Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Statut Gminy Gryfice


<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN">

STATUT

GMINY GRYFICE

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Gmina Gryfice, zwana dalej gminą jest wspólnotą samorządową obejmującą jej mieszkańców.

§ 2. 1. Gmina obejmuje obszar o powierzchni 26.163 ha.

2. Granice gminy określone są na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do Statutu.

§ 3. Siedzibą władz Gminy jest miasto Gryfice.

§ 4. 1. Gmina Gryfice posiada herb i flagę.

2. Wzory herbu i flagi ustala Rada Miejska odrębną uchwałą.

§ 5. 1. Gmina posiada osobowość prawną.

2. Samodzielność gminy podlega ochronie sądowej.

Rozdział II

Zadania i zakres działania Gminy

§ 6. 1. Do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

2. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

3. Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych Gminy.

§ 7. 1. Gmina realizuje zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw oraz zadania przyjęte w drodze porozumienia z organami administracji rządowej.

2. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.

3. Porozumienia, o których mowa w ust. 1 i 2 muszą określać szczegółowe zasady i tryb przekazywania Gminie środków finansowych w wysokości koniecznej do wykonania przyjętych zadań.

§ 8. 1. W celu wykonywania zadań Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

2. Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie.

§ 9. 1. Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.

 1. W celu realizacji zadań publicznych Gmina może współtworzyć związki gmin

i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego lub przystępować do nich.

Rozdział III

Władze Gminy

§ 10. Mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów Gminy.

§ 11. 1. W referendum gminnym mieszkańcy Gminy wyrażają w drodze głosowania swoją wolę co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy dotyczącej Gminy mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji jej organów, a także w sprawie odwołania Rady Miejskiej lub Burmistrza.

2. Zasady i tryb przeprowadzenia referendum gminnego określa ustawa.

§ 12. 1. Organami Gminy są Rada Miejska i Burmistrz Gryfic zwany dalej „Burmistrzem”.

2. Zasady i tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej oraz wyboru Burmistrza

określają ustawy.

Jawność działania organów

§ 13. 1. Działalność organów Gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

2. Jawność działania organów Gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Miejskiej i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń Rady i komisji Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza.

3. Udostępnianie dokumentów organów Gminy wynikających z wykonywania zadań

publicznych polega na:

1) zamieszczaniu ich w Biuletynie Informacji Publicznej,

2) umożliwieniu zapoznania się z nimi, przeglądania i sporządzania z nich notatek na

miejscu w Urzędzie Miejskim,

3) wydaniu kopii lub wydruku dokumentu,

4) przeniesieniu ich na odpowiedni, powszechnie dostępny nośnik - o ile istnieje

techniczna możliwość.

4. Udostępnianie dokumentów odbywa się na pisemny wniosek osoby zainteresowanej,

wskazujący sposób udostępnienia dokumentu. W przypadku, gdy możliwe jest udostępnienie dokumentu niezwłocznie, może ono się odbywać bez pisemnego wniosku.

5. Udostępnienie dokumentów w sposób określony w ust. 3 pkt 2 odbywa się:

 1. w Biurze Rady - w zakresie uchwał Rady Miejskiej, protokołów z sesji Rady Miejskiej, protokołów z posiedzeń komisji i innych dokumentów Rady Miejskiej zawierających informacje o sprawach publicznych,

 1. u Sekretarza Gminy - w zakresie wykonywania przez Burmistrza uchwał

Rady Miejskiej, zarządzeń Burmistrza i innych dokumentów gminnych

zawierających informacje o sprawach publicznych.

6. Udostępnianie dokumentów w sposób określony w ust. 3 pkt 3 i 4 jest odpłatne.

Wysokość opłat ustala Burmistrz w drodze zarządzenia. Udostępnienie następuje po uiszczeniu należnej opłaty.

 1. Rada Miejska

§ 14. 1. Organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie jest Rada Miejska, zwana dalej „Radą”, do której należy rozstrzyganie wszystkich spraw publicznych o znaczeniu lokalnym, mających na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy, niezastrzeżonych ustawami na rzecz innych podmiotów.

2. Rada składa się z 21 radnych.

§ 15. Obsługę Rady, komisji Rady, Przewodniczącego Rady i radnych zapewnia Biuro Rady.

