Rewizyjnej do rozpatrzenia skargi Pani Wiesław Kołkowskiej-Jaszczak w sprawie działań Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryficach 2012-06-20 13:55