Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zazrządzenie Nr 54/2011 z dnia 22.03.2011 r. w sprawie powoływania członków Gminnej Rady Sportu oraz regulaminu jej działania


ZARZĄDZENIE BURMISTRZA GRYFIC

Nr 54/2011 z dnia 22.03.2011 r.

w sprawie:

zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu

oraz regulaminu jej działania

Na podstawie art. 30 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

/Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm./ zarządzam, co następuje:

§ 1

W Gminie Gryfice powołuje się Gminną Radę Sportu, zwaną dalej Radą, jako organu
o charakterze opiniodawczym i doradczym w zakresie dotyczącym kultury fizycznej i sportu
w Gminie Gryfice.

§ 2

Do zadań Rady należy w szczególności opiniowanie:

  1. strategii rozwoju gminy w zakresie kultury fizycznej;

  2. projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej;

  3. programów rozwoju bazy sportowej na danym terenie, w tym w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej;

  4. projektów uchwał, o których mowa w art. 27 ust. 2 Ustawy z dnia 25.06.2010 r.

o sporcie /Dz. U. Nr 127, poz. 857, ze zm./.

§ 3

 1. Rada składa się z 7 członków powoływanych przez Burmistrza Gryfic według następujących zasad:

 1. 2 członków powołanych spośród kandydatów zgłoszonych przez statutowe organy klubów sportowych działających na terenie Gminy Gryfice, nie więcej niż
  1 kandydat z jednego klubu;

 2. 2 członków spośród zgłoszonych kandydatów z instytucji realizujących zadania
  w zakresie kultury fizycznej;

 3. 2 członków spośród zgłoszonych kandydatów z osób działających, wspierających kulturę fizyczną w gminie;

 4. 1 członek spośród pracowników Urzędu Gminy wskazany przez Burmistrza Gryfic.

§ 4

 1. Członków Rady powołuje i odwołuje Burmistrz Gryfic.

 2. Mandaty wszystkich Członków Rady wygasają z dniem zakończenia kadencji Rady.

 3. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady dokonano powołania uzupełniającego, mandat nowo powołanego Członka Rady wygasa równocześnie z zakończeniem kadencji Rady.

 4. Kadencja Rady trwa 4 lata począwszy od dnia ukonstytuowania się Rady podczas pierwszego posiedzenia Rady.

 5. Członkowie Rady wykonują swoje funkcje społecznie.

§ 5

 1. Mandat Członka Rady wygasa:

  1. z dniem upływu kadencji Rady;

  2. w razie rezygnacji z członkowstwa w Radzie - z dniem przyjęcia rezygnacji przez Burmistrza;

  3. w razie odwołania przez Burmistrza - z dniem wydania zarządzenia o odwołaniu;

  4. w razie utraty przez Członka Rady praw publicznych skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub prawomocnego orzeczenia przez sąd warunkowego umorzenia postępowania;

  5. w razie śmierci Członka Rady.

 1. Burmistrz może odwołać Członka Rady:

  1. na wniosek Rady;

  2. w przypadku nieuczestniczenia przez Członka Rady w jej pracach przez ponad rok.

§ 6

 1. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje i prowadzi Burmistrz Gryfic.

 2. Na pierwszym posiedzeniu Rady, Rada wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.

§ 7

 1. Rada obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady.

 2. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.

 3. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego lub osoba upoważniona pisemnie przez Przewodniczącego do działania w jego imieniu.

 4. Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego lub osoba upoważniona pisemnie przez Przewodniczącego do działania w jego imieniu, zwołuje posiedzenie z własnej inicjatywy oraz jest zobowiązany zwołać posiedzenie Rady na wniosek:

  1. Burmistrza Gryfic;

  2. Członków Rady stanowiących co najmniej połowę jej składu.

 5. Jeżeli posiedzenie Rady nie zostanie zwołane w terminie wyznaczonym przez podmiot, których mowa w ust. 4, oraz jeżeli nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 2, posiedzenie Rady zwołuje Burmistrz Gryfic i do prowadzenia obrad wyznacza jednego
  z Członków Rady.

§ 8

 1. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia doręcza się Członkom Rady na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.

 2. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady przekazuje się do wiadomości Burmistrzowi Gryfic.

 3. Doręczenie zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, może być dokonywane za pośrednictwem poczty - listem poleconym, pocztą kurierską, poprzez osobiste wręczenie pisma, faksem lub pocztą elektroniczną.

 4. W zawiadomieniu podaje się: termin, miejsce oraz proponowany przebieg posiedzenia.

 5. Członków Rady może zawiadomić o miejscu i terminie posiedzenia także telefonicznie.

§ 9

 1. Obradami Rady kieruje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego lub osoba upoważniona pisemnie przez Przewodniczącego do działania w jego imieniu.

 2. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

 3. W posiedzeniach Rady bez prawa do głosowania mogą uczestniczyć zaproszone przez Przewodniczącego Rady inne osoby oraz osoby wskazane przez Burmistrza Gryfic.

 4. Przewodniczący Rady reprezentują Radę wobec innych organów Gminy Gryfice i innych osób.

§ 10

Posiedzenia Rady są ważne i prawomocne, jeżeli uczestniczy w nich co najmniej połowa Członków Rady w tym Przewodniczący Rady, lub Zastępca Przewodniczącego, lub osoba upoważniona pisemnie przez Przewodniczącego do działania w jego imieniu, również
w przypadku o którym mowa w § 7 ust. 5.

§ 11

Rada obraduje zgodnie z przyjętym na początku posiedzenia porządkiem obrad.

§ 12

 1. Każdy Członek Rady dysponuje w Radzie jednym głosem.

 2. Rada rozstrzyga sprawy zwykłą większością głosów.

 3. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.

§ 13

 1. Rozstrzygnięcia, opinie i wnioski Rada podejmuje w formie uchwał.

 2. Członek Rady głosując przeciw podjęciu uchwały może zażądać umieszczenia w protokole z obrad adnotacji o jego zdaniu odrębnym wraz z uzasadnieniem, które jest zobowiązany sporządzić.

 3. Uchwały podjęte przez Radę obowiązują wszystkich Członków Rady.

§ 14

 1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący obrad
  i protokolant.

 2. Do protokołu załącza się listę obecności Członków Rady i innych osób uczestniczących
  w posiedzeniu.

 3. Protokół powinien odzwierciedlać przebieg obrad oraz wyniki głosowań nad uchwałami.

 4. Podjęte uchwały Rady przekazywane są niezwłocznie Burmistrzowi Gryfic.

§ 15

Obsługę administracyjną Rady prowadzi Wydział Ogólno Administracyjny Urzędu Miejskiego w Gryficach.

§ 16

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 554/2008 z dnia
10 listopada 2008 roku.

§ 17

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ GRYFIC

/-/ Andrzej SZCZYGIEŁ

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 20-07-2011 13:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Henryk Chmiel 20-07-2011
Ostatnia aktualizacja: - 20-07-2011 13:55