 1. Sesje Rady

§ 16. Rada jako organ przedstawicielski samorządu gminnego działa na sesjach:

inauguracyjnej, uroczystych, nadzwyczajnych, zwyczajnych, a także za pośrednictwem radnych i komisji.

§ 17. 1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę

potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.


2. Sesja może składać się z jednego lub kilku posiedzeń.


3. Na wniosek Burmistrza lub co najmniej sześciu radnych, Przewodniczący

obowiązany jest zwołać sesję w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.

§ 18. Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone odpowiednimi przepisami.

§ 19. Rada uchwala ramowy kadencyjny program działania określając w nim główne kierunki pracy i sposoby realizacji zadań.

.
§ 20. 1. O sesji powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed ustalonym terminem

obrad wysyłając zawiadomienia zawierające dane o miejscu i czasie rozpoczęcia obrad,

porządek sesji oraz projekty uchwał i niezbędne materiały związane z przedmiotem sesji.

2. Materiały na sesje w sprawie uchwalenia budżetu oraz rozpatrzenia sprawozdań z jego
wykonania przesyła się radnym najpóźniej 14 dni przed sesją.

3. O sesji zawiadamia się pisemnie sołtysów i przewodniczących rad osiedli wskazując

miejsce, dzień i godzinę oraz planowany porządek obrad.

4. Zawiadomienie o zwołaniu sesji podaje się do publicznej wiadomości wraz z

planowanym porządkiem obrad przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu, co najmniej na

3 dni przed terminem jej odbycia.

5. Terminy dalszych posiedzeń w ramach tej samej sesji ustala Przewodniczący Rady

i zawiadamia o nich ustnie na posiedzeniu.

§ 21. Przygotowanie materiałów na sesję Rady zapewnia Burmistrz, a całość obsługi
organizacyjno - technicznej Biuro Rady.

§ 22. Na sali obrad należy zapewnić właściwą liczbę miejsc dla radnych. Przewodniczący Rady wspólnie z wiceprzewodniczącym zajmuje miejsce przy stole prezydialnym.

Należy zapewnić osobne miejsca dla publiczności.

§ 23. 1. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju lub w wypadku wyborów przedterminowych w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do Rady.

2. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady do czasu wyboru Przewodniczącego

Rady prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

§ 24. 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez przewodniczącego obrad formuły:

„ Otwieram (podaje numer) sesję Rady Miejskiej w Gryficach”.

2. Po otwarciu sesji przewodniczący obrad stwierdza na podstawie listy obecności quorum, a w przypadku braku quorum zamyka obrady, wyznaczając nowy termin sesji. W protokole odnotowuje się przyczyny, z powodu których sesja nie odbyła się.

§ 25. 1. Rada może obradować i podejmować uchwały w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby radnych (quorum).

2. Przewodniczący obrad podejmuje decyzję o przerwaniu sesji w przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie obrad, wyznacza nowy termin sesji.

3. Z wnioskiem o stwierdzenie quorum może wystąpić tylko radny.

 1. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska radnych, którzy z przyczyn

nieusprawiedliwionych opuścili obrady co spowodowało przerwanie sesji ze względu na brak quorum, odnotowuje się w protokole.

§ 26. Po stwierdzeniu quorum przewodniczący obrad przedstawia porządek obrad.

Z wnioskiem o uzupełnienie, bądź zmianę porządku obrad może wystąpić radny oraz Burmistrz.

§ 27. W obradach Rady uczestniczy Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy oraz pracownicy wyznaczeni przez Burmistrza do referowania spraw

i udzielania wyjaśnień. W obradach mogą uczestniczyć przedstawiciele rad sołeckich i rad osiedlowych oraz przedstawiciele instytucji, urzędów lub przedsiębiorstw, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad Rady.

§ 28. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki, w obecności co najmniej połowy składu Rady.

§ 29. 1. Do zgłoszenia wniosku na sesji lub wystąpienia o zajęcie przez Radę stanowiska upoważniony jest radny.

2. Przyjęcie wniosku lub stanowiska w danej sprawie zależne jest od wyniku głosowania.

§ 30. Z inicjatywą podjęcia uchwały może wystąpić grupa co najmniej sześciu radnych, Burmistrz, stałe komisje Rady oraz Przewodniczący Rady. Projekt uchwały z podpisami osób podejmujących inicjatywę składa się Przewodniczącemu Rady.

