Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 16/2011 z dnia 13.01.2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2011 r. w drodze zlecenia


ZARZĄDZENIE BURMISTRZA GRYFIC

Nr 16/2011 z dnia 13.01.2011 r.

w sprawie:

powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna
i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2011 r. w drodze zlecenia.

Na podstawie art. 15 ust. 2a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm., tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536/ zarządza się, co następuje:

§ 1

W celu wyłonienie ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu powołuje się Komisję Konkursową w następującym składzie osobowym:

 1. Włodzimierz PAROL - Przewodniczący Komisji

 2. Przemysław KUBALICA - Członek Komisji

 3. Olga BEZCZYŃSKA - Członek Komisji

§ 2

Komisja wykonuje swoje zadania według Regulaminu Komisji Konkursowej, który jest Załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Głównemu specjaliście do spraw promocji Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 • BURMISTRZ GRYFIC

  • /-/ Andrzej SZCZYGIEŁ

Załącznik

do Zarządzenia Nr 16/2011

Burmistrza Gryfic

z dnia 13.01.2011 r.

Regulamin Komisji Konkursowej

§ 1

Komisja Konkursowa jest zespołem opiniodawczym powołanym w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych gminy pn. kultura fizyczna i turystyka na terenie Gminy Gryfice złożonych w otwartym konkursie ofert.

§ 2

Komisja działa doraźnie przy realizacji poszczególnych ogłoszonych konkursów.

§ 3

 1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.

§ 4

Do zadań Przewodniczącego Komisji należy:

 1. Ustalanie terminów zwołania posiedzenia Komisji.

 2. Organizuje prace Komisji.

 3. Dba o spisanie istotnych informacji i ustaleń.

 4. Występuje na zewnątrz w sprawach dotyczących działalności Komisji.

 5. Zaprasza osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy, w charakterze doradców do udziału w posiedzeniu Komisji Konkursowej.

§ 5

Każdy z członków Komisji Konkursowej informowany jest o terminie posiedzenia telefonicznie, bądź listownie, co najmniej na 1 dzień przed planowanym posiedzeniem.

§ 6

Posiedzenia Komisji Konkursowej są protokołowane przez pracownika Urzędu Gminy Gryfice.

§ 7

Protokoły posiedzeń Komisji Konkursowej, oświadczenia oraz inne dokumenty przechowywane są w Urzędzie Gminy Gryfice.

§ 8

Komisja Konkursowa jest organem opiniodawczym w zakresie oceny oraz przedłożenia propozycji wysokości dofinansowania ofert zgłoszonych przez podmioty prowadzące działalność społecznie użyteczną w sferze działań publicznych określonych w ustawie.

§ 9

 1. Członkowie Komisji, po zapoznaniu się z wykazem złożonych ofert, zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia, którego treść stanowi Załącznik do niniejszego regulaminu.

 2. Do członków Komisji Konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

§ 10

 1. Komisja Konkursowa podczas obrad sprawdza i ustala, czy oferty odpowiadają wymogom formalnym, dokonuje oceny merytorycznej oraz dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty.

 2. Komisja Konkursowa na podstawie informacji zawartych w ofercie proponuje kwotę dofinansowania poszczególnych zadań zgłoszonych w ramach otwartego konkursu ofert.

 3. Komisja, przystępując do opiniowania złożonych ofert, dokonuje kolejno następujących czynności:

  1. ustala, które z ofert spełniają warunki formalne określone w ustawie oraz ogłoszeniu
   o konkursie;

  2. odrzuca oferty nie odpowiadające warunkom określonym w ustawie oraz ogłoszeniu
   o konkursie lub zgłoszone po wyznaczonym terminie;

  3. rozpatruje merytorycznie oferty spełniające warunki określone w ustawie oraz ogłoszeniu o konkursie.

 4. Komisja dokonując oceny merytorycznej:

 1. ocenia możliwość realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu podanych informacji;

 2. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym
  w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

 3. ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja będzie realizować zadanie publiczne;

 4. ocenia planowany przez podmiot udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania - minimum 10 % kosztów całkowitych;

 5. ocenia planowany przez podmiot wkład osobowy, rzeczowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków organizacji;

 6. analizuje i ocenia realizację zleconych zadań publicznych przez podmiot w latach poprzednich, w tym rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 1. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.

§ 11

 1. Komisja Konkursowa sporządza protokół z posiedzenia Komisji, który podpisują wszyscy członkowie Komisji Konkursowej.

 2. Protokół powinien zawierać:

  1. datę sporządzenia protokołu;

  2. imiona i nazwiska członków Komisji Konkursowej;

  3. nazwę oferenta;

  4. nazwę zadania publicznego;

  5. wysokość przyznanych środków finansowych publicznych;

  6. liczbę zgłoszonych ofert;

  7. wskazanie ofert odpowiadających warunkom określonym w ustawie i ogłoszeniu
   o konkursie,

  8. wskazanie ofert nie odpowiadających warunkom określonym w ustawie i ogłoszeniu
   o konkursie lub zgłoszonych po terminie;

  9. podanie zadań na które nie wpłynęła żadna oferta;

  10. ważniejsze ustalenia oraz ewentualne uwagi i wnioski członków Komisji;

  11. podpisy członków Komisji.

§ 12

Uczestnictwo w pracach Komisji Konkursowej odbywa się w ramach obowiązku służbowego,
a w przypadku przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy jest nieodpłatne.

Załącznik

do Regulaminu

OŚWIADCZENIE

Członka Komisji Konkursowej

do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Oświadczam, że nie pozostaję w stosunku prawnym lub faktycznym z podmiotami biorącymi udział w konkursie ogłoszonym Zarządzeniem Nr ………….……………… Burmistrza Gryfic z dnia ……………………………………… w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w ……………… r. w drodze zlecenia., który może budzić uzasadnioną wątpliwość co do mojej bezstronności podczas oceniania ofert i nie podlegam wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d i 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536/.

………………………………………………………...

/data i podpis Członka Komisji Konkursowej/

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 30-06-2011 11:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Henryk Chmiel 30-06-2011
Ostatnia aktualizacja: - 30-06-2011 11:00