Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZARZADZENIE Nr 622/2012 Burmistrza Gryfic z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania pn. "Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Gryfice do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gryficach przy ul. 3 Maja 4".


ZARZADZENIE Nr 622/2012

Burmistrza Gryfic

z dnia 31 grudnia 2012 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania pn. ”Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Gryfice do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Gryficach przy ul. 3 Maja 4”.

 

Na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późniejszymi zmianami) zarządzam:

 

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs na realizację zadania pn. „Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Gryfice do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Gryficach przy ul. 3 Maja 4”. Ogłoszenie stanowi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

 

§ 2 Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych w Gryficach.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                   Burmistrz Gryfic

Andrzej Szczygieł

 

 

 

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 622/2012

Burmistrza Gryfic

z dnia 31. 12. 2012r.

 

Burmistrz Gryfic działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie( Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późniejszymi zmianami).

ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadania pn. „Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Gryfice do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gryficach”.

 

Zadanie to mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 7 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Rodzaj zadania:

Przedmiotem otwartego konkursu ofert jest powierzenie realizacji zadania w zakresie dowozu niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Gryfice do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gryficach w roku 2013.

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 11.000 zł.

 1. Zasady przyznawania dotacji

W konkursie mogą uczestniczyć wymienieni w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zwanymi dalej Podmiotami.

 • Zasady przyznawania dotacji regulują: ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 • Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o które występuje oferent.

 • Środki publiczne przeznaczone na realizację zadania w całości otrzymuje zwycięzca otwartego konkursu ofert.

 • Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji dofinansowania zadania ureguluje umowa zawarta pomiędzy Zespołem Placówek Oświatowych w Gryficach a oferentem.

 1. Termin i warunki realizacji zadania:

Realizacja zadania obejmuje rok kalendarzowy 2013.

Realizacja zadania powinna odbywać się zgodnie z zawartą umową, zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami oraz z najwyższą starannością.

Warunki realizacji zadania:

a) dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Gryfice z miejsca zamieszkania do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gryficach i z powrotem do miejsca zamieszkania,

b) dowóz uczniów odbywać się może środkiem transportu przystosowanym do przewozu dziecka niepełnosprawnego,

c) w czasie przewozu przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia stałej i wykwalifikowanej opieki nad dziećmi.

 1. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 25 stycznia 2013 roku do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gryficach, ul. Plac Zwycięstwa 37 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Gryfice do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gryficach”.

 1. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

Wybór oferty nastąpi do dnia 25.01.2013 roku.

Oferta powinna być złożona według wzoru określonego rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r. Nr 6, poz. 25), oraz zawierać w szczególności:

- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

- termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

- informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego

dotyczy zadanie,

- informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie

zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego

zadania z innych źródeł,

- deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

Przy wyborze będą brane pod uwagę tylko oferty złożone zgodnie z wzorem.

Oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym dokona Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Burmistrza Gryfic.

Oferty oceniane będą pod względem formalnym, czyli poprawności wypełnienia oferty i kompletności załączników, a także pod względem merytorycznym wg następujących kryteriów:

- merytoryczna wartość oferty,

- możliwość realizacji zadania przez Podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje,

doświadczenie, potencjał kadrowy i rzeczowy do wykonania zadania),

- dotychczasowa współpraca podmiotu z Urzędem Miejskim w Gryficach, jego wiarygodność, rzetelność,

- wysokość środków publicznych oraz zakres finansowania z innych źródeł, w tym ze

środków własnych,

- kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

Odrzuceniu podlegają oferty:

- złożone niezgodnie z wzorem,

- złożone po terminie,

- złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem,

- nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu,

- błędnie wypełnione lub niekompletne.

 

 1. Informacja dotycząca realizacji zadania publicznego.

 

W roku 2011 na realizację zadania dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka przeznaczono kwotę 9.000,00 zł, w 2012 roku przeznaczono 10.000,00 zł. Realizatorem zadania było Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryficach.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach miejskiego portalu internetowego oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gryficach.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Podmiotami jest Jan Daniłów

- tel. 091 38 53 292

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:

1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz 1536 z późniejszymi zmianami),

2) Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).

 

 

Burmistrz Gryfic     

Andrzej Szczygieł

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jan Daniłów 03-01-2013 10:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jan Daniłów 31-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Jan Daniłów 03-01-2013 11:03