§ 31. 1. Projekty uchwał przedkłada się Przewodniczącemu Rady co najmniej na 14 dni

przed wniesieniem na sesję Rady.

2. Przewodniczący Rady podejmuje decyzję o wprowadzeniu do porządku obrad sesji projektu uchwały wniesionego po tym terminie.

3. W przypadku projektów uchwał wnoszonych przez Burmistrza termin, o którym mowa

w ust. 1 może być skrócony.

§ 32. Sprawozdanie z działalności składa osobiście Burmistrz lub wyznaczony pracownik,

a sprawozdanie komisji - przewodniczący komisji lub wyznaczony przez komisję sprawozdawca.

§ 33. 1. Porządek dzienny sesji winien zawierać punkt "wolne wnioski i zapytania". Każdy radny ma prawo zgłaszania interpelacji ustnej lub pisemnej.

2. Zapytanie ustne dopuszcza możliwość udzielenia odpowiedzi ustnej. Zapytanie pisemne wymaga udzielenia odpowiedzi pisemnej nie później niż w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania.

3. Przewodniczący Rady na wniosek adresata interpelacji może w uzasadnionych

przypadkach wyrazić zgodę na przedłużenie terminu udzielenia odpowiedzi do 2 miesięcy od daty wniesienia. O powyższym jest powiadamiany wnoszący.

4. Biuro Rady prowadzi ewidencję zgłoszonych interpelacji oraz czuwa nad ich terminowym załatwieniem.

5. Radny ma prawo prowadzenia korespondencji w sprawach objętych interpelacją

za pośrednictwem Biura Rady.

§ 34. 1. Przewodniczący obrad czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad.

2. W przypadku stwierdzenia, że w swoim wystąpieniu radny wyraźnie odbiega od przedmiotu obrad lub znacznie przekracza przeznaczony dla niego czas, przewodniczący może przywołać go do rzeczy”, a po dwukrotnym przywołaniu, odebrać mu głos.

3. Jeżeli sposób lub treść wystąpienia albo zachowania radnego w oczywisty sposób

zakłócają porządek obrad, bądź uchybiają powadze sesji, przewodniczący przywołuje radnego do porządku, a gdy przywołanie nie odnosi skutku, może poddać pod głosowanie wniosek o

odebranie głosu. Fakt ten odnotowuje się w protokole sesji.

4. Postanowienie ust.2 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady występujących na sesji.

§ 35. 1. Przewodniczący obrad może udzielać głosu osobom obecnym na sesji w pkt „wolne wnioski i zapytania” po uprzednim zgłoszeniu przez nich chęci wystąpienia.

2. Przewodniczący obrad może nakazać opuszczenie obrad przez osoby spoza Rady, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek, bądź naruszają powagę

sesji.

§ 36. 1. Przewodniczący obrad prowadzi obrady według uchwalonego porządku;

w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Rady może dokonywać zmian w kolejności realizacji poszczególnych punktów.


2. Przewodniczący obrad udziela głosu według kolejności zgłoszeń, w uzasadnionych

przypadkach może udzielić głosu poza kolejnością.

3. W ciągu całej sesji przewodniczący obrad udziela głosu poza kolejnością w sprawie

zgłoszenia wniosków o charakterze formalnym.

4. Przewodniczący obrad poddaje wniosek pod głosowanie; Rada przyjmuje lub odrzuca wniosek w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§ 37. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodniczący obrad kończy sesję, wypowiadając formułę: "Zamykam (podaje numer) sesję Rady Miejskiej w Gryficach". Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uznaje się za czas trwania sesji.

2. Postanowienie ust.1 dotyczy również sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

§ 38. 1. Z każdej sesji pracownik Biura Rady sporządza protokół stanowiący urzędowy zapis przebiegu obrad i podejmowanych rozstrzygnięć. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych i osób spoza Rady oraz podjęte przez Radę uchwały. Dla prawidłowego sporządzenia protokołu pracownik Biura Rady korzysta z dźwiękowego zapisu przebiegu obrad. Po przyjęciu protokołu zapis dźwiękowy ulega likwidacji.

2. Protokół wykłada się do wglądu radnym w siedzibie Rady oraz na następnej sesji.

3. Radni mogą zgłaszać poprawki i uzupełnienia do protokołu. O przyjęciu lub odrzuceniu poprawek bądź uzupełnień decyduje Rada w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

4. Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi.

5. Protokół z sesji Rady zostaje przyjęty w drodze głosowania na następnej sesji.

§ 39. 1. Rada informuje mieszkańców o przebiegu i wynikach sesji.

2. Organem informującym Rady jest "Biuletyn Informacyjny Rady Miejskiej

w Gryficach".

3. Biuletyn redaguje Przewodniczący Rady we współpracy z Burmistrzem.

2. Tryb głosowania

§ 40. Rada stosownie do przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz postanowień niniejszego Statutu podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy składu Rady.

§ 41. 1.W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki. Za głosy ważne uznaje się te, które oddano "za", "przeciw" oraz "wstrzymujące się".

2. W głosowaniu tajnym radni głosują na kartkach. Za głosy ważne uznaje się te, które oddano w każdorazowo określony sposób i na kartkach ustalonych dla danego głosowania.

§ 42. 1. Zwykła większość głosów, tj. większość głosów "za" od liczby głosów „przeciw”.

2. Bezwzględna większość głosów, oznacza co najmniej o jeden głos więcej "za" od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów tzn. "przeciwnych" i "wstrzymujących się".

§ 43. 1. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący obrad, w razie potrzeby przy

pomocy radnych.

2. Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna powołana na sesji spośród radnych.

3. Wyniki głosowania przewodniczący ogłasza bezzwłocznie.

.

 1. Uchwały Rady

§ 44. 1. Rada rozstrzyga w drodze uchwał sprawy rozpatrywane na sesjach.

.

2. Uchwały są odrębnymi dokumentami z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym, które mogą być odnotowane tylko w protokole sesji.

§ 45. 1. Projekt uchwały jak i podjęta uchwała Rady powinna zawierać przede

wszystkim:

1/ datę i tytuł,
2/ podstawę prawną,

3/ określenie zadań i środków jej realizacji,
4/ określenie organów odpowiedzialnych za wykonanie uchwały oraz organów

sprawujących nadzór nad jej realizacją,

5/ termin wejścia w życie uchwały oraz ewentualny czas jej obowiązywania,
6/ przepisy przejściowe i końcowe,
7/ uzasadnienie podpisane przez wnioskodawcę,
8/ opinię radcy prawnego.

2. W uchwałach podaje się: numer sesji, numer uchwały według kolejności jej podjęcia oraz rok podjęcia.

3. Uchwały podpisuje przewodniczący obrad.

4. Oryginały uchwał ewidencjonuje i przechowuje wraz z protokołem sesji Biuro

Rady.

5. Uchwały przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji.

 1. R a d n i

§ 46. 1. Na pierwszej sesji radny składa ślubowanie zgodnie z rotą zawartą w ustawie.

2. Radny jest obowiązany brać udział w pracach Rady i jej organów oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.

3. Radny może brać udział w pracach dwóch komisji stałych Rady oraz w Komisji Rewizyjnej.

4. Radnemu przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej na zasadach

i w wysokości ustalonej przez Radę odrębną uchwałą.

§ 47. Radny ma prawo wniesienia pod obrady sesji bądź komisji spraw, które są przedmiotem skarg wyborców.

§ 48. Radni stwierdzają podpisem na liście swoją obecność na sesjach Rady

i posiedzeniach komisji, do których zostali powołani. Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

5. Przewodniczący Rady

§ 49. 1. Na pierwszej sesji po wyborach Rada wybiera ze swego grona bezwzględną większością głosów w sposób tajny Przewodniczącego Rady.

2. Wiceprzewodniczącego Rady wybiera się wg zasad określonych w ust. 1 na drugiej sesji Rady.

3. Wybór na funkcje wym. w ust. 1 i 2 stwierdza się odrębnymi uchwałami.

4. Przewodniczący Rady, organizuje pracę Rady, przewodniczy jej obradom

współpracuje z wiceprzewodniczącym Rady i przewodniczącymi komisji oraz klubów radnych, czuwa nad zapewnieniem radnym warunków niezbędnych do wykonywania mandatu.

§ 50. Przewodniczący z tytułu pełnienia swej funkcji odpowiada przed Radą.

§ 51. 1. Rada może dokonywać w toku kadencji zmian na stanowiskach, o których mowa

w § 49, w trybie właściwym dla wyboru. Z wnioskiem w takiej sprawie może wystąpić sześciu radnych.

2. W przypadku złożenia rezygnacji przez radnych zajmujących stanowiska Przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego, Rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji i przeprowadza wybory na te stanowiska jak w § 49 ust. 1, 2 i 3.

6. Komisje Rady

§ 52. 1. W celu sprawnego wykonywania zadań Rada ze swego grona powołuje stałe

komisje ustalając przedmiot ich działania oraz skład osobowy.

2. Rada może powołać komisje doraźne określając ich skład osobowy, zakres i przedmiot

działania i czas funkcjonowania.

3. Na wniosek klubów radnych, Rada w głosowaniu jawnym wybiera przewodniczącego

i wiceprzewodniczącego komisji.

§ 53. Rada powołuje następujące komisje stałe:

1/ Budżetu i Finansów,

2/ Gospodarki i Rolnictwa ,

zakres działania Komisji obejmuje: gospodarkę komunalną, gospodarkę

przestrzenną, handel i usługi, gospodarkę żywnościową , leśnictwo i ochronę

środowiska naturalnego,

3/ Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych,

zakres działania Komisji obejmuje: wychowanie i oświatę w przedszkolach,

szkołach podstawowych i gimnazjach, kulturę, kulturę fizyczną, sport i

turystykę, samorząd lokalny, zdrowie i opiekę społeczną oraz porządek

publiczny.

4/ Rewizyjną.

§ 54. Do zadań komisji stałych należy:

1. opiniowanie projektów uchwał Rady ,
2. sprawowanie kontroli realizacji uchwał Rady w zakresie kompetencji komisji,
3. przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców w sprawach działalności służb komunalnych w zakresie kompetencji danej komisji,
4. opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę, Burmistrza, komisje Rady oraz spraw przedkładanych przez członków komisji i mieszkańców gminy,

5. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie projektów uchwał Rady.

§ 55. 1. Dla realizacji zadań o charakterze kompleksowym należącym do właściwości kilku komisji podejmują one współpracę odbywając wspólne posiedzenia i kontrole lub działają w inny sposób wypracowując opinie i wnioski.

2. Komisje mogą inicjować i podejmować współpracę z komisjami innych rad

zwłaszcza sąsiadujących, a także organizacjami społecznymi, zawodowymi, radami osiedlowymi

i sołeckimi.

3. Posiedzenia komisji są jawne chyba, że ograniczenia jawności wynikają z

ustawy.

4. Komisje rozpatrują sprawy w siedzibie Rady. Ze względu na szczególny

charakter rozpatrywanej sprawy komisja może:

a/ zapraszać na posiedzenia przedstawicieli organizacji społecznych, ekonomicznych,

mieszkańców itp.,

b/ odbywać posiedzenia poza siedzibą Rady tzw. „posiedzenia wyjazdowe”, na których rozpatrywane są problemy z udziałem miejscowej ludności.

§ 56. 1. Komisje podlegają wyłącznie Radzie, przedkładają jej do zatwierdzenia roczne plany pracy oraz składają Radzie sprawozdania ze swej działalności.

2. Komisje odbywają posiedzenia zgodnie z planem pracy, rozpatrując sprawy należące do ich właściwości ustalając opinie i wnioski.

3. Przewodniczący komisji może w każdym czasie polecić zwołanie posiedzenia komisji.

§ 57. Komisje działają na posiedzeniach oraz w okresach pomiędzy posiedzeniami przez swych członków wykonujących zlecone im zadania.

§ 58. 1. Pierwsze posiedzenie komisji stałej zwołuje i prowadzi Przewodniczący Rady.

2. Posiedzenie komisji jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa składu komisji, dotyczy to również posiedzeń komisji doraźnych powołanych przez Radę.

3. Posiedzenia prowadzi przewodniczący komisji, a w razie jego nieobecności zastępca.

4. Szczegółowe zasady działania w tym odbywania posiedzeń, obradowania oraz powoływania podkomisji ustalają komisje we własnym zakresie.

5. Biuro Rady jest zobowiązane do protokołowania posiedzeń komisji oraz prowadzenia

spraw kancelaryjnych. Dla prawidłowego sporządzenia protokołu pracownik Biura Rady

może korzystać z dźwiękowego zapisu przebiegu obrad komisji. Po przyjęciu protokołu zapis

dźwiękowy ulega likwidacji. Protokoły przechowuje Biuro Rady.

Komisja Rewizyjna

§ 59. 1. Rada wybiera spośród radnych w głosowaniu tajnym Komisję Rewizyjną w liczbie 7 radnych, w celu kontrolowania działalności Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych

2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni - przedstawiciele klubów z wyjątkiem przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady .

3. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu i występuje z wnioskiem do Rady

w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi . Wniosek

w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową .

4. Komisja Rewizyjna poza zadaniami określonymi w ust. 3 wykonuje inne zadania kontrolne zlecone przez Radę.

5. Jawność bądź tajność postępowania określa Rada w zleceniu.

§ 60. Komisja dokonuje kontroli z punktu widzenia interesu gminy uwzględniając kryterium celowości, gospodarności, rzetelności oraz zgodności z przepisami prawa.

§ 61. Komisja rozpatruje skargi na Burmistrza oraz inne organy gminy

i radnych. Komisja przygotowuje opinie i wnioski w tych sprawach przedstawiając je na sesji Rady.

§ 62. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący lub zastępca przewodniczącego.

§ 63. Komisja pracuje w zespołach i na posiedzeniach plenarnych.

§ 64. Komisja może wnioskować do Rady o powołanie biegłego do przeprowadzenia

ekspertyzy konkretnego przypadku (problemu).

§ 65. Komisji przysługuje prawo korzystania z dowodów, które uzna za istotne w sprawie (dokumenty, zeznania świadków, przedmioty itp.) i w związku z wykonywaną działalnością kontrolną komisja ma prawo:

1/ wstępu do pomieszczeń i innych obiektów kontrolowanej jednostki w trakcie prowadzonej kontroli,

2/ wglądu do wszystkich dokumentów i akt kontrolowanej jednostki w trakcie przeprowadzania kontroli,

3/ sporządzania odpisów i kopii dokumentów związanych z przedmiotem kontroli

i żądania potwierdzenia ich zgodności z oryginałem,

4/ wezwania do złożenia wyjaśnień w formie ustnej lub pisemnej przez kierownika

jednostki kontrolowanej.

§ 66. Kontrolującego obowiązują przepisy bhp, sanitarne oraz o postępowaniu z informacjami stanowiącymi tajemnicę państwową i służbową w danej jednostce.

§ 67. Działalność kontrolującego nie może naruszać porządku pracy obowiązującego w jednostce kontrolowanej, w tym kompetencji organów stanowiących kontrolę służbową.

§ 68. Komisja sporządza protokół z przebiegu kontroli, który podpisują wszyscy jej członkowie oraz kierownik jednostki kontrolowanej.

§ 69. Protokół powinien ujmować fakty służące do oceny jednostki kontrolowanej w tym: pozytywne osiągnięcia organizacyjne, uchybienia i nieprawidłowości, ich przyczyny i skutki oraz osoby odpowiedzialne.

§ 70. Protokół powinien ponadto zawierać:

1/ nazwę jednostki kontrolowanej,

2/ imiona i nazwiska kontrolujących,

3/ imiona i nazwiska pracowników jednostki kontrolowanej uczestniczących w kontroli,

4/ określenie przedmiotu kontroli,

5/ czas trwania kontroli,

6/ wykorzystane dowody,

7/ pouczenie kierownika jednostki kontrolowanej o przysługującym mu prawie wniesienia zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w treści protokołu z jednoczesnym wskazaniem stosownych dowodów.

8/ wykaz załączników.

§ 71. 1. Sporządzony protokół przekazuje się Przewodniczącemu Rady. Wynik swoich działań komisja przedstawia Radzie w terminie określonym w uchwale.

2. Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo odwołania się do Rady w terminie 14 dni od daty otrzymania protokołu pokontrolnego.

§ 72. Komisja stosuje dla wdrożenia wyników swojej działalności kontrolnej następujące środki działania:

1/ opiniowanie dotyczące wybranego zagadnienia objętego działalnością komisji,

2/ inicjatywę uchwałodawczą,

3/ w przypadku stwierdzenia rażących zaniedbań wnioskowanie do Rady o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, delegaturę NIK lub Prokuraturę.

§ 73. Decyzje i wnioski komisja przyjmuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu osobowego. Komisja może przedstawić Radzie wnioski mniejszości.

§ 74. 1. Każde posiedzenie Komisji Rewizyjnej jest protokołowane przez pracownika Biura Rady.

2. Dla prawidłowego sporządzania protokołu pracownik Biura Rady może skorzystać z dźwiękowego zapisu przebiegu obrad. Po przyjęciu protokołu zapis dźwiękowy ulega likwidacji.

3. Protokoły przechowuje Biuro Rady.

7. Kluby radnych

§ 75. Radni mogą tworzyć kluby radnych w celu realizacji wspólnych zamierzeń programowych. Radny może być członkiem tylko jednego klubu radnych. Klub radnych może być utworzony przez co najmniej 4 radnych.

§ 76. Powstanie klubu należy zgłosić Przewodniczącemu Rady na piśmie podając jego skład osobowy oraz władze upoważnione do jego reprezentowania.

§ 77. Kluby radnych mogą nieodpłatnie korzystać z materiałów biurowych i pomieszczeń Biura Rady w celu odbywania swoich spotkań w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady .

§ 78. Klub nie może korzystać z obsługi pracowników Biura Rady.

§ 79. W imieniu klubu występuje przewodniczący klubu.

§ 80. 1. Tryb i wewnętrzną organizację pracy określa klub na podstawie własnego regulaminu.

2. Każdorazową zmianę w składzie osobowym lub we władzach klubu należy zgłosić

niezwłocznie Przewodniczącemu Rady.

B. Burmistrz Gryfic

§ 81. 1. Organem wykonawczym Gminy jest Burmistrz Gryfic, zwany dalej „Burmistrzem”.

2. Burmistrz jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym w ramach stosunku pracy

na podstawie wyboru.

3. Warunki płacy Burmistrza określa Rada odrębną uchwałą.

4. Po upływie kadencji Burmistrz pełni swoją funkcję do czasu objęcia obowiązków

przez nowo wybranego Burmistrza.

5. Objęcie obowiązków przez Burmistrza następuje z chwilą złożenia ślubowania

wobec Rady.

§ 82. 1. Burmistrz w drodze zarządzenia powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę.

 1. Organizację funkcjonowania Urzędu Miejskiego określa Regulamin Organizacyjny

wydany przez Burmistrza w drodze zarządzenia.

§ 83. 1. Nawiązanie stosunku pracy z Burmistrzem następuje z chwilą złożenia przez niego ślubowania.

2. Czynności związane z nawiązaniem stosunku pracy z Burmistrzem wykonuje

Przewodniczący Rady .

§ 84. 1. Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

 1. Burmistrz jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników Urzędu oraz

kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

 1. Burmistrz wnioskuje do Rady o powołanie i odwołanie Sekretarza i Skarbnika

Gminy.

 1. Sekretarz i Skarbnik Gminy są pracownikami samorządowymi zatrudnionymi

w ramach stosunku pracy na podstawie powołania . Stosunek pracy nawiązuje Burmistrz.

§ 85. 1. Burmistrz wykonuje zadania i czynności zastrzeżone dla niego w przepisach szczególnych.

 1. Burmistrz wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji

publicznej.

 1. Burmistrz opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza

i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.

 1. Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia

ludzi lub mienia, Burmistrz może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych.

 1. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, Burmistrz działa na zasadach

określonych w odrębnych przepisach.

§ 86. Burmistrz wykonuje uchwały Rady i realizuje zadania gminy określone w ustawach, porozumieniach zawartych z organami administracji rządowej, porozumieniach komunalnych i umowach zawartych z innymi podmiotami.

§ 87. W realizacji zadań własnych gminy Burmistrz podlega wyłącznie Radzie .

§ 88. Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 89. 1. Burmistrz jest kierownikiem Urzędu Miejskiego.

 1. Burmistrz może powierzyć prowadzenie określonych spraw w swoim imieniu

Zastępcy Burmistrza lub Sekretarzowi Gminy.

 1. Status prawny pracowników samorządowych określa odrębna ustawa.

§ 90. 1. Oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem gminy składa jednoosobowo Burmistrz albo działający na podstawie jego upoważnienia Zastępca Burmistrza samodzielnie lub wraz z inną upoważnioną przez Burmistrza osobą.

 1. Gdy czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej

skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Gminy lub osoby przez niego upoważnionej.

3. Skarbnik Gminy, który odmówił kontrasygnaty dokona jej jednak na pisemne polecenie zwierzchnika powiadamiając , o tym Radę oraz Regionalną Izbę Obrachunkową.

§ 91. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy nie posiadający osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza .

§ 92. Burmistrz może upoważnić swojego zastępcę lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych.

Rozdział IV

Jednostki organizacyjne i pomocnicze Gminy

§ 93. Rada Miejska tworzy jednostki organizacyjne. Wykaz jednostek działających na terenie gminy stanowi załącznik nr 2 do Statutu.

§ 94. 1. W gminie tworzy się jednostki pomocnicze: sołectwa i osiedla. Wykaz sołectw stanowi załącznik nr 3, a wykaz osiedli - załącznik nr 4 do Statutu.

2. O utworzeniu, połączeniu, podziale i zniesieniu jednostki pomocniczej rozstrzyga Rada, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.

3. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami określa uchwała Rady.

§ 95. 1. Uchwała w sprawie określonej w § 94 ust.2 powinna wskazywać nazwy, obszar, granice i siedziby organów jednostek pomocniczych.

2. Granice jednostek pomocniczych w miarę możliwości powinny uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.

§ 96. 1. Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa statut uchwalony przez Radę.

2. Burmistrz zasięga opinii rad sołeckich i rad osiedlowych, w sprawach dotyczących zakresu ich działania, określonych statutami jednostek pomocniczych.

3. Burmistrz zapewnia środki finansowe, materialne i organizacyjne do prowadzenia podstawowej działalności statutowej przez organy wykonawcze jednostek pomocniczych, a w szczególności:

a/ organizuje i zapewnia pomieszczenia do przeprowadzania zebrań samorządowych oraz zebrań organów jednostek pomocniczych w miejscach właściwych do terytorium działania samorządu,

b/ zapewnia niezbędne materiały piśmienne i kancelaryjne.

§ 97. 1. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym - Sołtys. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

2. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołania określa Statut Sołectwa.

3. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 98. 1. Organem uchwałodawczym w osiedlu jest Rada Osiedla a wykonawczym - Zarząd Osiedla.

2. Na czele Zarządu stoi Przewodniczący. Przewodniczący Zarządu korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

3. Tryb i zasady wyboru Rady Osiedla, Zarządu i jego Przewodniczącego określa Statut Osiedla uchwalony przez Radę.

§ 99. 1. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może uczestniczyć w pracach Rady Miejskiej.

2. Przewodniczący obrad może podczas sesji udzielić głosu przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej.

§ 100. 1. Sołectwa i osiedla nie tworzą własnych budżetów.

2. Sołectwo i osiedle korzysta z mienia komunalnego, przekazanego przez Burmistrza każdorazowo na realizację danego zadania.

3. Dochody z mienia komunalnego jednostki pomocnicze odprowadzają do budżetu gminy.

4. Środki, o których mowa w ust. 3 wydzielone są w budżecie gminy na potrzeby jednostek pomocniczych w formie wewnętrznych subkont.

5. Uchwała budżetowa może określać w formie załącznika wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych.

6. Burmistrz dokonuje kontroli w zakresie wydatkowania środków finansowych, o których mowa w ust. 4 i 5.

Rozdział V

Uchwalanie i zmiany w Statucie

§ 101. Uchwalenie Statutu następuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady.

§ 102. Zmiany w Statucie uchwala się na zasadach określonych w § 101.

§ 103. W sprawach nie uregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy

o samorządzie gminnym oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące.

Sporządziła: Alicja Misiecka

Dnia: 03.01.2005r.

21

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 05-01-2005 15:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 05-01-2005 15:16